Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents a research in the field of maritime training and education for Search and Rescue (SAR) migrants at sea. This research is oriented to more effective method based on team training for SAR Operations utilizing ship simulation and process of Operational Planning. The training which conducts in cabinets and ship simulators at the Military Academy provides the best results in the optimal application of onboard and emergency/SAR procedures. The training method is in line with all conventions of the International Maritime Organization and models of maritime training courses. The proposed training method can be developed and applied in all schools and centers where seafarers and other Maritime Search and Rescue personnel are trained.
EN
The article presents a general aspect of development strategies, created by organizations together with dedicated strategic objectives indicating the basic activity directions. Long-term strategic objectives are connected to operational objectives in the aspect of determining the objectives related to quality, resulting from the quality system functioning in the organization. One of the article objectives is a presentation of the possibility of using the Balanced Scorecard for shaping the institute management system, in particular as regards planning of research institute development strategy. A conception of the Balanced Scorecard and a general methodology of its elaboration is described. A configuration of card, analyzed from four perspectives: financial, customer`s, internal processes, learning and growth is discussed. The objectives and general assumptions of this tool are presented and the mechanism of decomposing the BSC is discussed. The advantages and hazards related to using the Balanced Scorecard are described.
PL
W artykule przedstawiono ogólne spojrzenie na sposób tworzenia strategii rozwoju wraz z przypisanymi celami strategicznymi nakreślającymi podstawowe kierunki działania. Powiązano długoterminowe cele strategiczne z celami operacyjnymi w aspekcie wyznaczania celów dotyczących jakości wynikających z funkcjonującego w organizacji systemu jakości. Jednym z celów artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania Balanced Scorecard (Zrównoważonej Karty Wyników) w kształtowaniu zarządzania instytutu, a szczególnie w procesie planowania strategii Instytutu badawczego. Przedstawiono koncepcję karty oraz zaprezentowano ogólną metodologię jej opracowania. Omówiono układ karty, rozpatrywany w czterech perspektywach: finansowej, klienta, procesów wewnętrznych, wiedzy i rozwoju. Przedstawiono cele i ogólne założenia tego narzędzia oraz omówiono mechanizm dekompozycji karty BSC. Zaprezentowano korzyści i zagrożenia wiążące się z wykorzystywaniem Balanced Scorecard.
EN
Today’s enterprises are becoming more and more socially active. In some respects, they are starting to resemble third-sector organizations. In the context of progressive isomorphism, the issue of organizational identity deserves attention. Identity is based, among others, on organizational mission and values, whose management requires the shaping of coherent links between these components, as well as actual efforts and their communication. Modern enterprises are markedly fond of using electronic media, including corporate websites, to communicate with the audience. The purpose of the article is to determine the prevalence of different types of missions and values among the largest enterprises located in Poland, especially those related to CSR, as well as to identify the relationship between their declared CSR missions and values and the presentation of selected corporate social activities on their corporate websites. It was found that two-thirds of the analyzed companies posted missions on their corporate websites. In most cases they declared focus on costumers, and less often - product superiority, innovation, or responsibility. Less than half of the companies presented organizational values through their websites. Those which prevailed are: professional, ethical, relational, and describing attitudes towards the environment. The analysis shows that every second analyzed company presented missions and values that referred to issues related to social responsibility. Enterprises that included references to responsibility towards the environment in their mission communicated only some of the corporate social activities. It was different in the case of enterprises which pointed to the importance of societal values among the declared values. Such organizations more often pursued CSR activities and communicated them. Therefore, it can be conclude that a better predictor of the effects of identity management in the area of CSR was the declaration of values related to social responsibility.
