Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda energetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
In this paper, the Ritz method is developed for the analysis of thin rectangular orthotropic plates undergoing large deflection. The trial functions approximating the plate lateral and in-plane displacements are represented by simple polynomials. The nonlinear algebraic equations resulting from the application of the concept of minimum potential energy of the orthotropic plate are cast in a matrix form. The developed matrix form equations are then implemented in a Mathematica code that allows for the automation of the solution for an arbitrary number of the trial polynomials. The developed code is tested through several numerical examples involving rectangular plates with different aspect ratios and boundary conditions. The results of all examples demonstrate the efficiency and accuracy of the proposed method.
PL
W pracy przedstawiono porównanie wyników oceny narażenia człowieka na drgania miejscowe w przypadku zastosowania rękawic. Analizowany przypadek oceniono dwoma metodami, tzn. metodą konwencjonalną (z uwzględnieniem kryterialnego przyspieszenia drgań) i metodą energetyczną (wykorzystując wartości składników energii związanych z człowiekiem). Analizy przeprowadzono na podstawie wyników badań teoretycznych w systemie biodynamicznym człowiek - zmechanizowane narzędzie ręczne. W tym celu wykorzystano modele człowieka i rękawicy określone w normie ISO 10068:2012. Przeprowadzona analiza wykazała, że każda z metod daje inne wyniki oceny wpływu rękawic na ochronę człowieka. W artykule przedstawiono analityczne rezultaty i różnice w ocenie narażenia człowieka na drgania miejscowe otrzymane obiema metodami dla przykładowej sytuacji pracy operatora z wykorzystaniem zmechanizowanego narzędzia ręcznego.
EN
The article presents a comparison of the results of human exposure to hand-arm vibration in case of using gloves. The analyzed case was assessed by two methods, i.e., performed by conventional method (including the criterion of accelerations of vibrations) and energy method (based on the dose of energy flowing through the human during the operation of the tool). The analyzes were based on the results of the theoretical studies of biodynamics and energy flow in the human - tool system. The models of the human and the glove, specified in the ISO 10068:2012 standard, were used for this purpose. The analysis showed that results of the evaluation of the impact of gloves on human protection obtained between both methods are different. The article presents the analytical results and differences in the assessment of human exposure to hand-arm vibrations, using both methods, as an example for a situation, in which an operator works with mechanized handheld tool.
PL
W pracy przedstawiono analizę wpływu parametrów dynamicznych rękawicy na obciążenie człowieka energią wibracyjną. W tym celu opracowano model energetyczny systemu Człowiek – Rękawica – Narzędzie, w którym wykorzystano model fizyczny człowieka z rękawicą według normy ISO 10068:2012 oraz zasady energetyczne, tzn. pierwszą zasadę rozdziału mocy oraz pierwszą zasadę przepływu energii w systemie mechanicznym. Ostatecznym celem pracy było przedstawienie zastosowania całościowej metody energetycznej do poprawy przepływu energii przez system Człowiek – Rękawica – Narzędzie, który zależy tylko od właściwości rękawicy. Wyznaczony metodą numeryczną przepływ energii w strukturze dynamicznej systemu pozwolił stwierdzić, że parametry dynamiczne rękawicy antywibracyjnej, tj. masowe, tłumiące i sprężyste, wpływają na obciążenie człowieka energią wibracyjną.
EN
The aim of this work is an analysis of influence of glove parameters on the human’s energy load. The study proposed a model of the Human – Glove – Tool system. For this purpose the model of the human with the glove specified in the ISO 10068:2012 standard and energy principles, i.e. the first principle of energy flow and the first principle of power distribution in a mechanical system, were used. The aim of the study is presentation of the energy method by means of which the energy flow in the Human – Glove – Tool system can be improved. This flow depends only on the properties of the glove. The defined by numerical simulation flow of energy in the dynamic structure of the system allowed to demonstrate that dynamic parameters of the glove, i.e. coefficients of mass, damping and stiffness affect on the human’s energy load.
