Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to evaluate the impact of the landfill on the groundwater environment. The assessment of water status in the region of landfill sealed with a layer of clay with a thickness of 0.5 m, was based on the own research and monitoring received from the municipal office, and conducted in 2007–2010. Waters flowing out of the landfill revealed an increase in pollution indicators such as: total organic carbon (TOC), concentrations of PAHs and heavy metals including zinc, cadmium, and chromium. It was demonstrated that the landfill sealed with a clay layer does not reduce the outflow of leachate to groundwater, but also that the purity of these waters is influenced by increased agricultural activity in the areas adjacent to the landfill.
PL
Celem badań była ocena oddziaływania składowiska, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na środowisko wód podziemnych zarówno w okresie eksploatacyjnym do 2009 roku, a także w trakcie rozpoczętej rekultywacji. Oceny stanu wód w latach 2007–2015, w rejonie nieuszczelnionego składowiska zlokalizowanego na terenie wyeksploatowanego wyrobiska żwiru przeprowadzono na podstawie badań własnych i monitoringowych otrzymanych z urzędu gminy. Na składowisku składowane były nie tylko zmieszane odpady komunalne, ale także osady ściekowe i w znacznej ilości, bo około 28% odpady paleniskowe. W wodach odpływających z terenu składowiska stwierdzono wzrost wartości wskaźników zanieczyszczeń takich jak: ogólny węgiel organiczny (OWO) i okresowo PWE oraz stężenia metali ciężkich kadmu oraz miedzi. Wykazano, że jakość wód podziemnych była modyfikowana nie tylko składowanymi odpadami, ale również aktywnością rolniczą w jego pobliżu.
EN
The aim of the study was to evaluate the impact of the landfill non-hazardous or inert waste , on the groundwater environment. Research was conducted during operating period till 2009 and after starting reclamation. The assessment of water quality in years 2007–2015, in the region of landfill not-sealed, located at the gravel pit exploited , was based on the own research and monitoring received from the municipal office. At the landfill were stored not only mixed municipal waste but also sewage sludge and in large amounts, because about 28% of furnace waste. Waters flowing out of the landfill revealed an increase in pollution indicators such as: total organic carbon (TOC), periodically electrolytic conductivity and heavy metals including cadmium and copper. It was demonstratedthat the quality of groundwater was modified not only the storage wastes, but also agricultural activity in the areas adjacent to the landfill.
EN
The problem of liquid wastes is still current not only in Poland, but also in the world. The primary source of liquid wastes are single-family and multi-family houses. To a lesser extent, public service or production facilities, mainly in urban areas, are equipped with no-outlet reservoirs. Low concentrations in liquid wastes and their high density are often some difficulty to work with not only by sewage treatment plants, but also collection points. Therefore, the knowledge of the composition of liquid wastes supplied to the collection points is important. The paper presents the results of research as well as variability of concentrations of selected parameters of liquid wastes supplied to the collection point in Bialystok, that accepts both municipal and industrial sewage. Statistical processing of the obtained results and those derived from The Waterworks Bialystok showed the presence of high variability of total suspended matter and electrolytic conductivity as well as organic impurities expressed as BOD5 and COD.
PL
Stosowane w zabudowie jednorodzinnej, lokalne systemy ogrzewania na gaz, olej opałowy, energię elektryczną czy też systemy wykorzystujące energie odnawialne, mogą mieć istotny wpływ na zmiany ilościowe, w tym objętościowe, wytwarzanych odpadów bytowych. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań objętościowych wskaźników nagromadzenia odpadów w peryferyjnym budownictwie jednorodzinnym Białegostoku wyposażonym w różne rodzaje ogrzewania w latach 2012 i 2013. Uzyskane w trakcie badań dane porównano z danymi z literaturowymi. Stwierdzono zależność wartości wskaźnika nagromadzenia objętociowego odpadów od rodzaju ogrzewania i stosowanego paliwa, przy czym najmniejsze wartości uzyskano przy stosowaniu drewna a najwyższe gazu ziemnego.
EN
Used in one-family housing, local heating systems on gas, fuel oils, electric energy, and renewable energies, can have influence on the quantitative changes in the volume produced household wastes. The paper presents the methodology and results of the volume of wastes accumulations in a single-family housing in Bialystok in 2012 and 2013 in different seasons of the year. The obtained results were compared with literature data. It was found the relationship of the volumetric rate of accumulation of waste on the type of heating and fuel used, but the lowest values were obtained with the use of wood, and the highest with gas.
PL
Znajomość parametrów ilościowych odpadów komunalnych zmieniających się na skutek różnorodnych uwarunkowań ( stopień rozwoju i stopa życiowa, pory roku itp.) ma istotne znaczenie z punktu widzenia planowania, logistyki i projektowania konkretnych rozwiązań technologicznych w gospodarce odpadami. Ilość powstających odpadów maleje począwszy od intensywnej zabudowy miejskiej, z centralnymi obszarami obsługi i nowoczesnymi mieszkaniami poprzez dzielnice peryferyjne, aż po tereny wiejskie. W artykule przedstawiono metodykę i wyniki objętościowych wskaźników nagromadzenia odpadów w peryferyjnym budownictwie jednorodzinnym Białegostoku w poszczególnych porach roku lat 2012 i 2013. Uzyskane w trakcie badań dane porównano z danymi z literaturowymi.
