Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czułość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Are showed the necessity of the functioning of control automatization systems of conditions of bulk power system with renewable energy sources (RES) by taking into account the sensitivity. It is advisable to carry out optimal control of the bulk power system by introducing control parameters into the optimality (insensitivity) area. The permissible deviation range of the control parameters from their optimal values is determined by the solution of the direct and reverse sensitivity of the task. The direct and indirect tasks of the sensitivity can and should be solved in relative units using similarity theory methods. Showed that in this case the limits of the permissible optimality range are determined analytically. Comparing the allowable values of the optimality of the individual control parameters, it is possible to rank them and set the appropriate order and intensity of their actions. This makes it possible to compensate for the disturbances in the bulk power system that are carried out due to the instability of RES generation, in the most rational way.
PL
Wskazane jest przeprowadzenie optymalnej kontroli systemu zasilania jałowego poprzez wprowadzenie parametrów kontrolnych w obszarze optymalności (niewrażliwości). Dopuszczalny zakres odchyleń parametrów kontrolnych od ich wartości optymalnych jest określony przez rozwiązanie bezpośredniej i odwrotnej czułości zadania. Zadanie czułości bezpośredniej i odwrotnej można i powinno być rozwiązywane w jednostkach względnych przy użyciu metod teorii podobieństwa. Wykazanoź, że w tym przypadku granice dopuszczalnego zakresu optymalności są ustalane analitycznie. Porównując dopuszczalne wartości optymalności poszczególnych parametrów kontrolnych, można je uszeregować i ustawić odpowiednią kolejność i intensywność ich działań. Pozwala to w najbardziej racjonalny sposób zrekompensować zakłócenia w systemie zasilania, które są spowodowane niestabilnością wytwarzania odnawialnych źródeł energii.
EN
Production parameters have been established to play a fundamental role in dictating the physical characteristics and sensing properties of knitted sensors. This research studied the influence of elastic yarn type and rib fabric structure variation on the physical, tensile and conductive properties and sensitivity performance of knitted underwear strain sensors to be used for breathing mensuration. Four different structures in 1×1, 1×2, 1×3 and 2×2 mock ribs were knitted using covered elastic (CY) and bare strand elastic yarn (BS) combinations. These two parameters proffered unique physical, conductive and tensile characteristics to the samples. Wear and machine tests were conducted to ascertain the sensor’s piezoresistive responses. The machine test showed a higher piezoresistive response, with an average peak value (APV) from 1.70 Ω to 0.24 Ω, while those for the wear test recorded were around 0.0110 Ω to 1.867 Ω for all sample categories. However, sensors knitted with covered elastic yarns produced the best breathing test results (APV of 1.089 Ω – 1.86 Ω) compared to bare strand elastic yarns (APV 0.0027 Ω – 0.0790 Ω) when used in a wearable environment. Fabric structure variation had influences on both conductive and tensile characteristics; however, the effects on the piezoresistive response were negligible. The influences of the unique characteristics provided by these core parameters on sensor resistance values, piezoresistance, aging, ease of deformation and dimensional stability have also been discussed.
PL
W pracy badano wpływ struktury dzianiny i rodzaju przędzy na właściwości fizyczne, rozciągające i przewodzące oraz czułość dzianinowych czujników umieszczonych w wyrobach bieliźnianych. Czujniki mają znaleźć zastosowanie w pomiarach napięcia oddechowego. Badaniom poddano cztery różne dzianiny: 1 × 1, 1 × 2, 1 × 3 i 2 × 2, w procesie dziania wykorzystano kombinacje przędz elastycznych powlekanych (CY) i niepowlekanych (BS). Dało to unikalne właściwości fizyczne, przewodzące i rozciągające próbki. W celu ustalenia reakcji piezorezystywnych czujnika przeprowadzono dwa rodzaje testów. Test maszynowy wykazał wyższą reakcję piezorezystywną, ze średnią wartością szczytową (APV) od 1,70 Ω do 0,24 Ω, podczas gdy dla testu zużycia zarejestrowano około 0,0110 Ω do 1,867 Ω dla wszystkich kategorii próbek. Jednakże, czujniki dzianinowe z powleczonymi przędzami elastycznymi dały najlepsze wyniki testu oddychania (APV o wartości 1.089 Ω – 1.86 Ω) w porównaniu do niepowleczonych przędz elastycznych (APV 0,0027 Ω – 0,0790 Ω), podczas stosowania ich w środowisku noszenia. Zmiana struktury dzianiny miała wpływ na właściwości przewodzące i rozciągające, jednak wpływ na reakcję piezorezystywną był znikomy. Omówiono również wpływ unikalnych cech tych podstawowych parametrów na wartości rezystancji czujnika, odporność na piezorezystencję, starzenie, łatwość deformacji i stabilność wymiarową.