4
Content available Power distribution in anti-vibration gloves
EN
The article analyses power distribution in an anti-vibration glove. The glove of interest was modelled in a biodynamic model of the Human – Glove – Tool system. The model was a combination of the human model and the glove model specified in the ISO 10068:2012 standard and the model of the vibration tool. To determine the power distribution in the glove, its energy model was developed. The power distribution in the model was determined using numerical simulation in order to show how power was distributed in the dynamic structure of the anti-vibration glove. Three kinds of powers were distinguished, which are related to forces of inertia, dissipation and elasticity. It turned out that out of the three kinds of powers identified in the anti-vibration glove, only one is dominant: namely the power of dissipation.
EN
The article continues the analysis presented in the article „Power distribution in anti-vibration gloves” [6], which described the approach adopted to construct an energy model of the Human – Glove – Tool system (H – G – T). The outcome of the analysis was the power distribution calculated only for the anti-vibration glove. This article continues the energy analysis for another subsystem of the H – G – T system – the human physical model. The energy method was also used to calculate the power distribution in its dynamic structure in order to account for interactions between the elements of the H – G – T system. The results obtained in the study indicate that the power distribution in the human physical model and in the glove model is completely different.
PL
W pracy przedstawiono strukturalny rozdział energii w rękawicy antywibracyjnej z uwzględnieniem oddziaływania człowieka. W tym celu opracowano model biodynamiczny Człowiek – Rękawica Antywibracyjna – Narzędzie. W modelu wykorzystano model dynamiczny człowieka z rękawicą antywibracyjną wg normy ISO 10068:2012. Pełny model biodynamiczny badanego systemu uzyskano na drodze syntezy tego modelu z modelem narzędzia wibracyjnego. Następnie opracowano energetyczną wersję biodynamicznego modelu badanego systemu. Metoda energetyczna umożliwia wyznaczenie trzech składników energii, które związane są z siłami: bezwładności, oporów ruchu oraz sprężystości. Wyznaczony metodą numeryczną przepływ energii w strukturze dynamicznej systemu pozwolił stwierdzić, jak rozdziela się energia w rękawicy antywibracyjnej. Otrzymane rezultaty wykazały, że w rękawicy występuje jeden dominujący rodzaj energii, tzn. energia sił strat.
EN
The article presents the structural distribution of energy in an anti-vibration glove with the account of a human. An analysis required the construction of model of a Human – Anti-vibration Glove – Tool system. The model of the human with the anti-vibration glove specified in the ISO 10068:2012 standard was used for this purpose. The final bio-dynamic model of the system was obtained by the synthesis of this model with the model of the vibrating tool. The next step in the modeling of the system was to develop a corresponding energy model for the system. Energy method allows to determine the three components of energy that are associated with the forces of inertia, dissipation and elasticity. The defined by numerical simulation flow of energy in the dynamic structure of the system allowed to show a structural distribution of energy in the anti-vibration glove. Results showed that in the glove, there is one dominant type of energy i.e. energy of dissipation.
PL
Projektując smukłe i wiotkie konstrukcje, takie jak mosty wiszące, podwieszone, łukowe oraz kładki dla pieszych wymagane są dane dotyczące dynamicznego zachowania konstrukcji. Jedna z głównych wielkości, uwzględniana w obliczeniach to parametr tłumienia drgań konstrukcji, którego odpowiednia wartość ma bezpośredni wpływ na prawidłowe zachowanie obiektu. Jednym ze stosowanych obecnie podejść w przypadku złożonych konstrukcji jest wykorzystanie metod, określających ekwiwalentny współczynnik tłumienia drgań, odnoszący się do danej postaci drgań własnych. Wśród tych metod wyróżnić można metodę kolokacyjną i metodę energetyczną. Metoda kolacyjna odnosi się do obiektów już istniejących i wymaga przeprowadzenia pomiarów drgań oraz obróbki widmowej przebiegów czasowych drgań. Metod energetyczna wymaga stworzenia modelu Mes konstrukcji i szacuje energię kinetyczną drgającego układu. Wyżej wymienione metody wykorzystano w obliczeniach poziomu tłumienia drgań dwóch konstrukcji, tj.: mostu łukowego im. Jana Pawła II w Puławach i wybranej kładki zlokalizowanej w Lublinie.
