Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przed pojawieniem się kos spalinowych problem uszkadzania drzew w trakcie koszenia terenów zieleni w zasadzie nie istniał. W sposób umiejętny ogrodnik podjeżdżał kosiarką pod drzewo, dokonując usunięcia trawy. Reszta roślin pielona była ręcznie. Rozwiązanie sprawdzone, proste i skuteczne, jednak powodowało konieczność uciążliwego schylania się przy każdym drzewie.
2
Content available Optimalisation of the blade movement of the mower
EN
This article presents the correct adjustment of the mower’s blade movement relative to the forward movement of the mower. Everywhere around us are gardens, parks and meadow, which gives us reason to solve issues with mowing. The first part of this article shows agricultural machines, which are used today and the principle of correct cut of grass stalks. The next part shows the method of adjusting the mower’s blade speed. Design of a simple model was done with the use of Solid Edge Premium CAD. For computation, MSC Adams was used and post-processing was done with the use of Matlab. The connection between MSC Adams and Matlab was created by co-simulation.
PL
W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe dotyczące specjalistycznego pojazdu gąsienicowego PIMR związane z badaniami jego modułu roboczego, służącego do koszenia traw (turzyce, trzciny) oraz modułu do usuwania zakrzaczeń na chronionych terenach wodno-błotnych parków narodowych, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Przeprowadzone wstępne testy terenowe wskazywały na celowość dokonania modyfikacji konstrukcji obu modułów celem poprawy ich funkcjonalności i niezawodności działania. Próby terenowe potwierdziły korzyści z wprowadzonych modyfikacji konstrukcyjnych obu modułów roboczych dla poprawy jakości i efektywności pracy pojazdu gąsienicowego w terenie bagnistym.
EN
Paper presents research and development concerning a specialized PIMR tracked vehicle related to the study of its working modules used for mowing grass (sedges, reeds) and a module for removing shrubs in protected wetlands of national parks, landscape parks and Natura 2000 sites. Initial field trails carried out indicated the desirability of modifying the design of both modules to improve their functionality and operational reliability. The field tests confirmed the benefits of the introduced construction modifications of both working modules to improve the quality and work efficiency of the tracked vehicle in the marshy terrain.
PL
Na polskim rynku funkcjonują tysiące firm zajmujących się zarobkowym koszeniem trawy. Każda z nich stara się pozyskać klientów i wygenerować jak najwyższe zyski, a wiadomo, że im więcej konkurentów, tym niższą cenę osiąga usługa.
EN
The object of the research is a technological process and technical means of cutting woody shrubs at melioration objects. The subject of the research consists of regularities and methods of execution of the process of cutting woody shrubs at melioration objects by a multirotor mower with trapezoidal knives. The aim of the research is to increase efficiency of cutting shrubs at melioration objects by applying a multi-rotor mower with trapezoidal knives. We have obtained analy tical dependences in order to determine the angle of diversion of a knife from the radial position during contact with the stem, and to calculate the reaction in the joint “knife-fixing bolt” depending on the parameters of a knife and rotor, and the distance from the centre of the knife fixing bolt to the point of contact of a knife and stem, which provides minimal impact load on the knife fixing bolt during cutting woody shrubs. We have also developed a mathematical model of the process of cutting shrubs by a multi-rotor mover with trapezoidal knives, and methods of determination of the main parameters and regimes of work of the mower cutting apparatus for cutting shrubs at melioration objects, which contain a monogram, based on the use of theoretical-experimental dependences.
PL
Celem pracy było opracowanie technologii koszenia roślinności na glebach odłogowanych i obiektach melioracyjnych, a także zwiększenie efektywności pracy wielobębnowej kosiarki z nożami trapezowymi. Rozważania teoretyczne prowadzono na bazie praw mechaniki, natomiast doświadczenia z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury oraz metod obliczeniowych. Określono między innymi zależności analityczne na kąt odchylenia noża od położenia radialnego, reakcję w przegubie (nóż-sworzeń) w zależności od parametrów geometryczno-kinematycznych. Opracowano metodykę wyznaczania podstawowych parametrów pracy nożowego zespołu tnącego. Sporządzono nomogram wyznaczania podstawowych wartości parametrów eksploatacyjnych oparty na teoretyczno-eksperymentalnych zależnościach. W pierwszym kwadracie monogramu są linie prędkości postępowej kosiarki, w drugim – linie kąta zaostrzenia tnących ostrzy, w trzecim linie prędkości kątowej bębna, w czwartym – linie kąta rozwarcia tnących ostrzy.
