Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 80

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  competences
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
A characteristic feature of the environment in which contemporary organizations operate is its variability. To survive in such an environment, organizations need leaders who can set themselves and their subordinates specific goals and influence their achievement. Many positive examples of leadership can be transferred to the civilian environment thanks to the models developed in the armed forces. One of the tools for shaping leadership attitudes in the Polish Armed Forces is the author's program for training non-commissioned officers called "Leader" in operation since 2008. The knowledge passed on during this program, which is conducted in the form of a course (considered to be one of the most difficult ones in the Armed Forces), is related to building leadership skills. It can be successfully transferred to the civilian environment, wherever there are relationships between superiors and subordinates.
PL
Charakterystyczną cechą środowiska, w którym funkcjonują współczesne organizacje jest jego zmienność. Aby w takim otoczeniu organizacje mogły przetrwać potrzebują liderów posiadających umiejętność stawiania sobie i swym podwładnym określonych celów oraz wpływania na realizację tych celów. Wiele pozytywnych przykładów przywództwa może zostać przeniesionych do środowiska cywilnego dzięki wzorcom wypracowanym w armii. Jednym z narzędzi kształtowania postaw przywódczych w Wojsku Polskim jest funkcjonujący od 2008 roku autorski program szkolenia podoficerów Lider. Wiedza przekazywana podczas tego programu, prowadzonego w formie kursu (uważanego za jeden z najtrudniejszych z siłach zbrojnych) związana z budowaniem kompetencji przywódczych, może z powodzeniem zostać przeniesiona do środowiska cywilnego, wszędzie tam, gdzie istnieją zależności pomiędzy przełożonymi a podwładnymi.
PL
Systemy(WSE) to efektywna droga do osiągnięcia elektroprosumeryzmu. Udostępniają one rozwiązania techniczne powiązane z czterema rynkami  dedykowane lokalnym potrzebom, ale niekoniecznie powiązane geograficznie ze sobą. Zapewniają platformę dla usług na tych rynkach, która obejmuje zagadnienia techniczne, handlowe, a nawet społeczne. Przedstawione w artykule rozszerzenie koncepcji systemu(WSE) obejmuje przede wszystkim warstwę techniczną (z wyszczególnionymi pięcioma obszarami) od komponentów sieciowych do programów decyzyjnych. Podkreśla się jednak, że mimo technicznych możliwości, budowa systemu(WSE) wymaga ustrojowej reformy rynku energii oraz współtworzenia (ko-kreacji) systemu przez wszystkich jego użytkowników.
EN
Systems(WSE) are an effective way to achieve electroprosumerism. They enable access to technical solutions connected with four markets  and dedicated to local needs but not necessarily linked together geographically. They provide the platform for services in these markets, which encompasses technical, commercial and even social issues. Presented here an extension of the system(WSE) concept covers first of all the technical layer (with five specified areas) from network components to decisive programs. Still, it must be emphasized that despite the technological possibilities the creation of the system(WSE) needs a systemic reform of the energy market and co-creation of this system by all its users.
