Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 115

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local government
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Osoby z niepełnosprawnościami i starsze w przestrzeni miejskiej
PL
W artykule opisano problemy osób starszych z niepełnosprawnościami oraz wyzwania architektoniczne w przestrzeni miejskiej, ponieważ demografowie ostrzegają, że w 2020 roku zwiększy się znacząco populacja ludzi starszych, w tym z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność może być czasowa lub trwała; wrodzona lub nabyta. Zadaniem architekta jest ergonomiczne kształtowanie otaczającej człowieka przestrzeni w różnych skalach - od architektonicznej do urbanistycznej. Instytucje administracji rządowej i samorządowej zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnościami i starszym. Domy Pomocy Społecznej (DPS) świadczą usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości, opiekuńcze. Należy umożliwić pobyt we własnym mieszkaniu osobie starszej i z niepełnosprawnością do czasu, kiedy jest to możliwe. Pobyt w DPS-ie czasami źle wpływa na komfort psychiczny mieszkańca.
EN
The article describes the problems of elderly disabled people and the architectural challenges in the urban space, because demographers warn that in 2020 the population of older people, including those with disabilities, will increase significantly. Disability can be temporary or permanent; congenital or acquired. The architect’s task is to ergonomically shape the surrounding space on various scales - from architectural to urban. Government and self-government administration institutions provide assistance to people with disabilities and the elderly. Dom Pomocy Społecznej / DPS / provide services in the area of living needs, providing housing, food, clothing and footwear, maintaining cleanliness, caring. Elements of building a social welfare home and applicable standards. An elderly and disabled person should be allowed to stay in his own apartment until it is possible. A stay in a nursing home sometimes has a negative effect on the psychological comfort of a resident.
EN
The main goal of this study is to present the essence and the importance of marketing communication in the functioning of local governments. Design/methodology/approach: The study incorporates the results of a study on various aspects related to marketing management in the municipalities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. As part of the study, specific marketing communication activities that were used by local governments in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship over the past 5 years have been identified. The subject of the assessment were consisted in those marketing communication methods that are used by local governments, due to the specificity of the activities carried out by municipalities. Findings: The results of the study indicate that many local governments representing large urban or urban-rural municipalities underestimate the importance of the activities that can be undertaken in this regard. Vast majority of the local governments covered by the study only use individual marketing communication tools, limiting themselves to advertising, public relations or personal promotion activities. Practical implications: The results of the study allowed identification of a different solutions, which are characteristic for municipalities in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, that can be used by other local governments in Poland. Social implications: The paper indicates on many useful solutions, that are related to the training of the officials in the methods and tools used for creation of proper relations with the stakeholders. Originality/value: This paper presents selected results of the study on various aspects associated with marketing management in the municipalities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. One of the research objectives was to identify and evaluate the marketing communication activities that have been undertaken by the municipal offices in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship over the past 5 years.
PL
Celem artykułu jest ukazanie aspektu działania państwa szwedzkiego, przez ujęcie jego możliwości w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, bądź zagrożenia bezpieczeństwa państwa lecz przede wszystkim w kontekście zagrożenia wojennego czy wręcz wojny. W szczególności analizie poddana została problematyka roli podsystemu obrony cywilnej w szerszym systemie obrony terytorialnej Szwecji, z punktu widzenia zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Podstawowe pytania, jakie przyświecały podjętym rozważaniom, odnosiły się do kwestii realizacji założeń prowadzenia całkowitej obrony państwa w dwóch zasadniczych filarach: militarnym i cywilnym przez obronę cywilną, którego zasadniczym celem jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej zagrożonej działaniami związanymi z: wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnej, zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub wojny, a także działań podsystemu obrony cywilnej w sytuacji reagowania na potrzeby sfery społecznej (obywatelskiej). W toku procesu badawczego dokonano analizy miejscowych rozwiązań w zakresie współpracy sfery militarnej i cywilnej w aspekcie problematyki planowania cywilnego i koordynacji działań pomiędzy wojskowymi strukturami terytorialnej administracji wojskowej, a komórkami kierowniczymi sił obrony cywilnej oraz elementów pochodnych ze sfery organizacji pozarządowych.