PL
Wzdłuż dróg prowadzi się cięcia techniczne krzewów i drzew wrastających w światło skrajni drogowej oraz usuwa się drzewa uszkodzone i obumierające, grożące złamaniem lub wywróceniem. Poprawa bezpieczeństwa i zapobieżenie naturalnej sukcesji są też powodem koszenia roślinności zielnej wzdłuż poboczy dróg.
EN
Due to decrease in the area of extensively managed, semi-natural grasslands, that contribute to high biodiversity level preservation, the conversion of highly productive meadows to extensively managed, species-rich grasslands is now regarded as an important task for nature conservation. The aim of this long-term study was to assess the significance of restoration measures for diversity and trophic structure of above-ground insect community. That study challenges some weaknesses of previous studies as it was conducted with the use of suction trap enabling quantitative analyses of the changes in most insect taxa, and in a long time-span (1992–2005) in a set of permanent plots. The study area was located in a subalpine zone in Bavaria, near Laufen (Germany). The restoration process was initiated in 1996 by a cessation of fertilization and reduction of number of mowing to 1–2 per year. The changes in insect density and diversity (number of families) were monitored in ten restored and two reference plots with the aid of a suction trap. The changes in the insect community recorded during 14 years support findings from other studies that response of insect community to restoration process is usually slow on average. The short-term comparison in 2004–2005 between the restored and reference plots show that the first ones were characterized by more diverse (in term of family number) insect communities (as a whole as well as in guilds of predatory and parasitic species). From the other side, the long-term trend analysis shows that since 1998–2000 insect diversity and abundance was declining. Also trophic structure is fluctuating without clearly defined trend. These findings are in line with the results of the analyses of taxonomic composition similarity. They did not support the expectations neither that difference between initial and current taxonomical composition in a restored plot increases in time (mainly because of incoming new species), nor that spatial heterogeneity of insect assemblages should increase. However, spatio-temporal insect interactions between sample plots (located close to each other), linked to high movement ability of many insect taxa, could mask the changes in insect community caused by restoration.
EN
The paper concerns the subject of vibrations influence on driver body, generated by high efficient disc mowers while mowing and during transport on public roads and dirt roads. Information about accelerations of the head and the seat of machine operator were collected. Then these data were converted to the characteristics, which were compared with the limit values specified in ISO 2631. Allowable exposure times of the human body to the vibrations were defined and assessment of the risk of loss of control over the machine by vibration was performed.
PL
W artykule podjęto tematykę wpływu wibracji na organizm kierowcy, generowanych przez wysokowydajne kosiarki dyskowe, podczas realizacji procesu technologicznego koszenia oraz podczas przejazdów transportowych po drogach publicznych i polnych. Zgromadzono informacje o przebiegach przyspieszeń głowy oraz siedziska operatora agregatu. Dane te poddano następnie przekształceniom i uzyskano charakterystyki, które skonfrontowano z wartośćiami dopuszczalnymi określonymi w normie ISO 2631. Zdefiniowano dopuszczalne czasy ekspozycji na drgania dla organizmu człowieka i dokonano oceny narażenia na niebezpieczeństwo utraty kontroli nad prowadzonym zespołem w wyniku wibracji.
PL
Badania prowadzono w latach 2010-2012 na łąkach trwałych użytkowanych dotychczas dwukośnie, położonych w siedlisku pobagiennym właściwym (B1) i łęgowiejącym (B2). Badano następujące obiekty: koszenie i zbieranie plonu (biomasy), koszenie i pozostawianie biomasy na pokosach, koszenie z rozdrobnieniem i pozostawianie na łące oraz obiekt łąka nieużytkowana. Wykazano, że pozostawianie skoszonej runi na łące, niezależnie w jakiej postaci, w siedlisku pobagiennym właściwym nie miało negatywnego wpływu na jakość zbiorowisk roślinnych w pierwszych dwóch latach i dopiero w trzecim roku wystąpiło zjawisko ich degradacji, skutkiem ustępowania z runi traw, a rozwoju Urtica dioica L. W siedlisku pobagiennym łęgowiejącym, nie stwierdzono zjawiska degradacji runi w trzyletnim okresie, na co wskazuje coroczne zwiększanie się udziału w runi wartościowych traw, w tym zwłaszcza Phalaris arundinacea L. Wartość użytkowa runi, zarówno między obiektami, latami badań i siedliskami, układała się na dolnym poziomie wartości dobrej.