PL
Problematyka związana z kompetencjami absolwentów Politechniki Poznańskiej stanowi obecnie jeden z obszarów badań dotyczących ich szans na zdobycie wymarzonej pracy. Celem artykułu jest określenie profilu absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, którzy ukończyli studia na trzech kierunkach kształcenia, tj. na inżynierii zarządzania, logistyce i inżynierii bezpieczeństwa, oraz przedstawienie ich szans na rynku pracy. Uwagę skierowano na następujące problemy badawcze: „Czy wybrane studia spełniły oczekiwania absolwentów Wydziału Inżynierii Zarządzania?” oraz „Czy absolwenci Wydziału Inżynierii Zarządzania potrafią ocenić cechy najważniejsze zdaniem pracodawców?”. W artykule omówiono również charakterystyczne cechy pokolenia millenialsów, wskazano, jakie kompetencje są najcenniejsze zdaniem pracodawców, oraz przedstawiono zmiany percepcji kompetencji absolwentów w opinii pracodawców. Ponadto zaprezentowano propozycje współpracy firm z uczelnią w procesie kształtowania ścieżki studiów Politechniki Poznańskiej oraz działania uczelni sprzyjające znalezieniu zatrudnienia przez absolwenta
EN
The issues related to the competences of graduates of Poznań University of Technology are one of the current research areas concerning the chances of graduates finding their dream job. The article defines the profile of graduates of Poznań University of Technology and specifies the faculties of the Faculty of Management Engineering: Management Engineering, Logistics and Safety Engineering. A graduate of Management may find employment as an analyst, a designer of organizational and management systems, a sales manager and a mid-level manager of production companies. He also has the competences and skills to run his own business. People who graduated in Logistics can find employment in such positions as a manager, systems analyst, product designer, in material and technical procurement, production, transport, storage, sales and distribution of products. Safety Engineering graduates are prepared to perform functions as employees of small, medium and large enterprises as well as in state and local government, or in economic and educational administration. They will also find employment in design offices, primary, secondary and higher education, advisory institutions in the field of safety engineering. The article also describes the characteristics of the Millennial generation, the most valuable competences in the opinion of employers and changes in the perception of graduates’ competences in the opinion of employers. Proposals for cooperation between companies and the university in the process of shaping the curriculum at Poznań University of Technology and activities on the part of the university to help its graduates find employment are also presented.
PL
W niniejszym artykule podjęto problematykę kompetencji specjalistów ds. zakupów. Powodem zainicjowania prac badawczych jest dostrzeżenie luki w dotychczasowych opracowaniach z zakresu zarządzania kompetencjami w dziedzinie zakupów. Celem pracy jest odpowiedź na pytanie, jakie kompetencje są wymagane przy rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zakupów we współczesnym przedsiębiorstwie. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem ilościowej metody badawczej. Na początku dokonano przeglądu literatury poświęconej kompetencjom pracowników. Następnie przedstawiono wyniki badań własnych. W zakończeniu przedstawiono wnioski, które charakteryzują ogólny obraz ofert pracy na stanowiskach w dziale zakupów w kontekście efektywności procesu rekrutacji. Zastosowano metody studiów literaturowych oraz porównawczą.
EN
This article presents the issue of the competence of purchasing specialists. The research was initiated after noticing a gap in the existing studies in the field of purchasing competence management. The purpose of the work is to answer the question of what are the required competencies of employees when recruiting for the position of purchasing specialist in a modern enterprise. The analysis was carried out using a quantitative research method. At the beginning, a literature review was made in the area of employee competencies. Subsequently, the results of own research are presented. The conclusions characterize the overall picture of job offers for positions in the purchasing department in the context of the implementation of an effective recruitment process. The methods of literature review and comparative studies were used.
EN
Purpose: The purpose of this paper is to systematise the concept of innovation based on a literature review and present the importance of the human element, such as key managerial competences, in the process of managing innovation projects, according to IPMA Individual Competence Baseline v. 4.0. Design/methodology/approach: The objectives are achieved through a systematic literature review of the innovation and competence concept. Moreover, the paper provides an analysis of competence as stated in IPMA Individual Competence Baseline v. 4.0 in terms of its usefulness for providing organisations with innovative solutions. Findings: Due to the of complexity of the innovation process, this paper discusses and develops the appropriate skills and competences which are required to improve or develop new and untapped solutions. The solutions might result in implementing and bringing innovation to the market. Originality/value: The complexity of the economic environment requires not only team cooperation and flexibility, but also an innovative approach to each and every process in an organisation. The paper attempts to comprehends the human element of the innovation project, which might be helpful for managers who lead innovation projects and for innovative organisations as a whole.
6
Content available Social competences of IT department employees
EN
Purpose: Employee competences nowadays, when management methods are dynamically changing become one of the key elements of building competitive advantage. IT activities play an important role in business operations. Information flow, response to external stimuli with the help of IT department is becoming an important element of building competitive advantage of enterprises. Hence, it becomes important that the right people with appropriate social competences manage and work in IT departments. Design/methodology/approach: Social competences at work were identified on the basis of job advertisements on internet portals. The observation was made at the turn of April-June 2018. The study was repeated in January 2018. Findings: The article presents a list of social competences that are necessary among IT department employees. Originality/value: The work concerns social competences of IT department employees. The original is an attempt to select social competences for employees of IT departments. The exclusion of IT competences from the research allowed to examine whether there are differences between employees of individual departments in the enterprise.