PL
Współcześnie przedsiębiorstwa coraz bardziej aktywizują się w obszarze społecznym. Pod pewnymi względami zaczynają przypominać tzw. organizacje trzeciego sektora. W kontekście postępującego izomorfizmu na uwagę zasługuje zagadnienie tożsamości organizacji. Podstawę tożsamości stanowią, m.in. misja i wartości organizacyjne, a zarządzanie nią wymaga kształtowania spójnych powiązań pomiędzy tymi elementami a realnymi działaniami i ich komunikowaniem. Nowoczesne przedsiębiorstwa w istotnym stopniu wykorzystują do komunikowania się z publicznością media elektroniczne, w tym korporacyjne strony internetowe. Celem artykułu jest ustalenie powszechności występowania wśród największych polskich przedsiębiorstw różnych typów misji i wartości, zwłaszcza tych, które odnoszą się do CSR, a także zidentyfikowanie relacji między deklarowanymi przez te przedsiębiorstwa misjami i wartościami związanymi z CSR a prezentowaniem przez nie wybranych działań społecznych poprzez korporacyjne strony internetowe. Ustalono, że dwie trzecie badanych firm zamieszczało na swoich korporacyjnych stronach internetowych misje. Najczęściej deklarowały w nich koncentrację na kliencie, rzadziej – wyższość produktu, innowacyjność czy odpowiedzialność. Mniej niż połowa firm przedstawiała za pomocą stron internetowych wartości organizacyjne. Przeważały – zawodowe, etyczne, związane z relacjami i opisujące postawę wobec otoczenia. Przedsiębiorstwa, które w misji umieściły odniesienia do odpowiedzialności wobec otoczenia komunikowały tylko niektóre działania społeczne. Inaczej było w przypadku przedsiębiorstw, które wśród deklarowanych wartości wskazywały na znaczenie wartości społecznych. Takie organizacje częściej podejmowały działania CSR i komunikowały o nich. Można wysnuć wniosek, że lepszym predykatorem efektów zarządzania tożsamością organizacji w obszarze CSR było deklarowanie wartości odnoszących się do społecznej odpowiedzialności.
PL
Z okazji jubileuszu 70-lecia działalności, w skrótowej formie, zaprezentowano kilka istotnych wydarzeń z historii ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA i przybliżono znaczące dokonania dnia dzisiejszego. Przypomniano, przyjęte kiedyś i kontynuowane obecnie, zasady budowy wartości firmy i jej warsztatu. Zwrócono także uwagę na korzyści wynikające z międzypokoleniowego przekazywania wiedzy i umiejętności oraz wagę i znaczenie ścisłej współpracy pomiędzy uczestnikami procesu realizacji inwestycji a jej przyszłymi użytkownikami.
EN
On the occasion of the 70th anniversary of its activity there are presented, in a shortened form, some important events in the history of ENERGOPROJEKT-KRAKÓW SA and indicated are significant achievements of today. Recalled are, accepted some time ago and presently continued, the principles of building the company’s goodwill and its proficiency. Attention is also turned to benefits resulting from intergenerational transfer of knowledge and skills as well as to the importance and relevance of close cooperation between participants of implementation process of an investment and its future users.
PL
U podstaw formowania uniwersytetów wybrzmiały dwie misje. Pierwsza związana była z prowadzeniem badań naukowych, a więc poszukiwań prawdy, a druga związana była z dydaktyką. W wyniku zachodzących zmian w przestrzeni społeczno-gospodarczej wydaje się, że tradycyjna misja uniwersytetu nie oddaje wszystkich zadań kierowanych do uniwersytetu. Tradycyjne misje uniwersytetu poddawane są dyskusji i pojawiają się głosy mówiące o konieczności zmian. Dyskutowana jest kwestia badań naukowych, analizowanych tematów i ich użyteczności w przestrzeni społeczno-gospodarczej. Pod debatę poddawana jest również dydaktyka, wobec której oczekuje się kształcenia absolwentów użytecznych na rynku pracy. Wobec zachodzących zmian i próby pogodzenia istoty uczelni z oczekiwaniami interesariuszy, w literaturze pojawiło się sformułowanie trzecia misja uczelni. Nazywana jest również misją społeczną bądź służbą publiczną, a istotą jej jest uwzględnianie oczekiwań interesariuszy w działalności uczelni. Problematyka trzeciej misji uczelni nie została jednak w sposób precyzyjny określona i niejednoznaczne są zadania z niej wynikające. Celem artykułu jest próba sprecyzowania kształtu trzeciej misji, a także zadań i powinności wynikających z jej realizacji.
