Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  removal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Removal of Fluoride Ions from the Mine Water
EN
Murmansk Region is home to some major mining and mineral sites. One of the most challenging environmental problems in the mining industry is mine water treatment. For example, the rocks of the deposit operated by Lovozero Mining and Mineral Processing Company contain villiomite (NaF). It is highly soluble in water, and the mine waters at the site have a high content of fluoride ions – significantly above the maximum permissible values. Lab-scale experiments were conducted to test various reagents and different initial concentrations of fluoride ions in the treatment of model solutions and mine water. Depending on the initial concentrations, magnesium and calcium-containing sorbents are proposed for the defluorization of water. Using scanning electron microscopy and microprobe analysis, it was found that fluorine can be bound in poorly soluble compounds, such as, for example, fluorite. Pilot trials are planned.
PL
Region Murmański jest regionem silnie uprzemysłowionym, jest lokalizacją wielu kopalń. Jednym z najtrudniejszych problemów środowiskowych w górnictwie jest uzdatnianie wód kopalnianych. Przedstawiono przykład kopalni Lovozero Mining and Mineral Processing. Złoże zawiera villiaumit (NaF). Jest to minerał dobrze rozpuszczalny w wodzie. Wody kopalniane w tym miejscu mają wysoką zawartość jonów fluorkowych - znacznie powyżej maksymalnych dopuszczalnych wartości. Przeprowadzono eksperymenty na skalę laboratoryjną w celu przetestowania różnych odczynników i różnych początkowych stężeń jonów fluorkowych w obróbce roztworów modelowych i wody kopalnianej. W zależności od początkowych stężeń do odfluoryzacji wody proponuje się sorbenty zawierające magnez i wapń. Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i analizy mikropróbek stwierdzono, że fluor może wiązać się w słabo rozpuszczalnych związkach, takich jak na przykład fluoryt. Planowane są próby pilotażowe.
PL
Deskowania tunelowe są to systemowe, wielkowymiarowe deskowania członowe, umożliwiające jednoczesne betonowanie ścian i stropów. Omówiono technologię stosowania deskowań tunelowych we współczesnym budownictwie mieszkaniowym. Podano zalety tej technologii oraz przykłady z realizacji budynków.
EN
Tunnel formwork is a systemic, large-dimension articulated formwork that allows concreting walls and floors at the same time. The technology of using tunnel formwork in today's residential construction, its advantages as well as examples of construction works being carried out has been presented in the paper.
EN
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are human-invented chemicals that were created in the middle of the 20th century. They were synthesized for the first time in 1949, and because of their exceptional surfactant properties, they have been widely used in many industrial applications and daily life products. The common use of PFASs resulted in their worldwide dissemination in natural environment. PFASs are reported to be ubiquitous in surface and drinking waters, but also may be present in soils, animals, milk and milk-products, plants, food. Contaminated drinking water and food are the most significant exposure sources to these chemicals. Ingested PFASs are bio-accumulative and have adverse effect on health of humans as well as animal organisms. This paper reviews the most significant information on the origin, properties, distribution, environmental fate, human exposure, health effects, and the environmental regulations on PFASs and summarizes the latest advances in the development of novel methods for the effective removal of these chemicals from the aqueous environment. Recognized (reverse osmosis, adsorption on activated carbon) and most promising developing removal methods such as adsorption on biomaterials (plant proteins, chitosan beds), mineral adsorbents (LDHs, hydrotalcite), ionexchange resins, and photocatalytic degradation have been emphasized.
PL
Drzewa i krzewy nie znają granic administracyjnych - w praktyce mogą występować zarówno na terenach stanowiących własność jednej osoby, jak i będących przedmiotem współwłasności. Pojawia się pytanie, który organ jest właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie roślin z terenu nieruchomości stanowiącej przedmiot współwłasności?
