Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 434

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
Pogłębiający się deficyt wody, a także nadmierne zanieczyszczenie środowiska stanowią o konieczności szukania alternatywnych rozwiązań prowadzących do bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów. Pojawiające się programy dofinansowujące zielone technologie wychodzą naprzeciw potrzebom środowiska naturalnego. Ekologiczne systemy zintegrowane, zbudowane z materiałów najwyższej jakości, stanowią ciekawe rozwiązanie, które w przyszłości stanie się opłacalne nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i domowego budżetu.
EN
The deepening water deficit and excessive environmental pollution make it necessary to look for alternative solutions leading to a more rational use of available resources. The emerging green technology co-financing programs meet the needs of the natural environment. Eco-integrated systems built with the highest quality materials are an interesting solution, which in the future will be profitable not only for the environment, but also household budget.
PL
Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i urządzeń sanitarnych jest wciąż aktualnym wyzwaniem agendy wodnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pomimo wysiłków podejmowanych przez państwowe i międzynarodowe instytucje zarządzające zasobami wodnymi, w regionach świata zagrożonych ubóstwem sytuacja niewiele się zmienia. Kampania Światowego Dnia Wody 2021 skierowana jest zarówno do indywidualnych użytkowników wód, jak też do instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę wodną. Każdy z nas musi wziąć na siebie odpowiedzialność przeciwdziałania kryzysowi wodnemu i sanitarnemu i odpowiedzieć na pytanie: „Co woda oznacza dla mnie?". Polsce nie grozi skrajny brak dostępu do wody i urządzeń sanitarnych, jednakże zapewnienie dyspozycyjnych zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa, środowiska i gospodarki przy zachowaniu opłacalności ekonomicznej to niezmiennie trudne i odpowiedzialne zadania ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej.
EN
The UN water agenda challenge of ensuring the availability of water and sanitation for all still needs to be addressed. Despite the efforts of national and international institutions charged with water resources management, the situation in regions threatened with poverty has not significantly changed. The World Water Day 2021 campaign is addressed both to individual water users and water management institutions. Each and every one of us needs to take up responsibility for counteracting water and sanitation crisis and answer the question: ‘What does water mean to me?'. Poland is not threatened by extreme lack of access to water and sanitation; however, ensuring available water resources to satisfy the needs of the society, environment and economy while preserving economic viability is a particularly difficult and responsible task of the minister in charge for water management.
PL
Wiosna 2020 r. była w Polsce kolejną już z rzędu wiosną z bardzo małymi opadami deszczu. Również zima 2019/2020 nie należała do zbyt mroźnych, a w tym okresie zupełnie nie dało się także „zauważyć” śniegu. To wszystko spowodowało, że jak mantra wrócił na tapetę temat „stepowienia Wielkopolski”. Naukowcy po raz kolejny się uaktywnili, politycy „z ogromną troską nad problemem się pochylili”, decydenci i gospodarze terenu „zabrali głos”, ale – ponieważ spadło znowu trochę deszczu – nad tym problemem znowu zapadła cisza.
PL
Obowiązek kontroli zanieczyszczeń u źródła jest wpisany w europejskie prawo. Jego realizacja jest jednak często niezrozumiała lub zbyt trudna, wymagająca perspektywicznego myślenia i zrozumienia sensowności długoterminowych działań. To powoduje, że wciąż nowe zanieczyszczenia rozlewają się po świecie generując koszty środowiskowe i zdrowotne.
PL
Jedną z konkluzji poprzedniego artykułu (część 1) było stwierdzenie, że woda nie może być dostępna za darmo. W dodatku presja antropogeniczna jest tak olbrzymia, że utrzymanie gospodarki wodnej będzie zapewne kosztować coraz więcej. Finansowanie usług wodociągowych i kanalizacyjnych w czasach stabilnych jest i tak narażone na wiele trudności. Wynikają one z zapotrzebowania na kapitał będący w ciągłej konfrontacji z taryfami, które muszą pozostać przystępne cenowo. Sytuacja spowodowana wirusem rozprzestrzeniającym chorobę COVID-19 wywoła zaburzenia i tak w wielu miejscach trudnej do osiągnięcia równowagi pomiędzy dostępnością usług a ich ceną.