EN
While designing slim and slender structures such as cable-stayed, suspended and arch bridges and footbridges, data on the dynamic behavior of structure are required. One of the main quantities, included in the calculations, is the damping parameter of vibration of the structure whose corresponding value has a direct impact on the proper behavior of the facility. One of currently applied approaches in the case of complex constructions, is the use of methods defining the equivalent damping coefficient which refers to the given form of natural vibrations. Among these methods, the collocation method and energy method can be distinguished. The collocation method refers to the existing facilities and requires performing measurements of vibration and spectral processing of time course of vibrations. The energy method requires the creation of FEM model of construction and it estimates the kinetic energy of the vibrating system. The above-mentioned methods are used in the calculations of the damping level of vibration of two structures, i.e.: arch John Paul II Bridge in Pulawy and a footbridge located in Lublin.
PL
W artykule omówione zostało zagadnienie odporności na pękanie stalowych elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych ze stali zgrzewnych (XIX wiek). Obiektem zainteresowań autorów były fragmenty konstrukcji stalowych hali Dworca Głównego we Wrocławiu (ozn. B) oraz przepustu kolejowego na trasie Jelenia Góra-Żagań – szlak Lwówek Śląski (ozn. A). Dokonano analiz metalograficznych wybranych elementów konstrukcyjnych. W toku przeprowadzonych badań wykazano obecność procesów degradacyjnych tych zabytkowych gatunków stali. Procesy te polegały głównie na wydzieleniach kruchych faz we wnętrzach ziaren ferrytu jak również na ich granicach. Wyznaczono właściwości mechaniczne oraz odporność na pękanie metodą całki J dla próbek pobranych z elementów Dworca Głównego we Wrocławiu. Wykazano, że odporność na pękanie – wyrażona krytyczną wartością całki J – w kierunku walcowania jest znacząco wyższa niż w kierunku poprzecznym do walcowania. Przeprowadzono także symulację komputerową inicjacji wzrostu pęknięcia. Uzyskane na drodze symulacji numerycznych (w środowisku Abaqus) wyniki dobrze korespondują z danymi doświadczalnymi krzywych J-R. Wartym odnotowania jest fakt, że każdorazowo, uzyskane wyniki (na drodze symulacji) wykazują tendencję do „przeszacowania” wartości odporności na pękanie wyrażonej w krytycznych wartościach całek J w stosunku do danych eksperymentalnych. Mimo to, uzyskane wyniki są dalece niższe od wartości krytycznych całek J charakteryzujące współczesne niskowęglowe stale konstrukcyjne (S235JR lub S355JR).
EN
The results of tests of nineteenth century structural elements from the "Dworzec Główny" Main Railway Station in Wrocław and the structural elements from the culvert located along the train line Jelenia Gora - Lwowek Slaski are presented. The presence of micro-structural degradation processes in each investigated material have been identified. The results of static ten-sile strength have been also presented. The fracture toughness (based on J integral) results and J-R resistance behavior have been discussed. The methodology for the determination of JR curves using the finite element method in Abaqus environment is presented and discussed in the numerical parts of issue.
EN
The study presents the results of theoretical investigations into lateral torsional buckling (LTB) of bi-symmetric I-beams, elastically restrained against warping at supports. Beam loading schemes commonly used in practice are taken into account. The whole range of stiffness of the support joints, from free warping to warping fully restrained, is considered. To determine the critical moment, the energy method is used. The function of the beam twist angle is described with power polynomials that have simple physical interpretation. Computer programs written in symbolic language for numerical analysis are developed. General approximation formulas are devised. Detailed calculations are performed for beams with end-plate joints. Critical moments determined with programs and approximation formulas are compared with the results obtained by other researchers and with those produced by FEM. Very good accuracy of results is obtained.