EN
Purpose: The article presents the essence, characteristics and types of simulation decision games, as well as the effectiveness of their use in academic conditions in the theoretical context. Design/methodology/approach: The article is based of analysis of research results published in national and world publications. Findings: The didactic process carried out at universities with the use of direct forms of teaching can be supported by additional tools, including simulation decision games, because it brings many benefits in different areas. By playing we are able to learn many issues in a natural way, to refer to the mechanisms of the organization's functioning, and to use – sometimes dormant – soft competences of game participants. Research limitations/implications: It is advisable to carry out further scientific research in the field of using simulation games due to the fact that they are increasingly used as a tool to support the process of practical learning. Despite its popularity, the assessment of the effectiveness of using simulation games as an educational or training tool is still unclear. Social implications: Game-based learning (GBL) is used not only in higher education (especially in a wide range of economic and management disciplines, such as: marketing, economics, international business, project management, strategic management or human resources management), but also in other fields, including: army, education, advertising, trade, medicine and employee training. Originality/value: The work is theoretical. However, the problem raised in the article, in the context of new challenges posed by teachers in the teaching process, is an inspiring introduction to further research.
EN
Purpose: The article discusses the role of the employee in the era of robotization and automation of industry. It outlines potential threats and opportunities for HR management in the age of the fourth industrial revolution. Design/methodology/approach: The author used a desk research method. She gathered documents (statistic data, mainly reports), made the initial selection, established the authenticity of the data, carried out the study of scientific literature and, eventually, did the comparative analysis. Findings: Industry 4.0 is associated with changes in human resource management. Employees will need to acquire new skills and knowledge to be able to keep a job. Automation and digitalization of business/industry will be an opportunity for self-development and success for people with expertise in IT technology, robotics and computer engineering. Business in the era of Industry 4.0 will need to cope with the ageing population, the lack of proper education and training conditions, and lack of access to new technologies. Practical implications: The paper analyses the biggest challenge in the aspect of employees adaptation and focuses on problems that exist but must change so that businesses can adapt to the new reality of Industry 4.0. Originality/value: The paper complements previous research in the field of human resource management in the conditions of the fourth industrial revolution, digitization, digitalization and automation of business.
EN
Purpose: The main purpose of this study was to present the possibilities of using the competence matrix in the prioritizing of manufacturing activities. Design/methodology/approach: The article discusses one of the enterprise’s human resource management instruments, which are competence matrices. Competence development model of enterprise was presented and model of using technological competences was discussed. Findings: The way of using competence matrices, as a tool to support task scheduling that is carried out by direct production employees in the area of discrete processes, was presented. The author showed, that competence matrices can enable the identification of competence gaps and thus be a tool for planning the training needs of employees, recruitment and selection of employees, making decisions about transfers and building a remuneration system. Research limitations/implications: An important condition for the successful implementation of solutions based on competence matrices is the correct determination of the level of required and expected technological competence and prior declaration of the list of technological operations. Practical implications: The solution described above, consisting in the use of technological competence matrices in the area of production planning, has been used in the calculation algorithms of the IPOsystem™ application. It is a product of the Polish company UiBS Teamwork Sp. z o.o. Originality/value: The use of competence matrices in prioritizing production tasks is undoubtedly a new issue. It is an indicator of the level of organization’s maturity, which results from the need to adapt production enterprises to changing environmental conditions.
EN
Building a strong economy depends on numerous factors: technological, political, geographical but also and above all social ones. Currently, the ongoing fourth industrial revolution is primarily based on digitization of all processes in the conducted activities. The acquisition and processing of vast amount of data generates information which is very complex and not always unambiguous. Industry 4.0 also assumes that employees will understand both technical needs and those not related to the production process. This means that the present education system (definitely the one related to technical science) should also be changed so that engineers acquire more managerial skills. The article presents the educational assumptions in the face of challenges posed by Industry 4.0 in the context of the current opportunities of the labor market and education in Poland and in Europe.