PL
Tyle się słyszy o zmianach klimatu, stepowieniu Europy, a zwłaszcza Wielkopolski. Ogłasza się szumne projekty, w których ogromne gremia ludzkie, między innymi szarzy obywatele, mają prawo zabierać głos i wysuwać swoje propozycje. Można by się zastanawiać, czy rzeczywiście chodzi o działania mające zapobiegać tej oczywistej klęsce, jaka w najbliższym czasie może spotkać Wielkopolskę czy też ma to tylko cel PR. Chodzi o tak popularny ostatnio slogan Public Relations (PR) to z angielskiego: relacje publiczne, czyli o „odpowiednie” kontakty z otoczeniem, inaczej imagistyka społeczna – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem, których celem jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań polityków, decydentów, danej osoby lub organizacji.
PL
Spektroskopia fotoelektronów w zakresie promieniowania X, (XPS, z ang.: X-ray photoelectron spectroscopy) jest nowoczesną metodą analityczną wykorzystywaną w wielu wiodących ośrodkach naukowych na świecie. Jest ona stale ulepszana, jak też poznawane są nowe obszary jej zastosowania. W niniejszym artykule przedstawione zostały możliwości wykorzystania metody XPS w ramach obszarów badawczych powiązanych z gospodarką wodną, takich jak analiza jakościowa i ilościowa wód oraz osadów dennych, ocena stanu technicznego obiektów i instalacji wodnych oraz badania technik membranowych i bioreaktorów wykorzystywanych w ochronie środowiska wodnego.
EN
X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) is a modern analytical method used in many leading research centers around the world. It is constantly being improved, as well as new areas of its application are discovered. This article presents a possibility of XPS applications to research areas related to water management, such as qualitative and quantitative analysis of waters and bottom sediments, assessment of the technical condition of water facilities and installations, as well as research on membrane techniques and bioreactors used for the protection of the aquatic environment.
PL
Gospodarka niewykorzystanymi i przeterminowanymi lekami wymaga zrewidowania w całym regionie Morza Bałtyckiego. Zastosowanie różnych środków w celu zmniejszenia emisji do środowiska aktywnych składników farmaceutycznych (z ang. active pharmaceutical ingredients – APIs) oraz udoskonalenie procedur odbioru i przetwarzania zebranych farmaceutyków, uważane jest za łatwo osiągalny cel.
PL
Zmiany klimatyczne, o których się mówi coraz częściej, a które dotykają branżę wodociągową zmuszają nas do nowego spojrzenia na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Dotychczas uwaga producentów wody skupiona była przede wszystkim na poprawieniu jej jakości. Prowadzone były i są zadania modernizacyjne dużych i małych obiektów wodociągowych, które wykorzystują dotacje unijne po to, żeby odbiorcom dostarczać bezpieczną wodę. Dotychczas problemy z przesyłem odpowiedniej ilości wody występowały tylko latem. Jeśli zmiany klimatu będą postępować w tak szybkim tempie w kierunku braku opadów deszczu i śniegu oraz odnotowywać będziemy coraz wyższe temperatury powietrza, producenci wody pitnej będą przyjmowali skargi przez cały rok od swoich klientów, dotyczące właśnie braku wody.
PL
Ponowne wykorzystanie wody jest niezbędnym elementem zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów przemysłowych, rolniczych, komercyjnych i mieszkaniowych.
PL
Woda jest podstawowym związkiem chemicznym, na którym zbudowane jest życie na Ziemi. Na sprawy wody można spoglądać z różnych punktów widzenia. Wszechobecność tego składnika świadczy o jego ważności i potrzebie zachowania stabilności w dostępności do źródeł obecności wody. Bilans wody w skali globalnej jest zachowany i podlega regularnym cyklom przemian. Cały świat, a więc i Polska jest zagrożona problemem braku wody słodkiej. W zaistniałej sytuacji należy zdefiniować i określić ramy czasowe realizacji programu naprawy i unowocześnienia gospodarki wodnej w Polsce.
