Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plastic working
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono analizę możliwości i czynników warunkujących stosowanie tworzyw sztucznych w narzędziach do obróbki plastycznej (tłoczników i wykrojników). Dokonano przeglądu własności tworzyw sztucznych, które determinują możliwości ich zastosowania na elementy tłoczników i wykrojników. Przeprowadzono także analizę cech materiałowych i użytkowych tworzyw niemetalowych stosowanych na elementy tłoczników i wykrojników.
EN
In this paper an analysis of the factors determining the use of plastics in the tools for plastic working (dies and punching dies) are provided. The properties of plastics have been reviewed to determine their applicability to stamping elements. The material and performance characteristics of non-metallic materials are discussed. Criteria are also proposed that can be useful for the selection of material for piston elements. In addition, the ranges of applications of plastics are indicated depending on the number of productions, the function performed by the piston element and the geometric features of the elements produced by this technique.
PL
W artykule opisano wyniki badań doświadczalnych istnienia potencjalnych pęknięć w grubościennych profilach wykonanych metodami obróbki plastycznej. Inspiracją do napisania artykułu były badania zlecone autorowi, mające na celu potwierdzenie istnienia pęknięć powstałych na łukach, przy zginaniu blach tworzących profile ramion maszyn budowlanych. Istnienia tych pęknięć ostatecznie nie potwierdzono. Głównym wnioskiem jest to, że w niektórych przypadkach, kiedy podejrzewamy istnienie uszkodzeń, warto jest w czasie badań spotęgować ich przyczynę, aby ostatecznie wykluczyć ich istnienie.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki oceny makro i mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych walcowanych prętów ze stali C45 z wsadów z ciągłego odlewania. Dokonano oceny makrostruktury na podstawie próby Baumana oraz głębokiego trawienia. Na podstawie badań makro i mikrostruktury wykazano, że przy wstępnym przerobie plastycznym wlewków drogą walcowania mogą wystąpić nieciągłości i wady wewnętrzne. Otrzymane wyniki właściwości mechanicznych na podstawie statycznej próby rozciągania, próby udarności, pomiaru twardości wskazują większy wpływ miejsca pobrania próbki niż stopień przerobu plastycznego, co może wynikać zarówno z jakości wlewków jak i warunków walcowania.
EN
The paper presents the results of evaluation of the macro and microstructure as well as mechanical properties of rolled bars made from steel C45 from continuously cast stock. The macrostructure was examined using Baumann's method and deep etching. Based on the examination of the macro and microstructure, it was shown that discontinuities and internal defects may occur during initial plastic processing of ingots by rolling. Mechanical properties determined from the static tensile test, impact test and hardness measurements indicate a greater influence of the sampling site than of the degree of plastic processing, which may results from both the quality of ingots and the rolling conditions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury walcowania i parametrów późniejszego statycznego wygrzewania izotermicznego taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru na zakres przebudowy ich struktury i zmiany właściwości mechanicznych w następstwie procesów aktywowanych cieplnie. Proces obróbki plastycznej realizowano w temperaturze pokojowej lub po oziębianiu w ciekłym azocie. Zmiany struktury po izotermicznym wygrzewaniu w temperaturze 650°C, 700°C, 750°C i 800°C analizowano ilościowo przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej z układem do analizy dyfrakcji elektronów wstecznie rozporoszonych (EBSD) a zmiany właściwości mechanicznych na podstawie wyników statycznej próby rozciągania taśm w temperaturze pokojowej w atmosferze powietrza. Stwierdzono, że walcowanie w zakresie kriogenicznym zwiększa, względem walcowania w temperaturze pokojowej, poziom zmagazynowanej energii odkształcenia plastycznego, przez co zwiększa liczbę zarodków rekrystalizacji, stopień rozdrobnienia ziarna po rekrystalizacji - aż do poziomu nano, jak też efektywność rekrystalizacji statycznej mierzoną udziałem granic szerokokątowych w ogólnej populacji granic ziarn. Uzyskane taśmy cechują się wysokim poziomem umocnienia granicami ziarn (granica plastyczności i doraźna wytrzymałość na rozciąganie istotnie powyżej 2GPa) przy zadowalającej podatności do odkształcenia trwałego (wydłużenie względne do zerwania w próbie rozciągania w temperaturze pokojowej w powietrzu, nawet powyżej 20%).
