Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  thermoplastics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Polioptymalizacja procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych
PL
Dokonano optymalizacji procesu wtryskiwania tworzyw termoplastycznych ze względu na zmniejszenie skurczu przetwórczego oraz zwiększenie wytrzymałości mechanicznej wyprasek. W badaniach zastosowano efektywne plany badań doświadczalnych pozwalające na konstrukcję modeli empirycznych charakterystyk jakości procesu i oszacowanie ich ekstremów lokalnych. Na tej podstawie utworzono wielokryterialną funkcję celu, którą wykorzystano do wyznaczenia warunków prowadzenia procesu wtryskiwania. Położenie sąsiedztwa ekstremum potwierdzono doświadczalnie.
EN
Redn. of shrinkage and increase of tension strength of moulds were used as criteria of polioptimalization of injection moulding. The soln. of the problem relied upon the response surface of methodol. As a result, empirical models of 2 criterials were developed and then applied to construction of an objective function. A neighborhood of extreme and its corresponding value were estd. and confirmed by an addn. exptl. run.
EN
This article presents joining methods (welding and sealing) of single-polymer composite materials in a hot air stream. The research material was created using the film-stacking method, which involves pressing successive fractions of polyethylene terephthalate-modified with glycol (PET-G) at defined technological conditions, such as pressure, temperature, and time. Joining method analysis was carried out based on the tensile test results. Analysis of the obtained results showed that the properties of the overlapped weld joint were the best because they were closest to the original materials. In contrast, PET-G welded joint properties were the worst because the PET-G welded joint does not contain fibers, which enhanced the weld; therefore, the fastest breakage of the material was observed at the welding location. For the overlapped weld, the weld itself is more resistant because the joint surface is influenced by friction forces between joined materials.
EN
The work covers the welding of thermoplastic polymethyl methacrylate (PMMA) and concerns the assessment of the impact of the main welding parameters on joint strength. The strength test of welded joints made of thermoplastic material was carried out. The aim of the study was to determine the influence of the main technological parameters of welding, such as: temperature and welding speed, gas stream output, filler rod pressure, diameter and type of hot air gun nozzle on the strength of the obtained joint. The method of sample preparation and testing was performed in accordance with the guidelines of PN-EN 12814-2:2002 "Tests of welded joints in semi-finished products made of thermoplastics ‒ Part 2: Tensile test". Visual evaluation of welded samples and analysis of results obtained from the tensile test made it possible to draw conclusions about the influence of selected welding parameters on joint strength. The decisive influence on the strength of joints was caused by welding defects, in the form of lack of side wall fusion and porosity.
PL
Praca obejmuje zagadnienia spawania tworzyw termoplastycznych polimetakrylanu metylu (PMMA) i dotyczy oceny wpływu głównych parametrów spawania na wytrzymałość złącza. Przeprowadzono badanie wytrzymałościowe spawanych złączy z materiału termoplastycznego. Celem badania było określenie wpływu głównych parametrów technologicznych spawania takich jak: temperatura i prędkość spawania, wydatek strumienia gazu, docisk spoiwa, średnica i rodzaj dyszy palnika na wytrzymałość otrzymanego złącza. Sposób przygotowania próbek i przeprowadzenia badania wykonano zgodnie z wytycznymi PN-EN 12814-2:2002 "Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych - Część 2: Próba rozciągania". Ocena wizualna próbek po spawaniu oraz analiza wyników otrzymanych z przeprowadzonej próby rozciągania, umożliwiła wyciągnięcie wniosków na temat wpływu wybranych parametrów spawania na wytrzymałość złącza. Decydujący wpływ na wytrzymałość złączy mają niezgodności spawalnicze, w postaci przyklejeń brzegowych i pęcherzy gazowych.