EN
Two missions resounded at the foundations of university formation. The first was related to conducting scientific research, and thus searching for the truth, and the second was related to didactics. As a result of changes in the socio-economic space, it seems that the traditional university mission does not reflect all tasks addressed to the university. Traditional university missions are subject to discussion and there are voices talking about the need for change. The issue of scientific research, analyzed topics and their usefulness in the socio-economic space is discussed. The debate is also about didactics, which is expected to educate graduates useful in the labor market. In view of the changes taking place and the attempt to reconcile the essence of the university with the expectations of the stakeholders, the third mission of the university appeared in the literature. It is also called a social mission or public service, and its essence is to take into account the expectations of stakeholders in the university's activities. The problem of the third mission of the university has not been precisely defined and ambiguous are the tasks resulting from it. The purpose of the article is to try to specify the shape of the third mission, as well as the tasks and duties resulting from its implementation.
6
Content available remote Wybrane aspekty szkolenia żołnierzy do misji ISAF
PL
Udział Sił Zbrojnych RP w misji ISAF w Afganistanie przyniósł wiele korzyści, wśród których eksperci wymieniają, m.in. zdobycie doświadczenia w realizacji zadań w warunkach zagrożenia terrorystycznego, przetestowanie i udoskonalenie indywidualne- go wyposażenia żołnierzy, sprzętu bojowego, np. kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, czy bezzałogowych statków powietrznych. Do katalogu korzyści należy również zaliczyć doświadczenia związane z systemem przygotowania i szkolenia żołnierzy do tej misji. Doświadczenia te dotyczą indywidualnego szkolenia żołnierzy, zgrywania bojowego struktur organizacyjnych kontyngentu i ich certyfikacji. Do każdej zmiany PKW dostoso- wywano tematykę szkolenia, która była związana z realizowanymi zadaniami oraz zmieniającym się środowiskiem bezpieczeństwa i wnioskami wynikającymi z poprzedniej zmiany PKW. Przedmiotowe doświadczenia mogą być wykorzystane w określonym zakresie w codziennej działalności szkoleniowej w Siłach Zbrojnych, jak i podczas przygotowa- nia Polskich Kontyngentów Wojskowych do innych misji zagranicznych.
EN
The participation of the Polish Armed Forces in ISAF mission in Afghanistan brought a couple of benefits, among which experts mention gaining the experience in implementation of tasks under terrorist threat, checking and improving both soldiers‘ personal equipment and combat equipment like wheeled armoured personnel carriers (APCs) Rosomak, or unmanned aerial vehicles (UAVs). The list of benefits should also comprise experience related to ther system of soldier preparation and training for this mis- sion. The experience refers to the individual soldier training, putting together organization- al structures of the contingent and their certification. Each contingent had its individually tailored training topic list related to the tasks assigned and resulting from thr changes in security environment conditions and conclusions drawn from the preceding mission. This experience may be used in a specified range of daily combat training in Polish Armed Forces as well as during the preparation of Polish military contigents to other foreign mis- sions.
PL
Niniejszy artykuł stanowi wprowadzenie do szczegółowych rozwiązań poświęconych aktualnie obowiązującym mechanizmom finansowania zabezpieczenia logistycznego operacji i misji prowadzonych pod auspicjami UE. Omówiono w nim skalę zaangażowania Unii w misje cywilne i operacje wojskowe, z uwzględnieniem budżetu każdej z nich oraz liczby personelu. Przeanalizowano również budżet UE w aspekcie Rozdziału 4 dotyczącego wydatków na wspólna politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, a także ogólne założenia finansowania misji i operacji UE.
EN
The article is an introduction to detailed discussion concerned with currently mechanism of financing logistic support of missions and operations carried out under the auspices of the EU. The scope of the EU involvement in civilian missions and military operations has been considered, take into account the budget of each along with personnel numbers. The EU budget has been analyzed against Section 4th regarding expenses on Common Foreign and Security Policy, and also general premises for financing EU missions and operations.
