Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ludność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main function of architecture is to arrange living space for everyone regardless of their citizenship, social status, age, and physical abilities. The quality of a settlements’ architectural and spatial environment depends on various conditions where one of the key criteria at present is the need to consider interests of specific groups of people and explore architectural planning solutions that will ensure accessibility (safety and convenience) for low-mobility groups of the population. The article shows architectural planning aspects of forming an environment in terms of its convenience for low-mobility groups of the population. Also, it offers directions for the improvement of a settlements’ environment considering a criterion of accessibility. The article’s conclusions prove that accessibility (barrier-free space) is one of the key criteria of developing a high-quality architectural spatial environment.
2
Content available remote Funkcjonowanie nocnego transportu zbiorowego w Łodzi
PL
Artykuł koncentruje się na przeanalizowaniu funkcjonowania nocnego transportu zbiorowego w Łodzi. Do badania włączono dane o rozmieszczeniu przystanków lokalnego przewoźnika, które obsługiwane są przez linie nocne, dane o kursowaniu pojazdów w ramach poszczególnych linii oraz dane o rozmieszczeniu i strukturze wiekowej mieszkańców Łodzi. Wykorzystanie wskazanych informacji i zastosowanie metod badawczych związanych z analizami dostępności pozwoliło na określenie jej zróżnicowania przestrzennego w stosunku do punktowych elementów nocnego systemu transportu zbiorowego miasta, głównego węzła przesiadkowego oraz liczby i struktury wieku łodzian korzystających z nocnych połączeń.
EN
Article focuses on analyzing the functioning of the night public transport in Lodz. The study included data on the distribution of the stops of the local carrier, which are operated by night lines, data on vehicle journeys within the individual lines as well as data on the location and age structure of the inhabitants of Lodz. Use of the said information and the application of research methods related to the accessibility of analyzes allowed to determine its spatial differentiation in relation to the point elements of night public transport system of the city, the main hub and the number and age structure of the inhabitants of the city enjoying the night-bus connections.
3
Content available remote Migracje zarobkowe Polaków - przeszłość i teraźniejszość
PL
Artykuł opisuje zjawisko polskiej emigracji zarobkowej. Porusza zagadnienia mobilności Polaków w ujęciu chronologicznym – od pierwszych emigrantów w XIX w. do współczesnej emigracji, mającej swój początek po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wskazuje przyczyny, skutki społeczne i ekonomiczne migracji.
EN
The article describes the phenomenon of Polish labour emigrations. It chronologically presents the issues related to the mobility of the Poles, beginning from the first emigrants in the 19th century to the contemporary ones after Poland's accession to the European Union. It indicates reasons and effects of the social and economic migration.
PL
Wieś Borysławka (Góry Sanocko‐Turczańskie) istniała do lat 40. XX wieku. Liczyła w 1939 roku 810 mieszkańców, z tego 780 osób deklarowało narodowość ukraińską. Z ponad 140 gospodarstw do naszych czasów nie pozostał żaden dom. Łąki i pola orne zostały zalesione lub leżąc odłogiem podlegały wtórnej sukcesji. Aktualnie jedynymi osobami zapuszczającymi się w głąb lasu są pracownicy leśni, zbieracze poroża i z rzadka potomkowie byłych mieszkańców... Krajobraz byłej wsi Borysławka został na nowo ukształtowany przez ideologię i politykę. Nagła i radykalna zmiana większości charakterystyk badanego krajobrazu spełnia definicję transformacji. Z transformacją krajobrazu wiąże się z kolei utrata jego dotychczasowej tożsamości, ginie duch miejsca (łac. genius loci). W tym kontekście zasadne wydaje się pytanie, czy, a jeśli tak, to jakie wartości można przypisać tak przekształconemu krajobrazowi.
EN
Borysławka village (Sanok‐Turka Mountains) existed until the 1940s. In 1939 there were 810 inhabitants, of which 780 declared Ukrainian nationality. Out of 140 farms no building survived to our times. Meadows and arable land have been afforested or being left uncultivated have undergone secondary succession. Currently, the only people penetrating the forest are foresters, antler gatherers and seldom descendants of former residents. The landscape of the former Borysławka village was shaped again by ideology and politics. The sudden and radical change of most characteristics of studied landscape meets the definition of transformation. Landscape transformation, in turn, entails the loss of its previous identity; the spirit of the place (genius loci) dies. In this context it seems reasonable to question whether, and if so, what values can be assigned to this type of transformed landscape.
6
Content available Zmiany ludnościowe a mobilność w miastach
PL
Współcześnie pojęcie mobilności człowieka można odnieść do jego osobistej aktywności, np. do zmian w pozycji społeczno-zawodowej, jak też do fizycznego przemieszczenia. Instrumentem służącym zaspokojeniu potrzeby mobilności są wszystkie elementy składające się na system transportowy. Szczególnego znaczenia nabiera funkcjonowanie systemu transportowego w dużych miastach, będących głównym miejscem życia i pracy współczesnych społeczeństw. Tej tematyce poświęcony jest niniejszy artykuł, w którym przedstawione zostały zmiany demograficzne i przestrzenne, jakim podlegają współczesne miasta na świecie i w Polsce oraz ich wpływ na funkcjonowanie transportu zbiorowego.