EN
The main aim of this publication is the aspect of the Swedish state's of security, by including its capabilities of crisis management and civil protection in the event of a crisis situation or threat to the security of the state but primarily in the context of a threat of war or even war. In particular, the problem of the role of the civil defense subsystem in the foremost territorial defense system of Sweden was analyzed from the point of view of crisis management and civil protection in peace and during the war. The basic questions that guided the undertaken considerations referred to the issue of implementing assumptions of conducting total defense of the state in two main pillars: military and civil through civil defense, whose main goal is to ensure the protection of civilians threatened by related activities with: occurrence of an emergency situation, threat to national security or war, as well as activities of the civil defense subsystem in responding to the needs of the social (civic) sphere. In course of the research process, local solutions were analyzed in the area of cooperation between the military and civil sphere in the aspect of civil planning issues and coordination of activities between military structures of territorial military administration and management units of civil defense forces and derivatives from the sphere of non-governmental organizations.
PL
Samorząd terytorialny w ramach przyznanej prawem samodzielności realizuje zadania publiczne także w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, które wynikają ze źródeł obowiązującego powszechnie w Polsce prawa. Konieczne jest, aby ochrona dziedzictwa kulturowego była efektywna. Dziedzictwo kultury musi być sprawnie zarządzane przez organy administracji publicznej, w tym organy jednostek samorządu terytorialnego. Na płaszczyźnie normatywnej sprawność działania administracji samorządowej powinna być poddana ocenie poprzez analizę treści przepisów, z których dekodowane są normy prawne wyznaczające cele i zadania poszczególnych organów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze dziedzictwa kultury. Celem artykułu jest analiza norm prawnych wynikających ze źródeł prawa pod kątem sprawnego zarządzania dziedzictwem kultury przez jednostki samorządu terytorialnego, a także sformułowanie uwag de lege lata oraz de lege ferenda w tym zakresie.
EN
The local government, in the domain of its inde-pendence as given by law, performs public tasks, including in the scope of the cultural heritage, which comes from the legal source materials which are commonly in force in Poland. It is necessary for cultural heritage protection to be effective. Cul-tural heritage should be efficiently managed by the public government, especially by local government. From a prescriptive point of view, the efficiency of the local government should be verified by analysis of the content of regulations, which are sources of legal norms that define the aims and tasks of local government bodies in the area of cultural heritage. The aim of the paper is to analyze the regulations coming from sources of law which are commonly in force in Poland in terms of efficient cultural heritage management. It also includes remarks de lege lata and de lege ferenda for the field in question.
EN
The implementation of the process of decision making by the leadership of the organization, including organizations in local governments, needs useful information so that it can help in the decision-making process. Information systems that can produce high-quality information data are essential to help users make decisions. Its impact can improve leaders' performance. This study was conducted to examine the effect of organization characteristics on the successful implementation of an accounting system and the optimal decision of leaders in local governments by using Structural Equation Modeling (SEM) analysis tools. The tests conducted concluded that organizational characteristics positively affect the successful implementation of accounting information systems to provincial/regency/city governments in the provincial regions in Indonesia. The results of this research show that the more adequate characteristics of the organization are, the more successful the implementation of accounting information systems will be. Organizational characteristics also positively influence the provincial/regency/city government's optimal leader decisions in Indonesia's provincial regions. Empirical evidence obtained from this research is that the more successful implementation of accounting information systems will make optimal leaders' decisions.