8
Content available Manager w zarządzaniu kulturą organizacji
PL
Zarządzanie kulturą organizacyjną decyduje o sukcesie lub porażce organizacji. Współczesne organizacje funkcjonujące w konkurencyjnym, rynkowym otoczeniu zmuszone są do szukania wszelkich możliwości uzyskania przewagi. W tym celu sięgają do innowacyjności, modernizacji i restrukturyzacji. Poszukują energii do przetrwania i rozwoju zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji. Ponieważ to ludzie stanowią najcenniejsze zasoby każdej firmy, wiec w ostatnich latach dużą popularność zyskuje pojęcie zarządzania przez kulturę. Organizacja, która potrafi zjednoczyć pracowników wobec wspólnych wartości i symboli i w ten sposób najpełniej wykorzystać ich wiedzę oraz motywacje ma dużą szansę na sukces rynkowy. Organizacje takie stawiają na pracowników, tworząc przy pomocy charyzmatycznych przywódców nowe wizje, inspiracje. Prawdziwi przywódcy są w stanie pociągnąć z sobą ludzi, rozwinąć ich zdolności i przystosować organizację przez zmianę kultury organizacyjnej do nieustannych zmian w otoczeniu. Zmiany w kulturze organizacyjnej wymagają raczej przywódcy niż managera. Termin przywództwo jest używany zwykle w sytuacjach kryzysu, zmiany, wyboru oraz podejmowania decyzji, za którymi idą wdrożenia nowych rozwiązań. W tego rodzaju sytuacjach znacznie skuteczniejszy jest przywódca niż dobrze zarządzający manager, skuteczny w codziennej, rutynowej pracy, pozbawionej niepewności i konieczności szczególnej mobilizacji wszystkich uczestników organizacji. Artykuł pozwala na przegląd definicji kultury organizacyjnej oraz jej funkcji. Wskazuje na konkretną wartość kultury organizacji i jej znaczący wpływ na sukces rynkowy lub porażkę.
EN
Managing culture of organization decides about success or failure an company. Contemporary company operating at competitive business environmental organizations must try to find any possibilities of advantage. In order to achieve these competitive advantages organizations using innovations and restructuring. Companies searching energy to survive and progression as well as inside and outside their structure. The most valuable resources of all organizations are employees because of that; recently, conception managing by culture became very popular. Company which is able to join employees around common values and symbols achieves goals. Organization which fully using skills and knowledge of employees can attain success at a market. Companies must put their money on employees, creating new visions and inspirations by charismatic leaders. Thru heads of organizations are able to get people to bring change, develop their skills and adapt company to permanent change in economic environment by changing organization culture. Culture of organization changes needed rather true leader than manager. The term leadership usually is using during crisis, changes, choice and decision taking when new solutions implemented. In that situations more effective is leader than manager doing his day by day routine job, without uncertain and necessity mobilization all organization’s members The paper lets review some definitions of organization’s culture and culture features. Highlighted precise value of organization culture and significant influence on market success or defeat.
PL
Kompania Węglowa w latach 2011-15 przygotowała nową strategię oraz kolejno kilka programów naprawczych. W rezultacie w 2015 r. postanowiono o likwidacji tej spółki i sprzedaży jej aktywów nowemu podmiotowi. Oznacza to, że nie tylko nie udało się uratować KW, lecz koszt całego przedsięwzięcia ma wynieść więcej niż jej aktywa. Planowana jest pomoc publiczna. W artykule tym zidentyfikowano czynniki determinujące taki stan rzeczy. Ponadto przenalizowano czynniki, które zdecydowały o niepowodzeniu programów i mogą zaważyć na kondycji sektora węgla kamiennego w przyszłości.
EN
The KW in 2011-15 years prepared the new strategy and a few of rehabilitation programmes. As a result in 2015 about this liquidation Companies and a selling of her assets to the new entity were decided. It means that a Pety Offence Code didn't not only manage to rescue, but the cost of the entire undertaking is supposed to amount for more than her to assets. A state aid is being planned. In this article they established the identity of determinants such a state of affairs. In addition, a factors that determined the failure of the programs and may weigh on the condition of the hard coal sector in the future.
PL
Obowiązujące reguły dotyczące klasyfikacji nauk i uwzględniające obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w swojej treści nie dostrzegają potrzeby wydzielenia logistyki jako oddzielnej dyscypliny naukowej. Niejako konsekwencją tego jest dość swobodne definiowanie terminu logistyka jak i określenia system logistyczny stanowiący integralną część przedsiębiorstwa. Prowadzone badania wskazują na konieczność dokonania zmian w obowiązujących strukturach organizacyjnych systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Istotne zatem jest aby dokonywane zmiany miały u podstaw nie tylko ustalenia typowo teoretyczne ale wspierały się wiedzą praktyczną osób realnie pełniących obowiązki na stanowiskach logistycznych lub związanych z logistyką. Umiejętne połączenie teorii z praktyką stwarza podstawy do stwierdzenia, że efektem tych zabiegów będzie struktura odpowiadająca wymogom gospodarki rynkowej XXI wieku.
