Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  agricultural machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The paper presents the results of analyses concerning the purchase of tractors and selected agricultural machines in Ukraine. In the analysed period, the decline in demand for mechanisation means in this country dominated. A significant increase in purchases was not observed until 2016. In the quantitative structure of purchases made by Ukrainian agricultural companies, agricultural tractors, cultivators and seeders have the largest share. A strong correlation was found between the number of machinery purchased and the income of the companies. On the other hand, the relation between the number of purchased tractors, combine harvesters and seeders per 100 agricultural enterprises, 10 000 ha of UAA (sown area) and 1000 machines used in enterprises and the average UAA of an average agricultural enterprise in Ukraine is poor.
PL
Ukrainie. W analizowanym okresie dominował spadek popytu na środki mechanizacji w tym kraju. Znaczny wzrost zakupów odnotowano dopiero w 2016 r. W strukturze ilościowej zakupów dokonanych przez ukraińskie przedsiębiorstwa rolne największy udział stanowią ciągniki rolnicze, narzędzia uprawowe oraz siewniki. Stwierdzono bezpośredni związek pomiędzy liczbą zakupionych maszyn a dochodami przedsiębiorstw. Natomiast słabo zaznaczona jest zależność liczby zakupionych ciągników, kombajnów zbożowych oraz siewników w przeliczeniu na 100 przedsiębiorstw rolnych, 10 000 ha powierzchni UR (powierzchni zasiewów) oraz 1000 maszyn użytkowanych w przedsiębiorstwach a średnią powierzchnią UR przeciętnego przedsiębiorstwa rolnego na Ukrainie.
EN
The subject of this paper – being a preliminary study – are the determinants of selecting a research laboratory for the needs of carrying out safety tests of useness, evaluating the conformity in order to issue an EC conformity declaration, and to voluntarily certify for the "B "safety mark. The research was conducted from the point of view of small, medium, and large manufacturers of agricultural machines. The fundamental purpose of the study is to answer the question: what factors – from the point of view of the manufacturers of agricultural machines – are relevant when selecting a research entity. The main goal required formulating and implementing the partial goals, which included: determining the significance of starting cooperation by a Polish manufacturer with a research laboratory in the context of the binding regulations and standards; by reconstructing and interpreting the literature of the subject – choosing the factors to be considered when selecting a research entity; compiling the determinants constituting the foundation of a research tool in the form of an assessment sheet being a resultant of literature studies, and a discussion among intentionally selected experts from the agricultural machines sector. The specified explications became the background that defines correct direction for further research works (assessment of the significance of requirements), whose results will be presented in the subsequent part of the study.
PL
Przedmiotem badań niniejszego opracowania – stanowiącego badanie przygotowawcze – są determinanty wyboru laboratorium badawczego dla potrzeb przeprowadzania badań bezpieczeństwa użytkowania, oceny zgodności w celu wystawienia deklaracji zgodności WE oraz dobrowolnej certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B”. Badania prowadzono z perspektywy małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkujących maszyny rolnicze. Fundamentalnym celem badań jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki – z punktu widzenia wytwórców maszyn rolniczych – są istotne przy wyborze jednostki badawczej. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których zaliczono: określenie znaczenia podjęcia współpracy polskiego wytwórcy z laboratorium badawczym w kontekście obowiązujących przepisów i norm, wykorzystując metodę rekonstrukcji i interpretacji literatury przedmiotu – nominowanie czynników branych pod uwagę przy wyborze jednostki badawczej; skompilowanie determinant stanowiących fundament narzędzia badawczego w postaci arkusza oceny będącego wypadkową eksploracji piśmiennictwa oraz dyskusji wśród celowo dobranych ekspertów związanych z sektorem maszyn rolniczych. Skonkretyzowane eksplikacje stały się substratem definiującym właściwy kierunek dalszych prac badawczych (ocena istotności wymagań), których wyniki zostaną zaprezentowane w kolejnej części opracowania.
PL
Publikacja odnosi się do problemu bezpieczeństwa pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych korzystających z jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności. Wskazano uwarunkowania prawne, regulujące zasady poruszania się pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych z przyczepami w warunkach po zapadnięciu zmroku. Przytoczono przykłady zdarzeń drogowych z udziałem ciągników rolniczych, które kończyły się ciężkimi skutkami. Końcowym akcentem publikacji są wnioski, które podkreślają jak groźne są zdarzenia z udziałem pojazdów wolnobieżnych i ciągników rolniczych spowodowane ich niedostatecznym oświetleniem.