PL
Rozwój kompetencji to proces ciągły, na który składają się nie tylko umiejętności, ale również wiedza i postawa dająca wyraz gotowości do jej wykorzystania. Obecnie problem jakości kształcenia na poziomie uniwersyteckim nie zawsze dotyczy lub raczej nie obejmuje kompetencji zawodowych pracowników. Rynek pracy zaś oczekuje od absolwentów większej elastyczności, kreatywności i oczywiście właściwych kompetencji. Ocena efektów kształcenia często nie odnosi się do praktycznego i osobistego zaangażowania studenta, a w przyszłości lub w tym samym czasie - pracownika. Celem artykułu jest ocena stopnia przydatności opracowanych gier symulacyjnych do pełniejszego osiągania założonych efektów kształcenia, a tym samym do podwyższania jakości kształcenia w zakresie zagadnień inżynierii produkcji na poziomach uniwersyteckim i zawodowym. W eksperymencie wzięli udział studenci studiów inżynierskich na kierunkach zarządzanie i inżynieria produkcji oraz logistyka. Wyniki jako studium przypadku zilustrowały efektywność proponowanej metodologii i jej zastosowanie na poziomie uniwersyteckim w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponowana metodologia nie tylko stanowi innowacyjne rozwiązanie w zakresie oceny efektów kształcenia, ale przede wszystkim już na etapie kształcenia nakreśla kierunki zwiększania kompetencji zawodowych przyszłych i bieżących pracowników produkcyjnych.
EN
The development of competences is a continuous process, consisting not only of skills but also knowledge and a willingness to use the competencies gained. A university-level education does not always relate to, or provide, the professional competences required of employees. The labor market expects from graduates: greater flexibility, creativity and relevant competences. The evaluation of learning outcomes often does not take into account a student’s practical ability or their level of competence related to their future career. The aim of the article is to assess the usefulness of prepared simulation games to achieve the assumed learning outcomes more fully, thus improving the quality of education at the university and the professional level in the production engineering field. The experiment was attended by students of engineering studies at the following faculties: Management and Production Engineering and Logistics. The results, as a case study, illustrated the effectiveness of the proposed methodology and its application at the university on a full and part-time basis. The proposed methodology is an innovative solution that not only assesses the effects of education, but above all, outlines a direction to improve professional competences of future and current production workers.
PL
W niniejszym artykule zestawiono portfel kompetencji biznesowych, w tym kluczowych kompetencji przekrojowych. Podjęto próbę własnego uzasadnienia, że kompetencje te muszą być ciągle doskonalone i rozwijane. Zestawiono przykładowe metody kształtowania tych kompetencji na różnych poziomach kształcenia. Ponadto zestawiono wybrane obszary tematyczne szkoleń biznesowych oferowanych nie tylko przez jednostki kształcenia ustawicznego (szkoły, uczelnie wyższe), ale także przez firmy i instytucje szkoleniowe.
EN
This article presents a portfolio of business competences, including key transversal competences. The author attempts to justify the fact that these competences must be constantly improved and developed. Examples of methods of shaping these competences at different levels of education are presented in the paper. Moreover, selected thematic areas of business training offered not only by lifelong learning units (schools, universities) but also by companies and training institutions have also been summarised in it.
