Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badania przesiedleń ludności zachodzących na poziomie województw, regionów czy kraju pełnią ważną rolę w poznaniu i zrozumieniu różnego rodzaju procesów demograficznych. Opracowanie podejmuje skromną próbę opisu zjawisk migracyjnych, jakie zachodzą w województwach mazowieckim i łódzkim oraz wyjaśnia przyczyny i skutki migracji wewnętrznych. Przy pomocy danych demograficznych porównano dwie jednostki administracyjne oraz określono związek między stolicami tych województw. Dane uzyskane dla każdej jednostki zestawiono zdanymi krajowymi.
EN
The study of population migration plays an important role in understanding the causes of demographic processes. In this article an attempt was made to describe and explain the migration phenomena that occur in the Mazovia and Lodzkie voivodships. The demographic data of both voivodships was compared and the relationship between them was determined. Significant changes have occurred in the area of migration in the last few decades.
2
Content available Ludność optymalna jako postulat etyki społecznej
PL
Problem optymalnego zaludnienia był obecny w myśli demograficznej od czasów starożytnych. Polityka demograficzna jest ważną częścią państwowej polityki społeczno-ekonomicznej. Zagadnienie ludności optymalnej, a zwłaszcza kwestia najkorzystniejszej liczby ludności w skali globalnej, można rozpatrywać nie tylko jako problem ekonomiczny czy demograficzny, ale również etyczny. Swoje stanowiska w tej dziedzinie zajęły cztery klasyczne doktryny etyki społecznej: liberalizm, socjalizm, społeczna nauka Kościoła i ekologizm.
EN
Since ancient times the problem of optimal population has been present in demographic thought. Demographic policy is an important part of state socio-economic policy. The question of the optimum population, especially the question of the most favorable population on a global scale, can be considered not only as an economic or demographic but also an ethical problem. Four classic doctrines of social ethics: liberalism, socialism, christian social teaching and ecologism have occupied their positions in this field.
EN
Coal continues to be the largest source of electricity generation worldwide, as well as one of the largest sources of carbon dioxide emissions. In most European countries, the level of black coal mining is very low or already non-existent. In the Czech Republic, Germany and Poland, which are the subjects of this study, the high level of lignite mining is maintained, which results from relatively low costs of electricity generation. In the future, energy generated from fossil fuels will be replaced by renewable energy generation.
PL
Węgiel jest wciąż największym źródłem energii elektrycznej w skali światowej, jak również jednym z największych źródeł emisji dwutlenku węgla. W większości krajów europejskich poziom wydobycia węgla kamiennego jest bardzo niski lub prawie zanikł. W Czechach, Niemczech i Polsce, które są przedmiotem niniejszych badań, utrzymywany jest wysoki poziom eksploatacji węgla brunatnego, co wynika ze względnie niskich kosztów produkcji energii elektrycznej. W przyszłości energia otrzymywana z paliw kopalnych zostanie zastąpiona przez energię odnawialną.
4
Content available Odrodzenie geopolityki w Polsce
PL
Geopolityka powstała pod koniec XIX wieku, jako zjawisko intelektualne z pogranicza nauki i ideologii. Istnieje wiele różnych definicji geopolityki. Po II wojnie światowej wskutek posądzenia o sprzyjanie niemieckiemu militaryzmowi geopolityka została potępiona. W wyniku wydarzeń z przełomu lat 80. i 90. XX wieku odrodziła się, jako nauka z pogranicza geografii, politologii, socjologii i ekonomii. Początki polskiej geopolityki sięgają czasów zaborów. W okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uprawianie geopolityki było utrudnione z uwagi na negatywny stosunek oficjalnej władzy. Po odzyskaniu niepodległości geopolityka polska odrodziła się jako dyscyplina akademicka. Od 2008 roku działa Polskie Towarzystwo Geopolityczne, które co roku organizuje Zjazdy Geopolityków Polskich.
EN
Geopolitics emerged in the late 19th century as an intellectual phenomenon combining science and ideology. There are many different definitions of geopolitics. After World War II the phenomenon was condemned as a result of a belief that it favoured German militarism. Following the events of the late 80s and 90s it was reborn as a science on the borderline between geography, political science, sociology and economics. The origins of Polish geopolitics date back to the Polish partitions. In the times of the Polish People's Republic the practice of geopolitics was hampered by the official power, which had a negative attitude towards it. After regaining independence geopolitics in Poland was reborn as an academic discipline. The Polish Geopolitical Society has been running since 2008 and each year it organizes the Congress of Polish Geopoliticians.
PL
Sposoby produkcji, dystrybucji i użytkowania energii elektrycznej zmieniają się w czasie. W wyniku walki ze zmianami klimatycznymi we współczesnej energetyce wzrasta znaczenie energii odnawialnej. Towarzyszy temu tendencja do rozproszenia źródeł energii. Skrajnym przejawem takiego rozproszenia jest prosumpcja – zjawisko polegające na tym, że producent jest równocześnie konsumentem energii. A jednak energia odnawialna nie musi być energią rozproszoną. Istnieje wiele projektów, które zakładają tworzenie wielkich elektrowni na podstawie źródeł odnawialnych (wodne, wiatrowe, słoneczne, pływowe, geotermalne, oparte na biomasie i inne). Nowoczesna energetyka powinna się opierać na zróżnicowaniu nie tylko w zakresie źródeł produkcji energii elektrycznej, ale także wielkości zakładów energetycznych.
EN
The methods of the production, distribution and use of electricity change over time. As a result of combating climate change, the importance of renewable energy is increasing in contemporary energetics. This is accompanied by a tendency to dissipate energy sources. An extreme manifestation of this dispersion is prosumption, a phenomenon in which one party is both a producer and consumer of energy. However, renewable energy does not have to be dissipated. There are many projects that involve the creation of large power plants based on renewable energy sources (hydro, wind, solar, tidal, geothermal, biomass-based, etc.). Modern energy should be based on diversity, not only in terms of the sources of electricity production, but also in terms of the size of power plants.