EN
Understanding the characteristics, role and structure of nucleic acids allowed to answer questions about the disease processes. Today, nucleic acids and their constituents are tools, which are used by molecular biology in medicine and biotechnology. Antisense and gene therapy are intensively developing methods for possible treating or preventing disease. They use short fragments of DNA or RNA - oligonucleotides to silence the genes expression. They are not the only ones that allow analytical chemists to obtain information about the state of our body. Determination of modified nucleoside allows detection of cancer, while analysis of nucleotides allows the estimation of strengthening the immune system. There is a great need of sensitive, selective and precise methods of separation of nucleosides, nucleotides and oligonucleotides and their qualitative and quantitative analysis. Consequently liquid chromatography (LC) is the most commonly used for analysis of nucleic acid constituents. The most widely used modes of LC include Ion Exchange Chromatography (IEC) and Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography (RP HPLC). Both techniques have their advantages and disadvantages in the analysis of nucleosides, nucleotides and oligonucleotides. In the case of IEC it is necessary to use high concentrations of the salt in the mobile phase or concentration gradients, which considerably limits the possibility of using MS detection. RP HPLC can be coupled with MS detection but only when volatile salts are mobile phase components. On the other hand there is a significant problem is the lack of sufficient selectivity for the most polar nucleosides and nucleotides. RP HPLC MS is still most often used in the determination of nucleosides and nucleotides, due to its high sensitivity and a comprehensive qualitative analysis. Another system used for the HPLC analysis of oligonucleotides is Ion Pair Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography (IP RP HPLC). These compounds can not be analyzed by RP HPLC due to their high polarity. The advantage of IP RP HPLC is selectivity, achieved by a suitable choice of mobile phase composition and the possibility of using MS. A disadvantage of IP RP HPLC in the analysis of oligonucleotides is however lower sensitivity compared to RP HPLC. During the last few years Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) was applied for the separation of mixtures of nucleosides, nucleotides, oligonucleotides extracted from a biological or food samples. The presented results demonstrate the usefulness of this method, however, the resolving power is limited due to the asymmetric peak shape. On the other hand proper selection of the mobile and stationary phase can lead to a high selectivity in the analysis of the most polar nucleosides, nucleotides and oligonucleotides, which can not be separated by RP HPLC.
EN
The article features an assessment of the sensitivity and stability of the IEC spark gap properties as an important parameter in testing electrical and electronic systems and devices. The assessed IEC spark gap, owned by EMAG’s laboratory, is a device for testing the level of intrinsic safety in the circuits of electrical and electronic devices. This is done to ensure that they are explosion-proof and can work in explosive atmospheres in the mining industry (methane) as well as the chemical and petrochemical industries (hydrogen, acetylene, propane and Liquefied petroleum gas, etc.).
PL
W publikacji dokonano oceny czułości i stałości właściwości iskiernika IEC (znajdującego się na wyposażeniu laboratorium EMAG) jako ważnego parametru przy badaniach systemów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Iskiernik IEC jest urządzeniem do badania poziomu iskrobezpieczeństwa obwodów elektronicznych i elektrycznych urządzeń pracujących w atmosferach wybuchowych występujących w przemyśle wydobywczym (metan), chemicznym i petrochemicznym (wodór, acetylen, propan butan itp.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.
PL
Dokonano analizy problematyki pomiaru temperatury termometrami kwarcowymi. Zaproponowano sposób zmniejszania częstotliwości roboczej termometru, co daje możliwość istotnego zwiększenia względnej czułości, zmniejszenia bezwzględnego błędu pomiaru temperatury, a także umożliwia optymalizację wytycznych do konstruowania termometru.
EN
The review of progress of the high-fidelity measuring trends showed that it is needed to search new ways to the improvement of metrology descriptions of thermometers. One of methods of minimization of absolute error of measuring temperature is reduction of error of measuring digital signal. Component errors are educed, it is conducted their analysis and shown out dependence, that showed most effective method to promote measuring exactness - reduction of measurable frequency. It will be realized by introduction to the electric circle the special device - mixer. The device construction and his principle of action is described. Also as a result of analysis influence is educed on exactness of measuring are another component – time of measuring. An algorithm at that it is not needed to increase measuring time is offered, but exactness will grow.