EN
The publication refers to the safety of slow running vehicles and agricultural tractors using roads insufficient visibility conditions. Legal conditionings were indicated that regulate the principles of the traffic of slow running vehicles and agricultural tractors with trailers in after dusk conditions. Examples were quoted of road events (accidents) with tractors involved, which resulted in severe consequences. The publication is finished with conclusions emphasizing how dangerous are events with participation of slow speed vehicles and agricultural tractors caused by their insufficient lightning.
PL
Celem pracy było wykazanie potrzeby badań ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych w aspekcie efektywności ich eksploatacji, ograniczenia nakładów materiałowo-ekonomicznych oraz wykorzystania z zachowaniem bezpieczeństwa obsługi i wymagań ekologicznych. Metodyka badań obejmuje zasady oceny eksploatacyjnej najbardziej złożonych pod względem konstrukcji ciągników, narzędzi i maszyn rolniczych. Szczególną uwagę zwrócono na ciągniki i maszyny uniwersalne oraz specjalistyczne jedno- i wielozadaniowe. Podano przykłady wymagające starannego doboru ciągników do maszyn rolniczych, które zapewnią ich stabilną pracę oraz racjonalne wykorzystanie wyposażenia podstawowego i dodatkowego ciągników, składającego się z silników dużej mocy, przedniego i tylnego układu zawieszenia, przednich i tylnych wyjść hydrauliki zewnętrznej ciągnika. Przeprowadzona analiza wykazała, że w nowoczesnych technologiach produkcji roślinnej do wykonywanych operacji technologicznych stosowane są coraz bardziej złożone konstrukcje ciągników i maszyn rolniczych, często destrukcyjnie oddziałujące na podglebie, glebę uprawną (nadmierne ugniatanie gleby) czy powietrze atmosferyczne (spaliny silników Diesla). Brak wyników badań eksploatacyjnych maszyn rolniczych, prowadzonych przez obiektywne jednostki badawcze, rolnikom uniemożliwia efektywny dobór maszyn do ich gospodarstw.
EN
It aims to demonstrate the need for testing of tractors, agricultural tools and machines in the aspect of the efficiency of their operation, decreasing of material and economic expenditures, as well as exploitation while maintaining safety and environmental requirements. The methodology includes the assessment of the operating principles of the most complex (in terms of construction) tractors, agricultural tools and machines. Particular attention was paid to the universal and specialized single and multi-tasking machinery and tractors`. The examples were given of the careful selection of tractors for agricultural machinery ensuring their stable performance, as well as rational use of basic equipment and additional tractors. The analysis proved that in the modern technologies of crop production more and more complex constructions of tractors and agricultural machines are used, often destructively affecting the subsoil, soil cultivation (excessive soil compaction), atmospheric air (diesel exhaust), etc. The lack of results of research conducted by objective research units, precludes farmers of the possibility of an effective equipment selection for their farms.
EN
In the Polish agriculture, farm vehicles, machines and devices with a varied complexity and modernity of structural solutions are used - from simple (harrow, plough) to very modern (combine harvester, beetroot harvester, tractor, sprayer). A considerable complexity of processes, mechanisms and phenomena, which take place during their operation and considerable wear and age in the light of stricter requirements concerning the scope of environmental protection, enforce the necessity to know them and to develop a new quality approach to the issues of rational use and operation of machines and devices in order to minimize effects and results of their operating wear. Operating wear is an inseparable phenomenon in the process of use of all machines and devices and in case of agricultural machines it is significant (no possibility to stop the agricultural production process and thus incurred irreparable losses). Intensity of this wear is influenced by various factors - originating in design, structure, technology and operating wear. "The operating quality" of machines in the aspect of their reliability to perform production tasks and the need to use adequate servicing in order to maintain them at a respectively high level are a significant issue within this scope. The basic aim of the author's research was to present the problem of shaping the structural quality of machines, carrying out the analysis of the observed types and processes of agricultural machines wear and tear and presentation of the obtained operation tests results in the aspect of operating wear of machines and devices with which investigated farms are equipped in the context of justification for servicing.
