Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jaw crushers
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Charakterystyczną cechą współcześnie projektowanych układów technologicznych i maszyn przeróbczych jest ich wysoka wydajność i stosunkowo niska energochłonność. Dążenie do doskonalenia nowoczesnych rozwiązań budowy konstrukcyjnej urządzeń oraz lepszych komponentów tworzyw, z których wykonywane są podzespoły i elementy robocze, stwarzają możliwości wydłużenia ich pracy, zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych oraz eliminację maszyn rezerwowych. Coraz częściej maszyny takie dzięki automatycznej regulacji i zdalnemu sterowaniu stają się łatwo dostrajalne do zmiennych warunków pracy, wygodne i bezpieczne w obsłudze.
PL
W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z prawidłowym doborem maszyn w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych. W pierwszej i drugiej części omówiono istotę procesów rozdrabniania oraz rodzaje wykorzystywanych kruszarek dostępnych na rynku europejskim. Trzecią część artykułu poświęcono zasadom doboru kruszarek przy projektowaniu instalacji i metodyce oceny procesu rozdrabniania. Okazuje się, że na uzyskiwanie jakościowo dobrych produktów wpływ ma także sposób prowadzenia procesu technologicznego, czyli ilość stadiów rozdrabniania, cykle technologiczne, sterowanie strumieniami przepływu materiału do współpracujących różnych maszyn (np. klasyfikatorów). Takie zagadnienia otwartych i zamkniętych układów technologicznych rozdrabniania i klasyfikacji omówiono w czwartej części artykułu. Na zakończenie przedstawiono przykłady instalacji produkcji kruszyw mineralnych w różnych układach rozdrabniania i klasyfikacji zaproponowane przez firmę Metso Minerals. Wyjaśniono modelową produkcję grysów w granulatorze stożkowym z udziałem i bez udziału drobnego materiału zawracanego do nadawy.
EN
Main issues connected with proper selection of crushing devices in aggregate production circuits were presented in the paper. The first and second section of the article concerns the basics of the comminution processes and the types of crushing devices applied on the European market. The third section treats the principles of crushers' selection on the stage of design and the comminution methodology. It appears that the way of operating the technological process - the number of crushing stages, the control of the material mass flow streams - influences the quality of obtained products. Problems of closed and open comminution circuits were presented in the section four. In summary the examples of technological circuits of aggregates production proposed by the Metso Minerals were shown. The model production of grifts in cone granulator with and without the fines recycle stream was also presented.
PL
Wiele konwencjonalnych metod i technik modelowania matematycznego ma ograniczone zastosowania w odniesieniu do układów przeróbki surowców mineralnych, a uzyskiwane modele mają specjalne cechy i ograniczenia. Masowe zastosowanie komputerów doprowadziło do tego, że klasyczne problemy projektowania i poszukiwanie optymalnych warunków stały się zadaniem z zakresu informatyki i odpowiednich procedur obliczeniowych. W artykule omówiono dość szeroko zastosowanie programowania ewolucyjnego do doboru optymalnych warunków pracy kruszarek szczękowych (wzory (1), (2) i (3)), prowadzące do projektów układów rozdrabniania. W wielu przypadkach wskazane jest stosowanie nieklasycznych (niestandardowych) metod statystycznych, z których omówiono metody bootstrapowe, metody bayesowskie i nieparametryczne sposoby estymacji gęstości rozkładów właściwości materiałów uziarnionych. Zostało także ogólnie scharakteryzowane wielowymiarowe podejście do opisu właściwości materiałów, ze zwróceniem uwagi na ich specyfikę.
EN
Many conventional methods and mathematical modeling techniques are limited in mineral processing systems applications giving the models of special features and limitations. The global applications lead to the situation where the classical designing tasks and searching for the optimal conditions became the problems from the field of informatics and certain calculating procedures. The paper presents widely the applications of evolutionary programming to select the optimal conditions for jaw crushers work (formulas (1), (2) and (3)), leading to designs of comminution technological systems. In many cases the application of non-classical statistical methods, like bootstrap, Bayesian and non-parametric methods of estimation of grained materials characteristics distribution functions is advisable. These methods were discussed in the paper. Furthermore, the multidimensional approach to the materials characteristics was generally presented, with special attention to their specific character.