PL
Tematyka pracy związana jest z analizą zmienności rytmu serca, a dotyczy w szczególności detekcji błędów powstających podczas segmentacji procedury wyznaczającej zbiór okresów przebiegu. W artykule omówiono i zilustrowano podstawowe przyczyny błędów segmentacji. Zaproponowano dwa algorytmy detekcyjne wykorzystujące statystyczne przedziały tolerancji, które następnie przetestowano i oceniono przy użyciu posiadanego zbioru 5-minutowych przebiegów sygnału fotopletyzmograficznego.
EN
The paper concerns the detection of segmentation errors in a photoplethysmographic signal (PPG). In the paper, the causes of segmentation errors are considered. The technical causes are presented in Figs. 1 and 2 while the biological causes are shown in Fig. 3. Two algorithms of detection of errors are proposed. Both algorithms use statistical tolerance ranges, which are described by Eq. 1. The principles of operation of these algorithms are given in Eqs. 2 and 3. In the study the efficiency of these algorithms was evaluated using the factor of errors defined by Eq. 4. For both algorithms the sensitivity (SE), specificity (SP) and positive prediction value (PPV) and negative prediction value (NPV) were calculated, too. In the experiments real photoplethysmographic signals were analyzed. Time duration of each signal was equal to 5 min. The coefficients of errors obtained for both algorithms are presented in Fig. 4. The comparison of the sensitivity and the positive prediction value is shown in Fig. 5. The causes of differences between the obtained values of the coefficients are considered. The possibility of improvement of SE and PPV is also analyzed.
EN
Aim: Optical point smoke detectors have a number of significant drawbacks. The foremost are: dependence on the sensitivity of average smoke particle size, of different smoke variety, detection of the smoke emission path, dispersed by given particles, and reaction lead time, determined by the speed of convective air flow and design characteristics of the smoke detector chamber. These drawbacks are absent in linear optical smoke detectors, where the reaction to a fire is determined by the control of flow intensity of transmitted rays (non-dispersed) from smoke emissions. The purpose of this research is to improve the optical design of laser smoke detectors by exploiting traditional fire detection methods (intensity level of rays dispersed by smoke particles), and techniques used by linear smoke detectors. Methods: The project aim is realized with the aid of mathematical techniques and experimental modeling of energy transfer processes, by recording light beam expansion in an optically disparate environment, using aerosol smoke. Results: A two-channel laser smoke detector model was produced and tested for effectives. The main focus of tests was on the sensor’s sensitivity threshold. Tests were conducted in a flow through smoke chamber, with transverse dimensions of 500-500 mm2. The optical smoke density in the channel was controlled by a smoke control block. Sawdust was applied to create smoke. The lowest average unit value of optical smoke density during tests revealed a stable deviation for measured signals in both channels of the sensor. During an absence of smoke the value was identified as 0.11 dB/m. The optical smoke density measurements in the testing chamber, for dispersed ray emissions of the test model, revealed a reading of 0.065 dB/m.. Conclusions: Sensitivity research results for the enhanced laser smoke detector confirmed the potential for improving reliability, by increasing the proportion of detected emissions dispersed at small angles. The special structure of the detector light beam allows for the creation of an effective algorithm used for processing of registered signals, thus improving the sensor’s resistance to noise interference.