EN
Water is the basic chemical compound on which life on Earth is built. Water matters can be viewed from different points of view. The omnipresence of this component proves its importance and the need to maintain stability in the availability of water sources. The global water balance is maintained and is subject to regular cycles of changes. The whole world, including Poland, is threatened with the problem of the lack of fresh water. In this situation, it is necessary to define and state the time frame for the implementation of the program of repair and modernization of water management in Poland.
PL
W obliczu wyczerpywania się zasobów naturalnych, równoczesnej nadprodukcji odpadów oraz nadmiernej emisji zanieczyszczeń do atmosfery Unia Europejska powiedziała „stop". Eksperci doszli do wniosku, że skoro natura funkcjonuje dzięki obiegom zamkniętym, np. wody, tlenu czy azotu, to w podobny sposób może działać również gospodarka. Pierwsze efekty wprowadzenia systemu cyrkulacyjnego powinny być widoczne w 2030 r. Dużą rolę do odegrania w gospodarce obiegu zamkniętego mają firmy z szeroko rozumianej branży wodno-kanalizacyjnej.
PL
W czasach, gdy dookoła rozbrzmiewa hasło: „kryzys klimatyczny”, a umiejętne gospodarowanie wodami stało się jednym z najważniejszych wyzwań - nie tylko gospodarczych, przyrodniczych, ale i społecznych - studia na kierunkach zajmujących się wodą, zdają się być świetnym pomysłem... Sprawdziliśmy jak to wygląda w praktyce i na początek dobra wiadomość - absolwenci kierunków wodnych nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, bo „ekspertów od wody” ciągle na rynku brakuje.
PL
Gospodarka wodna jest obecna w dokumentach strategicznych, przygotowywanych przez podmioty administracji rządowej i samorządowej. Dotyczy to zarówno strategii rozwoju kraju, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, strategii sektorowych, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, gminnych studiów uwarunkowań i kierunków przestrzennych, strategii rozwoju gmin oraz innych dokumentów na poziomie krajowym i regionalnym. Zawarte w tych dokumentach zapisy tematykę gospodarki wodnej podejmują w szerszym aspekcie - rozwoju społeczno-ekonomicznego lub przestrzennego, ewentualnie z punktu widzenia danego sektora, którego dokument strategiczny dotyczy. Celem alertu jest dokonanie analizy istniejącego stanu, tzn. miejsca i znaczenia gospodarki wodnej w tych dokumentach, a także zwrócenie uwagi na sytuacje wymagające zmiany.
PL
W pracy przedstawiono problemy związane z niedoborami wody i suszami w dokumentach unijnych i krajowych.
EN
The paper presents problems concerning water scarcity and droughts in EU and national documents.
20
Content available O czym się mówi w gospodarce wodnej w Polsce?
PL
Przedstawiono, na tle siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju ONZ, wagę właściwego gospodarowania zasobami wodnymi i racjonalnego korzystania z nich. Podkreślono zasadnicze znaczenie gospodarki wodnej w przeciwdziałaniu niekorzystnym skutkom zmian klimatycznych. Na podstawie ogólnie dostępnych informacji opisano najważniejsze plany w zakresie żeglugi śródlądowej i przeciwdziałania powodziom i suszom w Polsce. Na tle historycznym i porównań z rozwiązaniami zagranicznymi pokazano złożone uwarunkowania realizacji i efektywności planowanych przedsięwzięć lub działań. W podsumowaniu wskazano na integralność gospodarki wodnej i konieczność wielokryterialnej optymalizacji projektowanych działań.
EN
The importance of proper water resource management and rational use was presented in comparison with seventeen UN sustainable development goals. The fundamental importance of water management was emphasized in counteracting the adverse effects of climate change. The most important plans in the field of inland navigation and prevention of floods and droughts in Poland were described based on publicly available information. Complex conditions of implementation and effectiveness of planned projects or activities were shown in comparison to historical, and foreign solutions. The summary indicates the integrity of water management and the need for multi-criteria optimization of planned activities.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.