PL
W rolnictwie polskim użytkuje się pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze o skrajnie zróżnicowanej złożoności i nowoczesności rozwiązań konstrukcyjnych - od prostych (brony, pługi) do bardzo nowoczesnych (kombajny zbożowe, buraczane, ciągniki, opryskiwacze). Znaczna złożoność procesów, mechanizmów i zjawisk, jaka ma miejsce podczas ich eksploatacji oraz znaczne zużycie i wiek, w świetle zaostrzonych wymagań z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego wymuszają konieczność ich poznania oraz opracowania jakościowo nowego podejścia do zagadnień racjonalnego użytkowania i obsługiwania eksploatowanych maszyn i urządzeń w celu zminimalizowania następstw i skutków ich zużycia eksploatacyjnego. Zużycie eksploatacyjne jest nieodłącznym zjawiskiem w procesie użytkowania wszystkich maszyn i urządzeń, a w przypadku maszyn rolniczych ma to szczególne znaczenie (brak możliwości zatrzymania procesu produkcji rolniczej i ponoszone stąd nieodwracalne straty). Na intensywność tego zużycia mają wpływ różne czynniki - pochodzenia projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego oraz eksploatacyjnego. Istotnym pojęciem w tym zakresie jest „jakość eksploatacyjna” maszyn w aspekcie ich niezawodności w realizacji zadań produkcyjnych oraz potrzeba stosowania adekwatnej obsługi technicznej, by ją utrzymać na odpowiednio wysokim poziomie. Zasadniczym celem badań autorów było przedstawienie problemu kształtowania jakości konstrukcyjnej maszyn, przeprowadzenie analizy zaobserwowanych rodzajów i procesów zużycia maszyn rolniczych oraz prezentacja uzyskanych wyników badań eksploatacyjnych w aspekcie zużycia eksploatacyjnego maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu gospodarstw objętych badaniami w kontekście zasadności prowadzenia obsługi technicznej.
PL
Na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dokonano analizy zakupów rozrzutników obornika i wozów asenizacyjnych w ramach PROW 2007-2013 (Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013). W latach tych rolnicy nabyli 9160 rozrzutników obornika o łącznej wartości 447,6 mln zł, średniej ładowności 7,45 Mg. Przeciętny areał gospodarstw inwestujących w ten rodzaj sprzętu wynosił 38,0 ha. W przypadku wozów asenizacyjnych analogiczne wartości wynosiły: 6399 maszyn, 223,3 mln zł, 6,65 m3 i 36,8 ha. Najwięcej analizowanych maszyn, w tym o największej łącznej wartości oraz ładowności lub pojemności, zakupili rolnicy z województw mazowieckiego i podlaskiego. Udział w zakupach maszyn produkcji krajowej wynosił w przypadku rozrzutników obornika 91,3%, a w przypadku wozów asenizacyjnych – 57,3%. W układzie terytorialnym liczba i wartość zakupionych rozrzutników obornika oraz wozów asenizacyjnych, a w przypadku tych ostatnich także ich łączna pojemność, są wyraźnie skorelowane z pogłowiem bydła w poszczególnych województwach.
EN
Based on Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture (ARMA) data the purchases of manure spreaders and slurry spreaders under the RDP were analyzed. In 2007-2013, farmers have acquired 9160 manure spreaders with a total value of PLN 447.6 million, the average capacity of 7.45 Mg, and the average acreage of farms that invest in this type of equipment amounted to 38.0 hectares. In the case of slurry spreaders corresponding figures were: 6399 machines, PLN 223.3 million, 6.65 m3 and 36.8 ha. Most analyzed machines, including the highest total value and the load capacity or capacity were purchased by farmers from Mazowieckie and Podlasie provinces. The share of domestic production machines in purchases of manure spreaders was 91.3% and in the case of slurry spreaders 57.3%. In the territorial arrangement, by provinces, number and value of purchased manure spreaders and slurry spreaders, and in the case of these latter also their total capacity, are clearly correlated with the number of cattle.
7
Content available Stability of semi-mounted sod seeder motion
EN
Motion stability of an agricultural machine influences, in many respects, its working capacity and performance quality. Investigations into motion stability of agricultural machines in the system with a prime mover (a farm tractor) are of practical importance and a theoretical basis give a chance for a reasonable and matched choice of their design and technological factors and operation modes. The dependencies have been derived to analyze the motion stability of a sod seeder which consists of a frame with boxes for fertilizers and seeds and the drive elements on two support wheels. Rotary openers with a drive are mounted on the frame via a mobile spring suspension bracket. Analysis of the received dependencies shows that in order to maintain stable motion of seeders with active rotary openers, it is necessary to use special stabilizers-scarifiers. They perform additional tilling operations (loosening, slitting, moiling) and are placed behind active working elements of the machine. They create additional resistance compensating the pushing effect of rotary openers. The resistance value depends on the number, design parameters and operation modes of active working elements.
