Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stan prawny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The article presents a technical analysis of the transport systems currently existing on the market for "other rail transport" within the meaning of the act on public collective transport, i.e. other than railway transport. Transport subsystems were analyzed in terms of technical, operational, and functional. Identification of a key and problematic records in legal acts regarding the analyzed class of transport solutions was carried out, in the field of infrastructure and rolling stock subsystems. The current legal status in Poland does not prohibit the use of transport solutions of metro class, such as monorail or APM (Automated People Mover), which are unusual in the country (and successfully operating in the world). A new classification of rail transport was proposed taking into account similarities in technical, and operational-functional parameters as well as subordination to supervisory and safety authorities. Due to the similarity, rail vehicles traveling on the single rail (monorail), and APM were recognized as a metro variant. A proposal for changes and new provisions in the acts of supplementary significance was presented, due to the possibility of allowing new metro class transport solutions to be used in Poland. Changes in legislation should concern on introduction of new means of transport, such as monorail and APM, to the legal acts and defined them as metro variants. The lack of a general definition of a metro, in the legal acts on rail transport and public collective transport, may in the future hamper the launch of new transport solutions in transport projects in large cities. The definitions currently used in Polish legislation do not describe all means of transport, which are already widely used in many places around the world and in Europe.
PL
W artykule przeprowadzono analizę techniczną aktualnie istniejących na rynku rozwiązań systemów transportowych dla „transportu innego szynowego” w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, tzn. innego niż transport kolejowy. Podsystemy transportowe analizowano pod względem technicznym i eksploatacyjno-funkcjonalnym. Przeprowadzono również identyfikację kluczowych i problematycznych zapisów w aktach prawnych dotyczących analizowanej klasy rozwiązań transportowych, w zakresie podsystemów infrastruktura i tabor. Obecny stan prawny w Polsce nie zabrania stosowania nietypowych w kraju (a z powodzeniem funkcjonujących w świecie) rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra, jak monorail czy APM (Automated People Mover). Zaproponowano nowy podział transportu szynowego uwzględniający podobieństwa parametrów technicznych i eksploatacyjno-funkcjonalnych oraz podległość do organów nadzoru i bezpieczeństwa. Ze względu na podobieństwo uznano środki transportu poruszające się po jednej szynie (monorail) i APM jako odmiany lekkiego metra. Przedstawiono propozycję zmian i nowych zapisów w ustawach o znaczeni: uzupełniającym, ze względu na możliwości dopuszczenia nowych rozwiązań transportowych klasy lekkiego metra do eksploatacji w Polsce. Zmiany w prawodawstwie dotyczyć powinny wprowadzenia do ustaw nowych środków transportu jak lekkie metro, w tym monorail i APM, zdefiniowanych jako odmiany metra. Brak ogólnej definicji metra w ustawach o transporcie kolejowym i publicznym transporcie zbiorowym może w przyszłości utrudniać wprowadzenie nowych rozwiązań do realizacji w ramach projektów transportowych dużych miast. Stosowane aktualnie w polskim prawodawstwie definicje nie opisują wszystkich środków transportu, które są już powszechnie stosowane w wielu miejscach na świecie i Europie.
2
Content available remote Autonomiczna czujka dymu – skuteczna detekcja pożaru w obiektach mieszkalnych
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie i usystematyzowanie informacji dotyczących budowy, zasady działania, funkcjonalności, zakresu stosowania, sposobu montażu i instalacji autonomicznych czujek dymu. Ponadto dokonano przeglądu danych statystycznych dotyczących ofiar pożarów odnotowanych w Polsce i na świecie, a także analizy wpływu działań prewencyjnych polegających na zastosowaniu autonomicznych czujek dymu. Przedstawiono aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce w zakresie stosowania autonomicznych czujek dymu.