EN
This article has a theoretical and experimental character. It presents the characteristics of two main thermoplastics used in the aerospace industry – poly ether ether ketone (PEEK) and poly phenylene sulphide (PPS). The selected materials are compounds for the production of thermoplastic polymer matrix composites. The paper presents a literature review of the application of thermoplastic polymer matrix composite materials in aviation. Additionally, the paper focuses on the characteristics of carbon fibre-reinforced polymer (CFRP) which plays an important role in the production of aerospace components. Testing methods have been chosen on the basis of the type of composite matrix. The article contains the most important mechanical properties and general characteristics of thermoplastics used as a matrix for CFRP type composites used in the aerospace industry. Individual test procedures which allow for the evaluation of mechanical properties of composite materials on a thermoplastic polymer matrix, have been described. Mechanical tests such as static tensile test and bending of short beams were carried out in order to examine CFRP composites.
PL
Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-eksperymentalny. Przedstawiono w nim charakterystykę dwóch głównych termoplastów, używanych w przemyśle lotniczym – PEEK (polieteroeteroketon) i PPS (polisiarczek fenylenu. Wybrane materiały stanowią komponenty do wytwarzania kompozytów o osnowie z polimerów termoplastycznych. W artykule przeprowadzono przegląd literaturowy zastosowania materiałów kompozytowych na osnowie z polimerów termoplastycznych w lotnictwie. Dodatkowo, w pracy skupiono się na charakterystyce kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym – CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers), które odgrywa istotną rolę w wytwarzaniu elementów lotniczych. Metody badawcze wybrano w oparciu o rodzaj osnowy kompozytu. Artykuł zawiera najważniejsze właściwości mechaniczne oraz ogólną charakterystykę termoplastów używanych, jako osnowy na kompozyty typu CFRP stosowanych w przemyśle lotniczym. Opisano poszczególne procedury badawcze, które pozwalają na ocenę właściwości mechanicznych materiałów kompozytowych na osnowie z polimerów termoplastycznych. Przeprowadzono testy mechaniczne takie jak statyczna próba rozciągania oraz zginanie krótkiej belki, w celu zbadania kompozytów CFRP.
PL
Artykuł poświęcony jest metodyce oraz wdrożeniu produkcji obudowy lusterka samochodowego, wykonanej jako połączenie klejone części wierzchniej z kompozytu węglowego na bazie żywicy epoksydowej oraz insertu z materiału ABS mającego na celu umożliwienie połączenia obudowy z bazą lusterka. Podstawą opracowania były testy rzeczywiste oraz symulacje numeryczne przygotowane w oprogramowaniu Moldex3D. Zastosowane połączenie klejone obydwu komponentów nie zapewniło odpowiednich własności eksploatacyjnych, w wyniku czego dochodziło do pęknięć. Po przeprowadzeniu symulacji numerycznych ustalono, że miejsca pęknięć odpowiadają miejscom łączeń frontów płynącego tworzywa podczas wtrysku. Przyczyną pękania okazała się duża różnica rozszerzalności cieplnej obydwu materiałów. W efekcie powstawały znaczące naprężenia, które niszczyły insert ABS w najsłabszych miejscach. Problem skutecznie rozwiązano dzięki zmianie geometrii insertu.
EN
The aim of this study was to elaborate on the methods of constructing combined components of a car mirror. The components were made of materials with different thermal expansion coefficient. The basis for the research were numerical simulations prepared in Moldex 3D software. The external cover of a mirror would be made of carbon composite based on epoxy resin (hereafter referred to as carbon), and the internal insert would be made of ABS. The adhesive bonding applied did not provide appropriate properties and led to breaks during usage. After carrying out moldflows it was found that the areas of breaks were determined by the places where fronts of flowing material met during the injection. The cause of breaking was diametrically different thermal expansion of both materials. This induced significant stresses in adhesive layer. Finally, an effective solution was to change the geometry of the mirror insert made of thermoplastic ABS.