EN
An influence of the plastic working temperature and subsequent annealing on the structure and mechanical properties of Ni3Al-based intermetallic alloy with zirconium and boron additionis shown in the paper. The cold rolling process was conducted at room or liquid nitrogen temperature. The effects of structure rebuilding after isothermal heat treatment at 650°C, 700°C, 750°C or 800°C were observed by using a scanning electron microscopy coupled with an electron backscatter diffraction system (EBSD) and finally static tensile tests were done. It was confirmed that the value of plastic working temperature significantly affects stability of Ni3Al structure during isothermal annealing and, as a result, influences mechanical properties of investigated intermetallic strips. The higher amount of deformation energy stored in case of cold rolling of strips quenched at liquid nitrogen supports both more frequent nucleation of a new grains, confirmed by a bigger amount of nano grains and more effective recrystallization process estimated by a lower ratio of low to high angle grain boundaries participation in the structure. Finally not only better strength but also better plasticity of liquid nitrogen temperature rolled Ni3Al strips in comparison to room temperature rolled one was confirmed.
6
Content available Lekkie rozwiązania w przemyśle samochodowym
PL
W artykule omówiony został wpływ stosowania lekkich rozwiązań w przemyśle samochodowym na rozwój stosowanych cieczy roboczych przy obróbce plastycznej elementów pojazdów.
EN
Paper discussed the effect of using the lightweight solutions in automotive industry upon the development of metalworking fluids applied during formation the automotive components.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wytwarzania powłok tlenkowych w procesie utleniania anodowego na stopie aluminium o symbolu EN AW-2017A, którego głównym dodatkiem stopowym była miedź w ilości 3,5÷4,5%. Anodyzację prowadzono w kąpielach zawierających kwas siarkowy(VI), kwas szczawiowy, kwas winowy i podwójne mieszaniny tych kwasów. Powłoki o największej grubości oraz najlepszej odporności antykorozyjnej, po przepływie takiego samego ładunku elektrycznego, otrzymano stosując roztwory kwasu siarkowego(VI) lub kwasu siarkowego(VI) z dodatkiem kwasu winowego w temperaturze 0°C.
EN
Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0Paper presents the results of the investigations on the preparation of oxide coatings on aluminum alloy EN AW-2017A containing 3.5÷4.5% of copper as the main alloying component by anodic oxidation. Anodization was conducted in the baths composed of sulfuric(VI) acid, oxalic acid, tartaric acid and binary mixtures of these acids. Thickest coatings, showing at the same time best corrosion resistance, at the same electrolysis charge were obtained using the baths containing sulfuric(VI) acid or sulfuric(VI) acid with the addition of tartaric acid, at the temperature of 0°C.
PL
Tradycyjnym materiałem stosowanym na silnie obciążone narzędzia do obróbki plastycznej są stale narzędziowe o ledeburytycznej strukturze (stale narzędziowe do pracy na zimno i stale szybkotnące). Charakterystyczną cechą tych stali, wytwarzanych tradycyjnie, zwłaszcza o większych wymiarach, jest duża niejednorodność struktury węglikowej – segregacja, która wpływa dominująco na odkształcenie trwałe zahartowanego materiału. Odporność na odkształcenie trwałe jest cechą użytkową stali i może być – według autora – wyrażona granicą plastyczności w próbach mechanicznych, np. w próbie zginania. W Instytucie Obróbki Plastycznej analizowano wpływ struktury węglikowej na właściwości mechaniczne stali o ledeburytycznej strukturze oraz wybrane metody umożliwiające poprawę tych właściwości. Zastosowano metodę przetapiania elektro- żużlowego (metalurgiczną) oraz metody plastycznego kształtowania – wyciskanie współ- bieżne i przekuwanie. Badania wykazały, że segregacja pasmowa węglików, zwłaszcza w wałkach o dużych średnicach, jest duża i wzrasta w głąb materiału. Taki stan powoduje znaczne różnice właściwości w prostopadłych do siebie kierunkach (w próbkach pobranych wzdłuż i w poprzek pręta). Zastosowane przetapianie elektrożużlowe spowodowało polepszenie własności mechanicznych stali SW7M, zwłaszcza zmęczeniowych (spowodowało zwiększenie liczby cykli naprężenia do zniszczenia próbki) oraz sprawiło, że materiał wykazywał jednorodne właściwości. Kolejne przekuwanie materiału przetopionego nie spowodowało dalszej poprawy właściwości, spowodowało natomiast anizotropię, choć nie tak wyraźną jak w materiale wyjściowym (w elektrodzie). Obróbka plastyczna spowodowała znaczną poprawę właściwości stali o strukturze ledeburytycznej po wyciskaniu dużym gniotem i po wielokrotnym (trzykrotnym) przekuciu. Po