Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  consumer behaviour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article aims to present consumer behaviour in the process of purchasing goods and services in online stores in the Polish market. The impact of selected factors determining or discouraging online shopping, as well as influencing the choice of an online store by young consumers representing the "Z" generation, was examined. 100 respondents took part in the pilot study, and women constituted nearly 70% of the surveyed population. Depending on the needs of customers, various factors determine whether they will make purchases online or convince them to choose an online store. Additionally, through the prism of various concerns and their own experiences, they assess factors discouraging online shopping. The results of the analysis can be used in practice when planning an advertising campaign by introducing coordinated and organised activities using one or several different related media. The publication also discusses the impact of online advertising on consumer behaviour in e-commerce, combining an interdisciplinary approach in the areas of management and quality sciences with economics and finance. The study was conducted in the fourth quarter of 2022.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie zachowań konsumentów w procesie zakupu towarów i usług w sklepach internetowych na polskim rynku. Zbadano wpływ wybranych czynników determinujących lub zniechęcających do zakupów online, a także wpływających na wybór sklepu internetowego przez młodych konsumentów reprezentujących pokolenie „Z”. W badaniu pilotażowym wzięło udział 100 respondentów, kobiety stanowiły blisko 70% ankietowanej populacji. W zależności od potrzeb klientów o dokonaniu zakupów w Internecie lub przekonaniu ich do wyboru sklepu internetowego decydują różne czynniki. Dodatkowo, przez pryzmat różnych obaw i własnych doświadczeń, oceniają czynniki zniechęcające do zakupów w Internecie. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane w praktyce, w planowaniu kampanii reklamowej poprzez wprowadzenie skoordynowanych i zorganizowanych działań, wykorzystujących jeden lub szereg różnych, powiązanych ze sobą środków przekazu. W publikacji omówiono ponadto wpływ reklamy internetowej na zachowania konsumentów w handlu elektronicznym, łącząc interdyscyplinarne podejście w obszarach nauk o zarządzaniu i jakości z ekonomią i finansami. Badanie przeprowadzono w IV kwartale 2022 roku.
PL
Przedstawiono tematykę związaną z marnotrawstwem żywności w Polsce. Skala problemu marnotrawstwa żywności jest na tyle poważna, że należałoby zgłębiać ten temat oraz uświadamiać społeczeństwo. W tej pracy zaprezentowano ogólną charakterystykę rynku żywności w Polsce oraz problem i przyczyny marnotrawstwa żywności. Ponadto przedstawiono autorskie badanie na podstawie przeprowadzonej ankiety wśród grupy konsumentów na temat ich stosunku do żywności i zachowań w związku z marnowaniem żywności. Wyniki badań opracowano, przedstawiono w formie tabel i wykresów oraz podsumowano. I jak wskazują wyniki badań najczęściej występującymi problemami jest brak racjonalnego działania, podejmowanie decyzji na podstawie wygody i możliwości respondenta. Jednak większość osób zdaje sobie sprawę z problemu marnotrawstwa żywności.
EN
This paper presents the subject of food waste on the food market in Poland. The scale of the problem of food waste seems to be so serious that it is necessary to study the subject and make the society aware of it. Therefore, this paper presents the general characteristics of the food market in Poland and the problem and causes of food waste on the food market. In addition, an original study was carried out on the basis of a questionnaire among a group of respondents on their attitude to food and behaviour in relation to food wastage. The results of the research were compiled, condensed into tables and graphs and summarised. And as the results of the survey indicate, the most common problems are a lack of rational action, making decisions based on the respondent’s convenience and ability. However, most people are aware of the problem of food waste.
EN
The aim of the article is to assess the sustainability of households and present the issue of sustainable development in the context of consumer behaviour in Poland on the basis of our own surveys. The research was carried out in July 2022 on a sample of 1112 respondents with a diagnostic survey using the CAWI survey technique. During the research, various types of prosumer activities of households were defined, but also their consumer behaviour was assessed in terms of its positive impact on sustainable development. On the basis of selected variables describing the consumer behaviour of households, three indices of the measurement of sustainable development of households were built – a general index and two component indices. Then, the results were analysed for correlations between variables describing household characteristics and indices describing their level of presumption. Statistical, descriptive and comparative methods were used. The study shows that the surveyed households are highly sustainable. The level of sustainable development of the surveyed households is positively correlated with the level of prosumption.