PL
Realizacja procesu podejmowania decyzji przez kierownictwo organizacji, w tym organizacji samorządowych, wymaga przydatnych informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji. Systemy informacyjne, które mogą generować wysokiej jakości dane informacyjne, są niezbędne, aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu decyzji. Jego wpływ może poprawić wydajność liderów. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania wpływu cech organizacji na pomyślne wdrożenie systemu rachunkowości i optymalną decyzję liderów samorządów terytorialnych przy użyciu narzędzi analitycznych Modelowania Równań Strukturalnych (SEM). Z przeprowadzonych testów wynika, że cechy organizacyjne pozytywnie wpływają na pomyślne wdrożenie systemów informacji księgowej w samorządach prowincji / regencji / miast w regionach prowincjonalnych Indonezji. Wyniki tych badań pokazują, że im bardziej adekwatne są cechy organizacji, tym skuteczniejsze będzie wdrożenie księgowych systemów informacyjnych. Cechy organizacyjne mają również pozytywny wpływ na optymalne decyzje przywódców prowincji / regencji / miasta w regionach prowincjonalnych Indonezji. Z empirycznych dowodów uzyskanych w trakcie tych badań wynika, że skuteczniejsze wdrożenie systemów informatycznych księgowych będzie wpływać na optymalne decyzje liderów.
EN
Urban regeneration occupies an increasingly important place in the Polish development policy and cooperation between the state government and cities. Thanks to the support for Polish local governments financed by the 2014-2020 Technical Assistance Operational Programme, more than 1,400 communes in Poland developed regeneration programmes and undertook appropriate activities, mainly in downtown areas. On the other hand the potential of invested and abandoned peripheral areas is rarely perceived and enhanced in the regeneration programmes. The purpose of the article is to present the reasons for ignoring this potential in in-depth diagnoses and to analyse examples of retardation of re-using these areas as a conscious investment strategy for local governments.
PL
Rewitalizacja miast zajmuje coraz ważniejsze miejsce w polskiej polityce rozwoju oraz współpracy między rządem a miastami. W wyniku finansowego wsparcia polskich samorządów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, ponad 1400 gmin w Polsce opracowało programy rewitalizacji i podjęło działania, głównie w śródmieściach. Potencjał zainwestowanych i porzuconych obszarów peryferyjnych w gminach jest natomiast rzadko dostrzegany i wzmacniany w programach rewitalizacji. Celem artykułu jest próba przedstawienia przyczyn ignorowania tego potencjału w dogłębnych diagnozach rewitalizacyjnych oraz analiza przykładów opóźnionego ponownego wykorzystania tych obszarów jako potrzeby świadomej strategii inwestycyjnej samorządów.
EN
The article discusses a specific category of local law regulations, i.e. public order regulations. The aim of the article is to determine the status of public order regulations in the Polish system of sources of law and to present the process of their enactment by Voivodeship Governor and local government bodies in Poland. Public order regulations as a source of generally applicable law may be issued by government administration bodies - the Voivodeship Governor (Provincial Governor) and non-combined administration, as well as local-government bodies; the Provincial Government does not have such powers. The spatial range of these regulations is limited to the powers of the body which enacts them. The public order regulations protect such values as the lives, health, and property of citizens, the natural environment, order, peace, and public safety. Due to the degree of interference caused by such provisions, they may be issued only in the case of the lack of regulation of the subject matter in other generally applicable laws, but only if this is necessary to guarantee the protection of the above-mentioned values. Interference with civil liberties by order regulations may not be excessive, but must be commensurate with the purpose which is to be achieved through them.
PL
W artykule podjęto problematykę dotyczącą stanowienia szczególnej kategorii aktów prawa miejscowego, jaką są przepisy porządkowe. Celem artykułu jest określenie statusu przepisów porządkowych w polskim systemie źródeł prawa oraz przedstawienie procesu ich stanowienia przez wojewodę i organy samorządu terytorialnego w Polsce. Przepisy porządkowe jako źródło prawa powszechnie obowiązującego mogą wydawać organy administracji rządowej – wojewoda oraz administracja niezespolona, a także organy samorządu lokalnego, samorząd województwa nie posiada takich kompetencji. Zasięg przestrzenny takich przepisów ograniczony jest do obszaru właściwości organu, który je ustanowił. Za pośrednictwem porządkowych aktów prawa miejscowego chronione są takie wartości, jak: życie, zdrowie, mienie obywateli, środowisko naturalne, porządek, spokój, bezpieczeństwo publiczne. Ze względu na stopień ingerencyjności takich przepisów mogą być one wydawane wyłącznie w przypadku braku regulacji normowanej materii w innych przepisach powszechnie obowiązujących i wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne do zagwarantowania ochrony wyżej wskazanych wartości. Ingerencja w swobody obywatelskie za pośrednictwem przepisów porządkowych nie może być nadmierna, a adekwatna do celu, jaki ma być za ich pośrednictwem zrealizowany.