obróbce cieplno-plastycznej stali SW7M (hartowanie z temperatury wyciskania) uzyskano wyraźny wzrost umownej granicy plastyczności w próbie zginania, choć anizotropia materiału nie została usunięta, a duża wartość odkształcenia spowodowała znaczne rozdrobnienie węglikowej struktury. Po przekuciu wałka ze stali NC11 o średnicy 100 mm uzyskano pogorszenie właściwości – zmniejszenie udarności zarówno po jedno, jak i po trzykrotnym przekuciu. Podczas badań zmęczeniowych stwierdzono natomiast wyraźną poprawę właściwości wytrzymałościowych (wzrost liczby cykli do zniszczenia próbki o około 160 %) po trzykrotnym przekuciu. Badania wykazały, że niezależnie od gatunku stali duża segregacja węglików i jej nieodpowiednie rozmieszczenie (w miejscach dużych obciążeń podczas pracy) wpływa na zmniejszenie trwałości narzędzi ocenianej liczbą cykli do zniszczenia próbek. Wykazano ponadto, że zastosowane w badaniach technologie (przetapiania i obróbki plastycznej) zmniejszają niekorzystne zróżnicowanie właściwości, choć całkowite usunięcie niejednorodności – jak w stalach produkowanych metodami metalurgii proszków – nie jest możliwe.
EN
Tool steels with ledeburite structure (cold-work and high-speed steels) are the materials conventionally used to make tools for plastic working subjected to high loads. A characteristic quality of these steels, manufactured traditionally, particularly at larger dimensions, is high inhomogeneity of the carbide structure – segregation, which has a dominant impact on permanent deformation of hardened material. Resistance to permanent deformation is a functional property of steel and can be – according to the author – expressed by the yield point in mechanical tests, e.g. bending test. The effect of the carbide structure on the mechanical properties of steel with ledeburite structure as well as selected methods enabling improvement of these properties were analyzed at the Metal Forming Institute. Electroslag remelting (metallurgical) and plastic working methods – co-extrusion and reforging were applied. Investigations showed that segregation of carbides into bands, particularly in shafts of large diameters, is high and increases deeper into the material. Such a state causes significant differences in properties in directions perpendicular to one another (in samples collected from a rod longitudinally and transversely). The application of electroslag remelting improved the mechanical properties of SW7M steel, particularly fatigue properties (increased to number of stress cycles until sample destruction), and caused the material to exhibit homogeneous properties. Reforging of the remelted material did not bring about further improvement of properties, however it did cause anisotropy, although not as distinct as in the starting material (in electrode). Plastic working significantly improves the properties of steel with ledeburite structure after high-draft extrusion and multiple (three-fold) forging. After thermo-mechanical treatment of SW7M steel (hardening from extrusion temperature), a clear increase in the conventional yield point was obtained in the bending test, although the material’s anisotropy was not removed, and the high value of deformation caused significant refinement of the carbide structure. After reforging of a shaft made of NC11 steel with a diameter of 100 mm, deterioration of properties was obtained – reduction of impact resistance after both single and triple forging. However, clear improvement of strength properties was observed during fatigue tests (approx. 160% increase of number of cycles until sample destruction) after triple forging. Tests showed that, regardless of the grade of steel, high carbide segregation and inadequate distribution (at high load points during work) reduces the lifetime of tools, evaluated as the number of cycles until sample destruction. Moreover, it was also shown that the technologies used over the course of investigations (remelting and plastic working) reduce unfavorable diversification of properties, although complete removal of inhomogeneity – as in steels manufactured using powder metallurgy methods – is not possible.
EN
Pearlitic steels containing from some 0,8 to 0,95% C belong to the group of unalloyed steels intended for cold drawing or rolling. One of the problems discussed in literature is cracking of pearlitic steel subjected to plastic working, caused by high brittleness of the lamellar precipitations of hard cementite. This issue is extremely important because it affects significantly reduce fatigue strength. The paper presents proposals to modify the process of heat treatment, results in getting a steel with spheroidal structure characterized by better plastic properties, in order to eliminate this problem.