PL
Skały bazaltowe są cennym surowcem do produkcji kruszyw łamanych dla drogownictwa i budownictwa. O jakości kruszywa decyduje skład ziarnowy i kształt ziaren, który istotnie wpływa na jego wytrzymałość. Zawartość ziaren nieforemnych w kruszywach mineralnych zależy głównie od sposobu kruszenia surowca, tzn. od rodzaju stosowanych urządzeń rozdrabniających, ich parametrów konstrukcyjno-ruchowych, stopnia rozdrobnienia i liczby stadiów kruszenia. W artykule przedstawiono warunki i wyniki wielostadialnych procesów rozdrabniania w dwóch wybranych zakładach produkcji kruszyw bazaltowych. Przeanalizowano efekty rozdrobnienia w różnych rodzajach kruszarek. Określono zależność wychodów frakcji ziarnowych od stosunku wielkości ziaren "d" do wielkości szczeliny wylotowej "e". Wyznaczono stopnie rozdrobnienia uzyskane w kolejnych stadiach kruszenia i ich związki z maksymalną wartością d/e. Podano zawartości ziaren nieforemnych w poszczególnych frakcjach ziarnowych produkowanych kruszyw, a także zależność wskaźników kształtu ziaren produktów kruszenia od stopnia rozdrobnienia. Pokazano również zmiany wydajności kruszarek stożkowych w zależności od wielkości szczeliny wylotowej i stopnia rozdrobnienia.
EN
Basalt rocks are valuable feed to production of broken aggregates for road and building industry. Grain composition and grains shapes, highly influencing on aggregates resistance, determine the aggregates quality. The contents of irregular grains in mineral aggregates depend mainly on material crushing method, i.e. on sort of applied comminuting devices, their construction and movement parameters, comminution level and number of crushing stages. The paper presents conditions and results of multiple stage comminution processes for two selected basalt aggregates production plants. The effects of comminution were investigated for various sorts of crushers. The dependence of grain fractions yields on ratio of grain size "d" and crusher gap size "e" was determined. The comminution levels given by following crushing stages were determined too, as well their correlations with maximum value of d/e. The irregular grains contents in individual grain fractions of produced aggregates and the dependence of crushing products shape coefficients on comminution level were shown. Also, changes of cone crushers capacity dependably on crusher gap size and comminution level, were given.
5
Content available remote Sposoby poprawy kształtu ziaren kruszyw mineralnych w kruszarkach szczękowych
PL
W przemyśle betonów i budownictwa drogowego szczególną uwagę poświęca się jakości kruszyw mineralnych, które stanowią około 70% betonu. Wśród różnych cech fizyko-chemicznych kruszyw istotny wpływ na jakość betonu posiada kształt ziaren. W artykule scharakteryzowano sposoby określania zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach mineralnych i przedstawiono niektóre wymagania normowe dotyczące dopuszczalnej zawartości ziaren nieforemnych. Podano przykłady wpływu typów kruszarek na kształt uzyskiwanych ziaren. Omówiono także wyniki badań dotyczących wpływu kształtu powierzchni płyt kruszących kruszarek szczękowych na skład ziarnowy produktu i zawartość ziaren nieforemnych w produktach kruszenia. Dla płyt kruszących rowkowanych uzyskano obniżenie zawartości ziaren nieforemnych o 8÷10% w porównaniu z kruszarkami szczękowymi wyposażonymi w płyty gładkie.
EN
In the concrete and road building industry the main attention is paid to the quality of mineral aggregates, which are about 70% of concrete. Among the different aggregates' physical and chemical characteristics the significant influence on the quality of the concrete has the shape of the grains. In the paper the methods of determination of non-shaped grains' contents in mineral aggregates is characterised and some of norm requirements of admissible non-shaped grains' contents are presented. The examples of the crushers' influence on the shape of obtained grains are presented too. The paper contains also the results of the researches concerning the crushing plates' surface shape of jaw crushers' influence on product's grain composition and non-shaped grains' quantity in crushing products. For crushing channeled plates the lowering of 8÷10% was gained for non-shaped grains contents in comparison with jaw crushers equipped with smooth plates.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.