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych wymiarach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje na sprawne przezwyciężenie rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo intensywny rozwój możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. Konwencjonalny proces formowania wtryskowego zaprezentowano w artykule opublikowanym w nr 12/2017 czasopisma „Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe”; w tekście tym omówiono aspekty projektowania i możliwości wytwarzania form przeznaczonych do mikroformowania wtryskowego, przedstawiono kwestię optymalizacji procesu z uwzględnieniem głównych czynników wpływających na jakość wyprasek oraz omówiono główne obszary zastosowania mikrodetali, szczególnie w przemyśle samochodowym.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry. This paper presents the possibilities of manufacturing molds for micro injection molding. The issue of process optimization has been discussed, taking into consideration the main technological parameters influencing the quality of micro-part. In addition, the possibility of using microdetals, including the automotive industry was presented.
8
Content available remote Visual Tests of Welded Joints Made of Thermoplastics
EN
The article describes visual tests of joints having varied thicknesses, made of thermoplastics and welded using a manual extruder. The research-related tests were performed following the principles specified in PN-EN 13100-1. Welding imperfections detected during the tests and the regulations of the PN-EN 16296 standard were used to identify the quality levels of the test joints.
PL
Przeprowadzono badania wizualne złączy spawanych o różnej grubości z tworzyw termoplastycznych, spawanych za pomocą ekstrudera ręcznego. Badania wykonano w oparciu o zasady przedstawione w normie PN-EN 13100-1. Na podstawie wykrytych niezgodności spawalniczych i w oparciu o zapisy normy PN-EN 16296 dokonano określenia poziomów jakości złączy próbnych.
PL
Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowego. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania detali o zróżnicowanych gabarytach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje duże nadzieje w związku ze sprawnym przezwyciężaniem rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo dużą perspektywę rozwoju możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych, m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobusów. W pracy omówiono konwencjonalny proces formowania wtryskowego – tj. przedstawiono istotę procesu, cykl formowania wtryskowego oraz budowę konwencjonalnej wtryskarki ślimakowej. W dalszej części pracy skupiono się na charakterystyce mikroformowania wtryskowego. Omówiono kwestię doboru materiału przeznaczonego do procesu mikroformowania oraz scharakteryzowano typy mikrodetali. Ponadto omówiono wtryskarki przeznaczone do tego procesu.
EN
The growing needs for miniaturization of plastic parts motivates to the development of micro injection molding technology. Characteristic features of this process such as: low manufacturing costs, short process duration, the ability to produce details of various dimensions and a wide range of plastic properties allow to mass dissemination of this technology. Research on micro injection molding develops in a very fast time, which gives high hopes for a successful overcoming of the real limitations of this technology. This gives a great perspective on the development of the possibility of using micro injection parts e.g. in the automotive industry, including the bus production process. This paper presents the conventional injection molding process – i.e. the process essence, the injection molding cycle and the construction of a conventional screw-type injection molding machine. The next part of this article focuses on the characteristics of micro injection molding technology. The essence of material selection and micro-part characteristics for the process were presented. Furthermore, injection molding machines for this process were characterized.
PL
W artykule wskazano na potrzebę wiedzy o zależnościach wielu parametrów technologicznych od jakości wytwarzanych elementów na drodze osadzanie topionego materiału - FDM. Zwrócono uwagę na ograniczenia związane z wykorzystaniem termoplastów do technologii FDM. Określono możliwe wystąpienie błędów kształtu wytwarzanego wyrobu przy zastosowaniu profesjonalnej drukarki. Obserwacja mikroskopowa powierzchni materiału wykazała powstałe w strukturze materiału (warstw oraz powierzchni) wady, wynikać one mogą z niedokładności posuwów wykorzystanego urządzenia drukującego, oraz z jakości filamentu. Widok powierzchni w obszarach początku nakładania warstw (zgniatania zmiękczonego ABS) jak też widoczne poszerzenia wymiaru i zmniejszenie grubości warstw mogły wynikać ze zmiennych warunków nakładania warstw, zmiennej prędkość posuwu lub ilości wyciskanego filamentu ABS.