EN
The existing rules on the classification of Sciences and taking into account the areas of knowledge, science, and scientific rigor in its content does not see the need for separation of logistics as a separate scientific discipline. Somehow the consequence of this is a pretty loose definition of the term logistics and determine the logistics system forming an integral part of the company. Conducted studies indicate the need to make changes in the existing organizational structures of the logistical system of the company. It is therefore important that the changes were at the heart of not only determine the typical theoretical but practical knowledge to support people realistically officiating responsibilities for logistics or related to logistics. A skillful combination of theory with practice gives rise to the conclusion that the effect of these treatments will be the structure corresponding to the requirements of a market economy in the 21st century.
EN
This paper proposes a new information-theoretic method based on the information enhancement method to extract important input variables. The information enhancement method was developed to detect important components in neural systems. Previous methods have focused on the detection of only the most important components, and therefore have failed to fully incorporated the information contained in the components into learning processes. In addition, it has been observed that the information enhancement method cannot always extract input information from input patterns. Thus, in this paper a computational method is developed to accumulate information content in the process of information enhancement. The method was applied to an artificial data set and the analysis of mission statements. The results demonstrate that while we were able to explicitly extract the symmetric properties of the data from the artificial data set, only one main factor was able to be extracted from the mission statement, namely, “contribution to the society”. The companies with higher profits tend to have mission statements concerning the society. The results can be considered to be a first step toward the full clarification of the importance of mission statements in actual business activities.
PL
W zapewnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej /RP/ kluczową rolę spełniają jej Siły Zbrojne. Wynika to z treści dokumentów normatywnych, a zwłaszcza z treści Konstytucji RP. Dokumenty te stanowią podstawę określenia zasadniczych celów, możliwych do spełnienia misji przez Siły Zbrojne RP oraz wynikających z nich zadań. Ich realizacja stanowi wymóg podstawowy zapewnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. warunkiem zasadniczym realizacji celów, misji i zadań w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa RP jest konieczność posiadania profesjonalnych Sił Zbrojnych odpowiednio wspieranych i w pełni zabezpieczonych , w tym pod względem logistycznym.
EN
To ensure the security of the Republic of Poland /RP/a key role meet its armed forces. This is due to the content of normative documents, and in particular from the wording of the Constitution of the REPUBLIC. These documents form the basis for determining the principal objectives, possible to fulfill the mission by the armed forces of the REPUBLIC OF POLAND and the ensuing tasks. They constitute the primary requirement to ensure the safety of the Republic of Poland. prerequisite objectives, missions and tasks in the context of ensuring the security of the REPUBLIC OF POLAND is the need to have professional Armed forces, properly supported and fully secured, including in terms of logistics.
13
Content available Misja architekta
PL
Architektura jest królową sztuk wizualnych, siła jej misji edukacyjnej jest niezaprzeczalna! Jednoczy w sobie wszelkie sztuki wizualne, staje się ich domem. Prowokuje do swoistego dialogu między twórcami we wszystkich dziedzinach sztuki od malarstwa, rzeźby po muzykę, teatr i literaturę. Prowokuje także ludzi nauki. Dom jutra powinien spełniać oczekiwania człowieka, być przewodnikiem po bibliotece dokonań ludzkiego umysłu i istnieć w symbiozie z naturą.
EN
Architecture is the queen of visual arts, its educational mission strength is undeniable! It unites every visual art in itself, becoming home for visual arts. It triggers a specific dialogue between creators dealing with every aspect of arts, from painting and sculpture to music, theatre and literature. It also inspires scientists. The house of tomorrow should fulfil people expectations, be a guide in the library of human mind achievements and exist in symbiosis with nature.