PL
Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2018 r., poz. 1614) są tym rodzajem decyzji, których wydanie może wymagać współdziałania z innymi organami administracji. Dlatego też zgodnie z postanowieniami art. 83a ust. 2a tego aktu prawnego: Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
PL
Powszechnie występującą tendencją w ostatnich latach jest wzrost produkcji i konsumpcji środków wpływających na zdrowie. Szacunkowo stwierdza się jednak, że na rynku poszczególnych krajów dostępne jest równocześnie od 5000 do 10000 typów różnych farmaceutyków. Z danych statystycznych wynika, że przeciętny Polak nabywa 29 opakowań leków w ciągu roku. W porównaniu z innymi krajami jest to dosyć znaczna ilość. Jedynie mieszkańcy Francji kupują ich więcej (średnio 32 opakowania w ciągu roku w odniesieniu do jednej osoby). Różnice między poszczególnymi krajami wynikają m. in. z uwarunkowań odpowiednimi regulacjami prawnymi, co do ilości oraz typów leków, które w danym państwie można nabyć bez konsultacji z lekarzem, a także od ogólnych przekonań i trybu życia poszczególnych społeczności.
EN
A widespread trend in recent years is the increase in the production and consumption of agents affecting health. However, it is estimated that between 5000 and 10000 types of various pharmaceuticals are simultaneously available on the individual market. Statistical data show that the average Pole purchases 29 packages of drugs per year. Compared to other countries, this is quite a significant amount. Only residents of France buy more of them (on average 32 packages per year per person). Differences between individual countries result, among others conditions due to the appropriate legal regulations regarding the quantity and types of drugs that can be purchased in a given country without consulting a doctor, as well as the general beliefs and lifestyle of individual communities.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning processes which is commonly used in Polish coal preparation plants were analyzed, i.e. dense media separation, grain and fine coal jigging, flotation, as well as dry deshaling using the pneumatic vibrating FGX type separator. The first four are the washing processes and the last one is the dry separation process. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82 with the average of 1.15) than for the washing process (from 0.53 to 2.24 with the average of 1.50). This shows the possibility of the effective removal of mercury occurring in the adventitious inorganic constituents of the analyzed Polish hard coals. However, it should be noted, that the obtained results varied within a relatively high range, which should be explained by the difference in the mode of mercury occurrence in individual coals.
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem wielu działań legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych energetycznych instalacji znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap precombustion), co umożliwia uzyskanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano procesy wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: wzbogacanie w płuczkach zawiesinowych cieczy ciężkich, wzbogacanie w osadzarkach miałowych i ziarnowych, flotację a także proces odkamienianie przy wykorzystaniu separatora powietrzno-wibracyjnego. Cztery pierwsze procesy są stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, a ostatni do suchej separacji. Dla analizowanych procesów przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
EN
Zinc(II) complexes removal from aqueous chloride and chloride-nitrate(V) solutions was realized using different type of sorbents such as an ion exchangers of the chelating type (Lewatit MonoPlus TP220, Purolite S984), strongly basic (Lewatit MonoPlus SR7, Purolite A400TL, Dowex PSR2, Dowex PSR3) and weakly basic (Purolite A830) anion exchangers as well as the adsorbent resin Lewatit AF5. The kinetic and equilibrium studies using the static method were carried out in order to examine the rate of zinc(II) removal as well as to obtain the maximum adsorption capacities. The obtained experimental data were analyzed by means of different kinetic and isotherm models as well as the corresponding parameters were calculated. The desorption and reuse studies (three cycles of sorption/desorption) were also discussed. Lewatit MonoPlus TP220 showed the highest efficiency of zinc(II) removal and the maximum sorption capacity was equal to 620 mg/g. The kinetics of zinc(II) sorption is well described by the pseudo-second order kinetic model. The interactions between the sorbent and zinc ions are strong because no quantitative zinc desorption was observed (40% using nitric(V) and sulfuric(VI) acids for Lewatit MonoPlus TP220).
