Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elastomeroasfalt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany energii odkształcenia modyfikowanych lepiszczy asfaltowych (elastomeroasfaltów i lepiszczy gumowo-asfaltowych) w funkcji temperatury. Przeprowadzone badania i analizy wykazały, że parametry uzyskane w badaniu ciągliwości w duktylometrze z jednoczesnym pomiarem siły rozciągającej: energia odkształcenia i maksymalna siła rozciągania określone w funkcji temperatury są bardzo dobrymi parametrami oceny jakości lepiszczy asfaltowych.
EN
The paper presents the results of analysis and research of strain energy change of modified bitumen binders (elastomer modified bitumen and rubber modified bitumen) as a function of temperature. Studies and analyzes have shown that parameters obtained in a ductility test with simultaneous measurement of the tensile strength: strain energy and maximum tensile strength defined as a function of temperature are very important parameters of asphalt binders quality assessment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz zmiany wartości modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych w różnych temperaturach eksploatacyjnych. Do badań zastosowano mieszankę mineralno-asfaltową typu beton asfaltowy AC11S do warstwy ścieralnej kategorii ruchu KR3-7, którą zróżnicowano ze względu na zastosowane do jej wytworzenia lepiszcza asfaltowe: lepiszcza modyfikowane kopolimerem SBS i miałem gumowym, elastomeroasfalt i lepiszcze gumowo-asfaltowe z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego oraz asfalt drogowy 50/70. Analizowane mieszanki mineralno-asfaltowe poddano oznaczeniom modułów sztywności IT-CY w zakresie temperatur od -30°C do +40°C. Na podstawie uzyskanych wyników badań analizowanych mieszanek mineralno-asfaltowych opracowano zależności funkcyjne zmiany wartości modułów sztywności w funkcji temperatury. Rezultaty badań i analiz dowiodły, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem elastomeroasfaltu i lepiszcza gumowo-asfaltowego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się najmniejszą wrażliwością na zmiany temperatur eksploatacyjnych.
EN
The article presents the results of the research and analyses of the values of stiffness moduli of asphalt mixtures in different operating temperatures. The asphalt mixture AC11S was used for the tests. The following bituminous binders were used for the preparation of the asphalt mixture: polymer-modified bitumen and asphalt-rubber binder, polymer-modified bitumen and asphalt-rubber binder with the addition of fluidizers of vegetable origin, and asphalt 50/70. The analysed asphalt mixtures were tested for IT-CY stiffness modulus in the temperature range from -30°C to +40°C. Based on the obtained test results of the analyzed asphalt mixtures, functional dependencies of changes in the values of stiffness moduli as a function of temperature were developed. The results of the research and analyses have proven that asphalt mixtures including elastomeric asphalt and rubber-asphalt binders with the addition of fluidizers of vegetable origin are characterized by the least sensitivity to the changes of operating temperatures.
PL
Artykuł prezentuje wyniki badań i analiz właściwości technicznych mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy modyfikowanych: kopolimerem SBS, miałem gumowym oraz asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego. Mieszanki mineralno-asfaltowe, zróżnicowane ze względu na rodzaj zastosowanego lepiszcza, poddano badaniom: modułów sztywności IT-CY i 4PB-PR oraz odporności na zmęczenie w badaniu 4PB-PR. Na podstawie uzyskanych wyników badań ustalono, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego z dodatkiem upłynniaczy pochodzenia roślinnego charakteryzują się znacznie większą trwałością zmęczeniową w odniesieniu do mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem lepiszczy produkowanych przemysłowo. Mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem upłynnionych asfaltów modyfikowanych mogą być stosowane jako innowacyjne rozwiązania zapobiegające propagacji spękań odbitych lub zmęczeniowych. Dodatek upłynniacza pochodzenia roślinnego do asfaltu modyfikowanego pozwala na obniżenie temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, a także temperatury wbudowania.
EN
The article presents the results of research and analyses of the technical characteristics of asphalt mixtures with asphalt binders modified using: SBS copolymer, scrub rubber and SBS copolymer with the addition of vegetable origin fluidizers. The analysed asphalt mixtures underwent stiffness modulus tests IT-CY and 4PB-PR as well as fatigue life test 4PB-PR. Based on the obtained results of tests it has been stated that asphalt mixtures using elastomeric asphalt and rubber-asphalt binders with the addition of vegetable origin fluidizers are characterized by a much greater fatigue life and water resistance in comparison to asphalt mixtures using industrially manufactured binders. asphalt mixtures with asphalt modified SBS copolymer with the addition of vegetable origin fluidizers, can be characterized as very good solutions for preventing the propagation of reflective cracking or fatigue cracking to the top layers of road surfaces. Addition of vegetable origin fluidizers allows to lower the production temperatures and incorporating the asphalt mixtures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań struktury asfaltu modyfikowanego kopolimerem SBS i woskiem syntetycznym. Do asfaltu drogowego 35/50 dodawano kopolimer styren-butadien-styren (SBS) w ilości 1-4% mas. oraz 0,5% mas. wosku syntetycznego. Dokonano oceny ilościowej i jakościowej struktury otrzymanych układów trójskładnikowych za pośrednictwem mikroskopii optycznej z przystawką fluorescencyjną. Na podstawie jakościowych i ilościowych badań mikroskopowych określono homogeniczność kompozycji asfaltowo-polimerowych, a także wielkość cząstek polimeru w asfalcie.
EN
This work shows the results of studies on the structure of modified bitumen with SBS copolymer and synthetic wax. The styrene-butadiene-styrene (SBS) copolymer in the amount of 1-4 wt% and 0.5 wt% of synthetic wax were added to the road bitumen 35/50. For the obtained bitumen-polymer compositions, quality and quantity evaluation of structure by fluorescence microscopy were carried out. On the base of quality and quantity microscopic tests can determine the homogeneity of the bitumen-polymer compositions, and particle size of the polymer in the bitumen.
5
Content available remote Trwałość współczesnych materiałów hydroizolacyjnych
PL
W artykule przedstawiono sposoby modyfikacji asfaltu oraz scharakteryzowano najpopularniejsze modyfikatory. Porównano również właściwości produktów modyfikowanych elastomerami i plastomerami do asfaltów niemodyfikowanych.
EN
The article presents methods of asphalt modification and characteristics of the most popular modifying agents. The properties of elastomer- and plastomer-modified products are compared to non-modified asphalts.
6
Content available remote Wpływ kopolimeru styren-butadien-styren na właściwości asfaltu
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kopolimeru SBS na właściwości i strukturę asfaltu drogowego. Na podstawie badań temperatury mięknienia i łamliwości, penetracji, nawrotu sprężystego, lepkości dynamicznej w funkcji temperatury, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz mikroskopii fluorescencyjnej dokonano oceny właściwości fizykochemicznych, reologicznych i termicznych oraz struktury asfaltu modyfikowanego SBS.
EN
This work shows the results of studiem on the influence of SBS copolymer on the properties and structure of road asphalt. Basing on the studies of softening and breaking point, penetration, elastic recovery, dynamic viscosity as a function of temperature, differential scanning calorimetry and fluorescence microscopy was evaluated of the physicochemical, rheological and thermal properties and structure of modified asphalt.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.