PL
Celem artykułu jest ocena zrównoważenia gospodarstw domowych oraz przedstawienie problematyki zrównoważonego rozwoju w kontekście zachowań konsumenckich w Polsce na podstawie własnych badań ankietowych. Badania zostały zrealizowane w lipcu 2022 roku na próbie 1112 respondentów metodą sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowej CAWI. W trakcie badań zdefiniowano różnego rodzaju aktywności prosumenckie gospodarstw domowych, ale także oceniono ich zachowania konsumenckie pod kątem pozytywnego oddziaływania na zrównoważony rozwój. Na podstawie wybranych zmiennych opisujących zachowania konsumenckie gospodarstw domowych zbudowano trzy indeksy pomiaru zrównoważonego rozwoju gospodarstw domowych – indeks ogólny oraz dwa indeksy składowe. Następnie otrzymane wyniki poddano analizie korelacji ze zmiennymi opisującymi cechy gospodarstw domowych oraz indeksami opisującymi ich poziom prosumpcji. Wykorzystano metody statystyczne, opisowe i porównawcze. Z badań wynika, że badane gospodarstwa domowe są zrównoważone w wysokim stopniu. Poziom zrównoważonego rozwoju badanych gospodarstw domowych jest dodatnio skorelowany z poziomem prosumpcji.
EN
This article addresses the issue of electro-waste and the role of the consumer of electrical and electronic equipment within the organisation of a circular economy. The aim of the article is (i) to identify the attitudes of the consumers surveyed towards unused electrical and electronic equipment, (ii) to assess the consistency of the attitudes displayed with the principles of the circular economy, and (iii) to identify the most important factors influencing these attitudes. The theoretical part approaches issues such as consumers' subjective perception of electro-waste, the increasing amount of electro-waste glob-ally, and the problems associated with limited recycling opportunities. The conducted study revealed the potential of the surveyed consumers for the organisation of the circular economy in the field of electro-waste management, as well as the risk factors in the form of depositing electro-waste into the munic-ipal waste stream. The analysis also showed a correlation between attitudes towards electro-waste with factors such as age, gender and education. In the concluding part, the most underlying consumer problems related to electro-waste management were systematised; more thorough research was also signalled.
PL
Artykuł porusza kwestię elektroodpadów i roli konsumenta urządzeń elektrycznych i elektronicznych w organizacji gospodarki obiegu zamkniętego. Celem artykułu jest (i) identyfikacja podejść badanych konsumentów do nieużytkowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, (ii) ocena spójności wykazywanych postaw z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego oraz (iii) identyfikacja najważniejszych czynników wpływających na te postawy. W części teoretycznej odniesiono się do kwestii takich jak: subiektywność postrzegania elektroodpadów przez konsumentów, rosnącej ilości elektroodpadów w skali globalnej i problemów związanych z ograniczonymi możliwościami recyklingu. Przeprowadzone badania ujawniły potencjał badanych konsumentów dla organizacji gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zagospodarowania elektroodpadów, jak również czynniki zagrażające w postaci deponowania elektroodpadów do strumienia odpadów komunalnych. Analiza wykazała również korelację postaw wobec elektroodpadów z czynnikami takimi jak wiek, płeć i wykształcenie. W podsumowaniu usystematyzowano najważniejsze problemy konsumentów związane z zagospodarowywaniem elektroodpadów i zasygnalizowano przeprowadzenie dokładniejszych badań w tym zakresie.
EN
People's interest in certified ecological products, environmental organisations, and issues related to environmental protection is a broadly conceived issue and is also a black box for green marketing – the paper deals with the analysis of Slovak consumer interest in certified products and environmental organisations. The aim is to observe and analyse the interest of consumers in accredited products and environmental organisations and to point out significant differences between the respondents' gender and place of residence on environmental behaviour. It is known from the research results that they register the given environmental certificates but do not know all of them simultaneously. The most famous for them is the ecological certificate Environmentally Suitable Product. The product marked in this way creates an impression of environmental friendliness and a guarantee of higher quality. Consumers register these products mainly from websites and the mass media. Gender differences in the expression of interest in environmental product certificates were confirmed, and differences in consumer purchasing decisions regarding certified environmental products in residence were not confirmed.