EN
The release of phenol-containing effluents above the phenol permissible limit has triggered a lot of concern over the world due to their toxic nature. The adsorptive potential of gypsum on the removal of phenol was investigated. The effect of gypsum loading (0.5–3 g), contact time (2.5–20 min) and solution temperature (298 to 318 K) on the removal of phenol by gypsum was studied at neutral pH. The thermodynamics of the adsorption process was also studied. The kinetic data were fitted into the pseudo-second-order, Elovich, and intraparticle diffusion models. The removal efficiency of phenol increased along with the mass of gypsum, contact time and temperature. The results of the thermodynamics study indicate that the adsorption process is spontaneous and endothermic in nature. The change in free energy (ΔG0) was found to increase with temperature. The values of the estimated ΔG0 suggest that the phenol adsorption on gypsum is a physical adsorption process. Additionally, the kinetic data fitted best into the pseudo-second-order than the other kinetic models. This study proved that phenol can be used effectively for the reduction of phenol concentrations in water and wastewater.
EN
Due to the toxicity of mercury a reduction of its emission is the objective of many legislative actions. In the case of power plants, there are well-known methods allowing for the removal of mercury from flue gases (post-combustion). In the case of households and small-scale combustion installations these methods are not used, which is caused by high investment costs. The most effective solution for this group of customers is the removal of mercury from coal (pre-combustion). This can be obtained in the washing and deshaling processes. The coal-cleaning equipment which is commonly used in Polish coal preparation plants was analyzed, i.e. dense media separators, grain and fine coal jigs, flotation machines, as well as the pneumatic vibrating FGX type separator. The effectiveness of the coal cleaning process was assessed with the use of the RF factor (the ratio of the mercury content in the rejects to the mercury content in the feed coal). The obtained values of the RF factors show that mercury has a tendency to remain in the rejects, while higher values of the RF factors were obtained for the dry deshaling process (from 0.83 to 2.82) than for the washing process (from 0.53 to 2.24).
PL
Emisja rtęci, z uwagi na jej toksyczne właściwości jest przedmiotem działań wielu legislacyjnych których przykładem jest m.in. przyjęcie w UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania. W przypadku dużych instalacji energetycznych znane i stosowane są różne metody usuwania rtęci ze spalin (etap post-combustion), natomiast w przypadku użytkowników domowych i instalacji energetycznych o małej mocy te metody nie są stosowane. Jest to spowodowane w głównej mierze wysokimi kosztami inwestycyjnymi. Najskuteczniejszym rozwiązaniem dla tej grupy użytkowników węgla jest usuwanie rtęci z węgla (etap pre-combustion), co umożliwi spalanie węgla o niskiej zawartości rtęci. Taki węgiel może być przygotowany w wyniku jego wzbogacania lub odkamieniania. Analizie poddano urządzenia do wzbogacania węgla kamiennego stosowane w polskim sektorze przeróbczym: płuczki zawiesinowe cieczy ciężkich, osadzarki miałowe i ziarnowe, flotowniki, a także separatory powietrzno-wibracyjne. Cztery pierwsze to urządzenia stosowane do wzbogacania węgla kamiennego na mokro, ostatnie to urządzenie do suchego odkamieniania urobku węglowego. Dla analizowanych urządzeń przebadano próbki nadaw kierowanych do wzbogacania oraz odpady. Dla oceny efektywności procesu wzbogacania wykorzystano wskaźnik RF, wyznaczony jako stosunek zawartości rtęci w odpadzie do nadawy kierowanej do wzbogacania. Uzyskane wartości RF wskazują na tendencję do pozostawania rtęci w odpadach zarówno w procesie wzbogacania na mokro (od 0,53 do 2,24 przy średniej 1,15) jak i suchego odkamieniania (od 0,83 do 2,82 przy średniej 1,50), przy czym wyższe wartości wskaźnika uzyskano dla suchego odkamieniania. Świadczy to o możliwości efektywnego usuwania rtęci z badanych polskich węgli kamiennych. Należy zaznaczyć, że uzyskane wyniki wahały się w dość szerokim zakresie, co należy tłumaczyć różnicami w formach występowania rtęci w poszczególnych węglach.
