Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zamek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Średniowieczny zamek w Czchowie, usytuowany na jednym ze wzgórz nad Dunajcem, stanowi niezwykle malowniczą dominantę w krajobrazie miasta i okolicy. Jest to jeden z najstarszych zamków królewskich zbudowanych przy trakcie handlowym na Węgry. Jako pierwsza powstała wieża strażnicza, której inicjatorem był prawdopodobnie król Wacław II. Strażnica wraz z komorą celną zapewniały militarną i administracyjną ochronę interesów państwa polskiego na jego południowym pograniczu. O wyjątkowości zamku w Czchowie świadczy jego sąsiedztwo w postaci średniowiecznego układu urbanistycznego z gotyckim kościołem i drewnianą dzwonnicą oraz wczesnośredniowiecznej osady o nazwie Grodzisko. W wyniku zakończonej w roku 2018 konserwacji i rekonstrukcji założenia zamkowego dominantą wysokościową krajobrazu miejskiego stała się już nie tylko wolno stojąca wieża, lecz także zrekonstruowana baszta bramna. Oprócz znaczenia w wymiarze symbolicznym i kulturowym zabytek zyskał nowe wartości użytkowe i ekonomiczne jako atrakcja oraz miejsce edukacji i wypoczynku turystów i mieszkańców.
EN
The medieval castle in Czchów, situated on one of the hills above the Dunajec River, is an exceedingly picturesque landmark in the landscape of the town and the nearby countryside. It is one of the oldest royal castles to be built near the trade route to Hungary. A guard tower was the first to be built, probably on the orders of king Wenceslaus II. The guard tower, along with a customs chamber, ensured the military and administrative protection of the Polish state’s interests in its southern borderlands. The exceptionality of Czchów Castle is highlighted by its proximity to a medieval urban layout with a Gothic church and a timber bell tower, along with an early medieval settlement named Grodzisko. As a result of the conservation and reconstruction of the castle complex, it was not only the freestanding tower that acted as the vertical landmark of the townscape, but also the reconstructed gatehouse tower. Apart from its symbolic and cultural significance, the heritage site gained new utilitarian and economic values as an attraction and place of education and rest for tourists and residents.
EN
This article proposes a strategy for the revival of degraded monuments of fortification architecture as a source of the future small historical towns development in general and the improvement of their inhabitants life quality. The recommendations on how to adapt them to cultural and tourist clusters are discussed in detail in the project of Klevan Castle revival.
PL
Artykuł proponuje strategię renowacji zniszczałych zabytków architektury fortyfikacyjnej jako źródła rozwoju przyszłych małych miasteczek historycznych w ogólności i poprawy jakości życia ich mieszkańców. Rekomendacje dotyczące sposobu zaadaptowania ich do klasterów kulturalnych i turystycznych zostały szczegółowo omówione na przykładzie projektu renowacji Zamku w Klewaniu.
3
Content available Wieża bramna Zamku Górnego w Opolu
PL
Artykuł prezetuje wyniki badań architektonicznych wieży bramnej zamku Górnego w Opolu. We wstępie omówiono najstarsze wzmianki, dotychczasową literaturę oraz przedstawiono opis obiektu. Bazując na wynikach badań realizację wieży bramnej można wiązać z działalnością księcia Władysława Opolczyka i osadzić w latach 1382–87. Średniowieczną wieżę bramną wzniesiono na planie prostokąta. Dość regularną kompozycję gotyckiej elewacji tworzyły wnęki oraz otwory zakomponowane na dwóch poziomach. Najniższy złożony był z otworu bramnego flankowanego przez dwie ostrołuczne blendy i parę lizen, oraz okulusa na południowym skraju. Drugi poziom, oddzielony płyciną fryzową, posiadał dwoje okien prostokątnych – na osi nad przejazdem oraz nad południową lizeną. Powyżej nich założono ganek hurdycji. We wnętrzach dwóch dolnych kondygnacji zlokalizowano pomieszczenia obsługi mostu zwodzonego, lochu, a także pieca ogrzewającego salę na piętrze. Poziom przejazdu wypełniała sień i izba straży oraz studnia – zejście na poziom obsługi mostu. Najwyższa kondygnacja miała funkcję obronną. Wieżę przebudowano w XVII wieku, a także w latach 1858–59, kiedy to zwieńczenie ukształtowano w formie stylizowanego niskiego krenelaża. Klatkę schodową wprowadzono w 1898 roku, a elewację północną zasłonięto w 1938 roku.