EN
The article indicates the need for knowledge on the dependency of many technological parameters of the quality of the produced pieces by the fused deposition modeling - FDM. The limitations associated with the use of thermoplastics for FDM technology have been highlighted. There have been identified possible shape errors of the product manufactured using a professional printer. Microscopic observation of the surface of the material showed defects in structure (layers and surface), that may result from inaccuracies of the used printing device feed and the quality of the filament. View of the surface in the areas of early layering (crushing softened ABS) as well as the apparent expansion of the dimension and reducing the thickness of the layers may be due to changing layering conditions, variable feed speed or the amount of extruded ABS filament.
PL
W artykule przedstawiono różne typy polimerów wykorzystywanych jako osnowy kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym (Carbon Fibre Reinforced Polymers. CFRP), mających zastosowanie do wytwarzania wyrobów lotniczych. Przedstawiono budowę polimerów stosowanych na osnowy kompozytów CFRP, w tym duroplasty oraz termoplasty. Przedstawiono ich temperatury charakterystyczne oraz wybrane właściwości fizyczno-mechaniczne. Wskazano ich wady i zalety z uwzględnieniem parametrów7 krytycznych w procesach technologicznych. Opisano technologie produkcji wyrobów lotniczych z zastosowaniem kompozytów CFRP. Przedstawiono aspekty ekonomiczne i środowiskowa stosowania prepregów, w których użyto wysokotemperaturowych termoplastów (WTP) jako osnowy włókien węglowych w porównaniu z duroplastami.
EN
In the article different types of polymers used as a matrix of CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers) applicable in the production of aircraft structures are discussed. Polymers structure used as a GFRP matrix includes thermoplastics and thermosets. The characteristic temperatures and their physical and mechanical properties are shown. Advantages and disadvantages of those materials are explained in terms of the critical technological parameters. The technology of aero structures manufacturing are presented with used of CFRP prepregs. Additionally the economic and the environmental aspects of use of the CFRP thermoplastic prepregs in comparison with thermoset prepregs are shown.
12
Content available remote A New Bending Method for Producing Polymer Sections
EN
The extrusion process for producing sections made of mixtures of plastics enables the manufacture of products with properties different from those of individual components of the mixture. Due to the use of the mixture of materials, produced sections acquire new characteristics, which in turn will broaden the range of their applications as well as reduce production costs. The paper presents a new method for bending sections extruded from a mixture of thermoplastics. An analysis of the process is performed using data obtained during the bending of sections made of a mixture of high density polyethylene (HDPE) and olefinic thermoplastic elastomer (TPO), each in a content of 50% by weight. The new bending method is based on the idea of new devices for bending sections described in the patent applications P. 413407 and P. 413408. In the study, the distribution of forces and bending moments occurring in the bending process are determined using the designed bending devices.
13
Content available remote Kleje termotopliwe – charakterystyka
PL
Kleje termotopliwe, których szkielet stanowi termoplastyczny polimer, cieszą się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem w różnych gałęziach przemysłu. Ich popularność wynika między innymi z szybkości tworzenia się złącza, prostoty nakładania (na rynku znajdziemy szereg urządzeń przetwórczych, które ułatwiają ich nanoszenie na różne materiały), braku w ich składzie lotnych substancji organicznych. Ich charakterystyka, która tłumaczy ich powodzenie, została przedstawiona w poniższej publikacji.
EN
A hotmelt adhesives whose main component is a thermoplastic polymer, recently gained huge interest in various industries. Their popularity is also due to the rate of formation of connections, the simplicity of applying (the market find a number of processing units, which facilitate their application to different materials), the absence in the composition of volatile organic compounds. Their characteristics, which explains their success, is presented in this publication.