8
Content available remote Legal status of the local government in the time of COVID-19 pandemic
EN
In the context of the COVID-19 pandemic, many public entities have been forced to reorganise their activities, on the one hand to preserve the continuity of public task performance and, on the other hand, to observe all restrictions to ensure health security. The same applies to the local government as the basic form of decentralisation of public administration which, in the time of the pandemic, has to seek new solutions to preserve the continuity of task performance and compliance with the required standards, as well as measures to survive in the new realities. The considerable changes in the functioning of the local government in the time of the pandemic caused by human SARS-CoV-2 infections involve the structure of public funds, including those of local governments, which are discussed in this paper.
PL
W związku z pandemią COVID-19 wiele podmiotów publicznych musiało przeorganizować swoją pracę, żeby z jednej strony była ciągłość wykonywania zadań publicznych, z drugiej, zachować wszelkie rygory, aby zagwarantować ochronę bezpieczeństwa zdrowotnego. Powyższe dotyczy również samorządu terytorialnego jako podstawowej formy decentralizacji administracji publicznej, który musi w czasie pandemii poszukiwać nie tylko nowych rozwiązań pozwalających na nieprzerwane wykonywanie zadań przy zachowaniu wymaganych standardów, lecz także i środków pozwalających przetrwać w nowej rzeczywistości. Znaczne zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w dobie pandemii powstałej w wyniku zakażenia ludzi wirusem SARS-CoV-2 są związane z finansami publicznymi, w tym finansami samorządowymi, o czym jest mowa w niniejszym artykule.
EN
Management in accordance with the principle of sustainable development is one of the basic aspects of environmental protection, and is nevertheless important in macroeconomic management (eco-innovations in national regulations) as well as in micro-regulations (municipal regulations). The municipalities authorities are obliged to preventing the negative effects of environmental degradation, preventing pollution, providing information on the state of the environment, cover the environmental policy, in order to ensure the land advancement in accordance with the principles of sustainable development. The implemented projects should mainly improve the living conditions of the inhabitants. That is why eco-innovative activities introduced in individual, small territorial areas (municipalities) are becoming more and more important. The paper is based on a case study as a recognized method of analyzing and discussing authentic situations used in management sciences.
PL
Przedsiębiorstwa górnicze oddziaływują na społeczność lokalną, która zamieszkuje tereny, gdzie prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego, dlatego też występują silne relacje pomiędzy kopalniami a samorządami lokalnymi, często oparty na emocjach, a nie na argumentach. Mając to na uwadze, autorzy artykułu postawili sobie za cel zdiagnozowanie jak samorządy lokalne postrzegają przedsiębiorstwa wydobywcze działające na ich terenie i ewentualne zasygnalizowanie problemów występujących na linii samorząd-kopalnia. Narzędziem w przeprowadzonym badaniu była ankieta, która została wypełniona przez respondentów przy wykorzystaniu metody CAWI (wywiad realizowany za pośrednictwem Internetu). Z wyników przeprowadzonych badań wynika, że samorządy stosunkowo dobrze oceniają współpracę z kopalniami i stwierdzają jednoznacznie, że nie są z nimi skonfliktowane. Najgorzej natomiast została oceniona sfera działalności kopalń na rzecz społeczności lokalnych. Oryginalność przeprowadzonej analizy zaprezentowanej w artykule polega na wykorzystaniu do badań autorskiej ankiety, opracowanej na potrzeby działalności Grupy wspólnych inicjatyw społecznych GÓRNICTWO OK, mającej na celu poprawę wizerunku kopalń wśród społeczności.