PL
Stabilność ruchu maszyny rolniczej określa jej przydatność i wpływa na jakość wykonania operacji technologicznych. Badania stabilności ruchu maszyn rolniczych w układzie ze źródłem napędu (ciągnikiem rolniczym) mają duże znaczenie praktyczne a podstawy teoretyczne dają możliwość racjonalnego i dopasowanego wyboru ich parametrów konstrukcyjno-technologicznych i reżimów pracy. Otrzymane zależności pozwalające analizować stabilność ruchu siewników do traw, składających się z ramy oraz zbiorników nawozu i nasion, elementów napędowych i dwu kół podporowych, do których przy pomocy czteroelementowych równoległoboków zawieszono napędzane zespoły frezujące. Analiza otrzymanych zależności wykazała, że dla zapewnienia stabilności ruchu siewnika do podsiewu traw z aktywnymi frezującymi organami roboczymi, bardziej celowe jest stosowanie specjalnych stabilizatorów-spulchniaczy, wykonujących operację uzupełniającego spulchniania, szczelinowania i wyrównywania gleby, umieszczone na siewniku z możliwie dużym oporem pracz. Wielkość oporu wyznacza się w zależności od liczby i konstrukcyjnych parametrów aktywnych organów roboczych, a także z uwzględnieniem reżimów ich pracy.
PL
Złożone maszyny rolnicze jak kombajny, których masa często przekracza 25 t wyposażane są w zbiorniki materiału roślinnego o pojemności kilku m3. Opryskiwacze polowe, wyposażane są w belki robocze o szerokościach niekiedy przekraczających 50 m i w olbrzymie zbiorniki cieczy roboczej, których objętość przekracza kilka tysięcy litrów. W odniesieniu do tej klasy maszyn oraz urządzeń o wysoko położonym środku ciężkości, jak wielopoziomowe naczepy samochodowe do przewozu zwierząt, beczkowozy o dużych pojemnościach (nawet 25 m3), spełnianie wymogów w zakresie stateczności ruchu oraz kierowalności jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa ich użytkowania.
PL
Maszyny rolnicze ze względu na specyficzną topologię konstrukcji (ramy przestrzenne) oraz warunki, w jakich pracują (miękki, podatny i niejednorodny grunt) poddawane są w trakcie eksploatacji obciążeniom o unikatowym charakterze. Obciążenia te ze względu na swoją cykliczność są przyczyną pęknięć zmęczeniowych. Pomimo trwających od ponad dwustu lat badań w obszarze określania trwałości nie istnieje jedna spójna procedura obliczeń zmęczeniowych słuszna dla wszystkich przypadków inżynierskich. Stąd w celu przeprowadzenia obliczeń zmęczeniowych, bądź realizacji programowanych badań trwałości dla maszyn rolniczych konieczne jest poznanie widma obciążeń. W związku z powyższym główną motywacją autora do podjęcia działań we wskazanym obszarze jest chęć algorytmizowania procesu generowania widm obciążeń działających na maszyny rolnicze pracujące na ziemiach polskich oraz określania ich wpływu na powstający stan wytężenia z przeznaczeniem do przygotowania i realizacji analiz zmęczeniowych. Przy czym termin „obciążenia” traktowany jest umownie i rozumiany jest ogólnie jako sygnały wejściowe, których skutkiem jest obciążanie obiektu. Ze względu na znaczną liczbę spotykanych wśród maszyn rolniczych rozwiązań konstrukcyjnych, rozważania zawężono do grupy urządzeń, które połączone są z ciągnikiem przegubowo i w których głównym źródłem naprężeń są oddziaływania kół z gruntem. Do tego zbioru zaliczyć można m.in.: rozsiewacze nawozów, rozrzutniki oborników, wozy asenizacyjne, siewniki o dużych szerokościach roboczych, agregaty uprawowe, sadzarki, opryskiwacze, przyczepy transportowe, przyczepy zbierające i wozy paszowe – potencjał aplikacyjny wyników badań jest znaczący. Efektem prac obok zdobycia wiedzy o wpływie wymuszeń na stan wytężenia dla maszyny rolniczej i uzyskania informacji, które składowe charakterystycznego dla tej grupy urządzeń widma obciążeń są informatywne dla wybranych technik szacowania trwałości, będą sparametryzowane względem ciężaru przypadającego na wybraną oś modele gruntów. Modele te pozwolą na wygenerowanie obciążeń, które wykorzystywane będą do określania widma naprężeń. W ten sposób możliwe stanie się wierniejsze szacowanie trwałości już na etapie wirtualnego prototypowania. Zaprezentowany temat jest przedmiotem rozważań prowadzonych przez autora w ramach realizowanej pracy doktorskiej.