EN
Recognition of quantitative parameters of municipal wastes that change due to varied conditions ( degree of development and quality of human life, season of the year and etc.), is very important from a point of view of planning, logistics and designing particular technological solutions for waste management. The quantity of municipal wastes is going down big housing estates through individual houses area to rural areas outside the city. The paper presents the methodology and results of the volume of wastes accumulations in a single-family housing in Bialystok in 2012 and 2013 in different seasons of the year. The obtained results were compared with literature data.
6
Content available remote Gospodarka nieczystościami ciekłymi w wybranej gminie woj. podlaskiego
PL
W pracy analizie poddano zmiany zachodzące w gospodarce nieczystościami płynnymi jednej z gmin wiejskich w południowej części województwa podlaskiego. Stwierdzono, że objętość dowożonych nieczystości ciekłych do punktu zlewnego ulega znacznym wahaniom. Wykazano jednocześnie istniejącą dysproporcję pomiędzy ilością powstałych, a wywiezionych nieczystości w ciągu roku. Wskazuje to na możliwość istnienia innego sposobu zagospodarowywania nieczystości ciekłych, a przede wszystkim na nieszczelność szamb, z których następuje eksfiltracja nieczystości do gruntu. Szacunkowa roczna ilość nieczystości płynnych z budynków mieszkalnych nietrafiająca do punktu zlewnego stanowi 98,5%. Tak, więc do oczyszczalni dowożonych było jedynie około 1,5 % powstających w gospodarstwach nieczystości ciekłych.
EN
The article analyzed the changes in the management of liquid impurities in one of the rural communities in the southern part of the region of Podlasie. It was found that the volume of liquid waste transported to the dump point had large fluctuations. Also demonstrated the existing disproportion between the amount of formed and removed liquid waste per year. This indicates the possibility of a different way of managing liquid waste and, above all, to the septic tanks leak, causing the migration of pollutions in to the ground. Approximately 98.5% of the estimated annual volume of liquid waste from residential buildings does not go to the point of discharge. So, transported to the treatment plant was only about 1.5% resulting in holdings of liquid waste.
PL
Celem badań była ocena oddziaływania składowiska odpadów na środowisko wód podziemnych. Ocenę stanu wód podziemnych w rejonie uszczelnionego składowiska przeprowadzono na podstawie badań własnych i monitoringowych otrzymanych z urzędu gminy, przeprowadzonych w latach 2006-2008 i 2011-2012. W wodach odpływających z terenu składowiska stwierdzono wzrost wartości wszystkich analizowanych wskaźników zanieczyszczeń takich jak: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny węgiel organiczny (OWO), WWA i stężenia metali ciężkich: cynk(Zn), miedź (Cu), ołów (Pb), kadm (Cd), chrom (Cr), rtęć (Hg). Nowoczesne składowisko X posiadające uszczelnienie w postaci geomembrany nie ogranicza odpływu z niego odcieków do wód podziemnych.
EN
The aim of conducted researches was the assessment of minicipal landfill site on the environment of grundwaters . Assesment of groundwater in the area sealed the landfill was performed on the basis of studies and monitoring derived from the Commune Office in the period 2006-2008 and 2011-2012. In groundwater flowing out behind the dumping ground an increase of analysed pollutants concentration was observed: pH, electrolytic conductivity, total organic carbon (TOC), PAH and determination of heavy metals like zinc (Zn), copper (Cu), lead (Pb), cadium (Cd), chromium (Cr) and mercury (Hg). The modern waste disposal site X having cleavage in the form of geomembrane, don’t limit the outflow of wastes to the groundwaters.
PL
Przeprowadzona ankietyzacja wykazała, że na terenie gminy najpopularniejszym rozwiązaniem jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym - 15 obiektów. Funkcjonowanie ponad 89% ankietowanych oczyszczalnie użytkownicy określili, jako "dobre", "bardzo dobre" lub "wzorowe". Należy zaznaczyć, że uzyskane oceny odnoszą się jednak do oczyszczalni, które funkcjonują dopiero około 1,5 roku. Jako wadę systemu podawano pojawiające się okresowo przykre zapachy emitowane z osadników gnilnych natomiast, jako zalety niskie koszty eksploatacji, brak częstej konieczności opróżniania osadników gnilnych, dotacje na budowę oraz niewielką ingerencję wizualną w otoczenie.
EN
The poll revealed that the treatment plant with drainage systems (15 objects) was the most common solution within studied commune. Over 89% of respondents described the functioning of present treatment plants as "good", "very good", or "perfect". However, these opinions related to treatment plants that have functioned only for about 1,5 years. Strenuous odors appearing from some to time, that were emitted from the decay reservoirs, were pointed out as the system's disadvantage, while low exploitation costs, no need for frequent emptying the decay reservoirs, subsiding the building, and negligible visual interference within the surroundings were quoted as its merits.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.