EN
The article presents the results of architectural research of the gate tower of the Górny Castle in Opole. In the introduction, the oldest mentions, current literature and description of the object are discussed. Based on the results of research, the implementation of the gate tower can be associated with the activities of Prince Vladislaus II of Opole and embedded in 1382–87. The medieval gate tower was erected with a rectangular plan with the front facing east. Quite a regular composition of the Gothic façade was formed by recesses, widows and door composed on two levels. The lowest one was composed of: a gate opening flanked by two pointed blends and a pair of pilaster strips, and an oculus on the southern edge. The second level, separated by a frieze panel, had two rectangular windows – on the axis above the passage and above the southern panel. Above them, the wooden hoards was established. The interiors of the lower two floors have service rooms for drawbridges, a dungeon and a furnace heating the room on the first floor. The level of the passage was filled with an entrance hall and a fire chamber and a well – descent to the level of bridge service. The top floor had a defensive function. The tower was rebuilt in the 17ᵗʰ century, and also in the years 1858–59, when the crown was shaped in the form of a stylized low battlement. The façade arrangement was also changed by introducing semi-circular and pointed windows openings. A cage frame was introduced in 1898 and the north facade was covered in 1938.
PL
Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie walorów architektoniczno-krajobrazowe ruin zamku w Czersku. Są one przykładem zamków należących niegdyś do dynastii książąt mazowieckich. Ich ciekawa historia, malownicze położenie oraz duże wartości architektoniczne przyciągają wielu turystów. Dlatego też opisane zostały rozważania dotyczące zarówno walorów krajobrazowych jak i architektonicznych obiektu. Artykuł ten zawiera również opis historii warowni oraz zmian jego formy na przestrzeni wieków.
5
Content available remote Funkcjonowanie obiektów w trwałej ruinie na przykładzie zamku w Janowcu
PL
Ruiny zamkowe są stale obecne w krajobrazie Polski. Wzrost zainteresowania tego typu obiektami powoduje, że są one przystosowywane do funkcji współczesnych w celu zapewnienia im dalszego funkcjonowania. Zamek w Janowcu, na którym skupia się niniejszy artykuł, w czasach swojej świetności był rezydencją znamienitych rodów magnackich. Zamek ten jest niezwykle ciekawym przykładem zamków średniowiecznych funkcjonujących w formie trwałej ruiny, dlatego też na jego przykładzie zostanie omówione obecne działanie tego typu obiektów.
PL
W artykule przedstawione zostały najważniejsze wyniki badań siedziby pańskiej w Chudowie koło Gliwic (Górny Śląsk), prowadzonych na tym obiekcie od 2001 r. (przede wszystkim w związku z realizowaną w tym czasie częściową rekonstrukcją wczesnonowożytnego zamku i adaptacją jego wieży na cele muzealne). Wykonywane równolegle kwerendy archiwalne, obserwacje architektoniczne, a zwłaszcza prace archeologiczne pozwoliły na rozpoznanie m.in. pozostałości poprzedzającej zamek murowany, a nieznanej wcześniej, XV-wiecznej siedziby rodziny Chudowskich (formalnie wpisującej się w horyzont późnośredniowiecznych założeń typu motte). W tekście przedstawiono ustalenia na temat planu, konstrukcji oraz podstaw datowania tego obiektu, jego funkcjonowania i destrukcji. Omówiono również wyniki badań w kwestii czasu budowy kamienno-ceglanego zamku wiązanego z działalnością Jana Gierałtowskiego. Przedstawiono wcześniejsze koncepcje na temat kształtu i datowania tego założenia, które zweryfikowano w oparciu o rezultaty ostatnich prac archeologicznych. Szczegółowej analizie poddano także zamkową wieżę, której stan zachowania umożliwił określenie jej pierwotnej formy (z czasu jej realizacji około połowy XVI w.) i funkcji. Przedstawione w tekście informacje pozwoliły na ukazanie rozwoju siedziby obronnej w Chudowie w okresie od jej powstania w połowie XV stulecia – kiedy to funkcjonowała w postaci drewnianej wieży otoczonej palisadą – do końca wieku XVI – kiedy zrealizowane zostało renesansowe założenie (otoczone fosą), w którego skład wchodziła kamienno-ceglana wieża i trzy budynki wzniesione wokół niewielkiego centralnego dziedzińca.