XX
Zainteresowanie ludzi certyfikowanymi produktami ekologicznymi, organizacjami ekologicznymi i kwestiami związanymi z ochroną środowiska jest szeroko pojętym zagadnieniem i jest również czarną skrzynką dla zielonego marketingu. Artykuł dotyczy analizy zainteresowania słowackich konsumentów certyfikowanymi produktami i organizacjami ekologicznymi. Celem artykułu jest obserwacja i analiza zainteresowania konsumentów akredytowanymi produktami i organizacjami ekologicznymi oraz wskazanie istotnych różnic między płcią respondentów i miejscem zamieszkania w zakresie zachowań środowiskowych. Z wyników badań wiadomo, że konsumenci zauważają nie-które certyfikaty środowiskowe, ale nie znają ich wszystkich. Najbardziej znanym jest certyfikat ekologiczny Produkt Odpowiedni dla Środowiska. Tak oznaczony produkt stwarza wrażenie przyjazności dla środowiska i gwarancji wyższej jakości. Konsumenci kojarzą te produkty głównie ze stron internetowych i środków masowego przekazu. Potwierdzono zróżnicowanie w pici odnośnie zainteresowania certyfikowanymi produktami środowiskowymi oraz zróżnicowanie miejsca zamieszkania odnośnie decyzji zakupowych.
6
Content available remote Dynamic Clustering Personalization for Recommending Long Tail Items
EN
Recommendation strategies are used in several contexts in order to bring potential users closer to products with a strong probability of interest. When recomendations focus on niche items, they are called recommendations in the long tail. In these cases, they also look for less popular items and try to find your target custumer, niche market. This paper proposes a long tail recommendation approach that prioritizes relevance, diversity and popularity of recommended items. For that, a hybrid approach based on two techniques are used. The first is clustering with dynamic parameters that adapt from according to the dataset used and the second is a type of Markov chains for to calculate the distance of interest of a user to an item of relevance for this user. The results show that the techniques used have a better relevance indexes at the same time more diverse and less popular recommendations.
PL
Głównym celem artykułu jest zrozumienie przyczyn oraz prognozowanie kierunków rozwoju ekonomii współdzielenia w Polsce i we Włoszech. Jedno z pytań dotyczyło poziomu rozwoju trendu w obrębie dwóch grup społecznych - studentów narodowości polskiej oraz włoskiej. Przeprowadzone badania oraz opracowanie, które jest ich efektem, pozwoli na rozwiązanie problemu badawczego wiążącego się z nieznajomością obszarów, gdzie rozwój ten był najbardziej dynamiczny. Podstawowym narzędziem wykorzystanym do osiągnięcia celu był kwestionariusz ankiety wysłany do respondentów z Włoch oraz Polski - na podstawie analizy uzyskanych wyników zostały sformułowane wnioski. Podstawową konkluzją, którą można sformułować na podstawie przeprowadzonych badań, jest stwierdzenie, że trend ekonomii współdzielenia w większym stopniu jest rozwinięty we Włoszech.
EN
The main purpose of the article is to understand the causes and development path of the sharing economy in Poland and Italy. The main question that has been asked concerns the level of trend development within two social groups. The work and research carried out are to help guess in which areas this development has occurred to a greater extent. The basic tool used to achieve the goal is a questionnaire sent to respondents from Italy and Poland. Based on the analysis of the results obtained, conclusions were made. The main conclusion that can be drawn from the research carried out is that the sharing economy trend is more developed in Italy.
PL
Celem artykułu jest analiza spostrzeżenia, że gospodarowanie umożliwia zaspokajanie potrzeb o różnej specyfice oraz różnej pilności (randze), w związku z czym uzasadnione staje się zróżnicowane podejście do procesów wytwarzania i podziału różnych grup dóbr. Autor dzieli dobra na trzy podstawowe grupy: dobra związane z utrzymaniem się przy życiu (wegetacyjne), dobra wyższego rzędu których konsumpcja jest racjonalna oraz dobra zbytku,będące przejawem rozpasanego konsumpcjonizmu przechodzącego niekiedy w patologię. Wytwarzaniem dóbr pierwszej grupy powinny rządzić w zasadzie wyłącznie prawa techniczno bilansowe (optymalizacja nakładów) jako, że konieczność zaspokojenia potrzeb wegetacyjnych leży poza wszelką dyskusją. Dobra drugiej grupy to typowe produkty ekonomiczne, którymi rządzą klasyczne reguły ekonomii m. in prawo popytu i podaży. Trzecia grupa dóbr to dobra rozpasania konsumpcyjnego często bardzo kontrowersyjnych, ale których w liberalnym społeczeństwie zabronić nie można. W tym przypadku w działaniu człowieka znajduje potwierdzenie ekonomia behawioralna (Kahnemanaine) [2]. Gospodarowaniem rządzą przede wszystkim prawa psychologii z pominięciem zasad klasycznej racjonalności. Na przykład, dobra muszą być odpowiednio drogie lub wytwarzane ręcznie w określony i niczym nieuzasadniony sposób.