14
Content available remote Podstawy poznawcze obrony powietrznej
PL
W artykule zawarto opis podstaw aksjologicznych, ontologicznych i epistemologicznych zjawiska obrony powietrznej (OP). Scharakteryzowano system wartości OP, wyjaśniono, jak OP istnieje w sferze realnej i konceptualnej rzeczywistości. Zdefiniowano OP w szerokim rozumieniu, jako część bezpieczeństwa powietrznego państwa, i wąskim – jako część walki zbrojnej. Określono sposób rozumienia całości, kompleksu i systemu OP, a także misji, domeny i celu OP. Wyjaśniono istotę OP ze względu na jej podmiot, przedmiot, rodzaj działań i charakter środków napadu powietrznego.
EN
The article includes a description of the axiological, ontological and epistemological basis of the phenomena of air defence (AD). It characterises the value system of AD, and explains how AD exists in the physical and conceptual reality. AD is defined in a broad sense as part of the air security of the state and in a narrow sense as part of the armed struggle. It specifies the mode of understanding of the whole complex system of AD, as well as the mission, domain and goal of AD. The essence of AD is explained with regard to its subject, object, the type of actions and the nature of an air attack.
PL
Artykuł przedstawia nowy podmiot Bumar Elektronika powstały z połączenia trzech firm: Przemysłowy Instytut Telekominikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. i Dolam S.A. Zaprezentowane zostały cele Spółki, profil działalności oraz Misja, Wizja i Mapa Strategii Spółki.
EN
The article comprises introduction of new Polish company Bumar Elektronika, which come from fusion of three companies: Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., CNPEP RADWAR S.A. and Dolam S.A. The company goals, activity, mission, vision and strategy roadmap are presented.
16
Content available Tęczowy kod biotechnologii
PL
Biotechnologia jest uważana za jedną z dziedzin, która będzie decydować o prawidłowym rozwoju gospodarki w naszym wieku. Jest niezwykle rozległym obszarem działalności technicznej człowieka, i jej rozwój jest zależny od współdziałania między różnymi dziedzinami nauki i techniki. Znanych jest kilka podziałów biotechnologii, ale chyba najpopularniejszym jest tradycyjny, bazujący na kolorach. Zazwyczaj wymienia się cztery kolory: czerwony, biały, zielony i fioletowy. Istnieje także podział szerszy, wykorzystujący znacznie szerszą gamę barw - nieomal wszystkie barwy tęczy.
EN
Biotechnology is considered as a driving force of progress and simultaneously as a major threat of humanity. Although there several classifications of biotechnology, the one using color code is most popularly used. Most commonly four major colors are considered, namely red, green, white and purple. However classifications using many more colors, nearly all tones of rainbow, also exist.
PL
Artykuł przedstawia rozwiązania przyjęte i stosowane w Państwowej Straży Pożarnej (PSP), których celem jest zorganizowane i systemowe identyfikowanie i rozwiązywanie problemów wynikających z codziennej działalności jednostek organizacyjnych PSP oraz identyfikowaniem i zaspokajaniem potrzeb w zakresie strategicznego zarządzania służbą, definiowania kierunków rozwoju oraz odnawiania wizji funkcjonowania służby. Wykorzystanie projektów i programów naukowo-badawczych zostało przedstawione jako rekomendowane narzędzie do rozwiązywania problemów i zaspokajania ww. potrzeb PSP. Artykuł dzieli się na sześć zasadniczych części. W części pierwszej przedstawiono misję, wizję Państwowej Straży Pożarnej oraz wspomagającą funkcję badań naukowych, prac rozwojowych i innowacyjnych. Ponadto w tej części został przedstawiony ogólny zakres działania i odpowiedzialności Państwowej Straży Pożarnej z uwzględnieniem znaczenia sposobu budowania zespołów badawczych, także w kontekście rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych, obejmujących działania różnych służb, a w konsekwencji także różnych jednostek badawczych. W kolejnej części artykułu została omówiona metodyka identyfikacji potrzeb i wytyczania kierunków naukowo-badawczych ze szczególnym uwzględnieniem roli Rady Naukowo-Technicznej przy Komendancie Głównym PSP (RNT KG PSP). Kolejne części artykułu obejmują opis czterech priorytetowych obszarów prac naukowo-badawczych zdefiniowanych na lata 2012 - 2020, a także omówienie organizacji zespołów naukowo-badawczych i sposób finansowania projektów i programów naukowo-badawczych realizowanych na potrzeby PSP. Zwraca się w nich również uwagę na potrzebę traktowania działalności badawczej jako elementu, który stanowi jeden z głównych punktów odniesienia w działalności poszczególnych komórek i pionów Państwowej Straży Pożarnej. Artykuł kończą wnioski sformułowane z myślą praktycznego ich zastosowania.