PL
Współcześnie stosowane metody projektowania elementów stalowych zmierzają do uwzględnienia szeregu parametrów poprawiających sposób odwzorowania rzeczywistych warunków pracy konstrukcji w inżynierskim modelu obliczeniowym. Jednym z istotnych parametrów jest wpływ sprężystego zamocowania przeciw spaczeniu przekrojów podporowych na moment krytyczny zwichrzenia belek. W pracy przedstawiono wyniki badań teoretycznych zwichrzenia bisymetrycznych belek dwuteowych sprężyście zamocowanych przeciw spaczeniu na podporach. Uwzględniono często występujące w praktyce schematy obciążenia. Stopień sprężystego zamocowania przeciw spaczeniu opisano współczynnikiem ε wg wzoru (3.1) [8,12] uwzględniającym sztywność sprężystego zamocowania αw wg wzoru (3.2) [8,12]. Współczynnik sprężystego zamocowania zmienia się od ε = 0 dla zupełnej swobody spaczenia, do ε = ∞ dla pełnej blokady spaczenia. W pracy wprowadzono dodatkowo bezwymiarowy wskaźnik utwierdzenia κ wg wzoru (3.3), zmieniający się od κ = 0 dla zupełnej swobody spaczenia do κ = 1 dla pełnej blokady spaczenia.
EN
The article presents an approach to assessing human physical models specified in the ISO 10068:2012 standard. The models were compared on the basis of energy analysis, which was conducted in terms of power distribution. Since the models in question have a fully specified internal structure, the investigation focused on power distribution in the models and the total power in the system. The article provides a description of the construction and energy-based modelling of Human-Tool systems. Simulation results obtained during the study were analysed in terms of health risks posed to the tool operator.
PL
W pracy przedstawiono sposób oceny modeli fizycznych człowieka z normy ISO 10068:2012. Modele porównano metodą energetyczną, która w prezentowanym przypadku została zrealizowana w dziedzinie rozdziału mocy. Badane modele posiadają w pełni określoną strukturę wewnętrzną, dlatego zwrócono uwagę na rozdział mocy w tych modelach oraz moc globalną w całym systemie. Przedstawiono proces budowy i modelowania energetycznego systemów Człowiek – Narzędzie. Zaprezentowano również wyniki symulacji oraz powiązano otrzymane wartości z zagrożeniami dla zdrowia człowieka.
EN
This article is a continuation of the article entitled „A comparison of human physical models used in the ISO 10068:2012 standard based on power distribution – Part 1” [5], which presented a method of energybased assessment of two human physical models. The first article revealed a discrepancy between the models in terms of three types of power and the total power. The focus of the present study was to determine the order of energy inputs in the dynamic structure and link different types of power to potential threats they pose to human health. Additionally, differences between the models were discussed.
PL
W pracy przeanalizowano drgania skrętne podwieszonej belki oraz podwieszonych płyt: kwadratowej i trójkątnej. Równania ruchu analizowanych układów wyprowadzono stosując metodę energetyczną. Zarówno w przypadku belki jak i płyty kwadratowej oraz płyty w kształcie trójkąta równobocznego zastosowano dyskretne schematy zastępcze o masach skupionych. Wyznaczono częstości kołowe oraz okresy drgań belki i płyt.
EN
In the paper torsional vibrations of a beam and plates are analysed. Equation of motion of beam as well as equations of motion of plates are derived using energy method. Substitutive, discrete systems are used for the beam, the square plate and the triangular plate. Frequencies and vibration periods of beam and plates are determined.
13
Content available remote Metody obliczeniowe w analizie stateczności skarp z osuwiskami strukturalnymi
PL
W artykule rozważano specjalny przypadek budowy skarpy i typu osuwiska, z obecnością strukturalnych powierzchni osłabień i translacyjnym mechanizmem niestabilności. Analizie poddano przypadek rzeczywistej skarpy, w której powstało osuwisko podczas robót ziemnych w przekopie drogowym. Przekop przebiegał w terenie zaburzeń glacitektonicznych (np. fałdów). Wykorzystano różne techniki analizy stateczności skarp. Rezultaty obliczeń z zastosowaniem klasycznych metod równowagi granicznej, opartych na założeniu cylindrycznej powierzchni poślizgu (metody: Felleniusa, Bishopa i Spencera), porównano ze współczynnikami stateczności obliczonymi według metod Sarmy oraz Spencera dla dowolnych powierzchni poślizgu. Ponadto określono współczynnik bezpieczeństwa i mechanizm zniszczenia w obliczeniach numerycznych metodą elementów skończonych dla ośrodków sprężysto-plastycznych.
