Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gałęzie transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Nowadays (July 2016) we can distinguish four modes of transport – air, maritime, rail and road. In each mode the continuous knowledge of the current user’s position is one of the most important parameters of safety and economy of the transport. The information about position can be obtained from satellite navigation systems SNS (GPS, GLONASS) and based augmentation systems SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Two next global SNSs and one SBAS are under construction. This paper gives the reply to some questions: in which mode these systems are the most frequently used and why, which system is preferred in separate mode and individual region of the world, which kind of the receiver, one or more systems, are most popular. The comparison of SNSs applications, the capability of SNS receivers and supported constellations by theses receivers and additionally the detailed analysis of SNS receiver survey designed for each mode of transport are presented in this paper also.
PL
Obecnie (lipiec 2016) można wyróżnić cztery gałęzie transportu – drogowy, kolejowy, morski i lotniczy. W każdej z nich nieprzerwana znajomość bieżącej pozycji użytkownika jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie i ekonomii transportu. Informację o pozycji mogą zapewnić satelitarne systemy nawigacyjne SSN (GPS, GLONASS) i systemy wspomagające SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Dwa kolejne globalne SSN i jeden SBAS są w trakcie budowy. W artykule udzielono odpowiedzi na kilka pytań: w jakiej gałęzi transportu w/w systemy są najczęściej stosowane i dlaczego oraz który system jest preferowany w poszczególnych gałęziach i rejonach świata. Dla każdej z czterech gałęzi porównano także zastosowania GNSS, możliwości odbiorników GNSS i wykorzystywanie przez nich satelitów różnych systemów, a dodatkowo przedstawiono wyniki analizy porównawczej odbiorników GNSS przeznaczonych dla poszczególnych gałęzi transportu.
PL
W artykule przeanalizowano sytuację polskiego transportu w aspekcie zmian zachodzących w jego strukturze gałęziowej oraz określono trendy i dynamikę rozwoju rynku. Przybliżono podstawowe tendencje cechujące poszczególne gałęzie, wskazując na ich korelację z założeniami idei zrównoważonego rozwoju transportu. Wyróżniono także potrzeby poszczególnych gałęzi transportu i główne trudności jakie spowalniają ich rozwój. Dla pełniejszego zobrazowania struktury polskiego transportu zamieszczono podział sektora transportu według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Pozwoliło to na przybliżenie obszaru rynku pod względem zakresu działalności firm na nim funkcjonujących. Zasadnicza część artykułu poświęcona została analizie poszczególnych gałęzi transportu w aspekcie wielkości przewozów i dynamiki rozwoju. Scharakteryzowano przewozy na przestrzeni ostatniej dekady oraz wskazano trendy przewozowe, które są odzwierciedleniem udziału danej gałęzi w przewozach krajowych i międzynarodowych. Artykuł odnosi się także do przyczyn obiektywnych warunkujących zmiany w strukturze popytu rynkowego na usługi świadczone przez poszczególne gałęzie transportu.
EN
The article analyses the situation of Polish transport in terms of changes in its branch structure. It also specifies the trends and dynamics of the market. It approximates basic trends characterized by individual branches, pointing their correlation with the assumptions of objectives of sustainable transport development. The Author marked the needs of individual modes of transport and main difficulties which slow down their development. In order to present a complete picture of the Polish transportation structure, the transport sector was divided according to Polish Classification of Activities. This allowed to approximate market area in terms of the scope of activities of companies which operate on it. The main part of the article is devoted to the analysis of individual modes of transport in terms of freight volume and development dynamics. The Author characterized transportation over the last decade and identifies trends in transport, which reflect the participation of the branches in domestic and international markets. The article refers also to objective reasons determining changes in the market demand for services provided by different modes of transport.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczące funkcji transportu w działalności przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Uwzględniono takie zagadnienia jak: miejsce transportu wśród zadań logistycznych, transport dostaw, transport do odbiorców, koszty transportu, wykorzystanie własnych środków i zakup usług transportowych, wykorzystywane gałęzie transportu, korzystanie z usług firm logistycznych.
EN
The paper presents the results of questionnaire research concerning the place and the role of transport in functioning of manufacturing, trade and service companies. The following were included: the place of transport and storing among the logistics aims, the transport of supply, transport to recipients, costs of transport and storage, the use of own means and purchase of transport services, used branches of transport as well as using logistic companies services.
EN
A paper constitutes characterization of basic information about transport of dangerous materials by different branches of transport. At the beginning of it description of transport's mean and its classification have been done. Further, author characterized rules of law in area of transport of dangerous goods in the framework of different branches of transport. Another theme mentioned in the paper concerns packages and their role in transport of analyzed goods. Author except of explanation of functions and divisions of packages, put emphasis on meaning of packages in transport of dangerous materials.
PL
Opracowanie stanowi charakterystykę podstawowych informacji na temat transportu materiałów niebezpiecznych różnymi gałęziami transportu. Na początku przedstawiono pojęcie transportu i jego klasyfikację. Następnie scharakteryzowane zostały regulacje prawne w obszarze transportu materiałów niebezpiecznych, w ramach poszczególnych gałęzi transportu. Kolejnym tematem, który poruszono w dalszej części referatu to opakowania i ich rola w transporcie analizowanych materiałów. Zwrócono także szczególną uwagę na znaczenie opakowań przy przewozach materiałów niebezpiecznych.
