Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton geopolimerowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Beton geopolimerowy jest kompozytem, który ma potencjalne możliwości aby zostać alternatywnym materiałem dla tradycyjnego betonu. W pracy przedstawiono doświadczenia związane z odrywaniem od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego. Sporządzono do doświadczeń 18 próbek do odrywania powierzchni zbrojonych i niezbrojonych, przechodzących przez powierzchnię międzyfazową. Oznaczoną doświadczalnie wytrzymałość na odrywanie betonu geopolimerowgo porównano z wytrzymałością na odrywanie stosując dostępne modele analityczne dla betonu zwykłego. Wyniki doświadczeń wykazały, że wytrzymałość na odrywanie od powierzchni międzyfazowej jednorodnego betonu geopolimerowego, wzrastała do pewnej wytrzymałości na ściskanie tego betonu. Większość dostępnych modeli analitycznych stosują znane metody w ocenie wytrzymałości na odrywanie betonu geopolimerowego.
EN
Geopolymer concrete is the composite and has prospective potential to become one of the alternatives to conventional concrete. This paper presents an experimental investigation on the shear strength of monolithic geopolymer concrete interface. A total of 18 push-off specimens with and without reinforcement across the interface were cast and tested. The experimental shear strength of geopolymer concrete is compared with the shear strength evaluated, using the available analytical models for normal concrete. The test results indicated that the shear strength of monolithic geopolymer concrete interface has increased up to certain compression strength of geopolymer concrete. Most of the available analytical models are conservative in estimating the shear strength of geopolymer concrete.
2
Content available remote Kierunki rozwoju prefabrykacji
3
Content available remote Wytrzymałość betonu geopolimerowego opartego na żużlu i popiole lotnym
PL
Beton geopolimerowy jest jednym z nowoczesnych materiałów budowlanych zastępujących klasyczny beton z cementu portlandzkiego. Przeprowadzono wiele badań dotyczących zastosowania betonu geopolimerowego jako materiału budowlanego, jednak nieliczne z nich dotyczą jego zastosowania w konstrukcjach. Praca przedstawia porównanie wyników wytrzymałości wiązania stali z betonem zwykłego i geopolimerowego. Przeprowadzono badania przyczepności metodą „pull out” na 27 belkach o wymiarach 100×100×200 mm, wykonanych z trzech różnych klas betonu geopolimerowego, a mianowicie M20, M35 i M50, zbrojonych prętami TMT o średnicy 16 mm. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie równania opisującego przyczepność betonu geopolimerowego do stali, którego poprawność zweryfikowano. Znormalizowane naprężenie przyczepność-przemieszczenie betonu geopolimerowego przyjmuje w przybliżeniu formę dwuliniową.
EN
One of the new construction materials evolved as a replacement to Ordinary Portland cement concrete is geopolymer concrete. Many investigations have been done to develop geopolymer concrete as a material but researches on structural use of geopolymer concrete are very few. This paper presents the experimental investigation on the bond behavior of normal and geopolymer concrete. The bond strength behavior of 27 geopolymer concrete prisms of size 100×100×200 mm of grades M20, M35 and M50 reinforced with 16 mm TMT rod is studied using pull out tests. An equation for the bond strength of geopolymer concrete is obtained from the experimental results and is also validated. The normalized bond-slip behavior of GPC can be idealized as bilinear curve.
4
Content available remote Badania przyczepności betonu zwykłego i geopolimerowego do pręta stalowego
PL
Beton geopolimerowy jest jednym z nowoczesnych materiałów budowlanych zastępujących klasyczny beton z cementu portlandzkiego. Przeprowadzono wiele badań dotyczących zastosowania betonu geopolimerowego jako materiału budowlanego, jednak nieliczne z nich dotyczą jego zastosowania w konstrukcjach. Praca przedstawia porównanie wyników wytrzymałości wiązania stali z betonem zwykłym i geopolimerowym. Przeprowadzono badania przyczepności metodą „pull out” na 27 belkach o wymiarach 100×100×200 mm3, wykonanych z trzech różnych klas betonu geopolimerowego, a mianowicie M20, M35 i M50, zbrojonych prętami TMT o średnicy 16 mm. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na opracowanie równania opisującego przyczepność betonu geopolimerowego do stali, którego poprawność zweryfikowano doświadczalnie. Znormalizowaną funkcję naprężenia przyczepność-przemieszczenie betonu geopolimerowego można w przybliżeniu przedstawić jako krzywą dwóch zmiennych.