PL
Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w 2012 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Suwałkach w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim metodą wywiadu kierowanego, określono stan wyposażenia tamtejszych gospodarstw rolnych w środki mechanizacji produkcji roślinnej oraz wiek i roczne wykorzystanie tych środków. W porównaniu ze średnią krajową zbiorowość obiektów objętych niniejszą analizą posiada więcej maszyn (z wyjątkiem kombajnów do zbioru ziemniaków) w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych, a mniej w przeliczeniu na 100 ha UR (z wyjątkiem maszyn do zbioru pasz objętościowych). Przyczynami wspomnianych wyjątków są: malejące znaczenie uprawy ziemniaków oraz typowe dla regionu ukierunkowanie gospodarstw rolnych na chów bydła, z czym wiąże się duże zapotrzebowanie na sprzęt do produkcji pasz objętościowych, mające też wpływ na średni wiek i wykorzystanie odpowiednich maszyn. Średni wiek agregatów uprawowych i owijarek bel w gospodarstwach, będących przedmiotem analizy, wyniósł ok. 5 lat; siewników punktowych do kukurydzy i pras zwijających – 6 lat; glebogryzarek, agregatów uprawowo-siewnych i samojezdnych sieczkarni polowych – 8 lat; pługów, bron talerzowych, wałów uprawowych i opryskiwaczy zawieszanych – 10 lat; kosiarek – 11 lat; maszyn do przetrząsania i grabienia siana oraz chwytaków bel – 12 lat; dmuchaw – 13 lat; rozsiewaczy nawozów mineralnych, rozrzutników obornika, pras kostkujących – 14 lat; ciągników, siewników i kombajnów zbożowych – 16 lat; bron zębatych, sadzarek i obsypników do ziemniaków – 18 lat; kultywatorów – 19 lat; kopaczek – 21 lat, a pojedynczego kombajnu ziemniaczanego – 22 lata. Najmniejsze było wykorzystanie roczne maszyn do produkcji ziemniaków (kombajn – 3 godz., sadzarki – 4 godz., obsypniki – 8 godz., a kopaczki 10 godz.), największe zaś pras zwijających – 123 godz.
EN
Based on the results of research conducted by the State Higher Vocational School in Suwalki in 2012 in Podlaskie and Warmia and Mazury regions using the interview method there was deter-mined the status of equipment of local farms with the means of mechanization of crop production as well as it was specified both the age and annual use of these means. Compared to the national average data the group of objects covered by this analysis has been equipped with more machines (with the exception of potato harvesters) based on 100 farms, and with less machines per 100 ha of arable land (with the exception of harvesting machinery for roughage). The reasons for these ex-ceptions are: decreasing importance of potatoes growing and targeting the farms for cattle breeding (that is a typical trend in the region), which, in turns, involves a large demand for equipment for the production of roughage, also having an impact on the average age and use of the appropriate equipment. The average age of cultivating aggregates and bale wrappers used in farms under the study amounted to about 5 years; single seed drills for maize and roll balers – to 6 years; rotary cultivators, cultivation and sowing aggregates and self-propelled forage harvesters – to 8 years; ploughs, disc harrows, cultivating shafts and mounted sprayers – to 10 years; mowers – to 11 years; hay tedders and windrowers and bale grippers – to 12 years; blowers – to 13 years; fertilizer distributors, manure spreaders and rectangular balers – to 14 years; tractors, drills and combine harvesters – to 16 years, toothed harrows, potato planters and ridgers (coverers) – to 18 years; cultivators – to 19 years; diggers – to 21 years; and a single potato harvester – to 22 years. The annual use of machines for the production of potatoes (combine – 3 hrs., planters – 4 hrs. ridgers – 8 hrs., diggers 10 hrs.) was the smallest, but the largest was the annual use of balers – 123 hours.