PL
Cel: Punktowe optyczne czujki dymu, jak wiadomo, mają wiele istotnych wad. Główne z nich to: 1) zależność czułości od średnich rozmiarów cząsteczek różnorodnych dymów i kierunku rejestrowania promieniowania, rozproszonego przez dane cząsteczki; 2) zależność czasu reakcji od prędkości strumieni konwekcyjnych powietrza i właściwości konstrukcyjnych komory dymowej czujki. Wymienione niedoskonałości nie dotyczą liniowych optycznych czujek dymu, których reakcja na rozgorzenie pożaru polega na kontroli intensywności przechodzącego (nierozproszonego) przez dym promieniowania. Celem pracy jest udoskonalenie optycznego schematu laserowej punktowej czujki dymu, pozwalającego na jednoczesne zastosowanie tradycyjnej metody wykrywania pożaru charakterystycznej dla czujek tego typu (stopień intensywności promieniowania rozproszonego przez cząsteczki dymu) oraz metody stosowanej w liniowych czujkach dymu. Projekt i metody: Aby zrealizować ten cel, wykorzystano metodę matematycznego i eksperymentalnego modelowania procesu przenoszenia i rejestrowania wiązek świetlnych poprzez optycznie niejednorodne środowisko typu aerozol dymowy. Wyniki: Przygotowano model punktowej dwukanałowej laserowej czujki dymu, na którym przeprowadzono badanie jej skuteczności. Podstawową badaną cechą modelu czujki była jej czułość progowa. Badania prowadzono w dymowej komorze przepływowej o rozmiarach poprzecznych 500 x 500 mm2. Optyczna gęstość dymu w komorze była kontrolowana przez blok kontroli zadymienia. Do wytworzenia dymu zastosowano trociny. Najmniejsza średnia wartość jednostkowej optycznej gęstości dymu w komorze badawczej, przy której odnotowano stabilne odchylenie wartości sygnałów mierzonych w obu kanałach modelu czujki od ich średnich wartości przy braku dymu, wyniosła 0,11 dB/m. Przy tym optyczna gęstość dymu mierzona w kanale rejestrowania rozproszonego promieniowania modelu czujki wyniosła 0,065 dB/m. Wnioski: Wyniki badania czułości udoskonalonego modelu laserowej dymowej czujki świadczą o możliwości poprawienia jej niezawodności poprzez zwiększenie udziału rejestrowanego promieniowania rozproszonego na małe kąty. Specjalna struktura wiązki świetlnej w czujce pozwala na sformułowanie skutecznego algorytmu przetwarzania rejestrowanych sygnałów w celu poprawy odporności czujki na zakłócenia.
PL
W artykule przedstawiono wpływ rezystancji i indukcyjności dławika sprzęgającego równoległy filtr aktywny z siecią zasilającą na czułość filtra oraz dokładność kompensacji harmonicznych. Badania dotyczyły dwóch różnych mocy zwarciowych sieci. Eksperymenty symulacyjne przeprowadzono dla typowego układu filtra trójfazowego, sterowanego z zastosowaniem predykcyjnego algorytmu wektorowego, dołączonego do sieci nn (400 V, 50 Hz).
EN
The article shows the influence of resistance and inductance of a choke connecting a shunt active power filter with a network on the filter's sensitivity and accuracy of harmonics' compensations. The research has been conducted for two different network's short-circuit powers. The simulation experiments have been done for a typical three-phase filter connected to the low-voltage network (400 V, 50 Hz), controlled with the use of predictive, vector algorithm.
EN
This paper shows the comparison between the simulative evaluation and laboratory measurements of RF parameters in Remote Keyless Entry (RKE) receiver. It is produced in two variants: 315 MHz and 433 MHz (ISM band). The parameters that are evaluated are Sensitivity and Noise Figure. The standard procedure of Noise Figure evaluation assumes the usage of RF dedicated simulator. Unfortunately the requirements connected with large volume production - especially the statistical manner - are omitted in models prepared for RF simulators. Authors shows the methodology that allows to evaluate RF parameters with high precision using the standard SPICE - like simulator which is de facto world standard. Analyses are made using PCB extraction data in connection with standard SPICE - based models. The difference between the simulative based values and laboratory measurement values is only 2 dB.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wybranych parametrów otrzymanych z symulacji odbiornika RKE (ang. Remote Keyless Entry), pracującego w paśmie ISM na częstotliwościach 315 MHz i 433 MHz, z pomiarami laboratoryjnymi. W ramach porównania skupiono się na analizie dwóch czynników: czułości i poziomie szumów własnych układu odbiorczego. W typowym podejściu, do wykonania takiego zadania używa się specjalizowanych symulatorów dedykowanych do analizy obwodów wielkiej częstotliwości. Niestety, wymagania techniczne związane z produkcją wielkoseryjną - a w szczególności zagadnienia statystyczne - są często pomijane w modelach przygotowywanych dla symulatorów w.cz. Autorzy pokazują, że możliwe jest wykonanie bardzo dokładnej symulacji w oparciu symulatory nie dedykowane do analizy w.cz. Szczególnie przy użyciu symulatora typu SPICE będącego w zasadzie światowym standardem. W analizach wykorzystano parametry połączeń wyekstrahowane z płytki PCB, a także typowe modele stosowane w symulatorach typu SPICE. Różnice między metodami symulacyjnymi i pomiarami laboratoryjnymi są na poziomie zaledwie 2 dB.