EN
Résumé is content of article observation, that farming enables alleviating of requirement about different specificity and different urgency Differentiated approach becomes by reason of that for processes of fabricating reasonable and distribution of group of different goods Author differs three product groups of consuming. First there are: goods, which are essential to keep person at life Superior.Upper; row economic good (typically). Third segment are luxuiry goods, Production and distribution of goods of first segment should be state-controlled. Operation of this sector corresponds with concept of warranted civil revenue.
EN
The paper seeks to reveal the holistic approach to the sustainable consumption behaviour spill-over from workplace to private life. The results of theoretical research contribute to the development of sustainable consumption theory highlighting the importance of adequate human resource management practices for the spill-over effect. Previous research on the topic indicate their focus on the spill-over across domains, such as water, energy, etc. Consequently, there is a lack of conceptual background for further research, so the aim of the paper is to determine patterns how sustainable consumption behaviour can be spilled-over from workplace to private life. Conceptual framework is based on the preposition that workplace is considered as an inducing source, which can stimulate or draw-back sustainable behaviour both at workplace and in private life. The main findings of theoretical research, herewith the main elements of conceptual model are organizational and private life settings and their interrelation drivers which enable the sustainable consumption behaviour spill-over from workplace to private life.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie holistycznego podejścia do zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych, które przenikają z miejsca pracy do życia prywatnego. Wyniki badań teoretycznych przyczyniają się do rozwoju teorii zrównoważonej konsumpcji, podkreślając znaczenie odpowiednich praktyk zarządzania zasobami ludzkimi dla efektu mnożnikowego. Wcześniejsze badania na ten temat wskazują, że koncentrują się one na rozprzestrzenianiu się między domenami, takimi jak woda, energia itp. W konsekwencji brakuje konceptualnego tła dla dalszych badań, więc celem artykułu jest określenie wzorców zrównoważonej konsumpcji zachowania, które można przenieść z miejsca pracy na życie prywatne. Ramy koncepcyjne opierają się na założeniu, że miejsce pracy jest uważane za źródło pobudzające, które może stymulować lub cofać zrównoważone zachowania zarówno w miejscu pracy, jak iw życiu prywatnym. Główne wyniki badań teoretycznych, a tym samym główne elementy modelu koncepcyjnego, to ustawienia organizacyjne i prywatne oraz ich wzajemne powiązania, które umożliwiają rozprzestrzenianie się zrównoważonych zachowań konsumpcyjnych z miejsca pracy na życie prywatne.
EN
It is assumed that the idea of corporate social responsibility implemented by an enterprise will be appreciated by consumers. Consumers will be more willing to choose offers and support initiatives of socially responsible companies. Social responsibility, as a distinguishing mark used in positioning an enterprise (brand), also aims to contribute to building the loyalty of consumers who will be characterised, among others, by lower price sensitivity, and in their purchasing decisions they will be guided by the company’s positive image. The above assumptions are partly correct. According to numerous studies, consumers favour socially responsible companies. They declare positive attitudes towards such enterprises and their good practices. The problem is that consumer activity in supporting responsible companies is often limited to declarations. The fact that the costs of social responsibility, as manifested in a higher price, are mainly to be borne by consumers is not emphasised. It turns out that good practices accompanying the offer (brand) are not always an important selection criterion for the consumer. The purpose of the article is to attempt to define determinants of an effective impact of corporate social responsibility on consumer behaviour. By an effective impact, the author understands that corporate social responsibility is an important criterion for the choice of an offer by the consumer. The article presents a review of selected studies on the impact of social responsibility on consumer behaviour. The empirical part describes a pilot study in which an attempt was made to identify the reasons for the lack of an effective impact of social responsibility on consumer behaviour. Respondents’ opinions on measures to increase the effectiveness of the impact of social responsibility on consumer behaviour were also obtained.