PL
Na podstawie danych GUS określono dynamikę produkcji środków mechanizacji rolnictwa w Polsce, przyjmując za 100 stan w 2004 r. Produkcja 15 spośród 23 objętych analizą środków mechanizacji była w 2013 r. większa niż w 2004 r. Największy wzrost odnotowano w przypadku rozrzutników obornika (o 580,0%). O 231,8% większa niż w 2004 r. była produkcja rozsiewaczy nawozów mineralnych, o 195,5% – kombajnów zbożowych, a o 172,6% - przyczep rolniczych. Zwiększenie produkcji odnotowano też w przypadku kultywatorów ciągnikowych, kopaczek do ziemniaków, pras do słomy i siana, siewników polowych i kosiarek ciągnikowych zawieszanych. Produkcja 8 rodzajów środków mechanizacji rolnictwa była w 2013 r. mniejsza niż w 2004 r., w tym ciągników o 68,8%. W latach 2004-2013 udział produkcji krajowej ciągników w puli ciągników produkowanych w Unii Europejskiej zmniejszył się z 3,6 do 1,2%. Najbardziej, bo o 72,1%, zmniejszyła się produkcja parników węglowych, co było spowodowane radykalnym zmniejszeniem ilości ziemniaków stosowanych w żywieniu trzody chlewnej. Zmniejszyła się też produkcja dojarek mechanicznych, sadzarek do ziemniaków, kombajnów ziemniaczanych, bron oraz suszarni do produktów rolniczych. W porównaniu ze stanem z 2012 r. produkcja 82,6% objętych analizą środków mechanizacji rolnictwa była w 2013 r. o 2,8-31,8% mniejsza, natomiast w czterech przypadkach odnotowano zwiększenie produkcji o 21,1-281,1%, w tym produkcji kombajnów zbożowych o 34,9%.
EN
Based on Central Statistical Office data the dynamics of production of agricultural mechanization equipment in Poland was presented, taking state of 2004 as 100. In 2013 the production of 15 of the 23 covered by the analysis of mechanization means was higher than in 2004. The largest increase was observed in the case of manure spreaders (by 580.0%). By about 231.8% higher than in 2004 was the production of mineral fertilizer spreaders, by 195.5% - combine harvesters, but by about 172.6% - the agricultural trailers. The increase in production was observed in the case of tractor cultivators, potato diggers, balers for straw and hay, field drills and tractor mounted mowers. In 2013 production of 8 types of farming mechanization equipment was lower than in 2004, including tractors by up to 68.8%. In the period 2004-2013 the share of Polish tractors in the whole production of tractors in the European Union declined from 3.6 to 1.2%. Most, because by 72.1%, decreased production of coal steamers, which was caused by a radical reduction in the quantity of potatoes used in feeding pigs. Also decreased the production of milking machines, potato planters, potato harvesters, harrows and drying for agricultural products. In 2013 82.6% of the production of farming equipment covered by the analysis was by 2.8-31.8% lower compared to 2012, while in four cases the production increased by 21.1-281.1 was reported, including production of combine harvester by 34.9%.
PL
Na podstawie wyników badań, przeprowadzonych w 2012 r. przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim metodą wywiadu kierowanego, określono stan wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji produkcji zwierzęcej oraz wiek tych środków. W porównaniu ze średnimi wartościami krajowymi badane gospodarstwa rolne posiadały na ogół więcej środków mechanizacji związanych z produkcją zwierzęcą w przeliczeniu na 100 gospodarstw rolnych, a mniej w przeliczeniu na 100 krów oraz na 100 ha UR. Wiek środków mechanizacji związanych z produkcją zwierzęcą wynosił od 3 lat w przypadku przyczepy do bel do średnio 22 lat w przypadku przenośnika pasz i jednoosiowych rozrzutników obornika.
EN
Based on the results of research carried out in 2012 by the State Higher Vocational School named professor Edward F. Szczepanik in Suwalki in Podlaskie and Warmińsko-mazurskie region, using the method of directed interview, it was defined the state and age of equipment for mechanization of livestock production in livestock farms. In comparison with the national averages the studied farms generally have more means of mechanization associated with livestock production based on 100 farms, and less based on 100 cows and 100 ha of AL. Age of equipment for livestock production was 3 years in the case of bale trailers to an average of 22 years in the case of one-axle feed conveyors and manure spreaders.
PL
W artykule scharakteryzowano rynek pojazdów i maszyn rolniczych w aspekcie zapotrzebowania na części zamienne. Przedstawiono warunki determinujące stosowanie outsourcingu w logistyce dystrybucji części i akcesoriów do ciągników i maszyn rolniczych. Zaprezentowano modele wykorzystania metody outsourcingu w dystrybucji regionalnej i detalicznej części. Opisano strukturę współpracy autoryzowanego dystrybutora z firmami kurierskimi. Badania ilości usług przewozowych przy dostawach części zamiennych wykonano w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, będącym dealerem w branży rolniczej. Cykl badań obejmował lata 2003-2012. Wyniki badań opracowano statystycznie przy wykorzystaniu programu R wersja 3.0.2. Wyznaczono trend, wahania przypadkowe i wahania sezonowe dla szeregu obserwacji miesięcznych usług przewozowych, zlecanych firmom kurierskim.