EN
Part I of the article aims to approximate and systematize information of the construction, principle of operation, functionality, scope of application, assembly and installation of autonomous smoke detectors. In addition, the statistical data on victims of fires recorded in Poland and in the world were reviewed, and the impact of preventive actions involving the use of autonomous smoke detectors was analyzed. The current legal status in Poland in the scope of using of autonomous smoke detectors has been presented.
PL
Omówiono scentralizowane (zdalaczynne) oraz rozproszone (zdecentralizowane) systemy źródeł ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. W artykule opisano regulacje prawne w zakresie kotłów stałopalnych. W tym omówiono rozporządzenia i normy dotyczące kotłów stałopalnych.
EN
Centralized (district heating) and distributed (decentralized) heat source systems are discussed for heating and preparation of domestic hot water. The article describes legal regulations in the field of solid-furel boilers. This discusses regulations and standards for solid fuel boilers.
6
Content available remote Perspektywy wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w Polsce
PL
W artykule przedstawiono perspektywy i możliwości wdrożenia koncepcji górnictwa miejskiego w polskich miastach. Zakres badań obejmuje analizę stanu prawnego prowadzenia robót rozbiórkowych, klasyfikację budynków pod kątem rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych oraz opis najczęściej stosowanych metod prowadzenia robót rozbiórkowych.
EN
The paper presents perspectives and possibilities of implementing urban mining concept in Polish cities. The scope of research includes analysis of the legal status of conducting demolition works, classification of buildings in terms of technological and construction solutions, and a description of the most frequently used methods for conducting demolition works.
PL
W artykule zaprezentowano aktualny stan prawny w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz sposoby ich unieszkodliwiania, ze szczególnym uwzględnieniem metod termicznego zagospodarowania. Przedstawiono argumenty przemawiające za stosowaniem termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych jak i ich przetworzeniem w paliwo alternatywne.
EN
The article provides a profound insight into the current legal circumstances of the municipal waste management and utilisation, with special regard to thermal treatment. It also provides arguments that support thermal treatment of municipal waste and processing it into alternative fuels.
PL
Pracownicy mają obowiązek wykonywać badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne dotyczą także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
PL
Laboratorium medyczne powinno mieć sprzęt zgodny z prawem oraz dostosowany do rodzaju prowadzonej działalności. W laboratorium należy stosować wyroby medyczne, a ich zakup jest kosztowny. Celem artykułu jest przybliżenie podstaw prawnych umowy leasingu.
PL
W artykule opisano zmiany w prawie w latach 1962 – 2014 dotyczące sygnałów dopuszczających skręt w kierunku wskazanym strzałką oraz aktualny stan prawny. Opisano zasady stosowania sygnałów, jak również sposób ich stosowania w sygnalizacji świetlnej. Opisano aktualnie występujące problemy podczas stosowania sygnałów dopuszczających skręt w kierunku wskazanym strzałką i niejednoznaczności w przepisach. Przedstawiono kompleksowy projekt zmian przepisów dotyczących tych sygnałów. Przedstawiono wymagania funkcjonalne dla sygnalizatorów i urządzeń sterujących. Określono zasady stosowania, wymagania formalne oraz wymagania bezpieczeństwa niezbędne do uwzględnienia podczas stosowania tych sygnalizatorów.
XX
The paper describes changes in Polish law in the period 1962 – 2014 that applied to lights allowing to right turn on red as well as current binding regulations. The rules for signals use are presented and how they are use in practice. Problems occurring when lights allowing to turn in the direction pointed by an arrow used are discussed and ambiguity of regulations indicated. The comprehensive project for changes of regulations related to such signals is presented. Operation requirements for traffic lights and controllers are listed. The rules for use, formal and safety requirements are defined that should be respected when such signals used.