EN
During the years 2010-2012 the study was conducted on permanent meadows previously cut two times per season, located in proper moorshed habitat (B1) and re-flooded moorshed habitat (B2). The following treatments were investigated: mowing and harvesting of biomass, mowing and leaving biomass, mowing with cutting and leaving the biomass on surface of meadow and not utilised meadow. It was shown that leaving the mown biomass on meadow sward, regardless of the form, in proper moorshed habitat had no negative impact on the quality of plant communities in the first two years. Only in the third year, the degradation process occurred, resulting in the disappearance of valuable grasses and the development of Urtica dioica L . In the re-flooded moorshed habitat in three years period of study the degradation process of the sward was not observed. The annual increase of valuable grasses, especially Phalaris arundinacea L. was observed. The fodder value of sward, irrespective of the objects, years of study and habitats, was on the lower level of the good quality.
EN
Mowing may lead to substantial modification of the spatial structure of phytocenoses and plant populations. An important factor contributing to such modification may be the vicinity of a forest. The aim of this work is to explain how the patterns of the spatial structure of sedge meadows patches change under the influence of annual mowing and how the proximity of a forest affects these changes. The research was conducted in the years 1985-2000 in the south-west part of the Białowieża National Park (NE Poland) Study fields were located in Caricetum acutiformis community, neighbouring ash-alder floodplain forest Fraxino-Alnetum. Three experimental plots and three respective control ones (5 x 5m) were established at the forest boundary (0 m), at a distance of 50 m and 100 m from the forest. Annual mowing conducted for 15 years caused an increase in meadow plants coverage in all mown plots. The spreading of two rush species was also observed - Calamagrostis canescens in patches lying inthe distance of 100 m from the forest edge, and Phragmites australis in the ecotonal zone. The most important changes in a spatial distribution of floristic richness were noticed in mown patches located at the greatest distance from the boundary of the forest. Mowing caused strengthening of the mosaic pattern naturally occurring within patches and changed their structure from "coarsegrained" to "fine-grained" one. Permanent management of sedge meadows caused an increase in a spatial diversity in the first 10 years in all patches, irrespective of their location. After 15 years of management a simplification of the spatial structure occurred. The spatial structure of the clonal species population (Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris) was characterized by relative stability only in the first 5 years of mowing and only in the quadrates located far from the forest. Response of plants of unitary type of growth to management was different - annual mowing caused substantial changes in the distribution of Cirsium palustre individuals in the plots located far from the forest while individuals of Cirsium rivulare in the ecotone remained constantly in their locations. It was found that it can be caused by the presence of clump sedges which may have a greater impact on population structure of that species than mowing.
EN
This research dealt to two grasslands potentially developing the same vegetation type because sited in the same environmental contest (bioclimate, substratum, soil, slope, altitude) but under diverse management regimes (grazing and mowing) for many decades. The evidenced differentiation between the two pastoral vegetations can be attributed to disturbance type and the statistical functional analysis performed through seven plant traits (prostrate form, early flowering, storage organs, clonal ability, basal meristems, chemical defences and hairs), revealed the distinguishing patterns. Discriminant analysis pointed out typical biological attributes for each disturbance conditions, while from correlation analysis emerged different possible traits combinations which do not follow the previous traits separation. Such outcomes are explainable because both grazing and mowing provoke aboveground phytomass removal, although grazing is a selective pressure, while mowing gives to all the species the same development chances. It is reasonable to conclude that convergent strategies within the two systems are possible and frequent.
PL
W artykule przedstawiono model kinematyczny przekładni napędowej z listwą tnącą maszyny do koszenia i wiązkowania wikliny. Analizowany model dotyczy zachowania się zespołu (przekładnia, listwa tnąca) maszyny podczas ścinania wikliny z pnia. W rezultacie symulacji komputerowej otrzymano zestaw wyników dla różnych przypadków. Wyniki te pozwolą określić optymalne parametry pracy koła zamachowego maszyny.