PL
Tematem przeprowadzonych badań było tarcie spoczynkowego występujące w typowych skojarzeniach ślizgowych metal–polimer. W pracy opisano procedurę badawczą oraz wyniki badań statycznego współczynnika tarcia μ0. Polimery poddane badaniom to przede wszystkim polimery ślizgowe stosowane w budowie maszyn na łożyska, prowadnice i uszczelnienia. Wyselekcjonowane materiały opisane w pracy to: polieteroeteroketon (PEEK), polieteroeteroketon z włóknami węglowymi (PEEK BG), poliamid (PA 6), polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW), polioksymetylen (POM), polioksymetylen z 40% dodatkiem włókna szklanego (POM + 40GF), polioksymetylen z 10% dodatkiem proszku politertafluoroetylenu (POM + 10% PTFE), politetrafluoroetylen (PTFE), politetrafluoroetylen z 40% dodatkiem proszku brązu (PTFE +40% Brąz), politereftalanetylenu (PET) i polisulfon (PSU). W ramach badań współpracowały one ze stalami: C45, hardox 500 oraz AISI 316L. Badania prowadzono w ruchu liniowym, przemiennym dla węzła tarcia typu trzpień–płytka. Eksperyment uwzględniał stałą wartość chropowatości powierzchni elementu stalowego oraz czas spoczynku pomiędzy cyklami ruchowymi. Dla badanych par ślizgowych zostały wyznaczone charakterystyki zależności współczynnika tarcia statycznego μ0 od nacisku jednostkowego p w zakresie 0,1÷3,0 MPa. Uzyskane wyniki wyraźnie wykazują duży wpływ nacisku jednostkowego na wartość współczynnika tarcia statycznego.
EN
The main goal of the experiments was to determine the value of a static friction coefficient for particular friction pairs. Each friction couple consists of a plastic sample and a steel countersample. Pairs of materials that were chosen for the tests are ones most frequently used for friction nodes in machine design and many another branches of industry. Understanding and ability to influence the value of COF allow the reduction of energy losses and the design of more robust products. This article contains the results of studies and the description of a static friction coefficient μ0 testing procedure. The selected plastics were PEEK, PEEK BG, PA 6, PE-UHMW, POM, POM + 40GF, POM + 10% PTFE, PTFE, PTFE +40% Bronze, PET and PSU (as a group of materials commonly used for bearings, guides and gaskets etc.); and during the investigations, they rubbed together with steels C45, Hardox 500, and AISI 316L. Each test consists in an induction of reciprocating movement between the friction pair pin-plate-type. The experiment assumed that the value of a steel element surface roughness and the rest time between the cycles are constant. Characteristics describing the dependence between the static friction coefficient and the unit pressure (of range 0.1 – 3.0 MPa) were prepared for all selected rubbing pairs. The results clearly indicate a meaningful influence of unit pressure on the value of static COF.
15
Content available Perlit jako napełniacz tworzyw termoplastycznych
PL
W artykule przedstawiono właściwości perlitu oraz możliwości zastosowania tego minerału jako napełniacza w tworzywach termoplastycznych. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia zagospodarowania odpadów technologicznych powstałych w procesie wytwarzania perlitu ekspandowanego jako materiału stosowanego w budownictwie do produkcji materiałów izolacyjnych oraz napełniania betonu.
EN
The properties of perlite and possibilities of its application as a mineral filler for thermoplastic resins have been presented in this paper. This is very important because of the re-use of technological wastes arising in manufacturing of expanded perlite for production of insulating materials and concrete extenders in civilian engineering.