EN
One of the new construction materials evolved as a replacement of Ordinary Portland cement concrete is geopolymer concrete. Many investigations have been done to develop geopolymer concrete as a material but studies on structural use of geopolymer concrete are very rare. This paper presents the experimental investigation on the band behaviour of normal and geopolymer concrete. The band strength behaviour of 27 geopolymer concrete prisms of size 100x100x200 mm3 of grades M20, M35 and M50 reinforced with 16 mm TMT rod is studied using pull out tests. An equation for the bond strength of geopolymer concrete is obtained from the experimental results and is also validated. The normalized bond-slip behaviour of GPC can be idealized as the curve of two variables.
EN
This paper presents the results of Young’s modulus and Poisson’s ratio tests conducted on samples made of low-calcium fly ash-based geopolymer concrete samples and on samples with a 10% addition of Portland cement, cured at ambient conditions. Furthermore, the measurement system, as well as sampling and sample preparation methodology, are discussed. Strain was tested concurrently using resistive strain gauges and extensometer on cylinder-shaped samples with a diameter of 150 mm and height of 300 mm.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań modułu Younga oraz współczynnika Poissona przeprowadzonych na próbkach wykonanych z betonu geopolimerowego na bazie popiołu lotnego niskowapiennego oraz próbkach z 10% dodatkiem cementu portlandzkiego dojrzewających w warunkach laboratoryjnych. Ponadto przedstawiono układ pomiarowy oraz metodologię wykonywania i badania próbek. Odkształcenia badano równocześnie przy użyciu tensometrów rezystancyjnych oraz ekstensometrów na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm.
PL
Beton mrozoodporny to materiał odporny na agresywne działanie środowiska wywołane cyklicznym zamrażaniem oraz rozmrażaniem. Zamarzająca woda zwiększa objętość o ok. 9%, co bezpośrednio może prowadzić do poważnych uszkodzeń struktury materiału. Jedną z najskuteczniejszych metod poprawiających mrozoodporność materiału jest napowietrzenie twardniejącej mieszanki betonowej. Istnieją przesłanki do stwierdzenia, że stosunkowo mało znany beton geopolimerowy uzyskuje dużą mrozoodporność bez konieczności napowietrzenia. W artykule porównano mrozoodporność betonu zawierającego cement hutniczy oraz środek napowietrzający, z betonem z zaczynem geopolimerowym, bez domieszek chemicznych.
EN
Frost resistant concrete is a material resistant to aggressive environmental effects caused by cyclic freezing and thawing. When freezing, water increases its volume by about 9%. That phenomenon can lead directly to serious damage in the structure of the material, influencing mainly its mechanical properties. One of the most effective methods for improvement of frost resistance of concrete materials is to aerate hardening concrete mix. There is evidence that barely known geopolymer concrete reach high frost resistance without aerating. The article presents the comparison of the frost resistance of concrete prepared on the basis of blast furnace cement,with aerating agent, with concrete based on geopolymer slurry without chemical additives.
7
PL
Stosowanie spoiw uzyskiwanych z granulowanych żużli i krzemionkowych popiołów lotnych aktywowanych związkami sodu mają w rozwoju technologii betonów duże znaczenie z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Betony te nazywamy geopolimerami (GPB). W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń mających na celu wykazanie wpływu stosunku zawartości granulowanego żużla (GŻ) do krzemionkowych popiołów lotnych i stężenia alkalicznego aktywatora na wytrzymałość na ściskanie GPB. W celu równoczesnego zbadania tych dwóch czynników zastosowano nowy czynnik nazwany „wskaźnikiem spoiwa”. Uzyskane wyniki wykazały, że wskaźnik spoiwa ma duży wpływ na wytrzymałość GPB; wytrzymałość rośnie ze wzrostem udziału GŻ, dla danego stężenia aktywatora. Równocześnie stężenie aktywatora zwiększa wytrzymałość, jednak nie jest to zależność wprost proporcjonalna. Wytrzymałość po 7 i po 28 dniach wzrasta ze zwiększeniem „wskaźnika spoiwa”.
EN
The use of alkali activated binders from granulated slags and siliceous fly ash in development of concretes is significant from the point of sustainability. Such concretes are called Geopolymer concrete (GPC). This paper presents an experimental investigation on the effect of ground granulated blastfurnace slag (GGBS) content and alkaline activated binder on the compressive strength of GPC. To study the combined effect of (GGBS) to fly ash ratio and the molarity of alkaline activator on the compressive strength of GPC a new parameter called the 'Binder Index (Bi)' has been introduced. The results have shown that the compressive strength of GPC is significantly influenced by varying the binder index. The experiments have shown that compression strength of GPC has increased with increase of GGBS to FA ratio for a particular molarity of activator used. As the molarity of activator increases the 28 day compressive strength of GPC also has increased. However the increase of strength is not in proportion to the increase in molarity. Both 7 days and 28 days compressive strength of GPC has increased with increase of the Binder Index.
