Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  time
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Kluczowymi elementami decydującymi o powodzeniu lub porażce przedsięwzięć budowlanych są czas i koszt. Celem artykułu jest analiza i ocena przebiegu zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych w zakresie badania odchylenia i wykonania budżetu oraz harmonogramu przedsięwzięć budowlanych. Obliczenia wykonane zgodnie z metodyką wartości wypracowanej (ang. earned value method – EVM) pozwoliły na ocenę rzeczywiście wypracowanych harmonogramów oraz kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych. Dane do analizy pozyskano z własnych doświadczeń i pracy zawodowej autorów artykułu świadczących usługi bankowego inspektora nadzoru w latach 2006-2019 w imieniu banków udzielających kredyty inwestycyjne dla zamówień niepublicznych.
EN
Time and cost are key elements that determine the success or failure of construction projects. The aim of the article is to analyze and assessment of the course of various construction projects in the field deviations and implementation of the budget and schedule of construction projects. Calculations made in accordance with the earned value methodology allowed the assessment of the actual cost of the work performed and scheduled for the analyzed construction projects. The data for analysis was obtained from the authors’ own experience and professional work. The authors carried out bank investment supervision in the years 2006–2019 on behalf of the banks that grant investment loans for non-public contracts.
EN
This study aimed to determine the effects of three different high molecular weight (HMW) flocculants (anionic, cationic and non-ionic flocculants) on the fine particles removal from natural stone (foid-bearing rock) processing plant wastewater at alkaline pH conditions. The test results were investigated in terms of turbidity values depending on pH of the medium, flocculant concentration and time (0–60 min). According to the results obtained, the turbidity values of the wastewater in the absence of the flocculants were pH dependent and decreased as the pH increased, resulted in the minimum turbidity values at pH 12. In the presence of the flocculants, the pH depended turbidity removal efficiencies varied with flocculant type, flocculant concentration and time. The best results were obtained at highly alkaline pH values (pH 12) with the turbidity removal efficiency of ≤99% in the presence of non-ionic flocculant. In the case of anionic and cationic flocculants, the minimum turbidity values were also obtained at pH 12 with turbidity removal efficiencies over 90%.
PL
Badania miały na celu określenie wpływu trzech różnych flokulantów o wysokiej masie cząsteczkowej (HMW) (flokulanty anionowe, kationowe i niejonowe) na usuwanie drobnych cząstek (pyłu kamiennego) ze ścieków z zakładów przeróbki kamienia naturalnego w alkalicznym pH. Zbadano zmętnienie w zależności od pH, stężenia flokulantu i czasu (0–6 min). Zgodnie z uzyskanymi wynikami, wartości zmętnienia ścieków przy braku flokulantów zależy od pH i zmniejszały się wraz ze wzrostem pH, co skutkowało minimalnymi wartościami zmętnienia przy pH 12. W obecności flokulantów wydajność klarowania zależy od rodzaju flokulantu, stężenia flokulantu i czasu. Najlepsze wyniki uzyskano przy wysokich alkalicznych wartościach pH (pH 12) ze skutecznością usuwania zmętnienia ≤99% w obecności flokulanta niejonowego. W przypadku anionów i flokulantów kationowych minimalne wartości zmętnienia uzyskano również przy pH 12 przy skuteczności usuwania zmętnienia powyżej 90%.
EN
The problem of mixed convection flow of a heat generating/absorbing fluid in the presence existence of Lorentz forces in a vertical micro circular subjected to a periodic sinusoidal temperature change at the surface has been studied taking the first-order slip and jump effects into consideration. The research analysis is carried out by considering a fully developed parallel flow and steady periodic regime. The governing equations, together with the constraint equations which arise from the definition of mean velocity and temperature, are written in a dimensionless form and mapped into equations in the complex domain. One obtains two independent boundary value problems, which provide the mean value and the oscillating term of the velocity and temperature distributions. These boundary value problems are solved analytically. A parametric study of some of the physical parameters involved in the problem is conducted. The results of this research revealed that the magnetic field has a damping impact on the flow and results in decreases in fluid velocity for both air and water. Furthermore, the presence of the heat generation parameter is seen to enhance the temperature distribution and this is reflected as an increase in the magnitude of the oscillation dimensionless velocity, whereas in the presence of heat absorption a reversed trend occurs.