PL
Ze względu na możliwości warsztatu siłowni statku oraz stoczni remontowych do nakładania powłok regeneracyjnych zastosowano metodę natryskiwania płomieniowego. Powłoki stopowe i kompozytowe nakładano na odtłuszczone płomieniowo próbki ze stali C45. Do natryskiwania użyto palnika „Casto- -Dyn 8000” firmy Castolin. Powłoki otrzymane za pomocą natryskiwania cieplnego mają dużą chropowatość powierzchni. Dlatego muszą być poddane obróbce wykończeniowej. Najczęściej stosuje się obróbkę skrawaniem. Ze względów ekonomicznych i technologicznych jest ważne, aby obróbka była bezwiórowa, a powłoki były cienkie, odporne na ścieranie, o dużej gładkości. Aby uzyskać poprawę jakości powierzchni powłok stopowych niklowych oraz kompozytowych z niklową osnową otrzymywanych metodami natryskowymi zaproponowano obróbkę plastyczną na zimno przez prasowanie i walcowanie. Walcowanie i prasowanie prowadzono na zimno w temperaturze pokojowej z zastosowaniem gniotu względnego 12%. Proces walcowania prowadzono na walcarce duo znajdującej się w Instytucie Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Walcowanie prowadzono przy stałej prędkości walcowania 0,2 m/s. Prasowanie wykonano na prasie hydraulicznej typu ZD20 w Laboratorium Obróbki Plastycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Oceny wpływu obróbki plastycznej na wybrane właściwości i jakość powierzchni powłok dokonano w Laboratorium Inżynierii Powierzchni na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni. Natryskiwane cieplnie powłoki ze stopu Ni–Al charakteryzują się relatywnie dużą przyczepnością do stalowego podłoża. Powłoki na osnowie niklu zawierające aluminium są odporne na działanie wody morskiej. Wynika to z możliwości powstania na jej powierzchni odpornej na działanie środowiska morskiego warstwy pasywnej zbudowanej głównie z tlenku aluminium oraz tlenku niklu. Na podstawie wyników badań doświadczalnych walcowania na zimno oraz prasowania stwierdzono, że nastąpiło znaczne zmniejszenie porowatości odkształconych plastycznie powłok, a także uzyskano mniejszą chropowatość powierzchni powłok i zwiększenie twardości badanych powłok po obróbce plastycznej. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że istnieje możliwość zastosowania w przemyśle okrętowym technologii obróbki plastycznej do kształtowania wybranych właściwości natryskiwanych płomieniowo powłok stopowych Ni–Al i powłok kompozytowych Ni–Al–Al2O3.
EN
The paper presents a method of flame spraying a coating of regeneration due to the technological capabilities of the ship workshop and of the repair shipyard. Alloy and composite coatings were applied to degreased samples of C45 steel. A torch "Casto-Dyn 8000" produced by Castolin was used for spraying. The coatings obtained by thermal spraying have a large surface roughness. Therefore, the coating must be treated with finishing. Machining is the most often applied method. For economic and technological reasons, it is important that the coatings are treated with sheet metal fabrication and that they are thin, abrasion resistant and of high smoothness. To improve the quality of the surface of an alloy of nickel and nickel composite matrix obtained by spray methods, cold working by pressing and rolling was proposed. Rolling and pressing were carried out in the cold using a relative draft 12%. The rolling process was carried out on a rolling mill duo located at the Institute of Metal Forming and Safety Engineering, Faculty of Production Engineering and Materials Technology at Czestochowa University of Technology. Rolling was carried out at a constant rolling speed of 0.2 m/s. Pressing was performed on a hydraulic press type ZD20 in Metal Forming Laboratory of the Faculty of Mechanical Engineering at Gdańsk University of Technology. The assessment of the impact of plastic working on selected properties and surface quality of coatings was made in Surface Engineering Laboratory at the Faculty of Marine Engineering at Gdynia Maritime University. Thermally sprayed coatings of Ni–Al alloy have a relatively high adhesion to the steel substrate. Nickel–aluminium coatings are resistant to seawater. This is due to the possibility of forming on its surface, which is resistant to the marine environment, a passive layer constructed primarily of aluminum oxide and nickel oxide. After experimental cold rolling and pressing it was concluded that there was a significant reduction in the porosity of the plastically deformed coating. Also, lower surface roughness and increased coating hardness after plastic working were achieved. After conducted research it was stated that plastic working in the shipbuilding industry can be used for the development of selected properties of flame sprayed coatings of Ni–Al alloy and composite coatings Ni–Al–Al2O3.