EN
The article presents the intercultural competences of managers in international organizations, specifically in relation to the dynamic development of the globalization process. The global economy and the internationalization of management set new standards in the development of managerial skills. The ongoing globalization process is one of the most important factors affecting the organizational behaviour of managers in international organizations. First of all, the new dimension of the modern manager is the “global mind”, flexible towards cultural diversity, constantly improving their intercultural competence
PL
Obecnie umiejętności menedżerskie definiowane są w znacznej mierze przez procesy globalizacyjne. Poszukiwanie skutecznych formuł reagowania na nowe wyzwania prowadzi do wyznaczania nowych standardów w zakresie rozwoju umiejętności menedżerskich, które pozwolą na sprawne funkcjonowanie w ramach międzykulturowego obszaru zarządzania. Pojawia się coraz silniejsze przekonanie o tym, że wobec skali zmian konieczne jest włączenie w proces doskonalenia kompetencji zawodowych umiejętności radzenia sobie w środowisku odmiennym kulturowo. Przyszłość należy do organizacji działających globalnie, tworzonych przez menedżerów zorientowanych na transnarodowy aspekt zarządzania. Celem artykułu jest wskazanie potrzeby zmiany profilu kompetencji menedżera, myślącego i działającego globalnie, elastycznego wobec kulturowej różnorodności, nieustannie doskonalącego swoje kompetencje międzykulturowe. Przedstawione rozważania oparto na analizie literatury, analizie porównawczej oraz logice wnioskowania.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie czynników mających wpływ na przyspieszanie nabywania kompetencji przekrojowych studentów oraz prezentację wybranych wyników po testowaniu jednego z procesów przyspieszania nabywania kompetencji przekrojowych. Badania przeprowadzono w ramach projektu międzynarodowego „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego”. Projekt zrealizowano na 6 uczelniach w 4 krajach Unii Europejskiej na podstawie opracowanych wcześniej procesów testowania przyspieszania nabywania kompetencji przekrojowych wśród studentów zawierających przynajmniej 3 wybrane metody kształcenia praktycznego. Z przeprowadzonych badań wynika, że głównymi czynnikami wpływającymi na podnoszenie poziomu kompetencji przekrojowych są czynniki związane z metodyką nauczania stosowaną na uczelniach wyższych, gdzie studenci są aktywne włączani w proces kształcenia oraz korzysta się z informacji zwrotnej studentów.
EN
The goal of this article is to present different factors influencing the acceleration of the development of students’ transversal competences also the presentation of chosen results after testing one of the process that accelerate the development of transversal competence. The research were done in international project under the name „The acceleration method of development of transversal competences in the students’ practical training process”. It was held by 6 universities form 4 EU countries based on processes that were designed in the project and tested among the students. Each process had at minimum three teaching methods that had been discovered and described at the beginning of the project. The results of research shows, that the main factors influencing the development of transversal competences are those connected with teaching methods used at universities, where the students’ feedback has been used and students were actively involved in teaching process.
EN
In recent times, contracting has become very important in all types of companies, whether corporate, large, small, etc., thus, it is very important to identify the behavior of employees before hiring them. Through training constant on the part of the company can successfully perform their duties and achieve organizational goals, which is obtained through the development of skills, which are related to the type of behavior, attitude and motivation that a person has to perform a task, and this situation prevails both nationally and internationally. The objective of this work is to perform a comparison and analysis of the necessary competencies of future collaborators between Mexican and foreign companies. An exploratory descriptive analysis was made of the most outstanding companies in the business world, chosen according to the ranking of best companies to work. This research was conducted through secondary sources in order to investigate the competences from a qualitative approach. As a result, it can be observed that foreign companies require that employees have more preparation regarding competences than Mexican ones, even if the candidates have the same academic degree.
PL
Zatrudnienie jest ważnym aspektem funkcjonowania we wszystkich typach firm, zarówno korporacyjnych, dużych, małych itp., dlatego bardzo ważne jest zidentyfikowanie zachowań pracowników przed ich zatrudnieniem, a następnie powinien być kontynuowany przez stały trening ze strony firmy. Celem tej pracy jest porównanie i analiza niezbędnych kompetencji przyszłych współpracowników między firmami meksykańskimi i zagranicznymi. Przeprowadzono eksploracyjną analizę opisową znanych firm w świecie biznesu, wybranych według rankingu najlepszych firm: badania te przeprowadzono, korzystając ze źródeł wtórnych, w celu zbadania kompetencji przy zastosowaniu podejścia jakościowego. W rezultacie można zaobserwować, że firmy zagraniczne wymagają, aby pracownicy mieli więcej przygotowania w odniesieniu do kompetencji niż meksykańscy, nawet jeśli kandydaci mają taki sam stopień naukowy.