EN
The article presents the main results of research of the noble’s seat in Chudów near Gliwice (Upper Silesia), that was conducted since 2001 (mainly in connection with the partial reconstruction of the early-modern castle and the adaptation of its tower for museum purposes). Archival queries, architectural observations, and – in particular – archaeological works, carried out in parallel, have resulted with the discovery of remains of – preceding the stone and brick castle – previously unknown 15th-century seat of the Chudowski family (formally placed in the horizon of late mediaeval residences of motte type). The text presents conclusions about its plan, structure and bases for chronology of construction, functioning and destruction of this object. The article also discusses the results of research in the topic of the origins of the stone and brick castle, associated with the activities of Jan Gierałtowski. It presents earlier concepts of the plan and chronology of it and verifies them basing on the results of recent archaeological works. A detailed analysis was also made of the castle tower, whose state of preservation made it possible to determine its original form (from the time when it was built around the middle of the 16th century) and its function. The data presented in the text allowed showing the development of the private residence in Chudów from its origins in the mid-15th century – when it functioned as a wooden tower surrounded by a palisade – until the end of the 16th century – when the early-modern castle (surrounded by a moat) was completed composed of a stone and brick tower and three buildings constructed around a small central courtyard.
PL
Powyższy artykuł ma na celu przedstawienie podstaw źródłowych oraz badawczych, na bazie których opracowano wirtualną rekonstrukcję zamku w Prudniku z przełomu czasów średniowiecza i wczesnej nowożytności. Powstały model jest wzorcem do stworzenia makiety. Ma ona dać wyobrażenie o całości zabudowań zamkowych, z których do dziś przetrwała tylko wieża. W rozważaniach prowadzących do odtworzenia przestrzennej formy architektonicznej autorki korzystają przede wszystkim z najstarszego znanego źródła ikonograficznego – rysunku Friedricha Bernharda Wernera ukazującego zamek od strony północnego wschodu. Istotne w odtworzeniu wizerunku obiektu były także wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na terenie nieistniejących zabudowań. Zachowana wieża zamkowa pozwoliła przybliżyć pionowy wymiar założenia. W artykule omówiono także historię i lokalizację obiektu.
EN
The purpose of the article was to show the source and research basics, upon which the virtual reconstruction of Prudnik’s castle, from the turn of Middle Ages and early modern age, was based. The design can be used as a base for a model, which presents the full scope of the castle’s buildings, from which only the tower still exists. To restore the architectural, spatial form, the authors used primarily the oldest, known iconographic source – Friedrich Bernhard Wernher’s drawing, showing the castle from the north­eastern side. Restoration of the image was also possible due to excavation research, which took place on the site of the no longer existing buildings. In addition, the preserved tower helped to estimate the vertical dimension of the object. The history and location of the castle in Prudnik was also covered in the article.
PL
Ze średniowiecznymi miastami górniczymi w Europie Środkowej związane były zamki położone zarówno w ich obrębie, jak i poza murami. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jakie były związki tych zamków z górnictwem i czym różniły się od zamków w miastach niezwiązanych z górnictwem. W artykule omówiono położenie, formę i funkcje wybranych zamków z ośrodków górniczych o różnej wielkości. Zamki położone w obrębie murów, jak w Kutnej Horze, Wieliczce czy Bochni, odgrywały rolę siedziby administracji, magazynów i zakładów rzemieślniczych. Podobnie funkcjonował zamek w Kremnicy oraz położony poza centrum zamek w Bańskiej Szczawnicy. Były to obiekty o zróżnicowanej strukturze przestrzennej dostosowanej także do działalności w ramach przedsiębiorstwa górniczego. Związki z górnictwem są trudniejsze do udowodnienia w przypadku zamków położonych w oddaleniu od miasta, przede wszystkim sugeruje je przestrzenna relacja ze złożami. Wydaje się, że takie zamki jak Edelštein w Zlatych Horach, zamki w pobliżu Bańskiej Szczawnicy, Rokitnica koło Złotoryi czy zamek Rabsztyn pod Olkuszem miały na celu ochronę i kontrolę obszarów górniczych. Wszystkie te obiekty pełniły ponadto liczne funkcje niezwiązane bezpośrednio z górnictwem.