PL
W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań przepływu polimeru podczas wypełniania gniazda formy w procesie wtryskiwania. Proces ten charakteryzuje się dużą dynamiką, przez co stwarza szereg trudności technologicznych zarówno podczas projektowania form wtryskowych, jak i na etapie wdrożenia wytworu do produkcji. Dogłębne poznanie zjawisk zachodzących podczas wypełniania formy wtryskowej może prowadzić do efektywniejszego projektowania narzędzi przetwórczych oraz skrócenia czasu wdrożenia i czasu produkcji. Porównano wyniki symulacji komputerowych procesu wtryskiwania z rezultatami rejestracji video przepływu tworzywa podczas trwania fazy wypełniania. Wykorzystano specjalistyczną formę wtryskową umożliwiającą obserwację i rejestrację przepływu tworzywa w procesie przetwórstwa. Forma ta umożliwia bezpośrednie monitorowanie przebiegu zjawisk wewnątrz gniazda formującego w dwóch płaszczyznach. Zastosowano transparentne wzierniki wykonane z materiału o nazwie Zerodur®, który charakteryzuje się współczynnikiem rozszerzalności cieplnej bliskim zeru. Do rejestracji przepływu zastosowano cyfrową kamerę wideo. Kamera ta umożliwiła rejestrację przepływów z szybkością 25 fps. Ograniczyło to zakres badań, gdyż przy dużych prędkościach przepływu tworzywa obraz rejestrowany stawał się mało czytelny. Sekwencje video zarejestrowane podczas badań poddano obróbce cyfrowej w celu wnikliwej ich analizy. Do badań symulacyjnych zastosowano profesjonalny program komputerowy Autodesk Moldflow Insight 2013. Wyniki badań umożliwiły udokumentowanie specyficznych zjawisk zachodzących w procesie wtryskiwania tworzyw polimerowych i ich kompozytów. Porównano zarejestrowane sekwencje video z wynikami obliczeń numerycznych i oceniono, w jakim stopniu symulacje komputerowe procesu wtryskiwania mogą być użyteczne w praktyce. Badania przeprowadzono w bardzo szerokim zakresie, jednak z konieczności przedstawiono tylko wybrane wyniki badań. Jako przykład opisano zagadnienie opływania prostokątnej przeszkody przez strumień tworzywa oraz przepływ strumieniowy. Otrzymane wyniki badań są na tyle zachęcające, iż skłoniły autora do kontynuacji tego typu eksperymentów.
EN
The paper presents chosen results of investigations on polymer flow during mould cavity filling phase of injection moulding process. The process is characterized by high dynamics, which causes several technological difficulties, both during injection mould design and during product implementation to production stage. Deep understanding of the phenomena which occur during filling the injection mould may lead to more effective design of the processing tools and shortening of the time for implementation and production time. The results of computer simulations of injection process have been compared with the results of video recording for the plastic flow during filling phase. A specialized injection mould which enables observation and registration of the plastic flow during processing has been employed. The mould enables direct monitoring of the course of phenomena inside the mould cavity in two planes. The transparent sight-glasses have been used, made of a material called Zerodur® which is characterized by the coefficient of thermal expansion close to zero. To record the flow, a digital video camera has been employed. The camera enabled to register the flows with the rate of 25fps. This reduced the scope of the investigations, since at higher plastic flow speeds the registered image became less clear. The video sequences registered during the investigations were later digitally processed in order to ensure in-depth analysis. For the simulation investigations a professional computer software Autodesk Moldflow Insight 2013 has been employed. The results of the investigations enabled documenting of specific phenomena which occur during plastics or their composites injection process. The registered video sequences have been compared with the results of numerical calculations and then it was estimated to what degree the computer simulation of injection process may be useful in practice. The investigations were performed on a wide scale, however, only chosen results have been presented. As an example the issue of flowing around the rectangular obstacle of the plastic stream and jetting have been described. The obtained results of the investigations are so encouraging that they made the author continue such experiments.