PL
W artykule przedstawiono problem związany z procesem technologicznym i sterowaniem w produkcji łożysk tocznych. Omówiono proces produkcji łożysk tocznych dotyczący fazy obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem oraz montażu łożyska. Przedstawiono linię transportową która może być w dowolny sposób skonfigurowana za pomocą odpowiedniego połączenia rozdzielaczy współpracującymi z dowolną liczbą obrabiarek w procesie toczenia, szlifowania i dogładzania. Omówiono również układ pomiarowo - sterujący w procesie montażu łożysk tocznych.
EN
In this article, an issue connected with the manufacturing process and controlling in the manufacturing of rolling bearings has been presented. The process of manufacturing rolling bearings concerning the phase of plastic forming, machining and assembling has been described. The transport line which can be configured in any way by using a suitable connection of dividers and cooperating with any number of machine tools in the process of turning, grinding and super finishing has been presented. The control measuring system in assembly process of ball bearings has been also described.
EN
Alloy and composite coatings are widely used in engineering, automotive and shipbuilding because of the possibility of improving the operational characteristics of the surface layer (mechanical, tribological, corrosion and decorative). The welding technology of applying alloy and composite coatings is widely used. The technology of infrasound thermal spraying of metal matrix composite coatings was presented. It is a simple technology and a very useful one in ship machinery regeneration during the cruise craft (e.g. internal combustion engines, torque pumps, separators). The metal matrix composite coatings must undergo finishing due to high surface roughness after application. Coatings obtained by thermal spraying have a large surface roughness, it is therefore necessary to make finishing coatings. Due to economic and technological developments it is essential that the coating was thin, abrasion-resistant, high smoothness, and the finishing was of chip that is not cause material loss. In order to ensure quality of technology offered the elements of the of machines used in shipbuilding of cold working by rolling, with small values of strain ratio, ultimately as a finishing alloy and composite coating is planned to use surface plastic forming of machine parts.
13
Content available Ocena odkształcenia granicznego stopu magnezu AZ91
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu procesu wyciskania ze zmienną drogą odkształcenia i procesu wyciskania współbieżnego na właściwości plastyczne stopu magnezu AZ91. Wyniki wskazują, że przetworzenie wlewka metodą KOBO w wąskim zakresie temperatury, może doprowadzić do cech nadplastycznych badanego stopu. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w Instytucie Obróbki Plastycznej.
EN
This paper presents the results of research influence of extrusion on variable way of deformation AZ91 magnesium alloy. The results indicate that the corresponding processing of the ingot by KOBO extrusion method can lead investigated alloy to superplastic flow. This paper presents the results of a preliminary study.
PL
Niekonwencjonalne technologie przetwarzania metali otwierają nowe możliwości kształtowania plastycznego metali. W pracy podjęto problem wpływu wyciskania ze zmienną drogą odkształcenia na właściwości plastyczne odlewniczego stopu magnezu AZ91. Wyniki wskazują, że odpowiednie przetworzenie wlewka metodą KOBO może doprowadzić do cech nadplastycznych badanego stopu. W artykule przedstawiono wyniki prowadzonych w Instytucie Obróbki Plastycznej badań.
EN
Unconventional metal processing technologies are opening up new possibilities for plastic forming of metals. This paper discusses problem with influence of extrusion on variable way of deformation AZ91 magnesium alloy. The results indicate that the corresponding processing of the ingot KOBO method can lead to superplasticity investigated alloy characteristics. This paper presents the results of a preliminary study.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie analizy numerycznej do opracowania stanu odkształcenia i naprężenia w powłokach stopowych Ni-5%Al po procesie walcowania. Modelowanie numeryczne wykonano za pomocą programu FORGE2-V3.0 opartego na metodzie elementów skończonych. Zastosowano dwie wartości gniotów względnych 5% i 10%. Następnie przeprowadzono badania eksperymentalne i określono wpływ wielkości odkształcenia plastycznego na umocnienie i struktur´ geometryczną powierzchni walcowanych płaskich wyrobów stalowych z natryskiwaną płomieniowo powłoką stopową Ni-5%Al. Badania wykonano dla gniotów względnych 5% i 10%. Badania przyczepności powłok nie wykazały negatywnego wpływu procesu walcowania na ich adhezji´ do stalowego podłoża.