EN
In the paper the special case of slope structure and landslide type, with some structural weakness surface and translational instability mechanism, has been considered. The real example of the slope, which has failed during earthworks in road cuts in the area of glacitectonic disturbances (e.g. folds), has been analyzed. Several techniques of slope stability analysis have been applied. The results of application of conventional limit equilibrium methods, based on the assumption of rotational failure mode (Fellenius - Swedish method, Bishop's and Spencer's methods) have been compared to the values of factors of safety calculated by Sarma's and Spencer's methods for arbitrary sliding surfaces. Additionally, factor of safety and failure mechanism received from numerical computations based on elasto-plastic models of Finite Element Method has been examined.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie projektowania nierezonansowych anten falowodowo-szczelinowych z uwzględnieniem wewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy szczelinami. W tym celu wykorzystano falową metodę analizy rozszerzoną o etap korekcji uwzględniający wpływ różnych od rezonansowych długości szczelin. Jako przykład przeanalizowano antenę ze szczelinami wyciętymi ukośnie w węższej ściance prostokątnego falowodu. Wyniki wpływu wewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych pomiędzy szczelinami anteny falowodowo-szczelinowej na jej charakterystykę promieniowania wyznaczone zostały poprzez porównanie wyników uzyskanych zaproponowaną metodą falową z wynikami wyznaczonymi metodą energetyczną, nieuwzględniającą wewnętrznych sprzężeń elektromagnetycznych.
EN
In this paper a design method of a nonresonant multislots waveguide array antenna is described. The internal mutual couplings between adjacent radiating slots are considered in the presented wave method. Additionally a correction stage including nonresonant slot lengths is introduced in design method in order to evaluate an internal mutual couplings influence on antenna radiation pattern. As an example a waveguide antenna with radiating slots cut across a narrow wall of an air rectangular waveguide is analyzed. The results of internal mutual couplings between radiating slots on the antenna radiation pattern were achieved by the comparison of radiation patterns obtained by the presented wave method and by the energetic method, which doesn't include the effect of internal mutual couplings.
15
Content available remote Metoda energetyczna badania drgań samowzbudnych
PL
W pracy podano metodę energetyczną badania drgań samowzbudnych układów mechanicznych. Podano także warunki, przy których mogą one wystąpić. Prócz badań jakościowych zamieszczono badania ilościowe, wykazując, jaki wpływ ma tłumienie i sprężystość na amplitudę i częstość drgań.
EN
In the paper the author's energy method was used to examine the cooperation of a self--induced system with a linear and non-linear system. The conditions when these can occur were given.
EN
The work presents modeling of collisions of mechanical bodies using two basic models of the collision: the Newton model, in which dynamics of the collision is described by the coefficient of restitution, and the model considering the elastic dissipative properties of colliding bodies, i.e. the non-linear Kelvin-Voigt model. Quantitative similarity of both models was described using the energetic method.
PL
Publikacja dotyczy nowej metody diagnostyki technicznych i inteligentnych biologiczno-tech-nicznych systemów w dziedzinach rozdziału mocy i przepływu energii w ich dynamicznej struktu-rze opracowanej w ostatnich latach. W metodzie wykorzystano ścisły związek między dynamiką badanych systemów i zjawiskami energetycznymi, które zachodzą w badanych systemach. Zjawi-ska te są silnie zależne od konstrukcji, wykonania, czasu i sposobu eksploatacji, który ma wpływ na stan techniczny badanych obiektów. Poz.walają one ponadto, na podjęcie decyzji o likwidacji obiektów technicznych. Własności metody pokazano na kilku przykładach inteligentnego biolo-giczno-mechanicznego systemu: Człowiek - Maszyna.
EN
The publication is concerned with a new diagnostics method of technical and intelligent bio-logical-technical systems in the domains of power distribution and energy flow in the dynamical structure of the systems, which was elaborated during last years. In this method, a close relation-ship between the dynamics of the investigated system and energy phenomena was used. The phe-nomena are strongly dependent from design, manufacturing, time and the way of operation that has influence on the technical condition of the investigated systems. Moreover, they allow to take decision on liquidation technical objects. The properties of the method have been shown on several examples of intelligent biological-mechanical Human - Machine System.