EN
Medieval mining towns in Central Europe were related with castles, both inside and outside of them. The aim of this article is to explain the relation between those castles and mining and how they differed from castles in towns not associated with mining. The article discusses the location, form and functions of selected castles from mining centres of different sizes. Castles located within the walls of towns, such as in Kutná Hora, Wieliczka or Bochnia served as the seat of administration, warehouses and craftsmen’s workshops. The castle in Kremnica and the castle in Banská Štiavnica, located outside the centre, functioned in a similar way. They spatial function was diversified and adapted also to the activities of the mining company. The link with mining is more difficult to prove in the case of castles located at some distance from the town. First of all, it is suggested by the spatial relationship with deposits. It seems that castles such as Edelštein in Zlaté Hory, castles near Banská Štiavnica, Rokitno near Złotoryja or Rabsztyn Castle near Olkusz were intended to protect and control mining areas. Moreover, they probably had numerous functions not directly related to mining.
EN
700 years of the former royal palace in Lobzow’s history is a period of reconstruction and adaptation. Time faded traces of a representative residence and the nineteenth century brought her down. Reconstruction for the Austrian Kadetten Institut replaced the charming ruin with the barracks. Sources regarding the history of Krakow’s Officer Cadet School are very diverse and largely unrecognized. They cover both the architectural object and the entire town where it was located. They concern its ownership status, topography of the area, natural properties and urban values in relation to the capital city of Krakow. The author of this article attempted to characterize the transformation of the royal palace in Lobzow over the centuries, based on an analysis of its state of research.
PL
700 lat historii dawnego królewskiego pałacu w Łobzowie to okres przebudów i adaptacji. Czas zatarł ślady reprezentacyjnej rezydencji, a XIX wiek przyniósł jej upadek. Przebudowa dla austriackiego Kadetten Institut zastąpiła urokliwą ruinę koszarami. Źródła dotyczące dziejów krakowskiej Podchorążówki są bardzo zróżnicowane i w dużej mierze mało rozpoznane. Obejmują one zarówno obiekt architektoniczny, jak i całą miejscowość, w której został on zlokalizowany. Dotyczą jej statusu własnościowego, topografii terenu, właściwości naturalno-przyrodniczych oraz walorów urbanistycznych w odniesieniu do stołecznego Krakowa. Autorka niniejszego artykułu podjęła próbę scharakteryzowania przekształceń łobzowskiego pałacu królewskiego na przestrzeni wieku na podstawie analizy stanu jego badań.
PL
Zamek krzyżacki w Człuchowie (Schlochau, 1325-1365) był typowym zamkowym grodem klasztornym. Składał się z kwadratowego dziedzińca z krużgankiem, czterema skrzydłami i wolno stojącą wieżą. Zamek otoczał wąski zewnętrzny dziedziniec oraz fosa. Zewnętrzne mury osłaniały zamek od wschodu, zachodu i północy. W latach 1786-1811 zamek został zrównany z ziemią, z wyjątkiem wieży, murów piwnic, murów skarpy i pozostałości murów obronnych oddziału wschodniego. Pozostałości zamku zostały zakopane, a neogotycki kościół zbudowany w 1820 roku na ścianach północnego skrzydła. W latach 2007-2015 przeprowadzona została renowacja zaniedbanych i archeologicznie nieodkrytych pozostałości, a ruiny zamku zostały użyte w ramach prac adaptacyjnych lokalnego muzeum. W artykule przedstawiono krótki opis problemów związanych z konserwacją i ochroną odsłoniętych murów.