PL
Pierwsza połowa XX w. to czas wprowadzania pierwszych uregulowań prawnych dotyczących rozmieszczenia i wyposażenia straży pożarnych Na przełomie ostatnich 100 lat normy dotyczące wymagań konstrukcyjnych pojazdów pożarniczych ulegały wielu modyfikacjom. Wywierało to wpływ na rozwój konstrukcji pojazdów pożarniczych, poczynając od sikawki konnej do nowoczesnych samochodów specjalistycznych. Ujednolicenie norm i wytycznych dało możliwość wprowadzenia seryjnej produkcji i unifikacji sprzętu. W Polsce dotychczas stosowane normy i nazewnictwo zostały dostosowane do europejskich wzorców. Ich stosowanie w codziennej praktyce okazało się kłopotliwe ze względu na zbyt długi i skomplikowany zapis, co powoduje, że normy te nie są powszechnie stosowane. Niniejszy artykuł stanowi przegląd stosowanych i historycznych norm oraz zarządzeń związanych z konstrukcją pojazdów pożarniczych. Na ich podstawie opisano ewolucję konstrukcji tych środków transportu.
EN
The first legal regulations concerning the fire service arrangement and equipment were introduced in the first half of the twentieth century. Within the last 100 years the standards of the fire-fighting vehicles construction requirements were modified many times. It affected the development of fire vehicles from horse-drawn units to modern fire engines. Standarisation helped to introduce mass production and unification of the equipment. Previously used Polish standards and names were adapted to European ones. Their daily use turned out to be problematic because they were too long and complicated in writing which means that these standards are not commonly used. The following article is an overview of contemporary and historical standards and regulations related to the construction of fire engines vehicles. On their basis the evolution of these means of transport has been described.
PL
W artykule omówiono kwestię budowy gazociągów polietylenowych technikami alternatywnymi. Przedstawiono analizę zjawiska powolnej propagacji pęknięć, które może powstać w wyniku dodatkowych oddziaływań zewnętrznych na powierzchnię rury PE. Odniesiono się do zakresu wymagań nowego wydania normy PN-EN 1555-2 oraz przedstawiono aktualny stan prawny w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych jakimi są rury polietylenowe przeznaczone do budowy gazociągów technikami alternatywnymi.
EN
In the article the issue of the construction of polyethylene pipelines with the use of alternative techniques was discussed. An analysis of the phenomenon of slow crack propagation, which may arise as a result of additional external influences on the PE pipe surface was presented. Reference to the new edition of the PN-EN 1555-2 was made. The current legal status in the marketing of construction products such as polyethylene pipes for gas pipelines construction with the use of alternative techniques was described.
PL
Poniższe zestawienie obejmuje zmiany ogłoszone w Dzienniku Ustaw pomiędzy 15 listopada 2012 r. a 15 lutego 2013 r. Struktura informacji w dziale nawiązuje do omówienia stanu prawnego, przedstawionego w "Inżynierii Ruchu Drogowego" nr 3/2012 (strony 38-45). Zaktualizowaną wersję tego zestawienia znaleźć można pod adresem www.molecki.pl/r00/prawoord.
EN
The list presented below includes the changes announced in The Official Journal from 15 November, 2012 to 15 February, 2013. The structure of the information refers to the overview of the legal status presented in the 3/2012 issue of "Inżynieria Ruchu Drogowego" (pp. 38-45). The updated version of the list can be found at www.molecki.pl/r00/prawoord.
PL
W artykule opisano sytuację powstałą po opublikowaniu w sierpniu 2011 r. w wykazie norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/106/EEC dotyczącą wyrobów budowlanych normy EN 331:1998 wraz ze zmianą A1:2010. Zmiana w normie spowodowała, że od września 2012 r. wielu producentów kurków gazowych nie mogłoby sporządzać deklaracji zgodności na znak CE lub krajowej deklaracji zgodności. Instytut Nafty i Gazu zgłosił ten problem do komitetu CEN/TC 236 i do czasu jego rozwiązania proponuje sposób postępowania pozwalający zapewnić stabilność na polskim rynku kurków gazowych stosowanych w budynkach.