PL
Zakłada się, że idea społecznej odpowiedzialności realizowana przez przedsiębiorstwo doceniana będzie przez konsumentów. Konsumenci będą chętniej wybierać oferty oraz wspierać inicjatywy firm odpowiedzialnych społecznie. Społeczna odpowiedzialność, jako wyróżnik wykorzystywany w pozycjonowaniu przedsiębiorstwa (marki) przyczynić się ma również do budowania lojalności konsumentów, którzy cechować się będą m.in. mniejszą wrażliwością cenową, kierując się w swych decyzjach nabywczych pozytywnym wizerunkiem przedsiębiorstwa. Powyższe założenia są po części słuszne. Konsumenci, jak wynika z licznych badań, są przychylni firmom społecznie odpowiedzialnym. Deklarują pozytywne postawy wobec takich przedsiębiorstw i ich dobrych praktyk. Problem polega na tym, że na deklaracjach aktywność konsumentów we wspieraniu odpowiedzialnych przedsiębiorstw często się kończy. Nie podkreśla się bowiem faktu, że koszty społecznej odpowiedzialności, uwidocznione w wyższej często cenie, ponosić mają głównie konsumenci. Okazuje się, że nie zawsze dobre praktyki towarzyszące ofercie (marce) stanowią dla konsumenta istotne kryterium wyboru. Celem artykułu jest próba określenia uwarunkowań skutecznego oddziaływania społecznej odpowiedzialności biznesu na zachowanie konsumenta. Przez skuteczne oddziaływanie autorka rozumie, że społeczna odpowiedzialność biznesu jest ważnym kryterium wyboru oferty przez konsumenta. W artykule przedstawiono przegląd wybranych badań nad wpływem społecznej odpowiedzialności na zachowanie konsumenta. W części empirycznej opisano badanie pilotażowe, w którym podjęto próbę identyfikacja przyczyn braku skutecznego oddziaływania społecznej odpowiedzialności na zachowanie konsumenta. Pozyskano także opinie badanych na temat działań zwiększających skuteczność oddziaływania społecznej odpowiedzialności na zachowanie konsumenta.
11
Content available remote Predicting automotive sales using pre-purchase online search data
EN
Sales forecasting is an essential element for implementing sustainable business strategies in the automotive industry. Accurate sales forecasts enhance the competitive edge of car manufacturers in the effort to optimize their production planning processes. We propose a forecasting technique that combines keyword-specific customer online search data with economic variables to predict monthly car sales. To isolate online search data related to pre-purchase information search, we follow a backward induction approach and identify those keywords that are frequently applied by search engine users. In a set of experiments using real-world sales data and Google Trends, we find that our keyword-specific forecasting technique reduces the out-of-sample error by 5\% as compared to existing techniques without systematic keyword selection. We also find that our regression models outperform the benchmark model by an out-of-sample prediction accuracy of up to 27%.
12
Content available remote Aspects of mobility of e-marketing from customer perspective
EN
The main aim of this article is to identify customers' opinions concerning the place, role and influence of electronic marketing tools on making purchases on the Internet. The authors have applied the division of e-marketing into its traditional and electronic forms, on desktop computers and mobile devices, which was significant due to diversified opinions of clients concerning its use. The studies have been carried out with the application of a CAWI method examining a convenient, randomly selected sample of clients who are active in the Internet. The studies were aimed at evaluating specific e-marketing media and techniques which, in the customers' view, influenced shopping on the Internet. In particular, the respondents commented on the advantages, disadvantages and benefits resulting from the application of e-marketing on mobile devices. The conclusions and recommendations from the study may contribute to better use of these factors in order to facilitate consumers' purchases, not only in the Internet.
13
Content available remote An approach to customer community discovery
EN
In the paper, a new multi-level hybrid method of community detection combining a density-based clustering with a label propagation method is proposed. Many algorithms have been applied to preprocess, visualize, cluster, and interpret the data describing customer behavior, among others DBSCAN, RFM, k-NN, UMAP, LPA. In the paper, two key algorithms have been detailed: DBSCAN and LPA. DBSCAN is a density-based clustering algorithm. However, managers usually find the clustering results too difficult to interpret and apply. To enhance the business value of clustering and create customer communities, the label propagation algorithm (LPA) has been proposed due to its quality and low computational complexity. The approach is validated on real life marketing database using advanced analytics platform Upsaily.
