Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 736

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
EN
Driven by national policies and international competitions, China’s winter sports and industry development will enter a new course. How to release the enormous potential skiing demand in China is significant to drive 300 million people to participate in winter sports and promote the development of China’s ice and snow industry, and defining the restrictive factors is a necessary prerequisite to realise the effective transformation of potential demand to actual growth power. Based on the in-depth information, this paper further analyses the influence of environmental factors on the development of winter sports. The research shows that the number of skiers about 20 times is the highest, up to 75.5 %, followed by the number of skiers about five times, up to 67.4 %. Then about ten times accounted for 48.6 %, and finally, about 15 times accounted for 37.6 %. This frequency can fully satisfy skiing enthusiasts to enjoy leisure activities, experience modern life fashion, use skiing to increase social opportunities, delight body and mind, and improve health. Based on the in-depth information, this paper reveals the shortcomings and existing environmental factors of China’s winter sports development. It provides a reference for the rational utilisation and development of ice and snow resources and the scientific and practical development of China’s winter sports.
PL
Celem pracy jest przedstawienie źródeł struktur funkcjonalnych obiektów przedszkolnych w latach 1946-1980 na tle europejskim i polskim. Na przestrzeni lat przedszkola zmieniały się pod wpływem różnych koncepcji pedagogicznych. Funkcjonowały, opierając się na koncepcjach oświatowo-wychowawczych oraz na programach nauczania. Zainteresowanie problematyką wychowania przedszkolnego zdecydowanie zaczyna dominować po zakończeniu II wojny światowej. Powstają liczne programy przestrzenno-funkcjonalne, co powoduje zmianę w podejściu do projektowania obiektów przedszkolnych. W budynkach, które mają wychowywać młode pokolenia, zaczyna dostrzegać się - przede wszystkim w Europie - harmonijną spójność wnętrza z zewnętrznym otoczeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Polskie przedszkola na tym tle prezentują się bardzo skromnie, gdyż budowane są najczęściej w tej samej technologii i kolorystyce według typowego projektu, zazwyczaj w przypadkowo dobranej lokalizacji.
EN
The purpose of this paper is to present the sources of functional structures of kindergarten facilities from 1946 to 1980 against the European and Polish background. Over the years, kindergartens changed under the influence of various pedagogical concepts. They functioned based on educational concepts and curricula. Interest in the issues of preschool education definitely begins to dominate after the end of World War II. Numerous spatial-functional programs are created, resulting in a change in the approach to the design of preschool facilities. In buildings that are supposed to educate young generations, one begins to see - especially in Europe - a harmonious coherence of the interior with the external environment and landscaping. Polish kindergartens look very modest against this background, as they are usually built with the same technology and colors according to a typical design usually in a randomly selected location.
PL
W artykule przedstawiono wyniki studiów nad Tułowicami, najmłodszym miastem województwa opolskiego (status miasta od 2018). Założone cele pracy to przedstawienie profilu funkcjonalno-przestrzennego nowego miasta Opolszczyzny na tle jego położenia, powiązań i historii oraz nakreślenie mocnych i słabych stron miasta, szans i zagrożeń jego rozwoju w ramach przyjętego zakresu badań. W badaniach zastosowano metody: logicznej argumentacji, historyczno-interpretacyjną, pojedynczego studium przypadku oraz elementy analizy SWOT. Z przeprowadzonych badań wynika, że Tułowice są miastem o znaczącym potencjale, wyrazistej tożsamości i dobrych perspektywach rozwoju.
EN
The article presents the results of studies on Tułowice, the youngest town of the Opolskie Voivodeship (city status from 2018). The assumed aims of the work are to present the functional and spatial profile of the new town of the Opole region against the background of its location, connections and history, as well as outlining the strengths and weaknesses of the town, opportunities and threats to its development within the adopted scope of research. The following methods were used in the research: logical argumentation, historical-interpretative, a single case study and SWOT analysis elements. The research shows that Tułowice is a town with significant potential, distinct identity and good development prospects.
PL
Prawidłowe utrzymanie zieleni w mieście to prawdziwa sztuka. To proces wymagający precyzyjnego planowania i wiedzy pozwalającej przewidywać efekty. Innej drogi nie ma – miasta bez zieleni nie przetrwają.
PL
Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. Od listopada 2021 r. włodarze Lublina wspólnie z mieszkańcami, radami dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii przyglądają się sytuacji każdej z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych.