11
Content available remote Simulation of the flattening of high frequency induction welded tubes
EN
The process of destructive and non-destructive testing of the manufacture of high frequency induction welded steel tubes has always give better results at the Labiod-tèbessa Algeria tube construction plant such as tensile testing, folding, flaring and also the flattening tests whose limits of use were given by the experimental methods which have known deficiencies in measures in particular of the parameter of the height H which is given by the equation and that this difficulty is noted between the calculated and measured height levels. For these reasons it is necessary to find a numerical model of simulation which obviously replaces the experimental process to give reliable results with cheaper conditions in terms of cost and time which has been respected which allowed us to collect data. results and compare the different heights calculated and measure and often confirm the experimental tests.
EN
The aim of the study was to compare the removal efficiency of toxic heavy metal ions: chromium(VI), nickel(II) and copper(II) as well as metal-complex dyes from aqueous solution using Lewatite VPOC 1065 and AdsorbsiaTM As500. The point of zero charge (pHPZC) of both sorbents and the influence of the initial concentration on the sorption process of Ni(II), Cu(II), Cr(VI), C.I. Acid Red 183 (AR183), C.I. Reactive Blue 21 (RB21) and nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt (NiPc-TSATSS) were studied to determine the maximum sorption capacity. Kinetic studies were also carried out for the most effective sorbent-sorbate systems. The concentration effect of both hydrochloric acid and auxiliaries on the removal yield was also taken into account. As was found, Lewatit VPOC 1065 can be successfully applied for the treatment of textile wastewaters containing metal complex dyes and heavy metal ions. The highest sorption capacity, qe = 816.1 mg/g, was found for C.I. Acid Red 183.
PL
Wśród zanieczyszczeń środowiska na szczególną uwagę zasługują metale ciężkie oraz metalobarwniki, które emitowane są do środowiska z różnych gałęzi przemysłu. Z uwagi na ich negatywny wpływ na organizmy żywe niezwykle istotnym jest ich usuwanie z wód i ścieków z wykorzystaniem różnych metod, wśród których adsorpcja odgrywa istotną rolę. Celem pracy było porównanie efektywności usuwania toksycznych jonów metali ciężkich: Cr(VI), Ni(II), Cu(II) oraz metalobarwników :C.I. Acid Red 183, C.I. Reactive Blue 21, soli tetrasodowej kompleksu nikluikwasu ftalocyjanino-tetrasulfonowego z roztworów wodnych z wykorzystaniem jonitu Lewatit VPOC 1065 oraz tlenku AdsorbsiaTM As500. Wyznaczono pHPZC obu sorbentów oraz zbadano wpływ stężenia początkowego na proces sorpcji badanych sorbatów oraz kinetykę procesu sorpcji dla najbardziej efektywnego układu sorbent-sorbat. W badaniach uwzględniono także wpływ stężenia kwasu chlorowodorowego oraz wpływ substancji pomocniczych na proces sorpcji.
PL
Tworzenie biofilmu na granicy między powierzchnią materiału a wodą jest zjawiskiem częstym, występującym zarówno w warunkach naturalnych, jak i przemysłowych. Materiały w systemach dystrybucji wody to idealne powierzchnie do kolonizacji drobnoustrojów, a tworzący się biofilm jest przyczyną wielu problemów w przemyśle rozlewniczym. Do głównych czynników wpływających na intensywność tworzenia biofilmu należą: temperatura, dostępność składników odżywczych, warunki przepływu oraz właściwości materiału. Artykuł obejmuje główne tezy wykładu wygłoszonego na konferencji firmy IDEXX „Badania mikrobiologiczne wody – wyzwania, trendy, możliwości” 13 października 2016 r. we Wrocławiu.