EN
In the paper, the use of the numerical analysis of the distribution of stress and strain in the Ni-5%Al coatings after rolling process was presented. The numerical modeling was performed using FORGE2-V3.0 based on the finite element method. Two values of relative drafts (5% and 10%) were applied. Then, experimental research was conducted and the influence of the size of plastic deformation on the strengthening of the surface geometry and structure of flat-rolled steel products from the flame sprayed coating of Ni-5%Al was determined. The study was performed to relative drafts 5% and 10%. Adhesion studies showed no negative impact on the process of rolling adhesion to the steel substrate.
PL
Artykuł dotyczy oceny wpływu procesu wyciskania współbieSnego na zimno prętów, metodą KOBO, na własności stopu AZ31. Przedstawiono wyniki badań własności plastycznych i struktury. Dla porównania badano własności prętów wyciskanych współbieSnie na gorąco na prasach hydraulicznych. Stwierdzono, Se pręty po procesie KOBO wykazują większy zakres plastyczności w temperaturach o ok. 50 °C. W efekcie stop AZ31 po przeróbce metodą KOBO moSe być poddany dalszej obróbce plastycznej, juS w temperaturze 175 °C.
EN
The article pertains to the evaluation of the effect of the cold rod coextrusion process using the KOBO method on the properties of the AZ31 alloy. The results of tests of plastic properties and structure have been presented. For comparison, the properties of rods made by means of hot coextrusion on hydraulic presses were tested. It was stated that rods after the KOBO process exhibit a greater range of plasticity in temperatures of approximately 50 oC. In effect, the AZ31 alloy after treatment using the KOBO method may be subjected to further plastic working at temperatures as low as 175oC.
17
PL
Przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu kształtowania plastycznego odkuwki wielostopniowego wałka napędowego ze stopu tytanu Ti6Al4V, który jest wytwarzany ze stali w procesach skrawania. Symulacje numeryczne wykonano dla trzech technik plastycznego kształtowania: kucia matrycowego na młocie, walcowania poprzecznoklinowego oraz obciskania obrotowego. Obliczenia przeprowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych (MES), wykorzystując komercyjne pakiety oprogramowania DEFORM – 3D oraz Simufact forming. Omówiono modele geometryczne zastosowane w obliczeniach. Symulacje przeprowadzono w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, w trakcie którego wyznaczano rozkłady intensywności odkształcenia oraz temperatur, a przede wszystkim określono możliwości wytwarzania odkuwek wałka napędowego w procesach obróbki plastycznej. Opisane rezultaty badań numerycznych potwierdzają zasadność podjęcia prac badawczych, mających na celu przemysłowe wdrożenie procesów plastycznego kształtowania elementów stosowanych w przemyśle lotniczym.
EN
Presented are the results of numerical analysis to a Ti6AI4V titanium alloy multistepped drive shaft forging prepared for further machining operations. Numerical simulations were carried out for three process methods, viz: hammer drop forging, cross wedge rolling and crimping. For the calculations the finite element method was applied with use of the commercial software pack DEFORM - 3D and Simufact forming.
PL
W pracy przedstawiono ocenę zmiany mikrostruktury i wybranych właściwości dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V-0,7C o zwiększonej zawartości węgla po procesie przeróbki plastycznej na gorąco. Przedstawiono możliwości uzyskania dodatkowego efektu umocnienia spowodowanego obecnością węgla oraz zastosowaniem połączonych zabiegów przesycania i starzenia. Przesycanie i starzenie po uprzednim odkształcaniu plastycznym na gorąco powodowało uzyskanie znaczącego, dodatkowego umocnienia wytworzonego stopu Ti-6Al-4V-0,7C o zwiększonej zawartości węgla.
EN
The paper presents changes in the microstructure and selected properties of the two-phase titanium alloy Ti-6Al-4V-0.7C with a higher carbon content subjected to the processes of hot plastic working. The potentials for additional strengthening due to the presence of carbon and the use of combined solution treatment and aging were presented. Heat treatment processes of the alloy after hot working showed the possibility of significant, additional strengthening.