EN
The article describes the impact of the Covid-19 pandemic and quarantine on the personality of contemporary adolescents. Due to the relevance of the topic around the world, the work focuses on adolescence, which is the most vulnerable to the changes caused by the pandemic. The features of adolescents, their new psycho-social formations and the specifics of the crises of this period are described. The emphasis has been placed on the significance of the role of communication in adolescence, where the leading tendency is peer communication. The research process was somewhat complicated due to the introduction of such quarantine regulations as distance learning, ban on mass gatherings, and so on. The article presents the results of an empirical study of the impact of quarantine on the personality of adolescents, namely the assessment of state (reactive) anxiety and identifying and assessing communication and organisational aptitudes of an individual (a communication study). Restrictions on social interactions in adolescence, physical activity, and inability to learn offline during quarantine lead to changes in the psycho-emotional state of adolescents, that is increased anxiety, depression, fear, aggression, etc. However, the article reveals both the negative and positive aspects of the impact of quarantine on an individual. In conditions of social isolation, uncertainty of the situation, and the influence of emotional tension, certain interpersonal and intrapersonal conflicts can occur leading to changes in the psychological state of an adolescent. Therefore, the implementation of quarantine regulations should entail awareness raising work among the population in order to reduce the impact of managing risk factors. The article describes the features of psychologists’ psycho-correctional work with adolescents, educational and awareness raising work with parents and teachers to help adolescents adapt to the new living conditions in quarantine and distance learning.
PL
Artykuł opisuje wpływ pandemii i kwarantanny Covid-19 na osobowość współczesnego nastolatka. Ze względu na aktualność tematu na całym świecie, publikacja skupia się na okresie dojrzewania, który jest najbardziej narażony na zmiany wywołane pandemią. Opisano cechy nastoletniego dziecka oraz specyfikę kryzysu tego okresu. Nacisk kładzie się na znaczenie komunikacji w okresie dojrzewania, gdy wiodącym trendem jest komunikacja z rówieśnikami. Proces badawczy nieco skomplikowała sytuacja z wprowadzeniem wymogów kwarantanny: nauczanie na odległość, zakaz masowych zgromadzeń i tak dalej. W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego wpływu kwarantanny na osobowość nastolatka, a więc ocenę poziomu niepokoju sytuacyjnego (reaktywnego), oraz rozpoznanie i ocenę tendencji komunikacyjnych i organizacyjnych jednostki (badanie sfery komunikacyjnej). Ograniczenia interakcji społecznych w okresie dojrzewania, aktywność fizyczna, niemożność uczenia się offline podczas kwarantanny, prowadzą do zmian stanu psychoemocjonalnego dorastającego (wzrost niepokóju, depresji, strachu, agresji itp.). Artykuł ujawnia jednak zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty wpływu kwarantanny na jednostkę. W warunkach izolacji społecznej, niestabilności sytuacji, pod wpływem napięcia emocjonalnego mogą wystąpić konflikty interpersonalne i intrapersonalne, które prowadzą do zmian stanu psychicznego adolescenta. Dlatego wdrożenie środków kwarantanny wymaga pracy edukacyjnej ze społeczeństwem, w celu zmniejszenia wpływu zarządzanych czynników ryzyka. W artykule opisano cechy pracy psychokorekcyjnej psychologów z młodzieżą, pracy wychowawczej z rodzicami i nauczycielami, mającej na celu przystosowanie młodzieży do nowych warunków życia w kwarantannie i kształceniu na odległość.
EN
The article presents a new solution to a scientific and applied problem, which consists in the development, design and substantiation of organizational guidelines and recommendations for designing the audit of integrated reporting of the enterprise. The expediency of creating an internal audit service at enterprises is substantiated, and the functions of the service are defined. Its establishment must consider the size and category of enterprise, legal form of business, organizational structure of the enterprise, the needs of management personnel and the level of automation of accounting and control procedures. The stages of the audit development (confirmatory; system-oriented; risk-based audit) are defined. The principles of modeling the audit system in the structure of the information service of the enterprise are proposed. Based on the defined stages and principles, proposals for the design of the organizational and methodological structure of the audit of integrated reporting of the enterprise are made. Methodological approaches to the audit of integrated reporting have been substantiated. Proposals for assessing audit risks at different stages of entrepreneurial activity are given. The article substantiates the methodological basis of the audit of integrated reporting of the enterprise using modern information and communication technologies. Scientific and methodological recommendations for assessing the state of information security of the enterprise have been developed. The proposals and recommendations presented in the complex provide strengthening of control and analytical functions of management using the latest auditing systems.