PL
Ostatnia dekada XX i pierwsze lata XXI wieku przyniosły istotne zmiany gospodarcze, społeczne i kulturowe na polskiej wsi. Były one kształtowane przez różnorodne procesy i zjawiska, których duża część ujawniła się dopiero po 1989 r. Procesy te stymulowały bądź hamowały rozwój wsi oraz wzmacniały przestrzenną polaryzację obszarów wiejskich. Ograniczenia na rynku pracy zatrzymały napływ ludności ze wsi do miast. Na przełomie wieków po raz pierwszy w powojennej historii kraju zanotowano, w skali ogólnej, dodatni bilans migracyjny na wsi. Nadal jednak większość obszarów wiejskich charakteryzuje ujemny bilans migracyjny. Zwiększeniem liczby ludności cechują się przede wszystkim obszary wiejskie sąsiadujące z dużymi aglomeracjami miejskimi. Zmiany ludnościowe na wsi przebiegały dwukierunkowo - w sąsiedztwie miast saldo migracji było dodatnie i jego wartość stopniowo malała w kierunku peryferii. Przemiany zapoczątkowane w 1989 r. zmieniły zasadniczo warunki kształtowania nowego budownictwa mieszkaniowego. Na obszarach wiejskich największy rozkwit budownictwa mieszkaniowego obserwuje się na terenach sąsiadujących z dużymi aglomeracjami miejskimi. Intensywność ruchu budowlanego na obszarach podmiejskich jest funkcją wielkości ośrodka miejskiego i odległości od niego. Lata dziewięćdziesiąte XX w. przyniosły dynamiczne zmiany pod względem wyposażenia wsi w infrastrukturę techniczną. Tempo rozwoju infrastruktury technicznej na wsi było dużo wyższe niż przeciętne w Polsce, ale był to efekt niedoinwestowania terenów wiejskich w latach wcześniejszych. Analiza współczesnych procesów i zjawisk na obszarach wiejskich umożliwia podjęcie próby wskazania wizji polskiej wsi w przyszłości. Będzie ona pod wieloma względami bardziej zróżnicowana przestrzennie niż obecnie. Wsie na obszarach metropolitalnych i w ich sąsiedztwie zatracą swoją "wiejskość" zarówno pod względem pełnionych funkcji gospodarczych, struktury mieszkającej tam ludności, jak i charakteru krajobrazu. Wsie rolnicze i turystyczne wzmocnią swoje funkcje wiodące i jednocześnie wzbogacą funkcje drugiego rzędu.
EN
The last decade of the 20th century and first few years of the new millennium have brought significant economic, social and cultural change to Polish rural areas. These are being shaped by diverse processes and phenomena, of which some only became apparent at all after 1989. While some have the overall effect of stimulating or holding up rural development, others favour divergence and spatial polarisation. Labour-market limitations have held up the outflow of rural inhabitants to the towns and cities, to the extent that they even gave rise to a return to the countryside in certain areas. The late 20th and early 21st centuries also brought post-War Poland's first overall decline in population, associated with a positive migration balance in favour of rural areas that was likewise a phenomenon not met with before. Nevertheless, the majority of rural areas continue to feature a negative migration balance, with any increases in population mainly characterizing those rural areas located in the immediate vicinity of the large urban agglomerations. The rural areas featuring most of the new housing construction are those adjacent to the large urban agglomerations. This mainly reflects the economic success enjoyed by these areas, the specific functional structure and occupational structure of the populace there and the influx of people hitherto residing in cities. The intensive move to build in suburban and satellite areas is a function of the size of the urban centre involved and the distance from them. The 1990s were a time of dynamic change in the outfitting of rural areas in technical infrastructure. Local authorities saw extended and higher-quality infrastructural networks as a priority, and the rate of development in this respect was far higher in rural areas than on average in Poland - admittedly because the countryside had been very much underinvested-in previously. The working-through of contemporary social and economic processes and phenomena will reinforce the spatial differentiation of rural areas in Poland. Villages within or adjacent to metropolitan areas will lose their rural character in terms of the economic functions they serve, the structure of the populations that inhabit them and even the nature of the landscape. In essence, they will become inseparable parts of urban agglomerations. In turn, agricultural and tourist villages will see their leading functions reinforced, with a simultaneous enhancement of the second-ranked function.
8
Content available remote Simulation of ratio of old to young people in countries like Poland
EN
Countries like Poland with a recent sharp drop in birth rates still have some time to prepare for the problems of an ageing society. After the year 2030 they can become increasingly serious.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.