EN
Transport as cargo movement supports and co-operations the economy. Its resources and transport capacities should correlate with objectively and reasonably assessed needs of the economy of the country or region. Subject to verification and analysis of numerical values describing the functioning of transportation for over decades indicate an increase in demand for services in the field of displacements and thereby determine the increase in demand for fuel energy resources increased at the same time an undoubted impact on the environment. The impact of the increasing performance of transport work in proportion to the economic indicators requires analysis and decision.
EN
Actually (March 2013) more than 60 operational GPS and GLONASS (Satellite Navigation System – SNS), EGNOS, MSAS and WAAS (Satellite Based Augmentation System – SBAS) satellites are in orbit transmitting a variety of signals on multiple frequencies. As nowadays more than one hundred million receivers of all these systems are used in every mode of transportation in the world a land, maritime and air a the problem of compatibility and interoperability of SNS and SBAS also under development, Galileo & BeiDou and GAGAN, SDCM & QZSS respectively is described in the paper. Three parameters a signal in space (frequency carrier), system time and coordinate reference a frame (datum) were taken into account in particular. A reply to several questions such as how many systems can be used at the same time and which system must be preferred in individual mode of transport, what does for the user new SNS and SBAS mean is described also.
PL
Obecnie (marzec 2013) ponad 60 satelitów operacyjnych nawigacyjnych systemów satelitarnych (SNS) GPS i GLONASS oraz satelitarnych wspomagających (SBAS) EGNOS, MSAS i WAAS znajduje się na orbitach około ziemskich transmitując pakiet sygnałów na różnych częstotliwościach. Ze względu na fakt, że już więcej niż 100 mln użytkowników wszystkich trzech gałęzi transportu, lądowego, morskiego i powietrznego, korzysta dzisiaj z odbiorników w/w systemów, w artykule omówiono problem kompatybilności i międzyoperacyjności SNS i SBAS, również tych znajdujących się na etapie budowy, czyli odpowiednio Galileo i BeiDou oraz GAGAN, SDCM i QZSS. Pod uwagę wzięto trzy parametry, czyli sygnał w przestrzeni (częstotliwość nośna), czas systemu oraz układ odniesienia współrzędnych określanej pozycji. Udzielono również odpowiedzi na takie pytania jak: z ilu systemów można jednocześnie korzystać, który system zalecany jest dla danej gałęzi transportu, co oznacza dla użytkownika pojawienie się nowego SNS i SBAS.
EN
Transportation is one of the main aspect of logistics development in Poland, even if this is due to the fact that the costs for transportation are from 25% to 40% of total costs in the total cost of logistics. This causes that it is transportation, in addition to procurement processes, production, storage and distribution is the most important process within the logistics supply chain. This article on production and transport being the type used in the Polish logistics, presented as in the period 2009-2011 was as its dynamics and development.
PL
Transport jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju logistyki w Polsce. Jest to spowodowane chociażby faktem, że koszty ponoszone z tytułu transportu stanowią od 25% do 40% ogółu kosztów w całkowitych kosztach logistycznych. To powoduje, że właśnie transport, obok procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania czy dystrybucji jest najważniejszym procesem w obrębie logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł po przedstawieniu istoty transportu i jego rodzajów wykorzystywanych w obszarze polskiej logistyki, prezentuje jak w okresie 2009-2011 kształtowała się jego dynamika i rozwój.
PL
Wielkości przewozów w podziale na gałęzie transportu. Konkurencja międzygałęziowa w transporcie. Analiza czynników rozwoju transportu.
EN
Transport dimensions in reference to transport branches. Competition between transport branches. Analysis of transport development factors. Key words: passenger transport, competition, transport branches.
PL
Każdego dnia materiały niebezpieczne przemieszczane są różnymi środkami transportu na odległości setek i tysięcy kilometrów. W zależności od rodzaju transportu stwarzają one określone niebezpieczeństwo dla życia ludzi, zwierząt oraz środowiska. Aby ocenić bezpieczeństwo w transporcie i jego wpływ na ochronęśrodowiska naturalnego wskazane jest przeprowadzenie analizy stanu faktycznego i planowanych kierunków rozwoju wszystkich gałęzi transportu w różnych aspektach. Należy przy tym uwzględniać w szczególności globalne koszty świadczonych usług w tym koszty zewnętrzne, związane głównie z negatywnym oddziaływaniem transportu na środowisko.
PL
Artykuł składa się z dwóch części. Część pierwsza poświęcona została ocenie tendencji przewozów ładunków i osób UE poszczególnymi gałęziami transportu. W części drugiej dokonano analizy kształtowania się przewozów w gospodarce polskiej. Badania przeprowadzono w UE-15 i UE-25 oraz w Polsce w różnych przedziałach czasowych w okresie 1990-2004.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.