EN
The castle of the Teutonic Knights at Człuchów (Schlochau, 1325-1365) was a typical enclosure-plan convent castle. It consisted of a square courtyard with a cloister, four wings and a free-standing tower-keep. The castle was surrounded by a narrow outer ward and dry moats. Large wards protected the castle from the east, west and north. In 1786-1811 the castle was razed to the ground except the tower, walls of the basements, scarp walls and remains of defensive walls of the eastern ward. The remains of the castle were buried and a neo-gothic church was built in 1820s on the walls of the northern wing. In 2007-2015 the restoration of the neglected and archaeologically unexplored remains and ruins of the castle was carried out with their adaptive reuse for a local museum. This article presents a brief description of problems relating to the conservation and protection of uncovered and exposed walls.
PL
Treść publikacji wynika z doświadczenia autora zdobytego podczas pierwszego etapu procesu rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Publikacja przypomina XVI-wieczne tło i opisuje jego późniejszą historię. Przedstawia stan prac konserwatorskich oraz stan badań archeologicznych poprzedzających proces rewitalizacji. Przedstawia również przebieg procesu inwestycyjnego i procedurę jego realizacji. Artykuł wskazuje wybrane trudności natury organizacyjnej, technologicznej, finansowej, prawnej/administracyjnej i konserwatorskiej, które pojawiły się w trakcie realizacji, jak również stopień ich złożoności. Ponadto, w pracy podjęto się ewaluacji procesu wdrażania oraz wskazano jego wyniki i potrzebę dalszej kontynuacji prac konserwatorskich.
EN
The content of the publication resulted from the author’s experience gained during the first stage of the revitalization process of Mazovian Dukes Castle in Ciechanów. The publication recalls the background of the 14th century site and describes its later history. It presents the state of restoration works and the state of archeological research preceding the process of revitalization. It also depicts the course of the investor’s action and the procedure of implementation. The publication points to selected difficulties of organizational, technological, financial, legal/administrative, and conservation nature which arose during the implementation and its degree of complexity. Moreover, the publication undertakes to evaluate the status of the implementation process and indicates its results and the need for further continuation of the restoration works.
PL
Badania historyczne ruin zamków, a następnie prace konserwatorskie - są procesem złożonym i wieloetapowym. W związku z zagrożeniem katastrofą ruin zamku w Sochaczewie Zespół Badań nad Polskim Średniowieczem, wykonał kompleksowe badania (historyczne, architektoniczne, archeologiczne i techniczne) oraz projekty: konserwacji ruin i zagospodarowania otoczenia. Badania prowadzili w 1966 r.: historyk sztuki Izabela Galicka, archeolog Jerzy Piniński i architekt Maria Brykowska (kierownik i autor projektu); konsultował prace prof. Jan Zachwatowicz. Ustalono: poziom użytkowania i spalenia grodu (XIII w. - 7,0 m pod nasypem), relikty zamku gotyckiego (poł. XIV w.) i zamek budowany przez starostę Stanisława Radziejowskiego (przed 1630). Następnie wykonano projekt architektoniczny zabezpieczenia ruin (nie zrealizowany). W 1975-77 r. badania w północnej części zamku wykonał Jerzy Gula, a w latach 2006-2007 ekipa pod kierunkiem Leszka Kajzera – w części południowej i wschodniej; odkryto budynek bramny z czasów starosty Krzysztofa Szydłowieckiego i według źródeł z XVI w. – kilka drewnianych domów. Badania z lat 2011-2013– stanowiły podstawę dotacji UE do realizacji nowego projektu dla celów turystycznych i zabezpieczenia ruin, pod nadzorem konserwatorskim architekta Cezarego Głuszka. W 1966 r. architekt Jarosław Skrzypczyk wykonał projekt otocznie zamku (zrealizowany), a w 2013 r. uporządkowano teren według poprzedniej koncepcji. Wieloletnie doświadczenie w organizacji badań i naukowej interpretacji odkryć, dla ochrony wartości zabytkowej ruiny wraz z terenem – stanowiły podstawę propozycji zmian do „Karty historycznych ruin”.