EN
Mining plants influence local communities inhabiting areas where hard coal is exploited; for this reason, there are strong relationships between coal mines and local governments, which are frequently based on emotions rather than arguments. Bearing this in mind, the authors of the article set themselves the goal to find out how local governments perceive mining plants operating on their territory and, possibly, to signal problems between the government and the mine. The tool used in the research was a survey, which was completed by respondents using the CAWI method (computer-assisted web interviews). The results of the conducted investigations indicate that local governments assess co-operation with mines relatively well and make it clear that they are not in conflict with each other. The worst evaluated area was the activity of mines on behalf of local communities. The original character of the conducted analysis that has been presented in the article lies in the use of the authors’ own survey, developed for the needs of the activity of the Group of Joint Social Initiatives GÓRNICTWO OK, aimed at improving the image of mines among communities.
EN
Environmental protection was placed by the legislator as one of the public tasks performed by local government. Due to the fact that the local government performs decentralized tasks, which are mainly intended to meet the needs of local communities in a given territory, tasks related to the field of environmental protection also serve the needs of residents of communes, poviats and voivodships in terms of the use of the environment. Therefore, the type and nature of these tasks will be adapted to the role and specialization of individual local government units. Local government units perform tasks stipulated in the existing legislation. They are also obliged to use instruments related to planning and strategic documents that take account of statutory environmental protection assumptions. In order to achieve higher effectiveness in the scope of environmental protection, local government units may take actions that facilitate the use of techniques and methods for environmental management and use quality management tools.
EN
Local and regional governments play a special role in public life. They perform, on their own behalf and responsibility, certain tasks commissioned by the State by way of legal Acts. The objective of the local and regional governments’ existence is to meet the collective requirements of their respective communities. Meeting the needs of residents also requires activities in the field of telecommunications, including support for the development of telecommunications services and networks. However, such development must be monitored. The role of local and regional governments, on the one hand, is to support this development, and, on the other, to protect the users of telecommunications services and networks from threats. Cybersecurity must therefore occupy the right place in the catalogue of local and regional governments’ tasks; it cannot be marginalised, as cyberthreats are real, and can result in substantial damage that is not only virtual.
PL
Szczególne miejsce w życiu publicznym zajmuje samorząd terytorialny. Wykonuje on we własnym imieniu i na swoją odpowiedzialność część zadań powierzonych przez państwo w drodze ustawy. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej lub regionalnej wspólnoty jest celem istnienia samorządu terytorialnego. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców wymaga również działań w dziedzinie telekomunikacji, w tym wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Rozwój ten nie może być jednak pozostawiony sam sobie. Samorząd terytorialny z jednej strony ma go wspierać, z drugiej jednak ma chronić użytkowników usług i sieci telekomunikacyjnych przed cyberzagrożeniami. Cyberbezpieczeństwo musi zatem znaleźć odpowiednie miejsce w katalogu zadań samorządu terytorialnego, który nie może go marginalizować, ponieważ zagrożenia w sieci są rzeczywiste i mogące wyrządzić znaczne szkody, a nie wirtualne.
13
EN
Cities play a special role in the process of sustainable development of the country. The city management plays a fundamental role in this challenge. The mayor should become a manager and manage the city based on a strategic marketing management model. Thanks to this, it can optimally use available financial instruments that give the opportunity to achieve strategic development goals of the city.