PL
W szeroko rozumianej dwudziestowiecznej tradycji marksowskiej wzrosło znaczenie geografii. Przykładem tego może być teoria systemów-światów: krytyczna kontynuacja teorii modernizacji i zależności. Podstawowym schematem badawczym tej teorii jest przestrzenna relacja między centrum, półperyferiami i peryferiami, opisująca przestrzenny ład ekonomiczny. Jednym ze źródeł wzrostu znaczenia geografii może być nieuświadomiona przez badaczy autonomia rzeczywistości swoiście geograficznej.
EN
In the broad understood Marxian tradition of the twentieth century increased the importance of geography. An example of this can be the world-systems theory: a critical continuation of modernization and dependency theories. The basic research scheme of this theory is a spatial relationship between the core, periphery and semi-periphery, describing the spatial economic order. One of the sources of the growing importance of geography can be unconscious by researches autonomy of the specifically geographical reality.
EN
The basic controversy of the contemporary global warming is a question about its natural or anthropogenic origin. According to Giddens paradox humanity will act passively unless climate change becomes obvious. This paradox is an example of the social trap occurring on a global scale.
PL
Zasadniczą kontrowersją dotyczącą współczesnego globalnego ocieplenia jest pytanie o jego naturalne lub antropogeniczne pochodzenie. Zgodnie z paradoksem Giddensa ludzkość zachowywać będzie się biernie, dopóki zmiana klimatyczna nie stanie się oczywista. Paradoks ten jest przykładem pułapki społecznej występującej w skali globalnej.
EN
The processes of emergence of human qualities and innovation are closely linked to the spatial order. Historically, the emergence of anthropological features precedes innovation processes. Naturally or intentionally created polycentric spatial order is conducive to the emergence and innovation processes.
PL
Procesy powstania ludzkich cech i innowacji są ściśle związane z ładem przestrzennym. Historycznie, pojawienie się cech antropologicznych poprzedza powstanie procesów innowacyjnych. Naturalnie lub celowo stworzony policentryczny ład przestrzenny sprzyja procesom powstawania i innowacji.
PL
Istnieją dwie koncepcje dyfuzji innowacji o odrębnych założeniach ontologicznych i konsekwencjach historiozoficznych. Tradycyjny dyfuzjonizm w antropologii na przełomie XIX i XX wieku był związany z wielokulturowością. Nowoczesna teoria dyfuzji innowacji zakłada istnienie pojedynczej kultury.
EN
There are two conceptions of innovations diffusion having separate ontological foundations and historiosophical consequences. Traditional diffusionism in anthropology at the turn of the 19th and 20th centuries was related to multiculturalism. The modern theory of the innovations diffusion assumes the existence of a single culture.
10
Content available Górny Śląsk jako region pograniczny
PL
Twórcą klasycznej teorii pogranicza był amerykański historyk F.J. Turner. Teoria ta rozróżnia granicę jako linię w przestrzeni geograficznej, border, i region pograniczny, frontier. Górny Śląsk zachował pewne cechy frontier, mimo iż nie jest już regionem nadgranicznym w sensie geograficznym.
EN
The creator of the classical frontier theory was an American historian F.J. Turner. This theory defines border as a line in the geographical space, and a region near the border, Frontier. The Upper Silesia kept some features of Frontier in spite of the fact that it is not the region near the border in geographic term yet.
11
Content available Dwie konurbacje górnicze - próba porównania
PL
Artykuł jest próbą porównania dwóch konurbacji górniczych powstałych na przełomie XIX i XX wieku i znajdujących się obecnie w różnych fazach restrukturyzacji. Podobieństwa i różnice zachodzące między nimi wynikają głównie z faktu położenia w różnych częściach niemieckiej i europejskiej przestrzeni gospodarczej.
EN
The article is an attempt at a comparison of two mining conurbations created at the turn of the 19th and 20th centuries, which are now in different stages of restructuring. Similarities and differences between the conurbations are mainly caused by their location in different parts of German and European economic space.
12
Content available remote Konurbacje górnicze w ewoluującym systemie światowym
PL
Przemysł wydobywczy stał się bezpośrednią przyczyną powstania policentrycznych konurbacji węglowych w XIX i w początkach XX wieku. Ich szybka ewolucja odbywała się w ramach Nowożytnego Systemu Światowego (World Modern System). Obecnie większość historycznych konurbacji węglowych znajduje się w stadium restrukturyzacji (konurbacja katowicka) lub została już zrestrukturyzowana (konurbacje Zachodniej Europy).
EN
Mining industry was the direct cause of developing polycentric mining conurbations in the 19lh and at the beginning of the 20* century. Their rapid evolution proceeded as part of World Modern System. Nowadays the mąjority of historical mining conurbations are in the process of restructuring (Katowice conurbation) or have already been restructured (West European conurbations).
13
Content available remote Czy geopolityka jest nauką?
PL
Geopolityka jest zjawiskiem typowo nowożytnym, które powstało na przełomie XIX i XX wieku. W terminologii politologicznej występuje wiele, często znacznie różniących się od siebie, definicji geopolityki. Określenie "geopolityka" bywa stosowane zamiennie z określeniem "geografia polityczna", co może być przyczyną nieporozumień.
EN
The geopolitics is a typically modern phenomenon, which appeared at the turn of the 19th and 20th century. As for the political terminology there are many different definitions of geopolitics. The term "geopolitics" is used intercheangably with the term "political geography" which can cause misunderstanding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.