EN
In the article a cinematic model of the driving transmission gear was described with the slat slashing machines for mowing and binding of wicker. The analyzed model concerns a behavior of a machine unit (transmission gear, cutting slat) while cutting of the wicker from the trunk. As a result of a computer simulation data were obtained from the simulation for different solution sets. These resuts will allow to estimate optimal parameters of the flywheel of the machine.
PL
Podczas badań empirycznych stosowano kosiarki o różnej szerokości roboczej, pracujące w trzech technikach koszenia: tarczowej, bębnowej i bębnowej ze spulchniaczem pokosów. Energochłonność porównano w aspekcie wyboru mocy współpracującego ciągnika. Wykorzystano zapotrzebowanie na moc w procesie koszenia w przeliczeniu na jednostki: skoszonej masy, szerokości roboczej kosiarek i czasu ich pracy efektywnej, w trzech etapach procesu: fazie rozruchu, biegu jałowego i pracy efektywnej. Stwierdzono istotne różnice w energochłonności badanych kosiarek w fazie rozruchu i pracy efektywnej. Dla pracy jałowej większość kosiarek potrzebuje ok. 2*10(3) W/m. Do rozruchu najmniejsze zapotrzebowanie mocy jednostkowej występuje w kosiarkach tarczowych (2,5*10(3) W/m), a największe w kosiarce 4-bębnowej (18*10(3) W/m) i wzrasta w zależności od liczby tarcz lub bębnów. Całkowita jednostkowa moc pracy efektywnej wynosi od ok. 400 W.s/m.kg dla kosiarek 5-tarczowych do 1000 W.s/m.kg dla bębnowych, przy czym stosowanie spulchniacza palcowego zwiększa tę wartość o dodatkowe 200 W.s/m.kg (tj. o 20%). Zwiększanie szerokości lub zmniejszanie prędkości roboczych powoduje wzrost tej mocy. Dla kosiarek bębnowych energochłonność fazy rozruchu decyduje o wyborze mocy ciągnika biorącego udział w procesie koszenia, a energochłonność etapu pracy efektywnej o zużyciu paliwa w tym procesie, natomiast dla kosiarek tarczowych zarówno o wyborze mocy, jak i zużyciu paliwa decyduje energochłonność etapu pracy efektywnej.
EN
Energy consumption was determined for the process of mowing meadow grass with the rotary mowers of different types. Rotary mowers of various working width and mowing technique (disc, drum and drum with swath loosening) were used in field investigations. Energy consumption was compared in aspect of fitting to the power of cooperating tractor. Power requirement at mowing was determined per mass units of the mown grass, working width and effective work duration, in three stages of the process: at starting, idling and full load. Significant differences were found among the mowers in energy consumption at starting and full load phases. At idle run the power requirement in majority of tested mowers amounts to 2*10(3) W/m. The lowest power requirement at starting was noted in the disc mowers (2.5*10(3) W/m), and the highest in a 4-drum mower (18*10(3) W/m); this power requirement increases with the number of discs or drums. The total power requirement at full load ranges from about 400 W.s/m.kg for a 5-disc mowers, up to 1000 W.s/m.kg for the drum mowers; application of a finger swath loosener increases this value by 20% (additional 200 W.s/m.kg). Power consumption increases at increasing working width and reduction of the working speed. For drum mowers the power consumption at starting phase is deciding on fitting the cooperating tractor power, while the power consumption at full load stage determines the fuel consumption in mowing process. For the disc mowers both, the tractor power and fuel consumption are decisively dependent on power consumption at full load phase.
PL
Praca obejmuje analizę czterech sposobów koszenia runi łąkowej przy zastosowaniu trzech różnych kosiarek. Porównano pomiędzy sobą koszenie kosiarką wrzecionową na wysokość 3 cm, rotacyjną na wysokość 6 cm i 9 cm oraz kosiarką listwową na 12 cm. Punktem odniesienia był wariant kontrolny, na którym nie prowadzono koszenia. W wyniku przeprowadzonych badań określono liczbę gatunków roślin naczyniowych oraz wartość użytkową runi z poszczególnych wariantów.
EN
The work analyzes four methods of mowing pasture using three different types of mowers. A comparison was made for mowing using spindle mower to a cutting height of 3 cm, rotary mower to 6 cm and 9 cm and scythe mower to 12 cm. The point of reference was a control variant, for which mowing was not done. Based on the result of the performed tests a number of vascular plant species and value of use of pasture for individual variants were determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.