8
Content available remote Składy mieszanek z betonu geopolimerowego
PL
Opracowano metodę projektowania geopolimerowego betonu o spoiwie złożonym z popiołu lotnego i mielonego granulowanego żużla wielkopiecowego (MGŻW) i sprawdzono ją doświadczalnie. Ustalono najkorzystniejsze stosunki: roztwór zasadowy/spoiwo, spoiwo/kruszywo, drobne kruszywo/grube kruszywo. W spoiwie stosunki krzemionkowego popiołu lotnego do MGŻW były następujące: 70:30, 60:40 i 50:50. Ustalono, że dodatek granulowanego żużla wielkopiecowego do betonu geopolimerowego skraca znacznie czas wiązania i przyczynia się do zwiększenia wytrzymałości. Wytrzymałość betonu geopolimerowego wzrasta ze zwiększeniem zawartości MGŻW w mieszance. Beton geopolimerowy daje zadowalające wyniki w przypadku dojrzewania w warunkach polowych gdy popiół lotny zastępuje się żużlem. Ze wzrostem stosunku roztwór zasadowy/ spoiwo powyżej pewnego poziomu wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się zamiast rosnąć. Ten maksymalny stosunek przekracza 0,45 a jest mniejszy od 0,55.
EN
The method for designing of geopolimer concrete mix proportioning was presented and experimentally verified. The binder was composed of siliceous fly ash and ground granulated blastfurnace slag (GGBS). The best relations of the following ratios was establish: alkaline solution/binder, binder/aggregate, fine aggregate/coarse aggregate. Siliceous fly ash - GGBS in the binder was varied as: 70-30, 60-40 and 50-50 and it was shown that the addition of GGBS in geopolymer concrete significantly reduces the setting time and helps in attaining strength. The strength of geopolymer concrete was increased with increase in percentage of GGBS in a mix. Geopolymer concrete gives satisfactory result at outdoor temperature by the replacement of fly ash with GGBS. When the alkaline liquid to binder ratio is increased up to a certain point, instead of the compressive strength increasing it actually decreases. The ratio of this maximum has been found to be above 0.45 and below 0.55.
PL
Zmiany właściwości betonu w konstrukcji powinny być oceniane w regularnych okresach, co należy do zasad przestrzegania jego bezpieczeństwa. Stan betonu może być oceniany na podstawie pomiarów szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej. W pracy przedstawiono zmiany szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej ze wzrostem poziomu naprężeń w różnych betonach. Stosowane w doświadczeniach betony obejmowały beton zwykły, beton samozagęszczający się i beton ze spoiwa niezawierającego klinkieru. Zmiany szybkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej z poziomem naprężeń w betonie mogą być wykorzystane do oceny początków powstawania rys i ich rozwoju w betonie. Wyniki tych doświadczeń mogą być wykorzystane do śledzenia zmian właściwości betonu w konstrukcji.
EN
The changes of concrete properties within a construction need to be assessed at regular intervals as part of the overall safety of structures. The condition of concrete can be assessed using the rate of ultrasonic pulse velocity measurements. This paper presents the change in ultrasonic pulse velocity with increasing stress level in different concretes. The concretes used include normal strength concrete, self-compacting concrete and geopolymer concrete. The changing of ultrasonic pulse velocity with stress level in concrete can be used to identify the initiation of damage and rate of its development within the concrete. This study can find application in the health monitoring of concrete structures.
10
Content available remote Ekobetony geopolimerowe
PL
W ramach poszukiwania zastępczych i ekologicznych spoiw do produkcji betonu nastąpił rozwój geopolimerów w budownictwie. Praktyczne zastosowanie tych materiałów jest jednak jeszcze bardzo ograniczone. Najszersze zastosowanie mają geopolimerowe zaprawy naprawcze. Prym w tej dziedzinie wiodą głównie dzięki wytrzymałości oraz czasie, w jakim ją osiągają. Niecodzienny, jak dla materiałów niejednorodnych, jest stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie, kształtujący się na poziomie 10 : 5,5, co powoduje, że spisują się wyśmienicie jako materiał służący do wypełniania rys konstrukcji oraz większych spękań. Dodatkowo fakt, że betony geopolimerowe osiągają wytrzymałość ok. 120 MPa, skłania do zastanowienia się nad tym, dlaczego nie wyparły one jeszcze betonów cementowych. Poza tym niespotykana jest ich odporność na korozję chemiczną oraz odporność na wysoką temperaturę.