PL
Przedstawiono zrealizowaną koncepcję czujnika światłowodowego A-FORS- 3 (Autonomous-Fiber Optic Rotational Seismograph) przeznaczonego do detekcji efektów rotacyjnych występujących podczas zdarzeń sejsmicznych. Głównymi cechami charakteryzującymi układ A-FORS-3 jest jego bardzo wysoka czułości oraz możliwość zdalnej kontroli parametrów systemu detekcyjnego. Układ zbudowano na bazie światłowodowego interferometru Sagnaca, z zastosowaniem specyficznych rozwiązań optoelektronicznych mających na celu maksymalizację czułości, specyfikację pod konkretne zastosowanie oraz zapewnienie mobilności i niezależności. W prezentowanym czujniku wyróżniającymi się elementami są elektroniczny układ detekcji synchronicznej, w którym zastosowano nowoczesne 24-bitowe przetworniki ADC oraz system sterowania urządzeniem i zapisu danych oparty o sieć internetową. Zaprezentowano też procedurę i wyniki skalowania układu w oparciu o pomiar składowej prędkości obrotowej Ziemi.
EN
In the paper the concept of fiber-optic sensor A-FORS-3 (Autonomous-Fiber Optic Rotational Seismometer) application for detection of rotation effects occur during seismic events is presented. The main feature of the A-FORS-3 is its very high sensitivity and ability to be remotely-controlled. The device is based on fiber-optic Sagnac interferometer, involving specific optoelectronic solutions leading to maximum sensitivity, custom-designed for concrete applications and providing mobility and independence. Electronic synchronous detection system, based on modern 24-bits ADC converters, wireless control and collection of data system are the main advantages of the sensor. Finally, the process of calibration and its outcome, based on measuring Earth speed rotation, is presented.
11
Content available remote Ocena czułości w badaniach magnetyczno-proszkowych
PL
Opracowanie dotyczy badań magnetyczno-proszkowych, a w szczególności zagadnień związanych z oceną czułości wykrywanych nieciągłości materiałów. Przeprowadzone badania miały charakter poglądowy i oparte zostały na wybranych wielkościach zmiennych tego procesu. Uwzględniono w nich z jednej strony różne techniki magnesowania, kierunki i parametry pola magnetycznego, a z drugiej - rodzaje i wielkości wykrywanych nieciągłości. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie interesujących wniosków. Ujawniły one również pewne istotne rozbieżności z literaturą przedmiotu.
EN
The elaboration concerns magnetic particle inspection, and especially issues related to the assessment of sensitivity of detected material discontinuities. The studies were of demonstrative character and were based on selected variables of this process. It has been taken into consideration different magnetization techniques, directions and parameters of magnetic field, on one hand, and types and sizes of detected discontinuities, on the other. The inspection results allowed to formulate interesting conclusions. They revealed also some significant discrepancies with those published in professional literature.
12
PL
Tematem pracy jest wykorzystanie zjawiska dyfrakcji Fraunhofera wiązki laserowej w pomiarach długości. Jednym z parametrów metrologicznych układu pomiarowego jest czułość. Przedstawiono czułość dyfrakcyjnego pomiaru małych przemieszczeń dla różnych sposobów korzystania z rozkładu prążków dyfrakcyjnych. Rozpatrzono pomiar zmian szerokości szczeliny z użyciem prążka rzędu zerowego oraz pomiar szerokości szczeliny poprzez analizę rozkładu prążków dyfrakcyjnych.
EN
The theoretical analysis of influence of measurement conditions on sensitivity and linearity of a measurement set-up was performed. The results obtained from theoretical considerations were compared with the experimental effects which included measurement of the slit with the diffraction pattern received from the analysis. The measurement set-up sensitivity was determined by statistical trials when assuming that it will be proportional to the intensity difference square at unitary change of the slit width. If there is a need to determine a mechanical element frequency, detection of the zero fringe can be performed. In such a case there are taken dynamic measurements. They can be used in a pulse mechanical spectrometer for determination of the Young's modulus or dumping coefficient for several kinds of vibrations. The measurement set-up realised, as a result of some modification, is applicable to investigations of longitudinal, torsion or banding vibrations. In case of necessity to evaluate the mechanical element elongation, static measurements should be taken. The analysis of a diffraction pattern determines the slit width and, simultaneously, elongation of the material. This method allows determining the static Young's modulus and, in consequence, after some modification also the modulus for torsion vibrations.