PL
Na statkach, w instalacjach wody zaburtowej (np. instalacji chłodzenia silników), często wykorzystuje się pompy krętne. Ze względu na trudne warunki ich pracy do budowy tego rodzaju pomp stosuje się materiały odporne na zużycie kawitacyjne oraz korozję elektrochemiczną wywoływaną przez wodę morską. W przypadku wałów pomp najczęstszą niesprawnością jest zużycie czopów (korozyjne, cierne i zmęczenie stykowe) w miejscu montażu uszczelnień (dławnic). Zwiększenie trwałości eksploatacyjnej pomp krętnych można osiągnąć dzięki zastosowaniu obróbki nagniataniem jako technologii, która umożliwia uzyskanie stosunkowo małej chropowatości powierzchni przy jednoczesnym jej umocnieniu zgniotem. Celem badań było wyznaczenie optymalnych parametrów procesu nagniatania i zmniejszenie chropowatości powierzchni czopów wałów okrętowych pomp krętnych wykonanych ze stali odpornej na korozję X5CrNi18-10. Proces nagniatania przeprowadzono nagniatakiem jednorolkowym SRMD firmy Yamato. Podczas nagniatania zastosowano zróżnicowane następujące parametry procesu technologicznego: siła nagniatania, prędkość nagniatania, posuw oraz liczba przejść. Istotny wpływ na zmniejszenie chropowatości powierzchni nagniatanych czopów ma posuw i siła nagniatania. Prędkość nagniatania oraz liczba kolejnych przejść nagniataka wpływają w niewielkim stopniu na gładkość obrabianych powierzchni. Stosując mały posuw fn = 0,13 mm/obr oraz siłę Fn 1,1 kN uzyskano chropowatość powierzchni o Ra= 0,07 m. Następne przejścia narzędzia powodują nieduże zmniejszenie chropowatości. Przyczyniają się one do uzyskania geometrii powierzchni o kształcie krzywej udziału materiałowego zapewniającej hipotetycznie zwiększenie odporności na zużycie cierne jak i polepszenie szczelności wału we współpracy z dławnicą okrętowej pompy krętnej.
EN
Torque pumps are frequently used in the outside water installations of ships (e.g. engine cooling installations). Due to the difficult conditions of their operation, materials resistant to cavitation wear and electrochemical corrosion caused by sea water are used in their construction. In the case of pump shafts, the most frequently occu-ring malfunction is shaft neck wear (corrosion, friction, and contact fatigue) in the vicinity of the seals (pac-king). An increase in the exploitation durability of torque pumps can be achieved thanks to the process of burnishing technology, which makes it possible to achieve a relatively small surface roughness with simultaneous strengthening of the surface through deformation hardening. The purpose of studies was to determine optimal process parameters of the burnishing process and to decrease surface roughness of shaft necks of ship torque pumps made from corrosion resistant steel X5CrNi18-10. The burnishing process was carried out using a SRMD one-roller burnishing tool of the Yamato company. During burnishing the following varied technological process parameters were applied: burnishing force, burnishing speed, advance, and the number of passes. Advance and burnishing force has a significant effect on the decrease of surface roughness of burnished shaft necks. Burnishing speed and the amount of subsequent passes of the burnishing tool have an insignificant effect on the smoothness of worked surfaces. For a small advance of fn = 0.13 mm/rot and a force of Fn 1.1 kN, a surface roughness of Ra= 0.07 m was obtained. Further tool passes cause a slight decreases in roughness. These passes contribute to the achievement of a surface geometry with the shape of the Abbott-Firestone curve hypothetically ensuring an increase in abrasive wear resistance as well as improvement of shaft tightness in cooperation with the packing of the ship torque pump.
20
Content available remote Nagniatanie ślizgowe narzędziami diamentowymi
PL
Podstawową cechą wyróżniającą nagniatanie spośród różnych metod obróbki metali jest wykorzystywanie zjawiska powierzchniowego odkształcenia plastycznego materiału. Nagniatanie ślizgowe jest powierzchniową obróbką plastyczną i posiada znane powszechnie zalety tej obróbki, ale jednocześnie zapewnia gładkość i dokładność właściwą dla wykończeniowej obróbki mechanicznej.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.