EN
Biofilm formation on the border between the abiotic surface and water is a common phenomenon, occurring both in natural and industrial environments. The materials in water distribution systems are suitable for microbial colonization, and biofilms create many problems in the bottling industry. The main factors affecting the intensity of biofilm formation include: temperature, nutrients, hydraulic conditions and the properties of the substrate. The article includes the main theses of the lecture delivered at the IDEXX Conference „Microbiological testing of water – challenges, trends and opportunities”, on 13th of October, 2016 in Wrocław.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących możliwości wykorzystania węgli aktywnych produkcji polskiej (WD-ekstra, WG-12, WG-15, AG-5 i DTO) do usuwania substancji humusowych z wody. Celem przeprowadzonych badań było ilościowe sformułowanie procesu adsorpcji, oraz ustalenie wpływu różnych czynników na jego przebieg. Nakreślone w celu pracy zadania próbowano rozwiązać posługując się modelowymi układami doświadczalnymi. Jako adsorptyw stosowano roztwór modelowy zawierający substancje humusowe w ilości 20 mg/dm3. Procesy adsorpcji prowadzone w układzie porcjowym najlepiej opisywały izotermy Freundlicha. Na podstawie izoterm wyliczono zdolność adsorpcyjną testowanych węgli aktywnych. Warunki przepływowe realizowano metodą filtracji kolumnowej. Na podstawie uzyskanych wyników sporządzono krzywe przebicia–izoplany, które posłużyły do wyznaczenia pojemności adsorpcyjnych w warunkach przepływowych. Największe wartości pojemności sorpcyjnych wyznaczone zarówno w warunkach nieprzepływowych jak i przepływowych posiadały węgle WD – ekstra (7,71 mg/g) i DTO (7,40 mg/g). Krzywe wyjścia (izoplany) wykorzystano również do określenia strefy przenikania masy (wysokości frontu adsorpcji) oraz do obliczenia prędkości przesuwania się strefy wymiany masy.
EN
The paper presents the results of laboratory tests on possibility of utilizing active carbons produced in Poland (WD-ekstra, WG-12, WG-15, AG-5 and DTO) for removing humic substances from water. The objective of the tests was to arrive at a quantitative formulation of the adsorption process, as well as determine the effect of various factors on process course. An attempt was made to solve the tasks set in the study purpose using model experimental setups. A model solution with humic substances in the concentration of 20 mg/dm3 was employed. The processes of adsorption conducted in a batch mode were best described by Freundlich isotherms. The adsorption capacity of the tested active carbons was calculated on the basis of the isotherms. The flow conditions were created with columnar filtration method. On the basis of the obtained results, the breakthrough curves, so-called iso-planes, were prepared and served to determine the adsorption capacities in flow conditions. The WD-extra (7.71 mg/g) and DTO (7.40 mg/g) carbons exhibited the highest values of adsorption capacities, as determined in both non-flow and flow conditions. The exit curves (iso-planes) were also utilized to determine the mass penetration zone (the adsorption front height), as well as to calculate the rate of mass-exchange zone advance.
EN
Excessive growth of filamentous bacteria, inducing activated sludge bulking, presents a serious problem in many wastewater treatment plants (WWTPs). The idea of using Lecane inermis rotifers as a tool for controlling the filamentous bacteria density in activated sludge requires developing a method of culturing rotifers at high concentrations. The objective of this work was to determine the effect of two culture media on the growth of three Lecane inermis strains. The growth of rotifers from a single individual (parthenogenetic female) fed the tested culture media was observed for 10 days. The rotifers showed different individual growth, depending on the strain and type of culture medium. The results of the studies suggest that by using the tested culture media, it may be possible to select a Lecane inermis strain with the highest culturing capacity at high density of rotifers in order to inoculate activated sludge with these organisms in wastewater treatment plants.
EN
Two separate experiments were conducted during the months of June and September, 2014 to investigate the nutrient (nitrogen and phosphorous) removal from leachate by growing duckweed, Lemna minor in various leachate dilutions under natural climatic conditions of Islamabad, Pakistan. The highest uptake of nitrogen and phosphorous by duckweed was 95% and 90%, respectively, whereas the highest growth rate of duckweed was 6.4 g·m–2·day–1 during both experiments. The highest rates of nitrogen and phosphorous removal from leachate media were 380 and 200 mg·m–2·day–1, respectively, during both experiments. Nutrient uptake by duckweed and its growth rate was rapid at more diluted leachate whereas the nutrient removal rates from leachate media were higher in more concentrated leachate. The duckweed growth and its nutrient uptake ability under natural climatic conditions were directly affected by seasonal climatic variations. Relatively higher temperature and more intense solar radiation were more favorable for the duckweed growth and its nutrient uptake ability. Both parameters can be improved by pre-acclimation of duckweed with leachate which prevents the lag phase of the duckweed growth.