EN
The aim of the article is to identify the level of social media use by local governments in Poland and to identify changes in the use of social media in 2014-2018. Full studies were carried out among 380 counties (NUTS 4) in Poland. In the population, the use of social media was identified on the example of Facebook and the analysis of the number of fans of this form of communication was carried out. The analysis consists regional level and the division into rural (314) and urban (66) counties. It can be pointed out that there has been an increase in the number of counties using Facebook by 71 fanpages, which is over 18% growth. There has also been a significant increase in the number of fans in both cities and other poviats. The analysis points to regional disparities (between different regions). The Counties with above-average interest among fans have been identified which can be the reference for conducting an active policy in the field of territorial marketing. The full study made it possible to carry out an accurate diagnosis of the current situation of the level of use of modern communication tools by counties.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu wykorzystywania mediów społecznościowych przez powiaty oraz określenie zmiany w wykorzystaniu mediów społecznościowych w latach 2014-2018. Przeprowadzono badania pełne wśród 380 powiatów w Polsce. W omawianej populacji dokonano identyfikacji wykorzystywania mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka oraz przeprowadzono analizę liczebności odbiorców tej formy komunikacji w ujęciu regionalnym i w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu. Po analizie zgromadzonych danych można wskazać że nastąpił wzrost liczby powiatów korzystających z Facebooka o 71 fanpage’ów, co stanowi ponad 18-procentowy przyrost. Nastąpił też znaczący wzrost liczby odbiorców zarówno w przypadku miast na prawach powiatu, jak i pozostałych powiatów. Przeprowadzona analiza wskazuje na dysproporcje regionalne (pomiędzy różnymi regionami). Zidentyfikowano powiaty, w ramach których urzędy prowadzą komunikację z odbiorcami, skutkującą ponadprzeciętnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, turystów czy inwestorów co powinno być ważnym punktem odniesienia dla prowadzenia aktywnej polityki w zakresie marketingu terytorialnego. Badanie pełne umożliwiło przeprowadzenie dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji poziomu wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji przez powiaty.
PL
Przedmiotem artykułu jest proces tworzenia podstaw prawnych działania i form organizacyjnych straży miejskich w Polsce. W artykule uwzględniono kontekst historyczny działań samorządu lokalnego w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz pozycję samorządowej formacji w systemie organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Polsce.
EN
Through main topic of the article author examines the process of positioning of the municipal police within the system of institutional bodies responsible for public safety and order. The scope of presented research includes the historical context and evolution of local government s responsibilities in Poland, in view of protection of the public safety and order. And this, according to the author is justification and main reasons for the existence of local formations outside the uniform system of state security organs.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny przebiegu procesu zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej w kontekście zarządzania kryzysowego. Wskazano poziom poszczególnych rodzajów zagrożeń, w tym: naturalnych, technicznych i społecznych. Następnie dokonano analizy stanu obecnego procesu zarządzania ryzykiem w wybranych jednostkach administracji samorządowej na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz wskazano kierunki udoskonaleń w tym zakresie. Kluczowym elementem pracy było określenie związku pomiędzy występowaniem zagrożeń, zarządzania ryzykiem, a kształtowaniem się ogólnego poziomu bezpieczeństwa publicznego. W artykule wykorzystano między innymi wyniki badań ankietowych.
EN
In the article the results of research of the assessment of the risk management process at the local government in terms of crisis management were presented. As well the level of the different kind of threats: natural, technical and social was indicated. Then the current condition of the risk management process was analysed in the chosen local goverment units (voivodeships, districts and communes) and the improvement directions in this field was indicated. The main element of this work was definition relationships between threats, risk management and formation the overall level of the public security. In article the survey research results were used.
EN
This study investigates how the realization of capital expenditure budget relates to the performance of local government administration. Findings of this study show that realization of capital expenditure budget is positively associated with the performance of the high-performance subsample. Contrary to the results, the realization of capital expenditure budget is negatively associated with performance of the low-performance subsample. The implication of the findings is that the realization of capital expenditure budget as an indicator of local government’s success needs to be used more carefully because the high realization of capital expenditure budget does not necessarily relate the high-performance. This is contingent on the subsample (the high versus the low-performance subsamples) where the local government is included.