EN
Historical research on the castles’ ruins and then conservation works, is a complex and multi-stage process. In connection with the threat of the disaster of the ruins of the castle in Sochaczew, the Research Group on the Polish Middle Ages, in 1966 made comprehensive research (historical, architectural, archaeological and technical). The research was carried out by: art historian Izabella Galicka, archaeologist Jerzy Piniński and architect Maria Brykowska (head). It was found: The level of use and burning of the castle (13th c. - 7.0 m), relics of the Gothic castle (mid-14th c.) and the castle built by the starost Stanisław Radziejowski (before 1630) were established. In 1967, arch. M. Brykowska made a conservation project for permanent protection of the ruins (not implemented), and arch. J. Skrzypczyk - a conceptual design of the castle hill surrounding (completed). All work was consulted by prof. Jan Zachwatowicz. In 1975-77, the research in the northern part of the castle was performed by Jerzy Gula, and in the years 2006-2007 the team led by Leszek Kajzer - in the southern and eastern part; a gate building from the times of the starost Krzysztof Szydłowiecki was discovered and, according to sources from the 16th century, other houses were described. Research from 2011-2013 constituted the basis of EU subsidies for the implementation of a new project for tourism purposes and securing ruins, under the supervision of the architect Cezary Głuszek; the surroundings of the hill were also ordered in reference to the concept from 1967. Conclusions from the work at the castle in Sochaczew regarding the organization and methods of research and scientific interpretations of discoveries and design - to protect the value of the historic ruins with the area - formed the basis for proposals for changes to the 'Charter of historical ruins'.
EN
The paper deals with the architectural and spatial development of historical cities of Ukraine under the influence of natural landscape determinants by the example of Vinnytsia city. This issue still remains poorly studied, since the formation of the urban space of Ukrainian cities was mainly studied as a socio-historical phenomenon. The purpose of the article is to identify the peculiarities of the natural landscape situation, to disclose the regularities, features and basic principles of the influence of natural landscape factors on the architectural and spatial evolution of the city. The work is based on the complex use of general scientific and special research methods. It has enabled us to comprehensively consider the source base, analyze the state of the research and establish the main problems of urban space development, taking into account the landscape component at the present stage. It is established that in recent years the urban space of Vinnytsia is being actively transformed. That is why the study of the urban environment: the identification of factors that influenced the formation and development, in particular natural landscape, will help urban planners and designers to enhance the architectural and artistic expression of modern urban space.
PL
Artykuł dotyczy rozwoju architektonicznego i przestrzennego historycznych miast Ukrainy pod wpływem naturalnych uwarunkowań krajobrazowych na przykładzie miasta Winnica. Kwestia ta nadal pozostaje słabo zbadana, ponieważ kształtowanie przestrzeni miejskiej ukraińskich miast było głównie badane jako zjawisko społeczno-historyczne. Celem artykułu jest rozpoznanie specyfiki sytuacji naturalnego krajobrazu, ujawnienie prawidłowości, cech i podstawowych zasad wpływu naturalnych czynników krajobrazowych na architektoniczną i przestrzenną ewolucję miasta. Praca opiera się na kompleksowym zastosowaniu ogólnych naukowych i specjalnych metod badawczych. Pozwoliło nam to kompleksowo rozważyć bazę źródłową, przeanalizować stan badań i ustalić główne problemy rozwoju przestrzeni miejskiej, biorąc pod uwagę komponent krajobrazu na obecnym etapie. Ustalono, że w ostatnich latach aktywnie przekształcana jest miejska przestrzeń Winnicy. Dlatego badanie środowiska miejskiego: identyfikacja czynników, które wpłynęły na kształtowanie się i rozwój, w szczególności naturalny krajobraz, pomoże planistom i projektantom w poprawie architektonicznego i artystycznego wyrazu nowoczesnej przestrzeni miejskiej.
PL
Zamek w Bratysławie, dzięki prowadzonym pracom rekonstrukcyjnym, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców miasta i turystów. Przez długi czas prace skupiały się na samym budynku. Nie zapomniano jednak o zielonej przestrzeni wokół.
16
Content available remote Stolarka przeciwwłamaniowa
17
Content available remote Problemy utrzymania i sposoby naprawy uszkodzonych murów zamku w Będzinie
PL
Zamek w Będzinie został zbudowany w pierwszej połowie XIV w. z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Mury zamku wzniesiono techniką „opus emplectum”. W wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych, a zwłaszcza wody wnikającej w szczeliny muru przez pęknięcia i spoiny, a pochodzącej z opadów i z podłoża gruntowego zalegającego jednostronnie za częścią murów, doszło do znacznego osłabienia struktury murów, a lokalnie do ich rozpadu. W artykule opisano sposób naprawy uszkodzonych murów i sposób zabezpieczania murów istniejących.