PL
Przedstawiono zrealizowaną koncepcję czujnika światłowodowego A-FORS (Autonomicznego Światłowodowego Sejsmografu Rotacyjnego) przeznaczonego do detekcji efektów rotacyjnych występujących podczas zdarzeń sejsmicznych. Główną cechą charakteryzującą układ A-FORS jest jego bardzo wysoka czułości rzędu 3 10-8 [rad/s] w 20 Hz paśmie detekcji. Układ realizowano w oparciu o światłowodowy interferometr Sagnaca, z zastosowaniem specyficznych rozwiązań optoelektronicznych mających na celu maksymalizację czułości, specyfikację pod konkretne zastosowanie oraz zapewnienie mobilności i niezależności. W prezentowanym czujniku bardzo istotnymi elementami są elektroniczny układ detekcji synchronicznej i bezprzewodowy system archiwizacji danych. Zaprezentowano też procedurę i wyniki skalowania układu w oparciu o pomiar prędkości obrotowej Ziemi.
EN
In the paper the concept of fiber-optic sensor A-FORS (Autonomous-Fiber Optic Rotational Seismograph) application to detection of rotation effects occuring during seismic events is presented. The main feature of the A-FORS is its very high sensitivity in the range of about 3 10-8 [rad/s] for 20 Hz detection band. The device is based on the fiber-optic Sagnac interferometer, involving specific optoelectronic solutions leading to maximum sensitivity and providing mobility and independence. The electronic synchronous detection system and wireless collection of data system are the main advantages of the sensor. The remote data transfer and active remote control of detection system parameters allow placing the device at any place active seismically and far from urban noise. Finally, The process of calibration and its outcome, based on measuring the speed of the Earth's rotation, is also presented. Detection of the constant component of the Earth's rotation for Warsaw latitude was used for the A-FORS calibration (Fig.4). Because the Sagnac phase shift detects only the absolute rotation speed in a plane of the interferometric loop, the A-FORS placed in the north or south direction should give the signal of rotation ΩE=š9.18 deg/h (Figs.5, 6). The sensor sensitivity was determined by comparing these signals with the noise level (Fig. 7) .
14
Content available Ocena czułości modeli operacyjno-eksploatacyjnych
PL
W artykule zdefiniowano i opisano podstawowe modele procesu operacyjno-eksploatacyjnego. Podano definicję czułości funkcji oraz jej własności. Przeprowadzono analizę elastyczności jednego, wybranego modelu procesu operacyjno-eksploatacyjnego. Pokazano przykład zastosowania.
EN
The article defines and describes the basic operation process models. The definition of the elasticity of function and its properties are given. An analysis of the elasticity of a single selected model of the operation process is carried out. Further, an example of the application is shown.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań warstw gazoczułych otrzymywanych metodą zol-żel. Zol przygotowywano na bazie SnCI4 i nanoszono go na podłoża metodą spin coating. Otrzymano warstwy cienkie, ciągłe, drobnokrystaliczne o dobrej adhezji. Czujniki z warstwą zol-żel charakteryzowały się bardzo dużą czułością, silnie zależną od krotności nanoszenia zolu. Badania prowadzono w atmosferze par etanolu. Tak duża czułość obserwowana jest w materiałach nanokrystalicznych, w których obszar zubożony zajmuje całą objętość warstwy gazoczułej.
EN
In this paper the study of SnO2 sensing layers prepared by using a sol-gel technique has been presented. The tin dioxide sol were deposited by spin coating method. The developed sensing layers had a noncrystalline structure and shows excellent adhesion to the substrates. A strong influence of the thickness of deposited material on the gas sensing properties was observed. The small size of the SnO2 grains leads to high sensitivity.