EN
The primary purpose of this article is to present the conditions for effective use of the Development Centre methodology in developing management competences. The article presents the methodology of running a Development Centre session based on the case of its implementation in a specific organisation. The authors focused on the case study analysis of the correctness of the Development Centre application. The empirical part was supplemented with a description of selected competences of senior management. The article is summarised by conclusions - a set of good practices on how to successfully conduct the DC process.
EN
The article presents an analysis of competences and attitudes of the new generations currently entering the labour market (Generations Y and Z) in the context of the challenges of the modern job market. The analysis was carried out on the basis of surveys, thanks to which recommendations were formulated regarding the use of the competences of this generation by employers in the wider context of corporate social responsibility (CSR). The widespread digitalisation of reality (cloud talent management) and the competences and attitudes of the new generation determine the change in employers' approach to attracting, developing and retaining employees. As a result, the concept of Corporate Social Responsibility shifts the focus to the internal stakeholders of the organisation. Consequently, a debate begins on the legitimacy of implementing a new turquoise management model.
EN
Firms are permanently looking for ways and for tools conditioning the creation of lasting, long-term competitive advantage. A firm’s strategic potential, its resources, capabilities and competences, is an important tool. The article delves into the relationship between these potentials as identified from the perspective of the resource-based view. Herein, particular emphasis is placed upon competences, as this is most distinctive strategic potential of a firm because it plays a key role in building and maintaining competitive advantage.
EN
The requirements placed on modern entrepreneurs – managers – leaders of organisations – are extremely high, and their fulfilment does not guarantee exclusively successes. They guide people who need to be taught and prepared above all: to work in their occupied positions, to live in society, as well as to bring people closer together and to focus on each other. Employees can be different, strong and weak, proud and humble, curious about the world and despite their different ages, apathetic. All of them, due to the work of managers and their competences, knowledge and skills become good employees at different levels of the organisation and then managers. However, the basis of the manager's work is also, or maybe above all, communication skills, which are based on negotiations.
PL
Wymagania stawiane współczesnym przedsiębiorcom – menadżerom – liderom organizacji – są niezwykle wysokie, a ich spełnienie nie gwarantuje wyłącznie sukcesów. Kierują oni bowiem ludźmi, których trzeba przede wszystkim nauczyć oraz przygotować: do pracy na zajmowanym stanowisku, życia w społeczeństwie, jak również zbliżyć wzajemnie i skupić wokół siebie. Pracownicy bywają różni, są silni i słabi, pełni pychy i całkiem pokorni, ciekawi świata i mimo różnego wieku, pogrążeni w apatii. Wszyscy oni, dzięki pracy menadżerów i ich kompetencji, wiedzy i umiejętności stają się dobrymi pracownikami na różnych poziomach organizacji, a następnie menadżerami. Jednak podstawą pracy menadżera jest również, a może przede wszystkim umiejętności komunikacyjne, których podstawą są negocjacje.
20
Content available Competencies of a contemporary commander
EN
The undermentioned considerations address a competent preparation of an officer for conducting tasks at his/her first duty assignment – a platoon leader. The article presents a peculiar triad of functions, i.e. a commander–a pedagogue–an instructor and roles to which every graduate of a military academy has to be prepared – to be capable of performing training-educational activities with subordinated soldiers. Only understanding of a magnitude of undertakings which are associated with preparation of best trained and educated officers of adequately shaped personality will allow a due addressing of the problem under consideration during developing of curricula in military academies.
PL
Poniższe rozważania dotyczą kompetentnego przygotowania oficera do wykonywania zadań na jego pierwszym stanowisku służbowym – dowódcy plutonu. W artykule ukazano swoistą triadę funkcji, tj. dowódcy–wychowawcy–szkoleniowca i ról, do jakich musi być przygotowany każdy absolwent uczelni wojskowej, by móc profesjonalnie realizować działalność szkoleniowo-wychowawczą z podległymi żołnierzami. Tylko zrozumienie ogromu przedsięwzięć, jakie są związane z przygotowaniem jak najlepiej wyszkolonych, wykształconych o odpowiednio uformowanych osobowościach oficerów – pozwoli w sposób należyty podejść do niniejszego problemu na etapie konstruowania programów kształcenia w uczelniach wojskowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.