17
Content available remote Determining the melt flow index of polypropylene: Vistalon 404
EN
Purpose: Experimental determination using the MFR and MVR methods to obtain the most uniform material, smooth, without structural defects. Design/methodology/approach: The device used to determine the index MFR and MVR was MFlow extrusion plastometer, Zwick/Roel. The evaluation of obtained samples was carried out using a stereoscopic microscope, Zeiss, and a scanning electron microscope Supra 25, Zeiss. Determination of the chemical composition of materials was carried out by using IR spectrometer with Fourier transformation, SpectroLab. Findings: One of the requirements for quality control of thermoplastics is determination of volume and mass flow rates. To ensure in industry that production is reproducible it’s important to control this index. Practical implications: The purpose of the determination of MFR and MVR is a quick and inexpensive knowledge about the basic properties of thermoplastics processing, which is the flow rate. Knowing the material’s quality which is introduced into the manufacture makes the process parameters selection (injection molding, extrusion) much easier. It also reduces the time and minimizes the cost of the production setup. Originality/value: The MFR and MVR were experimentally determined and they have been confirmed by microscopic research. The research were focused on observing the topography changes depending on temperature.
18
Content available remote Tworzywa polimerowe do rozciągania próżniowego i ich właściwości
PL
Znajomość podstawowych wiadomości na temat kształtowanych materiałów i ich właściwości jest niezbędna zarówno dla producentów maszyn do rozciągania próżniowego jak i ich odbiorców w tym dla personelu obsługi maszyn. W artykule krótko przedstawiono istotę rozciągania próżniowego wraz z jego zaletami i wadami, oraz przedstawiono podstawowe właściwości tworzyw polimerowych istotnie wpływające na poprawność procesu rozciągania próżniowego, jak: temperatura tworzywa, sztywność, orientacja, tarcie, skurcz, zachowanie podczas nagrzewania i chłodzenia, oraz kształtowanie w formie.
EN
Knowledge of basic information about the thermoforming materials and their properties is necessary both for the manufacturers of thermoforming machines and their customers including personnel operating machinery. The article briefly presents the essence of stretching the vacuum with the advantages and disadvantages, and presents the basic properties of polymeric materials significantly affect of the thermoforming, as the temperature of the material, rigidity, orientation, friction, shrinkage, the behavior during heating and cooling, and shaping in the form.
19
Content available remote Recykling materiałowy tworzyw stosowanych w pojazdach
PL
Recykling materiałowy tworzywowych elementów pojazdów jest najbardziej racjonalnym sposobem ich zagospodarowania, jednak najczęściej ulegają pogorszeniu właściwości recyrkulowanych tworzyw, w tym ich przetwarzalność. W artykule przedstawiono wyniki badań zmian przetwarzalności wybranych tworzyw termoplastycznych w recyklingu materiałowym poużytkowych elementów pojazdów, określonej poprzez wskaźnik szybkości płynięcia.
EN
Material recycling plastic vehicle components is the most rational way of their development, but generally get worse recycled materials properties, including their processability. The article presents results of research the processability changes of selected thermoplastics materials in material recycling process of post-consumer vehicle components, defined by the melt flow rate.
20
Content available remote Wpływ wybranych czynników na trwałość rur z tworzyw termoplastycznych
PL
Dobór odpowiednich materiałów stosowanych w budowanych sieciach oraz instalacjach ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rzutuje na poziom ich bezawaryjnego funkcjonowania. Dotychczasowe doświadczenia eksploatacyjne jak również wyniki prowadzonych prac badawczych, wskazują, że na niezawodność eksploatacyjną rurociągów oraz instalacji wpływa także szereg innych czynników. W artykule omówiono wpływ wybranych czynników na trwałość rur z tworzyw termoplastycznych stosowanych w systemach ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
EN
Selection of suitable materials applied in built networks and pressure and non-pressure installations influences level of their failure-free functioning. Current exploitation experience as well as the results of carried research works show the exploitation reliability of pipelines and the installation is also a influenced by many different factors. The effect of chosen factors on the durability of thermoplastic pipes used in pressure and non-pressure plastics piping systems was discussed in the article.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.