EN
With the rapid advancements in the Electronic Commerce sector, modern consumers are becoming increasingly aware of the prospects of the various pricing strategies, which have made their purchase decisions more sophisticated. Recent literature portrays an increased tendency among online shoppers to track product prices and wait for price markdowns prior to making their purchase decisions. This act of consumers is seen as strategic purchase behaviour, which is necessary for sellers to be aware of and frame their counter-strategies accordingly to prevent potential loss of revenue. This study aims at analyzing and measuring crucial factors that influence price tracking among online consumers. These include shopping experience, fair price perceptions and awareness about dynamic pricing. Using PLS SEM, this study also analyses the moderating effect of fair price perceptions on the overall shopping experience and price tracking behaviour of consumers. Statistical results reveal all three factors have significant direct and positive influence on price tracking behaviour and the moderation effect is significant and negatively influences consumer price tracking behaviour.
PL
Dzięki szybkim postępom w branży handlu elektronicznego, nowi konsumenci stają się coraz bardziej świadomi perspektyw różnych strategii cenowych, dzięki którym decyzje dotyczące zakupów stały się bardziej złożone. Najnowsza literatura opisuje zwiększoną tendencję kupujących online do śledzenia cen produktów i oczekiwania na obniżki cen przed podejmowaniem decyzji zakupowych. Ten akt konsumentów jest postrzegany jako strategiczne zachowanie zakupowe, które jest konieczne, aby sprzedawcy byli świadomi i dostosowywali swoje przeciw-strategie, aby zapobiec potencjalnej utracie dochodów. Celem tego badania jest analiza i pomiar kluczowych czynników, które wpływają na śledzenie cen wśród konsumentów internetowych. Należą do nich: wrażenia z zakupów, uczciwe postrzeganie cen i świadomość na temat dynamicznych cen. Wykorzystując PLS SEM, niniejsze badanie analizuje również moderujący wpływ uczciwej percepcji cenowej na ogólne wrażenia zakupowe i zachowanie cenowe konsumentów. Wyniki statystyczne pokazują, że wszystkie trzy czynniki mają znaczący bezpośredni i pozytywny wpływ na zachowanie cen, a efekt moderacji jest znaczący i negatywnie wpływa na zachowanie konsumentów przy śledzeniu cen.
EN
The aim of the paper is to apply generation marketing in the development of strategies in honey marketing. The research is based on primary data obtained by questionnaire survey conducted in 2018. The research sample contains 1100 honey consumers between 18-70 years. The questionnaires were distributed online (via e-mails and social media tools) and in paper version. For achieving the results, data were processes and analysed by descriptive statistics, chi-square test of independence, Mann-Whitney U test and Categorical Principal Components Analysis. Significant differences were detected among generations in terms of their preferences, their consumer and purchasing behaviour. The results of the research might be an useful situation analysis for beekeepers who should consider these differences when designing marketing mix strategies. The different generations of consumers need promotion tools, so in their promotion strategy, beekeepers should consider forming of event marketing as well, such as excursion to apiaries, observation hives, honey festivals, seminars with honey degustation or honey breakfast at schools.
PL
Celem artykułu jest zastosowanie marketingu generacji w opracowywaniu strategii w marketingu miodu. Badanie opiera się na danych pierwotnych uzyskanych w badaniu ankietowym przeprowadzonym w 2018 r. Próba badawcza zawiera 1100 konsumentów miodu w wieku 18-70 lat. Ankiety były rozpowszechniane online (za pośrednictwem poczty elektronicznej i narzędzi mediów społecznościowych) oraz w wersji papierowej. Aby uzyskać wyniki, dane były przetworzone i przeanalizowane przez statystyki opisowe, test niezależności chi-kwadrat, test U Manna-Whitneya i analizę podstawowych składowych głównych. Istotne różnice wykryto między pokoleniami pod względem preferencji, zachowań konsumenckich i zakupów. Wyniki badań mogą być przydatną analizą sytuacyjną dla pszczelarzy, którzy powinni wziąć pod uwagę te różnice przy opracowywaniu strategii marketingu mix. Różne pokolenia konsumentów potrzebują narzędzi promocji, więc w swojej strategii promocyjnej pszczelarze powinni rozważyć także formułowanie marketingu wydarzeń, takich jak wycieczka do pasieki, ule obserwacyjne, festiwale miodowe, seminaria z degustacją miodu lub śniadanie miodowe w szkołach.