EN
Time-of-use (TOU) electricity pricing has been applied in many countries around the world to encourage manufacturers to reduce their electricity consumption from peak periods to off-peak periods. This paper investigates a new model of Optimizing Electricity costs during Integrated Scheduling of Jobs and Stochastic Preventive Maintenance under time of-use (TOU) electricity pricing scheme in unrelated parallel machine, in which the electricity price varies throughout a day. The problem lies in assigning a group of jobs, the flexible intervals of preventive maintenance to a set of unrelated parallel machines and then scheduling of jobs and flexible preventive maintenance on each separate machine so as to minimize the total electricity cost. We build an improved continuous-time mixed-integer linear programming (MILP) model for the problem. To the best of our knowledge, no papers considering both production scheduling and Stochastic Preventive Maintenance under time of-use (TOU) electricity pricing scheme with minimization total Electricity costs in unrelated parallel machine. To evaluate the performance of this model, computational experiments are presented, and numerical results are given using the software CPLEX and MATLAB with then discussed.
EN
The article addressed the problem of the allocation of tasks in one of the warehouse processes (order picking). The objective was to obtain the optimum solution, which guarantees the minimum execution time of particular tasks by warehouse personnel. To optimise the issue mentioned above Excel spreadsheet with the Solver module was applied.
PL
W artykule poddany został analizie problem przydziału zadań w jednym z procesów magazynowych (kompletacji). Celem było uzyskanie rozwiązania optymalnego gwarantującego minimalny czas realizacji określonych zadań przez pracowników magazynowych. W celu optymalizacji ww. zagadnienia zastosowano arkusz kalkulacyjny Excel z wykorzystaniem dodatku Solver.
EN
The article presents the application in practice of a transport problem with the criterion of time to optimize the supply of store chains. When transporting perishable goods (e.g. dairy products, fruits, vegetables) the most important goal is to minimize delivery time. Shortening the delivery time gives the opportunity to meet the expectations of potential customers, as well as to maintain the functional properties of transported goods.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie w praktyce zagadnienia transportowego z kryterium czasu do optymalizacji zaopatrzenia sieci sklepów. Podczas transportu towarów szybko psujących się (np. produkty mleczarskie, owoce, warzywa) najważniejszym celem staje się minimalizacja czasu realizacji dostawy. Skrócenie czasu dostaw daje możliwość zaspokojenia oczekiwań potencjalnych klientów, a także utrzymania właściwości użytkowych przewożonych towarów.
PL
Wstęp i cele: W artykule wyjaśnione zostało na podstawie Szczególnej Teorii Eteru zjawisko dylatacji czasu oraz zjawisko skrócenia Lorentza-FitzGeralda. Przedstawione wyjaśnienia polegają na konstrukcji nowatorskich technicznych modeli tych zjawisk, a nie jedynie na ich klasycznym opisie. Materiał i metody: W pracy zastosowano metodę dedukcji matematycznej. Wyniki: W artykule wykazano, że zjawisko dylatacji czasu jest dowodem istnienia uniwersalnego układu odniesienia, w którym propaguje oddziaływanie elektromagnetyczne. Cały artykuł zawiera tylko oryginalne badania prowadzone przez jego autora. Wniosek: W artykule wykazane zostało, że nie ma teoretycznych podstaw, aby twierdzić, że prędkość światła w próżni jest prędkością maksymalną. Dylatacja czasu jest naturalną własnością czasu mierzonego zegarem świetlnym.
EN
Introduction and aim: The paper explains the time dilation phenomenon and the Lorentz- FitzGeralda contraction phenomenon on the basis of Special Theory of Ether. Presented explanations are based on the construction of innovative technical models of these phenomena, and not only on their classical description. Material and methods: Mathematical deduction method has been used in the paper. Results: The paper shows that time dilation phenomenon is a proof of universal frame of reference, in which the electromagnetic interaction propagates. The entire article includes only original research conducted by its author. Conclusion: It has been shown that there are no theoretical grounds to argue that the velocity of light in a vacuum is the maximum velocity. Time dilation is a natural property of time measured by the light clock.
EN
Many different kinds of automation are saving great amount of time and money in e-commerce. This paper gives an overview of the current applications and future of robots in e-commerce and discusses the various factors that that are important to choosing the best approach in ‘last-mile-delivery’. It discusses advantages and disadvantages of autonomous vehicles, questions about safety and reliability and marketing effect. Automation at earlier stages of supply chain, less visible for clients has more impact on delivery process economics.