EN
Within the framework of quests of supplementary and „healthier” binders to the production of concrete followed the development of geopolimers in construction. However the practical application of these materials is still very limited. The widest use have only repair geopolimer mortars. They lead in this domain mainly thanks to their own bearing parameters and the time in which attain them. Unusual, as for heterogeneous materials, is the relation of the compression strength to the tension strength, formative itself on level 10 : 5,5, what causes that polymer bonds gets used up perfectly, as the servant material to the pursuance of crack areas of the structure and reater crackings. Additionally the fact, that geopolimer concretes attain freely strength in the range of 120 MPa incline to thought, why they did not displace cement concretes yet. Besides is unparalleled their chemical corrosion resistance and resistance on high temperatures.
11
Content available remote Geopolimery w budownictwie
PL
W artykule omówiono historię zastosowania geopolimerów oraz możliwości ich wykorzystania w budownictwie. Przedstawiono najczęstsze sposoby pozyskiwania spoiwa geocementowego oraz porównano skład i właściwości betonu geocementowego ze składem i właściwościami klasycznego betonu. Zasygnalizowano problemy utrudniające rozwój tej technologii, a także jej perspektywy w innych gałęziach przemysłu.
EN
The article describes the history of the use of geopolymers and the possibilities of their application in construction. It presents the most frequent ways of obtaining geocement binder and also provides a comparison of the composition and properties of geocement concrete with the composition and properties of traditional concrete. The article also indicates problems that hinder the development of this technology, as well as the prospects for its application in other industries.
12
Content available remote A constitutive model for fly ash-based geopolymer concrete
EN
The conventional binding agent in concrete is Ordinary Portland cement (OPC). However, cement production is highly energy-intensive and involved in CO₂ emission to the atmosphere. Therefore, it is important to search for alternative low-emission binder for concrete in order to reduce the environmental impact caused by the production of cement. Geopolymer, also known as inorganic polymer, is an alternative binder that uses by-product material such as fly ash instead of cement. Recent research has shown that fly ash-based geopolymer concrete has suitable properties for its use as a construction material. Since the strength development mechanism of geopolymer is different from that of OPC, it is necessary to obtain a suitable constitutive model for geopolymer concrete. This paper has investigated the suitability of using an existing constitutive model originally proposed by Popovics for OPC concrete. It was found that the equation of Popovics can be used for geopolymer concrete with minor modification to the expression for the curve fitting factor. The modified expression provided better correlation between the experimental and calculated stress-strain curves. The modified constitutive model was then incorporated into a nonlinear analysis for reinforced concrete columns. A good correlation was achieved between the experimental and analytical ultimate loads and corresponding deflections for twelve slender test columns. This shows the suitability of using the modified constitutive model for geopolymer concrete to analyse structural members.
PL
Konwencjonalnym spoiwem betonu jest Cement Portlandzki Zwykły (CPZ). Produkcja cementu jest procesem pochłaniającym dużo energii i wiąże się z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie alternatywnego, nisko-emisyjnego spoiwa do betonu w celu ograniczenia wpływu środowiskowego spowodowanego produkcją cementu. Geopolimer, znany również jako polimer nieorganiczny, jest spoiwem alternatywnym które zamiast cementu jako materiał wykorzystuje produkt uboczny w postaci popiołu lotnego. Niedawne badania pokazały że geopolimerowy beton na bazie popiołów lotnych posiada właściwości odpowiednie do wykorzystania go jako materiału konstrukcyjnego. Ponieważ mechanizm osiągania wytrzymałości geopolimeru jest inny niż dla Cementu Portlandzkiego Zwykłego (CPZ), należy uzyskać odpowiedni model konstytutywny dla betonu geopolimerowego. W artykule przeanalizowano istniejący model zaproponowany przez Popovicsa dla CPZ. Uznano, że równanie Popovicsa może zostać zastosowane dla betonu geopolimerowego z małą modyfikacją wyrażenia dotyczącego współczynnika dopasowania krzywej. Zmodyfikowane wyrażenie zapewniło lepszą współzależność pomiędzy krzywymi naprężnie - odkształcenie otrzymanymi z badań i obliczonymi. Następnie zmodyfikowany model konstytutywny zostal zastosowany do nieliniowej analizy słupów żelbetowych. Osiągnięto dobrą korelację pomiędzy doświadczalnymi i obliczeniowymi obciążeniami niszczącymi, a odpowiadającymi ugięciami dla dwunastu badanych smukłych slupów. Wskazuje to na właściwe wykorzystanie zmodyfikowanego modelu konstytutywnego dla betonu geopolimerowego do analizy elementów konstrukcyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.