EN
Digital resolution is currently one of the most important forces determining changes and their dynamics in the social, cultural and economic dimension. Digital technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence will, according to Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, play an increasingly important role while creating a new quality of the market space. Yet, these are multidimensional issues whose potential should be considered both, from the perspective of enterprises that create and/or adapt such technologies in their production, logistics or sale processes as well as in consumer perspective taking into account a degree of awareness, interest and fascination of potential buyers, users with such devices and solutions. This is determined by dualism of approach to digital technologies (economic approach vs. humanistic approach) and evaluation of their potential benefits and threats. It seems, however, that virtualization of consumer behaviour as a consequence of impact of technologies such as the Internet of Things and Artificial Intelligence, can at the same time be a significant driving force of further processes of digitalization, its dimensions and dynamics. The article attempts to identify the impact of digital technologies (IoT and AI) on attitudes, preferences and decisions of consumers and presented discussion was based on the results of own studies in the analysed area.
PL
Rewolucja cyfrowa jest obecnie jedną z najważniejszych sił determinujących zmiany i ich dynamikę w wymiarze społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Technologie cyfrowe, jak Internet of Things i Artificial Intelligence będą, zgodnie z Gartner’s Hype Cycle for Emerging Technologies 2017, odgrywały w najbliższych latach znaczącą rolę, kreując nową jakościowo przestrzeń rynku. To jednak pojęcia wielowymiarowe, których potencjał należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia przedsiębiorstw kreujących i/lub adaptujących te technologie w swoich procesach produkcyjnych, logistycznych czy sprzedażowych, ale także w ujęciu konsumenckim, uwzględniając stopień świadomości, zainteresowania i fascynacji potencjalnych nabywców, użytkowników tego typu urządzeniami i rozwiązaniami. Determinuje to dualizm podejścia do technologii cyfrowych (ujęcie ekonomiczne versus ujęcie humanistyczne) i ocenę ich potencjalnych korzyści i zagrożeń. Wydaje się jednak, że wirtualizacja zachowań konsumentów, jako następstwo wpływu technologii takich jak: Internet of Things i Artificial Intelligence, może być jednocześnie znaczącą siłą sprawczą dalszych procesów cyfryzacji, jej kierunków i dynamiki. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania wpływu technologii cyfrowych (IoT i AI) na postawy, preferencje i decyzje konsumentów, a prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych w omawianym zakresie.
EN
The intense processes of digital transformation are resulting in changes in consumer behavior in the fashion market. Thedigital consumer expects increasingly attractive products that reflect new fashion trends, a low risk of purchase and immediate availability. They are active and engaged, and interaction with them is becoming a form of creatingvalue for a company/brand. Being aware of fashion and their related needs, consumersrequire from brands a dialogue, transparency of activities undertaken, and personalisation of experiences created together with their diversity. A good solution here could be a fast fashion strategy, which is a new way of thinking about creating value with the customer and for them in the textile market. However, it requires from brands an increasingly customer-focused market orientation and looking for forms of communication that are much more engaging than before. The aim of the paper is to identify the influence of interactive forms of communication on shaping customer behavior in the fashion market. Particular attention was paid to social media, mobile marketing and solutions based on the concept of the Internet of Things.
PL
Intensywne procesy transformacji cyfrowej prowadzą do zmiany zachowań konsumentów na rynku mody. Konsument oczekuje coraz bardziej atrakcyjnych produktów, odpowiadających nowym trendom mody, niskiego ryzyka ich zakupu i natychmiastowej dostępności. Jest aktywny i zaangażowany, a interakcja z nim staje się formą współtworzenia wartości przez firmę/markę. Coraz bardziej świadomy mody i związanych z nią swoich potrzeb wymaga od marek dialogu, transparentności podejmowanych przez nie aktywności i personalizacji kreowanych doświadczeń przy ich jednoczesnej różnorodności. Odpowiedzią na to może być strategia „fast fashion”, która jest nowym sposobem myślenia o kreowaniu wartości z konsumentem i dla niego na rynku odzieżowym. Wymaga jednak od marek bardziej klientocentrycznej orientacji rynkowej i poszukiwania form komunikacji o wiele intensywniej angażujących, niż dotychczas. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu interaktywnych form komunikacji na kształtowanie zachowań konsumentów na rynku mody. Szczególną uwagę zwrócono na social media, mobile marketing i rozwiązania oparte na koncepcji Internet of Things.
