Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  radio definiowane programowo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article addresses the application of software defined radios (SDR) on modern battlefields. Above all, it focuses on the application of the SDR technology in communication with unmanned aerial vehicles. It also reviews some solutions applied in the armed forces of Finland, United States, Poland, Turkey, and Israel. It outlines the potential of these solutions and considers the main direction of development of the SDR technology, which is the cognitive radio.
PL
W artykule odniesiono się do wykorzystania na współczesnym polu walki radiostacji definiowanych programowo (SDR). Przede wszystkim skupiono się na wykorzystaniu technologii SDR do komunikowania się z bezpilotowymi środkami powietrznymi (BSP). Dokonano także przeglądu niektórych rozwiązań funkcjonujących w siłach zbrojnych Finlandii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Turcji oraz Izraela. Po prezentacji możliwości wcześniej wspomnianych rozwiązań przedstawiono rozważania nad podstawowym kierunkiem rozwoju technologii SDR – radiem kognitywnym.
PL
SDF jest metodą lokalizacji bazującą na efekcie Dopplera, która pozwala na estymację położenia źródła sygnału przez poruszający się odbiornik. W artykule przedstawiono programową implementację metody SDF z wykorzystaniem platformy radia programowalnego, na którą składają się USRP B200mini oraz mikrokomputer. Wykonana aplikacja w środowisku LabVIEW pozwala na współpracę z USRP, która dostarcza próbki I/Q sygnału odbieranego od lokalizowanego obiektu. Zaimplementowane algorytmy pozwalają na wyznaczanie częstotliwości Dopplera oraz estymację położenia nadajnika w czasie rzeczywistym.
EN
Signal Doppler frequency (SDF) is a location method based on the Doppler effect, which allows estimating the signal source position by the moving receiver. This paper presents a software implementation of the SDF method using a software-defined radio (SDR) platform consisting of the USRP B200min and microcomputer. The application made in the LabVIEW environment allows cooperation with the USRP, which provides I/Q samples of the signal received from the localized object. The implemented algorithms allow to determine the Doppler frequencies and to estimate the position of the transmitter in real time.
PL
System łączności bezprzewodowej jest budowany z wykorzystaniem szerokopasmowych radiostacji definiowanych programowo, których zadaniem jest tworzenie ad-hoc sieci szkieletowych IP dla użytkowników poruszających się na pojazdach. System zapewnia ochronę informacji w warstwach transmisji, sieci i komunikacji, gdzie zastosowano mechanizmy kryptograficzne dedykowane na potrzeby budowania różnych domen. Podsystem zarządzania radiostacjami i kryptografią umożliwia planowanie, zarządzanie i zbieranie doświadczeń z misji.
EN
The wireless communication system is built with wide band software defined radios (SDR) in order to create ad-hoc IP network for users moving on vehicles (MANET). This system provides TRANSEC, NETSEC and COMSEC protection with cryptographic mechanisms dedicated to national, allied and coalition needs. The radio and cryptography management subsystem enables planning, management and collecting mission experiences.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac związanych z implementacją metody SDF (Signal Doppler Frequency) na platformie radia programowalnego USRP B200mini firmy Ettus Research. W implementacji wykorzystano środowiska programistyczne LabVIEW oraz MATLAB. Opracowana aplikacja pracuje na zewnętrznym komputerze połączonym z odbiornikiem USRP za pomocą interfejsu USB. Interfejs ten jest użyty do sterowania USRP oraz przesyłania próbek IQ odebranego sygnału. Aplikacja została wyposażona w graficzny interfejs użytkownika, który zapewnia: sterowanie odbiornikiem USRP, wprowadzanie istotnych parametrów dla metody SDF i scenariusza badań, kontrolę procesu pomiarowego, analizą odbieranego sygnału, wyznaczaniem chwilowych wartości dopplerowskiego przesunięcia częstotliwości, estymację współrzędnych położenia lokalizowanego emitera oraz rejestrację sygnału i danych pomiarowych. W papierze przedstawiono ponadto przykładowe wyniki badań empirycznych, które posłużyły do wstępnej weryfikacji wykonanej implementacji.