PL
W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie problemu naukowego i stosowanego, polegające na opracowaniu, opracowaniu i uzasadnieniu przepisów organizacyjnometodycznych oraz zaleceń dotyczących projektowania audytu sprawozdawczości zintegrowanej przedsiębiorstwa. Uzasadniono celowość tworzenia usługi audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwach i określono jej funkcje. Zwraca się uwagę, że jego tworzenie powinno uwzględniać: wielkość i kategorię przedsiębiorstwa, formę organizacyjno-prawną zarządzania, strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, potrzeby kadry zarządzającej oraz stopień automatyzacji procedur księgowych i kontrolnych. Określane są etapy rozwoju audytu (potwierdzające, systemowe, oparte na ryzyku). Przedstawiono zasady modelowania systemu audytu w strukturze serwisu informacyjnego przedsiębiorstwa. W oparciu o określone etapy i zasady zaproponowano zaprojektowanie struktury organizacyjnej i metodycznej audytu raportowania zintegrowanego przedsiębiorstwa. Podejścia metodyczne do badania sprawozdawczości zintegrowanej są uzasadnione. Przedstawiono propozycje oceny ryzyka audytu na różnych etapach działalności gospodarczej. Uzasadnione są podstawy metodyczne prowadzenia audytu zintegrowanej sprawozdawczości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Opracowano zalecenia naukowe i metodyczne do oceny stanu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa. Przekazywane propozycje i rekomendacje w kompleksie zapewniają wzmocnienie funkcji kontrolnych i analitycznych z wykorzystaniem najnowszych systemów audytu.
EN
. The development of international cargo transportation has been relevant since the emergence of the international division of labor. Billions of tons of goods of various names, values and volumes are transported across the borders of the Russian Federation every year. This paper examines the Eurasian Economic Union international transportation system, its transport system integration, and the formation of a common transport space. The authors analyzed the international transport market state and conditions and the level of containerization. The transport system is considered the country's economy "circulatory system", which makes it a key link in the implementation of economic reforms in the country. The transport industry has social significance, which also determines the specifics of the phased market transformations. The development of international multimodal container transportation is becoming a new trend in the development of the transport service market.
9
Content available The role of human capital in recovering from crisis
EN
Purpose: Paying attention to the determinants of the growing role of people and their knowledge as factors supporting the development of entities in the period of recovery from the crisis. Design/methodology/approach: the study is based on a critical analysis of the literature, and due to the topicality of the analyzed issues, also on the basis of press publications and internet sources. The subject area includes issues related to human capital in the situation of recovering from the crisis and changing the strategy. Findings: The considerations presented in this study show that appropriate human capital management is a factor supporting the change of strategy towards development in the period of recovery from crisis. Practical implications: Theoretical considerations are supplemented with the results of world research in the field of human capital management. As a result, the current trends recommended in this area of management are indicated. They constitute the guidelines for managers on how to deal with human capital so that it supports the development of the enterprise. Social implications: Recognizing effective ways of managing human capital may have multifaceted beneficial socio-economic consequences. Overcoming the crisis and entering the phase of redevelopment is important both for the state and for society. Originality/value: The study shows a specific approach to human capital, which not only determines the effective management of a company in a crisis situation, but when properly managed it supports the transition from crisis-related stagnation to the strategy of re-development after the crisis.
EN
Purpose: The main purpose of this paper is to identify new opportunities for the development of rural areas. A contribution to this should be the combination of modern tools and technologies that affect the improvement of the quality of life and the possibility of creating new jobs in rural areas. Design/methodology/approach: The paper employs the desk research method in the form of an analysis. The analysis of the available literature on the subject on smart villages and the examples of smart villages described in the paper rendered it possible to establish the facts, verify the data and present the results. Findings: The considerations presented in the article indicate that a key element in smart villages is smart human resources that respond to challenges and changes occurring in rural areas. In order to make a real change in a given area, collective action is required rather than individual, and, depending on incentives and local circumstances, these initiatives may prioritise economic, social or environmental issues - or a combination thereof. Practical implications: A common space for development and shared commitment of the rural population enables building social ties as an integral functioning of Smart Villages. Social implications: The needs of the rural community should always come first and the implemented solutions should be adjusted according to these needs, bearing in mind what resources that a given community has. Originality/value: The article is an original approach to the search for intelligent solutions that are meant to improve the development of rural areas and make life easier for rural residents.