EN
The article characterised the agricultural vehicles and machines market in the aspect of the demand for spare parts. The conditions determining the outsourcing application in the logistics of spare parts and accessories distribution were presented. Models of using the outsourcing method in the regional and retail distribution of spare parts were analysed. A cooperation structure of an authorised distributor with delivery companies was described. Research on the number of spare parts transport services was done in a trading-servicing company which is a dealer in the agricultural branch. The research cycle encompassed the years 2003-2012. The research results were prepared statistically with the use of R version 3.0.2 programme. A trend, random fluctuations and seasonal fluctuations for a range of monthly observations of transport services commissioned to delivery companies were determined.
PL
W pracy zwrócono uwagę na rozwiązania konstrukcyjne wprowadzane we współczesnych pojazdach rol-niczych, które wymuszają zmiany w zakresie metod diagnozowania i zwiększają różnorodność świadczo-nych usług przez autoryzowane stacje obsługi. Wprowadzane w budowie pojazdów systemy sterująco-dia-gnostyczne wspomaga proces użytkowania pojazdu, oraz jego bieżącą ocenę techniczną. Aktualizacja struk-tury systemu eksploatacji pozwala na uwzględnienie elementów diagnostyki technicznej w systemie obsługi pojazdów przez autoryzowane stacje obsługi.
EN
The paper highlights the construction solutions implemented in modern agricultural vehicles, which ne-cessitate changes in the methods of diagnosis and increase the variety of services provided by authorized service stations. Introduced in vehicle control and diagnostic systems supports the usage process of the vehicle, and its current technical assessment. Update operating system structure allows for use the elements of technical diagnostics in vehicle service system by authorized service stations.
PL
Artykuł prezentuje wybrane zagadnienia związane z logistyką utrzymania w gotowości technicznej pojazdów i maszyn rolniczych w odniesieniu do funkcjonowania autoryzowanej stacji obsługi. W pracy uwagę skupiono na etapach procesu realizacji usług serwisowych, w szczególności na sposobie przyjęcia zlecenia i jego weryfikacji oraz planowaniu usług serwisowych. Stwierdzono, że logistyka obsługi sprzętu rolniczego ma decydujące znaczenie dla utrzymania gotowości technicznej zwłaszcza w okresie sezonowego jego wykorzystania.
EN
The Article presents selected issues related to the logistics of technical readiness of vehicles and agricultural machinery in case of authorized service station. The attention is focused on the several stages of the service process, particularly on way of taking orders and their verification and on the way of planning service work. It was found that the logistics support of agricultural equipment is critical to maintain technical readiness especially in the period of its intensified seasonal use.
PL
W artykule przedstawiono badania dotyczące zużycia paliwa/emisji CO2 z ciągnika rolniczego i kombajnu zbożowego w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Podczas badań ciągnik rolniczy i kombajn pracowały w zmiennych warunkach, co wpłynęło na zużycie paliwa. Badania wykonano z wykorzystaniem aparatury typu PEMS (Portable Emission Measurement System). Zastosowanie takiej aparatury umożliwiło wykonanie badań w rzeczywistych warunkach eksploatacji, podczas wykonywania prac polowych. Wykorzystana metoda badawcza jest jedną z najbardziej pożądanych, gdyż dostarcza wiarygodne informacje o rzeczywistych parametrach pracy silników. Przedstawiona w artykule metodyka jest najnowszym osiągnię- ciem w zakresie pomiarów związków szkodliwych spalin.
EN
The paper presents investigations into the fuel consumption and CO2 emission of a farm tractor and harvester in real operating condition. During the tests, the tractor and harvester operated with different conditions, which influenced the fuel consumption. Such measurements were performed by PEMS devices. The investigations using the PEMS equipment enable measurements of the exhaust emission under actual operating conditions, during fieldwork. The methodology used in the research is the most accurate and most reliable one currently available as it takes into account all of the variables of actual operation. This method is state-of-the-art achievement in exhaust emissions measurement and has a great potential.
PL
Polska jest dużym i atrakcyjnym rynkiem zbytu dla producentów sprzętu rolniczego. Możliwość znacznego dofinansowa-nia zakupu ciągników i maszyn rolniczych środkami unijnymi spowodowała dynamiczne zmiany ilościowe i jakościowe na tym rynku. Celem artykułu jest prezentacja i analiza rozwiązań logistycznych w obszarze dystrybucji ciągników i maszyn rolniczych. W badaniach zastosowano metodę studium przypadku na przykładzie grupy kapitałowej CNH Industrial.