PL
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się do wprowadzenia europejskich norm – Eurokodów. Jest to zbiór zunifikowanych norm międzynarodowych służących do projektowania budynków oraz konstrukcji inżynierskich. Niniejsza publikacja stanowi wprowadzenie do cyklu artykułów, które będą się ukazywać w kolejnych wydaniach „Mostów” na temat zagadnień i procedur projektowania mostów wg Eurokodów.
EN
Joining the European Union, Poland agreed to introduce European norms – Eurocodes – into the Polish legal system. They are a set of harmonized technical rules for the structural design of construction works. The paper is an introduction to a series of articles, which will be published in the next editions of the „Mosty” magazine, on the issues and procedures of designing bridges according to Eurocodes.
PL
Prawidłowy dobór wodomierzy instalowanych na podłączeniach wodociągowych to zagadnienie kluczowe dla przedsiębiorstw wodociągowych, pozwalające ograniczyć straty pozorne wody. Ważne, by wybrane urządzenia nie zmieniały swoich właściwości w trakcie użytkowania. W artykule przedstawiono wyniki badań wodomierzy jednostrumieniowych klasy C o średnicy DN 25-40 po 5 latach eksploatacji pod kątem ich stabilności metrologicznej.
PL
Głównym zadaniem izolacji technicznych w instalacjach sanitarnych jest ograniczenie strat energii cieplnej, które występują, gdy temperatura otoczenia odbiega od temperatury wewnątrz instalacji. Problem dotyczy zarówno rurociągów grzejnych będących składnikiem układów c.o., instalacji c.w.u., systemów chłodniczych, jak i przewodów wentylacji bytowej i klimatyzacji. Innym równie ważnym zagadnieniem jest ochrona instalacji przed kondensacją na jej powierzchni pary wodnej, która może wystąpić, jeżeli temperatura transportowanego medium jest niższa od temperatury punktu rosy powietrza w otoczeniu. W przeszłości głównym źródłem wiedzy o szczegółowych wymaganiach dotyczących stosowania izolacji cieplnych instalacji były polskie normy, przywoływane w odpowiednich rozporządzeniach. Wraz z nowelizacją aktów prawnych zawierających wytyczne dotyczące obiektów budowlanych i ich infrastruktury, podyktowaną koniecznością dostosowania prawodawstwa polskiego do wymogów dyrektyw UE oraz postępu technicznego, nastąpiła istotna zmiana wymagań dotyczących stosowania i grubości izolacji technicznych. Artykuł przedstawia najważniejsze informacje odnoszące się do wytycznych stosowania izolacji cieplnej w budynkach na przewodach rozdzielczych i komponentach w instalacjach c.o., c.u.w. oraz przewodów cyrkulacyjnych, chłodu i ogrzewania powietrznego, minimalnych grubości izolacji wymaganych w przepisach budowlanych, a także zagadnień projektowania i wykonawstwa.
PL
Niezależnie od tego, czy chodzi o pomieszczenia mieszkalne, sanitarne, piwniczne, pływalnie, tarasy, podwórka, czy też dachy płaskie - wszędzie tam, gdzie dopływa woda, musi zostać zainstalowany wpust w celu jej odprowadzenia. Jego brak może doprowadzić do poważnych szkód spowodowanych zalaniem czy wilgocią, a także do tworzenia się grzybów i pleśni na murach. Również w przypadku silnych opadów deszczu do pomieszczeń mieszkalnych i piwnicznych mogą dostać się przez progi lub świetliki duże ilości wody. Aby wpusty działały poprawnie, konieczne jest przede wszystkim ich prawidłowe zaprojektowanie. Publikacja omawia wymagania dotyczące wykonawstwa instalacji grawitacyjnych urządzeń odwadniających w budynkach w odniesieniu do wpustów podłogowych z przywołaniem uwarunkowań konstrukcji podłogi i zastosowanych materiałów oraz przepisów przeciwpożarowych
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.