EN
This paper presents the results of work related to the implementation of the Signal Doppler Frequency (SDF) method on the USRP B200mini, a software-defined radio platform from the Ettus Research company. This implementation is based on two programming environments, i.e., the LabVIEW and MATLAB. The developed application works on an external computer connected to the USRP receiver via a USB interface. This interface is used to the USRP control and sending IQ samples of the received signal. This program has been equipped with a graphical user interface that provides: the USRP receiver control, introducing important parameters for the SDF method and test scenario, control of measurement process, analysis of the received signal, determination of instantaneous Doppler frequency shifts, position estimation of a located emitter, and recording of the signal and measurement data. Additionally, the paper presents examples of empirical measurement results, that are used for initial verification of the hardware implementation.
PL
W artykule opisano badania związane z możliwościami implementacyjnymi modulatorów OFDM stosowanych w systemach radiofonii cyfrowej. Dokonano porównania implementacji modulatora OFDM dla trybu pierwszego radiofonii cyfrowej w standardzie DAB/DAB+ w układzie programowalnym FPGA oraz na procesorze ogólnego przeznaczenia w architekturze x64. Badania były związane z współpracą autorów z twórcami implementacji modulatora dla standardu DAB+ w ramach fundacji OpenDigitalRadio oraz zaprezentowanie własnego sposobu implementacji układu modulacji.
EN
The article describes research related to the implementation possibilities of OFDM modulators used in digital radio systems. The comparison of the OFDM modulator implementation for the first digital radio broadcasting mode in the DAB / DAB + standard in the FPGA system and on the general transient processor in the x64 architecture has been made. The research was related to the cooperation of the authors with the creators of the implementation of the modulator for the DAB + standard as part of the OpenDigitalRadio foundation and to present their own way of implementing the modulation system.
EN
The purpose of this study is the creation of an autonomous system based on software defined radio, with the ability to ascertain and compute wireless signals from the surrounding area. The analysis of previously obscure signals could allow the recognition of the alleged trespassing of the surveilled area.
PL
Celem pracy jest utworzenie autonomicznego systemu opartego o układ radia programowalnego, zdolnego wykrywać i przetwarzać sygnały bezprzewodowe z otoczenia. Analiza pojawienia się wcześniej niedostępnych sygnałów ma umożliwić rozpoznanie domniemanego naruszenia przestrzeni objętej obserwacją.
7
Content available Odbiornik radiowy sterowany komputerowo
PL
W pracy omówiono układ fizyczny odbiornika radiowego, którego zadaniem jest dopasowanie częstotliwości radiowych z zakresu od 0 do 30 MHz do możliwości przetworzenia ich na sygnał dyskretny przez przetwornik analogowo-cyfrowy będący standardowym wyposażeniem każdej karty dźwiękowej komputera klasy PC lub laptop. Przekształcenie częstotliwości pozwala na odbiór sygnałów radiowych modulowanych w różnych standardach przy pomocy komputera oraz odpowiedniej aplikacji przetwarzającej sygnały radiowe.
EN
The paper discusses the physical system radio receiver, whose task is to adjust radio frequencies range from 0 to 30 MHz for the possibility of processing them into discrete signal by the analog-digital converter which is standard equipment on every sound card of a PC or laptop. The transformation frequency allows the reception of radio signals modulated in various standards using a computer and the appropriate application processing radio signals.
8
Content available Komputerowe przetwarzanie sygnałów radiowych
PL
Praca dotyczy cyfrowego przetwarzania sygnałów o częstotliwościach radiowych. Opracowano i zrealizowano program komputerowy pozwalający na pracę z sygnałami radiowymi, tj. filtrację, demodulację oraz wzmocnienie. Zastosowanie komputera znacząco rozszerzyło możliwości systemu oraz zapewniło możliwość podglądu widma sygnału radiowego, na podstawie którego możliwa jest ocena rodzaju i jakości odbieranego sygnału. System posiada również możliwość sterowania zewnętrznym urządzeniem odbiorczym z wykorzystaniem transmisji szeregowej.
EN
This paper concerns digital signal processing for radio frequencies. Developed and implemented a computer program which allows to work with radio signals, such as filtration, demodulation and amplification. The use of the computer significantly expanded capabilities of the system and provided the opportunity to preview radio spectrum, on the basis of which it is possible to evaluate the nature and quality of the received signal. The system also has possible to control the external receiver device using serial transmission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.