EN
Elimination of hydrogen sulfide from gaseous streams by biological treatments is a promising alternative procedure, among them biotrickling reactor seems a reliable and efficient system. To maximize the performance, strains should have high hydrogen sulfide elimination efficiency; excellent carriers should be selected where the microbes can be immobilized. Various carriers were used as the support medium for the immobilization of Thiobacillus thioparus and a continuous biotrickling reactor was constructed and operated for H2S elimination. It was found that such systems with Mavicell and Kaldnes supports are able to remove H2S from gas mixtures with high efficiency (95–100%), and the elimination capacity was calculated as a high as 30–40 g S/(m3·h).
EN
Placket Burman design (PBD) and central composite design (CCD) were employed to study the adsorption of Reactive Orange 4 (RO4) on sesame stalk. In the study conducted with the PBD, a total of seven parameters (initial dye concentration, initial pH of solution, temperature, amount of adsorbent, particle size, contact time, and shaking speed) were studied, and four of these were found to influence the adsorption of dye. A mathematical model equation was developed by using the CCD. Analysis of variance (ANOVA) indicated a high coefficient of determination (R2= 0.93). The initial dye concentration, amount of sesame stalk, contact time, and initial pH were shown to be very significant (p < 0.05) for RO4 adsorption. The data for the adsorption of RO4 at equilibrium on sesame stalk were analyzed by the Langmuir, Freundlich, and Tempkin models. Temperature increase from 20 to 60 degrees C enhanced the adsorption capacity of the monolayer from 84.75 to 178.57 mg/g. The rate constants were calculated for various initial concentrations of the dye by using pseudo-first and pseudo-second order kinetic and particle diffusion adsorption models. The kinetic evaluations showed that the experimental data were in accordance with the pseudo-second order model.
EN
Three novel and distinct agricultural waste materials, viz., Casuarinas fruit powder (CFP), sorghum stem powder (SSP) and banana stem powder (BSP) were used as low cost adsorbents for the removal of toxic copper(II) from aqueous solutions. Acid treated adsorbents were characterized by SEM, EDX and FTIR. Different factors effecting adsorption capacity were analyzed and the efficiency order was BSP>SSP>CFP. Based on the extent of compatibility to Freundlich/Langmuir/D-R/Temkin adsorption isotherm and different models (pseudo-first and second order, Boyd, Weber’s and Elovich), chemisorption primarily involved in the case of CFP and SSP, whereas, simultaneous occurrence of chemisorption and physisorption was proposed in the case of BSP. Based on the observations, it was proposed that three kinetic stages involve in adsorption process viz., diffusion of sorbate to sorbent, intra particle diffusion and then establishment of equilibrium. These adsorbents have promising role towards removal of Cu(II) from industrial wastewater to contribute environmental protection.
20
Content available Mniej azotu w ściekach z krakowskiej Nowej Huty
PL
Kolejnym z dużych przedsięwzięć inwestycyjnych Wodociągów Krakowskich jest modernizacja oczyszczalni ścieków Kujawy, zakończona 30 listopada 2015 r. Głównym celem modernizacji było uzyskanie wymaganej przepisami efektywności w zakresie usuwania azotu. Po przeprowadzeniu inwestycji oczyszczalnia spełnia wymogi tzw. dyrektywy ściekowej (91/271/EWG).
EN
Another of large investment projects of Wodociągi Krakowskie is the modernization of the sewage treatment plant Kujawy completed on 30 November 2015. The main aim of the upgrade was to achieve the nitrogen removal efficiency required by law. After the investment, the sewage treatment plant meets the requirements of the so-called waste water directive (91/271/EEC).
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.