EN
This work focuses on the origin, the history and milestones that led to the conceptualization of sustainable development (SD). Not only is the concept of SD broad, but it is often used interchangeably with the more general (but sometimes also more specific) concept of sustainability. The concept of SD is analysed based on its development and relationships with sustainability and related scientific (theoretical) and practical concepts. The rationale behind this work lies in clarifying the meaning of SD, including the concept of sustainability, and, on the basis of this, identifying the main ways of moving closer towards the aims of SD, including quality of life and wellbeing. The limitations of the concept are identified and summarized, as are the alternatives to SD and sustainability. The rationale behind this work lies not only in the clarifying of the SD concept, but also in the normative evaluation of this concept in relation to the wellbeing and quality of life of the Earth’s population for an infinite time period, while maintaining the supply of ecosystem services which the planet provides, taking into account that these resources are not only a source of people’s wellbeing, but are essential for people’s survival in general. Hence this work includes an in-depth sophisticated consideration of the SD concept based on its historical development, with a focus on the most crucial milestones, as well as normative assessments of the concept resulting from this knowledge.
PL
W artykule przedstawiono dwie charakterystyczne dla początków XXI wieku tendencje, jakie obserwuje się przemyśle. Pierwsza z nich to zasada projektowania i wytwarzania maszyn dla ściśle określonych warunków i rodzaju ich pracy. Korzyści z jej stosowania są zarówno w kategoriach technicznych jak i ekonomicznych. Druga opisana tendencja to szersze niż dotąd uwzględnienie pro-ekologicznych aspektów produkcji. W tym przypadku obserwuje się korzyści przede wszystkim w kategoriach ekologicznych, lecz także i ekonomicznych. Przedstawiono przykład realizacji takiego postępowania, który potwierdził poczynione spostrzeżenia.
EN
In the paper two trends in industry that are characteristic of the 21st century beginning were presented. The first is the principle of designing and manufacturing machines for precisely defined conditions and the conditions of their work. Their advantages are both: technical and economic. The second trend described is to take more account of environmental aspects of production than hitherto. There are above all environmental benefits, but also economic ones. An example of the implementation of such a procedure was given, which confirmed the findings made.
EN
The aim of this paper is to identify the main problems and prospects of tourism growth in Ukraine including international experience in the context of deepening of the integration connections. The paper studied the main trends and characteristics of the tourism industry development in Ukraine in the context of European integration, describe the state, structure, dynamics of the relevant indices of the tourism sector in Ukraine, monitored the relationships and dependencies, determined the correlation factors. Main practical directions of the domestic tourism growth were determined. Determined the place of Ukraine in a highly competitive European tourism market. In addition, the paper made significant theoretical and practical contribution to overcome main problems associated with the characteristic feature of the tourist complex of Ukraine. The results of research identified the main problems of the development of the tourism sector of Ukraine, as well as highlighted the potential prospects for tourism development, taking into account the conditions of European integration.
PL
Celem pracy jest określenie głównych problemów i perspektyw rozwoju turystyki na Ukrainie z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych w kontekście pogłębiania powiązań integracyjnych. W pracy zbadano główne trendy i cechy rozwoju branży turystycznej na Ukrainie w kontekście integracji europejskiej, opisano stan, strukturę, dynamikę istotnych wskaźników sektora turystycznego na Ukrainie, monitorowano związki i zależności, określono czynniki korelacji. Wyznaczono główne praktyczne kierunki rozwoju turystyki krajowej. Określono miejsce Ukrainy na wysoce konkurencyjnym europejskim rynku turystycznym. Ponadto, praca wniosła istotny wkład teoretyczny i praktyczny do przezwyciężenia głównych problemów związanych z cechami charakterystycznymi kompleksu turystycznego Ukrainy. Wyniki badań określiły główne problemy rozwoju sektora turystycznego Ukrainy, jak również podkreśliły potencjalne perspektywy rozwoju turystyki, biorąc pod uwagę warunki integracji europejskiej.
PL
W artykule opisano stan obecny i potencjalne kierunki rozwoju generatorów fotowoltaicznych wraz z możliwością optymalizacji ich pracy poprzez strukturę samego układu, lokalizacji i magazynowania energii.
EN
The article describes the current state and potential directions of development of photovoltaic generators along with the possibility of optimizing their operation through the structure of the system itself, location and energy storage.