EN
Purpose: The main purpose of this thesis is the research of the authors scientific problematic which were presented during the AMME and CAM3S conferences. Design/methodology/approach: The main approach to the problem is to present the variety of the conferences and on this background - the abilities of the propositions for the potential participants. According to the author of this article there were the topics concerning - modelling, synthesis, design, examining the sensitivity, modifications of discrete, continuous, discrete continuous mechatronic systems and machatronic active or passive and also taking into consideration the transportation. Findings: The flexibility impact of the manipulators chains in fix position with the transportation was examined. The problem of the synthesis and examining the sensitivity of continuous and discrete continuous systems with the usage of method of examining this problem with discrete models was formulated and solved. The problem: of structural modification of different type of systems was formulated and solved; of active discrete structures. The methods of synthesis according to selected class of dynamical characteristic in order to generate the "new" structures - physical realizations in a shape of models of mechatronic systems were given. Research limitations/implications: The various linear mechanical and mechatronic systems were modelled, synthesised, design and analysed. Practical implications: Obtained results can be used as a field of improving and developing the modelling methods as far as design and examining the various class of vibrating mechanical and mechatronic systems are concerned. Mentioned results can be also useful for the engineers which are working with this or similar problems. Originality/value: New modelling methods, synthesis, examination of sensitivity and modifications of selected class of mechanic and mechatronic systems represented by graphs and structural numbers were presented.
EN
The study presents an analysis of factors forming the perception of the computer monitor picture. The subject is important from the GIS point of view, especially the internet geographic information services. The inspiration for taking up this subject are the experiences gathered for nearly two years of functioning service: "Bird.s eye view map" being a part of the "Wrota Małopolski" portal. The study describes the crucial factors shaping the Human Visual Perception: colour sensitivity, stimulus sensitivity, threshold contrast, alternating reaction to contrast depending on spatial frequency. Most of the attention has been given to the CSF - Contrast Sensitivity Function of the human eye. Also, the law of logarithmic eye reaction to luminance changes has been mentioned. The said laws have been illustrated graphically and registered as mathematic formulas.A further part of the study characterizes a problem of visualization of the picture in the monitor. Using sample parameters of modern monitors, the rules of calculating maximum projected frequency has been presented. Furthermore, the changes of picture frequencies depending on the observation distancechanges were described.
EN
In this paper we study optimal control problems with bang-bang solution behavior for a special class of semilinear dynamics. Generalizing a former result for linear systems, optimlity conditions are derived by a duality based approach. The results apply for scalar as well as for vector control functions and, in particular, for the case of the so-called multiple switches, too. Further, an iterative procedure for determining switching points is proposed, and convergence results are provided.
19
Content available remote Czułość radiometru mikrofalowego z detektorem kwadratowym i liniowym
PL
W artykule zaprezentowano analizę stochastyczną mikrofalowego radiometru modulacyjnego z kwadratowym i liniowym detektorem amplitudy. Przyjmując idealizowane charakterystyki detektorów wykazano, że w typowych zastosowaniach, tj. przy pomiarze bardzo małych mocy, rodzaj użytego detektora nie ma wpływu na wypadkową czułość radiometru. Ponadto przedstawiono inne uwarunkowania związane z zastosowaniem konkretnego typu detektora.
EN
Stochastic analysis of modulation microwave radiometrs with square-law and linear detectors preceded by a radio frequency amplifier is presented in the paper. Assuming ideal detector characteristics it is shown that in typical applications, i.e., in very low power measurements, a type of detector used is of no influence on total radiometer sensitivity. Other aspects of use of a particular detector are also presented. Comparison of final relations shows that independently of bands ratio the output ratio of constant and variable components in linear detector is 6 dB better than for square detector. However, important in radiometry sensitivities are almost the same. In real conditions, radiometer sensitivity does not depend on the type of detector used, while it is a function of system temperature and a bandwidth ratio of pre- and post-detection channels, respectively. Linear detector is characterised by linear dependence of output power on measured temperature while for square detector output voltage depends linearly on temperature. Since voltage measurement is related to lower measurement error than power measurement and because of good availability of square detectors such as semiconductor diodes for very low signals, single-half or double-half square detectors are common detectors applied in microwave radiometers with direct amplification.
EN
In this paper the sensitivity of optimal solutions to control problems for the systems described by stationary and evolution heinivariational inequalities (HVIs) under perturbations of state relations and of cost functionals is investigated. First, basing on the theory of sequential [Gamma]-convergence we recall the abstract scheme concerning convergence of minimal values and minimizers. The abstract scheme works provided we can establish two properties: the Kuratowski convergence of solution sets for HVIs (state relations) and some complementary [Gamma]-convergence of the cost functionals. Then these two properties are implemented in each considered case.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.