PL
W niniejszym opracowaniu zbadano, w jaki sposób realizacja budżetu wydatków inwestycyjnych odnosi się do wydajności administracji samorządowej. Wyniki tego badania pokazują, że realizacja budżetu wydatków kapitałowych jest pozytywnie powiązana z wydajnością podpróbki o wysokiej wydajności. W przeciwieństwie do tego, realizacja budżetu wydatków kapitałowych jest negatywnie powiązana z wydajnością podsystemu niskiej wydajności. Wnioski płynące z ustaleń wskazują, że realizacja budżetu nakładów inwestycyjnych jako wskaźnika sukcesu samorządów lokalnych musi być ostrożniejsza, ponieważ wysoka realizacja budżetu nakładów inwestycyjnych niekoniecznie wiąże się z wysoką wydajnością. Jest to uzależnione od podpróbki (o wysokiej lub niskiej wydajności), w której uwzględniono samorządy lokalne.
PL
Globalna gospodarka rynkowa stwarza przedsiębiorstwom możliwość prowadzenia swojej działalności z najbardziej odpowiadającego realizacji ich celów biznesowych miejsca na świecie. Przedsiębiorstwa są przekonywane przez państwa, miasta oraz różne jednostki podziału terytorialnego do wyboru danej lokalizacji za pomocą kompleksowych ofert inwestycyjnych podsumowujących możliwe korzyści do osiągnięcia przez działalność w wybranym miejscu. Do promocji tych ofert wykorzystywane są różne narzędzia marketingowe, w tym nowoczesne formy promocji internetowej. W artykule poddano analizie działania polskich jednostek samorządu terytorialnego prowadzone w największym na świecie serwisie społecznościowym skierowanym do odbiorcy biznesowego - LinkedIn. Opisano wykorzystywane sposoby prezentacji oferty oraz powiązane z nimi instrumenty. Podjęto również próbę określenia stopnia rozwoju tej formy terytorialnej promocji inwestycyjnej w Polsce i jej perspektyw na przyszłość w porównaniu do przykładów wykorzystania LinkedIn przez jednostki administracji z Europy i świata.
EN
The global market economy provides companies with the opportunity to do business from the most appropriate location in the world to meet their business goals. Countries, cities and other territorial divisions persuade firms to choose a particular location using complex investment offers summarising the possible benefits to be achieved operating in the selected location. Various marketing tools are used to promote these offers, including modern forms of Internet promotion. The paper includes the analysis of the activities of Polish local government units carried out in the world's largest social media service addressed to the business user - LinkedIn. The methods used to present the offer and related instruments are described. Also, the author tried to determine the development of this form of territorial investment promotion in Poland and its prospects compared to the use of LinkedIn by administrative units from Europe and the world.
EN
This paper presents information about different forms of land management, especially land leasing. Land lease transactions in Poznan, one of Poland’s regional cities, have been analyzed. The research has shown that, in Poland, long- -term leases have been used in a very limited (partial) scope so far. Most often, lease agreements are concluded for up to three years with the possibility of extension, although the law provides for the possibility of concluding contracts for longer periods. During the years of 1996–2014, the city of Poznan concluded only 18 long-term lease agreements, which is caused by the dominant form of managing public lands – perpetual usufruct.
PL
W artykule przedstawiono różne formy władania nieruchomościami ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawy. Przeanalizowano transakcje dzierżawy w jednym z miast regionalnych (Poznań). Badania wykazały, że w Polsce prawo dzierżawy wieloletniej wykorzystywane jest w bardzo ograniczonym zakresie. Najczęściej umowy dzierżawy zawierane są na okres do trzech lat, z możliwością ich przedłużenia, aczkolwiek prawo przewiduje możliwość zawierania umów na dłuższe okresy. W latach 1996–2014 miasto Poznań zawarło zaledwie 18 umów dzierżawy wieloletniej (powyżej 10 lat). Jest to spowodowane tym, że w Polsce dominującą formą udostępniania gruntów publicznych na oznaczony czas jest użytkowanie wieczyste.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.