PL
Zastosowanie podejścia energetycznego do budowy kinetycznych wykresów pękania zmęczeniowego umożliwia wprowadzenie nowej metody tworzenia takich wykresów. Podstawą tej metody jest doświadczalne wyznaczenie pola pętli histerezy energii dla pełnego cyklu obciążenie-odciążenie próbki z uwzględnieniem założeń teoretycznych. Weryfikację doświadczalną przeprowadzono dla stali 40H. Pokazano uproszczenia w algorytmie analitycznym na potrzeby opisu wyników eksperymentu.
EN
The application of the energy method to the construction of kinetic fatigue fracture diagrams makes possible the introduction of a new kind of diagram. This approach is based on the experimental determination of the hysteresis loop area of energy for a full loading cycle with taking into account the theoretical assumptions. Experiments have been verified for 40H steel. The simplification in analytical formula directed to experiment description was presented.
19
Content available remote Możliwości diagnozowania narzędzi i urządzeń metodami energetycznymi
PL
[Intensywny rozwój przemysłu w ostatnim stuleciu prócz niekwestionowanych korzyści niesie nowe, dotąd nie spotykane zagrożenia. Wśród tych zagrożeń na czoło wysuwają się procesy wibroakustyczne. Dotyczą one, w zasadzie, każdego pracującego urządzenia. W szczególnym świetle stawia się układy hydrauliczne, które prócz licznych zalet, mają poważną wadę - są źródłem hałasu o stosunkowo dużym poziomie. Dlatego też, z uwagi na powyższe, do dotychczasowych kryteriów stawianych urządzeniom należy dołączyć kryterium hałaśliwości. Spełnienie kryterium hałaśliwości wpływa na konkurencyjność obiektu (układu). Lekceważenie tego kryterium bądź jego niespełnienie prowadzić może, w skrajnym przypadku, do dyskwalifikacji urządzenia.]
20
Content available remote Holistyczność modelowania obciążeń w systemach mechanicznych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie holistycznego modelowania obciążeń maszyn z zastosowaniem metod energetycznych. W wyniku ewolucyjnego procesu destrukcji oraz w wyniku chwilowych przeciążeń następuje obniżenie trwałości elementów maszyny. Stan maszyny ulega procesowi ewolucyjnej destrukcji wskutek zmęczenia materiałów konstrukcyjnych wywołanych nadmiernymi obciążeniami. Czynnikiem determinującym trwałość obiektu są charakterystyki trwałościowe podzespołów, sposób ich złożenia, a także rodzaj oraz charakterystyka wymuszeń. Charakterystykę trwałościową obiektu tworzą zarówno jego parametry strukturalne jak również wzajemne oddziaływania podukładów. W artykule przedstawiono, oparty na metodzie analizy rozkładu mocy obciążeń, holistyczny model oceny trwałości obiektu sprowadzający się do śledzenia trendu ewolucji destrukcji. Do oceny trwałości zmęczeniowej posłużyły przestrzenno-czasowe charakterystyki mocy obciążeń dynamicznych. Znajomość przestrzennego rozkładu obciążeń obiektu mechanicznego w funkcji czasu eksploatacji pozwala identyfikować elementy maszyn poddane procesowi destrukcji.
EN
In the article the problem of fatigue life of machines nodal elements, using energetic methods, is showed Structural parameters of working machines and force characteristic determine the life curve of working machines. Decrease of life of the machine elements can be an effect of the evolutional process of destruction or of instantaneous overloads. Composite materials of fatigue, excessive loads, wear caused by friction (plays) etc. cause the machine condition to suffer the process of evolutional destruction. Life curves of the sub-assemblies, the way of their assembly and also force characteristic and its kind determine the life of object. Life curve of the object depends on its structural parameters and interaction between the sub- assemblies. In the article the model of evaluation of the object life, based on the model of Cempel energy processor, consisted in following of the tendency of destruction evolution, is showed. Spatial-temporal power characteristics of dynamic loads have been used to evaluate the fatigue life. Knowledge of the spatial load distribution of mechanical object in time function of exploitation let identify the machine elements subjected to the destruction process. An example of using of the method of analysis of dynamic loads power distribution in life analysis of machine elements is showed (acceleration stand testing).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.