PL
W artykule przeprowadzono analizę skali produkcji substytutów na rynku żywności i wykazano, jak kosztem substytutów żywności zmniejsza się spożycie pieczywa. Podjęte zagadnienia opracowano na podstawie ogólnych danych statystycznych GUS i wyliczeń własnych oraz wykazu i badania treści literatury – badaniami objęto lata 2013-2016. W badaniach uczestniczyli konsumenci pieczywa i substytutów żywności, czyli osoby pracujące w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego, młodzież i dzieci, osoby starsze, zwolennicy diet wegańskiej i wegetariańskiej. Do badań zastosowano pieczywo i pozostałe produkty piekarskie oraz ich substytuty. Można zatem przyjąć tezę, że przyswojenie pozytywnych zachowań żywieniowych w dzieciństwie staje się swoistym gwarantem utrzymania zdrowia i dobrej kondycji psychofizycznej aż do późnej starości.
EN
In the present paper, the analysis of the scale of production of the substitutes on the food market was carried out; the decrease of the bread consumption in favour of food substitutes was indicated. The undertaken problems were developed on the grounds of general statistical data of the Main Statistical Bureau (GUS) and own calculations as well as of the list and studies of the available literature – the studies included the period of 2013-2016. The research included the participation of the consumers of the bread and other food substitutes, that is, blue collar workers, teenagers and children and old people who preferred vegan or vegetarian diets. The object of the studies was bread and other baker’s products, and their substitutes. The author of the paper may state that the adoption of positive nutritional behaviours at the young age becomes a specific guarantee of good health and psycho-physical condition until the old age.
EN
In companies oriented toward marketing, consumers are at the centre of attention and learning about their market behaviour and preferences is the starting point in the process of shaping the marketing strategy. An organization, thanks to the right marketing strategy, can better adapt to its environment, which is a key element of strategic management. Therefore, this article addresses the issue of consumer behaviour relative to festivals. The first part of the paper features a brief description of consumers of music, film, and theatre festivals in Poland based on surveys, and the second part describes cultural consumers’ market behaviour. The researchers collected data for this study on N=891 consumers of five Polish festivals in 2016/2017.
PL
W firmach zorientowanych na marketing, konsumenci znajdują się w centrum uwagi, a rozpoznanie ich zachowań rynkowych i preferencji jest punktem wyjścia w procesie kształtowania strategii marketingowej. Organizacja, dzięki odpowiedniej strategii marketingowej, może lepiej dostosować się do swojego otoczenia, które jest kluczowym elementem zarządzania strategicznego. Dlatego w artykule rozważano kwestię zachowań konsumenckich w odniesieniu do festiwali. Pierwsza część artykułu zawiera krótki opis konsumentów festiwali muzycznych, filmowych i teatralnych w Polsce, a druga część w oparciu o badania ankietowe, opisuje zachowania rynkowe konsumentów usług kulturalnych. Autorzy zebrali dane do tego badania na próbie (N = 891) konsumentów pięciu polskich festiwali w roku 2016/2017.
EN
Multi-channel consumer behaviour has become an everyday reality. Increasing numbers of purchasing processes are carried out using more than one channel. However, there are no commonly used measures of multichannel consumer behaviour intensity. The article attempts to fill this gap – it proposes two primary indices for the intensity of multi-channel behaviours: in a specific purchasing process (MCA_IPI – in two variants) and for many purchasing processes (MCA_MPI). The last measure looks particularly promising as being a normalised to the 0-1 range index, and independent of the number of analysed channels as well as the separate stages of the purchasing process. Proposed measures have practical applications – they allow to segment the buyers regarding the intensity of multi-channel behaviours and to observe changes in the structure of channel use by buyers over the time.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.