EN
Castle in Bedzin was built in the first half of the fourteenth century on the initiative of King Casimir the Great. The walls of the castle were erected using the „opus emplectum” technique. As a result of external atmospheric influences, especially the water penetrating into the slits of the wall through cracks and welds, and from the precipitation as well as from the subsoil lying behind one side of the walls, there was a significant weakening of the wall structure and locally to their decay. The work describes methods of repairing damaged walls and secure existing walls.
EN
South-west Poland (Silesia) is the region of dramatic history which has left significant heritage, comprising, e.g., numerous historical castles. In this paper, we describe selected castles in Lower Silesia, with special attention given to the usage of exotic (imported) decorative stone materials traded across Europe in various historical periods. Out of the total number of c. 100 historical castles and palaces in SW Poland, only three of them, i.e. Czocha, Ksi¹¿ and Moszna, have preserved significant amount of the original stone decoration. In Czocha Castel, apart from local stones, we have identified, e.g.: red and white, and grey limestones (from Belgium, Germany or Italy). In Ksi¹¿ Castle, the interiors have a great variety of exotic stone materials: travertine, marbles and limestones, e.g. Rosso di Francia, and many others, mostly from France and Italy. In Moszna Castle, representative rooms are adorned with “marbles”: Rosso di Verona, Giallo di Verona, Giallo Siena, Rosso di Francia, and serpentinites and ophicalcites (from Austria and Italy). Most of the exotic stones in the three castles studied were imported at the turn of the 19th–20th centuries and in the early 20th century, when the castles were largely reconstructed and redecorated.
19
Content available Zamek w Brodach: fazy rozwojowe fortyfikacji
PL
Artykuł poświęcony genezie i rozwojowi fortyfikacji zamkowej w Brodach. Wykonano analizę fortyfikacji zamkowej w aspekcie planistycznym, przestrzenno – kompozycyjnym. Ujawniono cechy stylistyczne umocnień zamku na podstawie analizy map historycznych i badań terenowych. Po raz pierwszy przeanalizowano plany umocnień zamku na mapach Brodów z okresu XVIII w. Rekonstruowano fazy rozwojowe zamku.
EN
The article discusses the genesis and development of the castle fortifications in Brody. Castle fortifications analysis was performed in terms of planning, spatial, compositional structures. It discloses the stylistic features of the castle fortifications on the basis of an analysis of historical maps and fieldwork. For the first time analyzed the plans of the fortifications on maps from the period of the eighteenth century. Reconstructing development phases of the castle.
PL
Zamek cesarski w Poznaniu wzniesiony został na początku XX wieku, na życzenie Wilhelma II, jako neoromańska rezydencja. Cesarz znacząco ingerował w plan architekta Franza Schwechtena, a poszczególne wnętrza i rzeźby powielały formy z innych znanych rezydencji. Poznańska rezydencja jest tylko jednym z przykładów budowli, których forma została ukształtowana w oparciu o style historyczne, a następnie wielokrotnie zmieniana. Sytuacja ta rodzi problem odbioru dzieła i jego przestrzeni zbudowanej z kopii, którym nadano konkretną wymowę. Neostyle wpisują się w krąg szerszego, powszechnego XIX-wiecznego nurtu historyzmu i w oparciu o niego chciano przyjrzeć się interpretacji poznańskiego zamku, który niewątpliwie został wsparty przez myśl polityczną, mocno wpisaną nie tylko w jego historię, ale i ostateczny wygląd.
EN
Imperial Castle in Poznan was built in the early 20 century, at the request of William II, as the neo-Romanesque residence. Emperor substantially interfered in plan of the architect, Franz Schwechten, interior and sculpture duplicated forms from other known residences. Poznan castle is just one example of the building, which form has been formed on the basis of historic styles, and then repeatedly rebuilt. It is a space constructed from copies and imitations, which were given a strong and decisive meaning. Undoubtedly, the castle in Poznan is an interpretation supported by the political thought, and involved this created space.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.