EN
The article presents solutions accepted and applying in State Fire Service (SFS) which are aimed at organized and systematic identification and solving of questions meet in everyday activities of SFS organizational units as well as identification and providing for the needs in scope of our service strategic management, defining of development directions and renewing vision of the organization function. Employment of scientific and research projects and programs is declared as recommended tool in scope of solving of above mentioned questions and providing for the listed needs of SFS. The paper is divided into six essential parts. In first part the mission and vision of State Fire Service are described as well as helping function scientific research, development and innovative work. Moreover, this part covers general presentation of State Fire Service activities with taking into consideration significance of research teams establishing process among others in context of solving of interdisciplinary questions involving different services and in consequence different research units. Second part of the paper is devoted to description of methods of needs identification and setting out directions of scientific and research work with role of Scientific and Technical Council appointed by Chief Commandant of State Fire Service. Next parts include discussion of four priority scientific and research work areas that have been defined for years 2012 - 2020 and moreover description of scientific and research teams organization and ways of gaining financial resources for discussed activities. Also, they include suggestions that research work should be treated as integral part of activities of particular units of State Fire Service. Finally, some practical conclusions are formulated.
18
Content available remote Architektura a etyka
PL
W dobie zmieniającego się paradygmatu zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego istotne jest rozważenie zmian etyki zawodu architekta ku proekologicznej kreatywności.
EN
In the face of changing paradigm of civilization sustainable development it is essential to consider changes of ethics of architect profession towards proecological creativity.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie metodyki budowy regionalnej strategii energetycznej, opracowywanej w ramach projektu "Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi". Scharakteryzowano krótko etapy budowy strategii oraz metody badawcze. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu zaprezentowano syntetyczny opis wyzwań dla dolnośląskiej energetyki oraz wybrane charakterystyki w zakresie analizy SWOT, a dokładniej analizę SWOT w układzie klasycznym na przykładzie podsektora elektroenergetycznego oraz w układzie funkcjonalnym dla kategorii "bezpieczeństwo energetyczne". Strategia energetyczna dla Dolnego Śląska jest opracowywana na podstawie wcześniej przeprowadzonych prac badawczych obejmujących m.in. diagnozę stanu energetyki na Dolnym Śląsku i wybranych regio-nach Unii Europejskiej, badań foresightowych przeprowadzonych metodą Delphi, opracowanych ekspertyz i dyskusji w ramach paneli ekspertów.
EN
The main goal of this paper is presentation of methodology of regional energy strategy construction that is developed within the framework of the project: "Energy development strategy of Lower Silesia by using the foresight methods". We characterized the main stages of the strategy construction and research methods. Moreover we presented challenges for the Lower Silesia power system and their selected properties in the context of the SWOT analysis, i.e. the SWOT analysis in the classical convention on the basis of the power system and in the functional convention in the category "energy security". The energy strategy of Lower Silesia is developed on the basis of the research study that includes the diagnosis of the power system in the region as well as selected regions of the European Union, foresight methodology by using the Delphi methods, expert's reports and panels.
EN
In December of 2009 the total number of active civil remote sensing satellites was 130. One of the largest group were multitask land observation remote sensing satellites (49 missions), providing data employed in majority of Earth Sciences and applied in spatial databases. Currently many new remote sensing missions are in preparation. The 103 of them will start in 2010 – 2015 and 24 in 2016 – 2025 period. The aim of this research was to analyse the possibilities of employment of the new remote sensing data to produce spatial data, and to investigate the suitability of usage of this data. To achieve these goals, it was necessary to classify the types of remote sensing data. The next step was the analysis of the possibility of production thematic information for supplying spatial databases. The investigations allowed to identify the new trends concerning the design of new remote sensing missions and enabled to estimate the possibilities of employment of remote sensing data to produce spatial data, as well as to estimate the opportunities to use them for supplying spatial databases.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.