EN
An increase in the share of renewable energy in total energy consumption is one of the priorities of the European Union. Poland should have achieved the level of 21% renewable energy by 2030. Research problems discussed in the article: lack of studies in communes regarding the comprehensive assessment of unused reserves of energy from renewable energy; lack of analyses regarding the costs of obtaining and using power from renewable sources, lack of clear vision of communes as subjects in the climate and energy-related policy. Considering these research problems, this paper analyses the instruments of support for energy generation from renewable sources applied by communes. The study covers one hundred communes in the voivodship of Warmia and Mazury. The following hypothesis can be put forward in the methodological context: renewable energy use in a commune depends mainly on the undertaken activities and local initiatives.
PL
Wzrost udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Polska powinna była osiągnąć poziom 21% energetyki odnawialnej do 2030 r. Problemy badawcze omówione w artykule: brak badań w gminach dotyczących kompleksowej oceny niewykorzystanych zasobów energii z OZE; brak analiz dotyczących kosztów pozyskania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, brak jasnej wizji gmin jako podmiotów w polityce klimatyczno-energetycznej. Biorąc pod uwagę te problemy badawcze, w artykule dokonano analizy stosowanych przez gminy instrumentów wsparcia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Badaniem objęto sto gmin w województwie warmińsko-mazurskim. W kontekście metodologicznym można postawić następującą hipotezę: poziom wykorzystania energii odnawialnej w gminie zależy od dużej ilości podejmowania działań i działań i inicjatywy.
EN
In the paper research of environmental hazards based on the study of individual factors presented. The first stage was the analysis of the state of environmental hazard of equipment and technological processes. A system of organizational and technical measures and technological solutions was developed that will reduce the level of environmental risk. Soils was considered separately with the study of physical and chemical processes. Heavy metals that come from electroplating and etching processes interact with the soil system, that is, with the components of the soil and with each other, which leads to mutations in the physico-chemical system of soil. We identified two areas of possible forms and consequences of combining heavy metals in soils – the formation of hard-to-dissolve compounds, and its absorption by its components. Studies shown that the accumulation of heavy metals passing through the atmosphere and soil, created in plants, and then with the help of the food chain gets into the human body.
EN
Environmental safety related to ensuring the sustainable functioning of Water Management covers the areas of water protection and reproduction, rational use of Water Resources and development of water management and land reclamation, and contributes to the coordinated development and management of water, land and other related resources within river basins, as well as achieving maximum socio-ecological well-being, taking into account the interests of all water users. Water management is a special, specific branch of the Russian economy, because its development is directly related to the process of providing water to the population and all sectors of the economy. A special feature of the water management industry is its scale and connection with almost all sectors of the economy. Water management is particularly important in creating the necessary social and living conditions for the population. Water management is closely linked to the most important sectors of the economy, primarily the production form: industry and agriculture. Today, it has significant organizational shortcomings. It is managed, financed and technically directed by various ministries, agencies and services, as well as municipal enterprises of local authorities, which introduces a certain inconsistency in the rational use and protection of Water Resources and does not ensure proper order in ensuring environmental safety. Thus, the state of affairs in the field of water management requires drastic changes in the attitude of the state to the development of the water management complex and the reform of the water resources management system, since the development of this sector of the economy and, in general, the socio-economic development of the country depends on state regulation.
EN
Landfill infiltrates cause contamination of surface, ground, and groundwater. In order to minimize this danger, it is necessary to implement technical measures for collecting and cleaning infiltrates. The subject of the study involved the processes of biological treatment of landfill infiltrates in aerobic lagoons and urban wastewater treatment plants. The content of nutrients necessary for plants in wastewater sediments makes it possible to use them as organic fertilizer. The fertilizing value is largely determined not only by the content of nitrogen, phosphorus, and potassium in them but also by the microelements necessary for plants, i.e. boron, molybdenum, manganese, zinc, magnesium, iodine, copper, iron, sulfur, etc. It was found that compacted excess activated sludge is a valuable complex mineral fertilizer with a high content of N and P. The possibility of converting sediment into a complex fertilizer by neutralizing wastewater sludge under biosulfidogenesis conditions during dissimilation reduction of poorly soluble sulfates was considered. The results obtained are consistent with the experimental data corresponding to the dynamics of the biogenic gas released from the bioreactor. By the nature of changes in the kinetics of biogenic carbon disulfide yield, changes in the acetate concentration and the rate of sulfate absorption, it is possible to predict the process of biosulfidogenesis and find the most optimal parameters of the system. This indicates the possibility of its use in biotechnology for the neutralization of wastewater sludge with the production of a complex organometal fertilizer.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.