EN
Poland is a large and attractive market for manufacturers of agricultural equipment. The possibility of significant subsidising the purchase of tractors and agricultural machinery with the use of the EU funds has resulted in dynamic quantitative and qualitative changes in the market. The aim of the paper is to present the issue of distribution of tractors and agricultural machinery in Poland. In the analysis there was used a case of study on the example of capital group CNH Industrial.
PL
Badania prowadzono w 2012 r. metodą wywiadu bezpośredniego w 60 gospodarstwach łąkarskich w wylosowanych sześciu województwach i powiatach. Gospodarstwa poddane ankietyzacji posiadały w strukturze UR co najmniej 20% trwałych użytków zielonych (tj. na poziomie średniej krajowej). Gospodarstwa te prowadziły produkcję w trzech systemach: konwencjonalnym, zrównoważonym oraz ekologicznym. Gospodarstwa zakwalifikowane do wymienionych systemów charakteryzowały się zróżnicowaną intensyfikacją produkcji i wraz z nią również wyposażeniem w ciągniki oraz specjalistyczne maszyny rolnicze do prac na trwałych użytkach zielonych. Areał użytków rolnych (UR) badanych gospodarstw był znacznie zróżnicowany, od 3,3 do 78,9 ha w systemie konwencjonalnym, od 8,3 do 107,1 w zrównoważonym i od 7,3 do 30,0 ha w ekologicznym. Większość gospodarstw w konwencjonalnym oraz zrównoważonym systemie produkcji posiada specjalistyczny sprzęt rolniczy przeznaczony do prac na użytkach zielonych. Gorsze wyposażenie mają natomiast gospodarstwa ekologiczne. Większość gospodarstw konwencjonalnych, zwłaszcza prowadzących intensywny lub półintensywny sposób produkcji oraz niektórych z gospodarujących w systemie zrównoważonym, posiada dwa, a nawet cztery ciągniki, przekraczając tym samym swoje potrzeby pod względem nasycenia mocą.
EN
Investigations were carried out in 2012, using the method of direct inquiry, in 60 grassland farms localized in six randomly selected provinces and districts. The structure of agricultural land (AL) in surveyed farms included at least 20% of permanent grassland (i.e. at the average country level). Agricultural production in these grassland farms was conducted according to three production systems: conventional, sustainable and organic (ecological). Farms were characterized by diversified production intensity and thus, by diverse equipment with the tractors and specialistic agricultural machines to works on the grassland. The acreage of AL in farms under study was considerably differentiated: from 3.3 to 78.9 ha at conventional system, from 8.3 to 107.1 ha at sustainable, and from 7.3 to 30.0 ha at ecological system. Majority of farms in conventional and sustainable production systems have at disposal specialistic technical equipment to works on the grassland; technical equipment of ecological farms is worse. Most of the conventional farms, especially at intensive and semi-intensive production system, as well as some farms managed in sustainable system, are equipped with two, or even four tractors; that means exceeding of their real needs regarding the power to be supplied.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny, który może posłużyć do analiz zachowania zestawów ciągnik – maszyna rolnicza we wstępnych etapach projektowania. Przyjęto w ramach studium płaski model dwukołowy „jednośladowy” ciągnika uwzględniający, poprzez siły przyłożone na czop zaczepu, wpływ przyczepy na zachowanie ruchu agregatu. Do jego implementacji zastosowano moduł Simulink środowiska Matlab. Przedstawiono przykłady obliczeń symulacyjnych. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę wpływu oddziaływania maszyn rolniczych na zachowanie ciągnika podczas ruchu na drodze.
EN
The paper presents a mathematical model, which may be used for analyzing the behaviour of tractor – agricultural machine combinations at the preliminary design stages. In the study, it was adopted flat, two-wheeled tractor model including, by forces applied to the hitch pin, trailer's impact on the behaviour of unit. Its implementation uses the Simulink module of the Matlab environment. Examples of simulation calculations are presented. Obtained results enable to estimate the impact of the agricultural machinery to the tractor behaviour on the road.
PL
W kreowaniu nazw maszyn przyjętych w polskiej technice rolniczej nabierają znaczenia mniejsze przedsiębiorstwa produkcyjne i zdecentralizowany handel. Tracą je ośrodki akademickie. Zdarzają się powroty nazw tradycyjnych. Działalność na tym polu wymaga wyczucia językowego i poczucia odpowiedzialności.
EN
In creating names of machines accepted in the Polish agricultural engineering smaller production enterprises and decentralised marketing are gaining importance. University centres are losing it. Sometimes, return to traditional names may be observed. Activity in this field requires knowledge of the language and the sense of responsibility.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.