PL
W pracy podjęto próbę modelowania zadania wyznaczania optymalnej odległości między przystankami autobusowymi na sieci komunikacji miejskiej. W tym celu został zbudowany model logiczno-analityczny obrazujący proces poruszania się autobusu na sieci komunikacji miejskiej, uwzględniający m.in. czasową dynamikę ruszania z przystanku, liniowy odcinek ruchu jednostajnego między przystankami i czas hamowania przed kolejnym przystankiem. Dodatkowo dołączono „pieszą” procedurę dojścia pasażera do przystanku, a następnie jego dotarcie do miejsca przeznaczenia. Zaproponowana topografia miejskiej sieci komunikacji autobusowej powinna gwarantować minimalizację łącznego czasu podróży autobusem oraz czasu dojścia do przystanku i przejścia do miejsca docelowego. Skuteczność funkcjonowania modelu zilustrowano prostym przykładem liczbowym.
EN
The paper attempts to model the task of determining the optimal distance between bus stops on the public transport network. To this end, a logical-analytical model was built, illustrating the process of moving the bus on the public transport network, including temporary dynamics of starting from the stop, linear segment of uniform traffic between stops and braking time before the next stop. In addition, a "walking" procedure for the passenger to reach the stop and then reaching the destination. The proposed topography of the urban bus communication network should guarantee minimizing the total travel time of the bus and the time of reaching the bus stop and passing to the destination. The model's effectiveness is illustrated by a simple numerical example.
PL
W pracy podjęto próbę modelowania zadania wyznaczania optymalnej odległości między przystankami autobusowymi na sieci komunikacji miejskiej. W tym celu został zbudowany model logiczno-analityczny obrazujący proces poruszania się autobusu na sieci komunikacji miejskiej, uwzględniający m.in. czasową dynamikę ruszania z przystanku, liniowy odcinek ruchu jednostajnego między przystankami i czas hamowania przed kolejnym przystankiem. Dodatkowo dołączono „pieszą” procedurę dojścia pasażera do przystanku, a następnie jego dotarcie do miejsca przeznaczenia. Zaproponowana topografia miejskiej sieci komunikacji autobusowej powinna gwarantować minimalizację łącznego czasu podróży autobusem oraz czasu dojścia do przystanku i przejścia do miejsca docelowego. Skuteczność funkcjonowania modelu zilustrowano prostym przykładem liczbowym.
EN
The paper attempts to model the task of determining the optimal distance between bus stops on the public transport network. To this end, a logical-analytical model was built, illustrating the process of moving the bus on the public transport network, including temporary dynamics of starting from the stop, linear segment of uniform traffic between stops and braking time before the next stop. In addition, a "walking" procedure for the passenger to reach the stop and then reaching the destination. The proposed topography of the urban bus communication network should guarantee minimizing the total travel time of the bus and the time of reaching the bus stop and passing to the destination. The model's effectiveness is illustrated by a simple numerical example.
11
Content available Znaczenie czasu w procesach logistycznych
PL
Autor podkreślił w opracowaniu rolę czasu w procesach logistycznych. Uczynił to jednak z pozycji specjalisty-organizatora i prakseologa, a nie logistyka. W tym celu podjął się zbadania w całym cyklu logistycznym relacji między czasem uzasadnionym a czasem zmarnowanym. Starał się udowodnić, że koszty czasu zmarnowanego stanowią w cyklu logistycznym pokaźną wielkość, którą można w znacznym stopniu wyeliminować. W opracowaniu posłużono się w tym zakresie kilku prostymi przykładami.
EN
I emphasize the role of time in logistic processes. It is presented from the perspective of specialist, organizer and praxeologist, and not the logistician. To fulfill this aim I research relationships between justified and wasted time in the whole logistic process. I try to prove that costs associated with wasted time comprise a considerable amount in the logistic processes and these might be substantially limited. It is exemplified with several easy-to-understand cases.
12
Content available The concept of time in navigation
EN
The article discusses the concept of time in navigation, especially in marine navigation, as well as selected time measures, among others: Greenwich Mean Time (GMT), Universal Time Coordinated (UTC), International Atomic Time TAI (Temps Atomique International), GPST (Global Positioning System Time) eLoran Time and interrelation between these measures. Understanding how time is involved in navigation, and using it, is one of the navigator's most important duties. Nowadays we have satellite navigation to help us know where we are. These satellites contain several very precise and accurate clocks, because time and location are completely and totally inter-related in satellite navigation. There is growing interest internationally concerning the vulnerability Global Navigation Satellite Systems (GNSS) to natural and man-made interference, plus the jamming and spoofing of their transmissions. These vulnerabilities have led to a demand for sources of resilient PNT (Positioning, Navigation and Timing) [16], including a robust means of distributing precise time nationally and internationally.
PL
W publikacji omówiono proces magazynowania i przepływu części w zakładach przemysłowych. Przedstawiono symulacyjne metody usprawniania przepływu części z magazynu na linie montującą. Na podstawie przykładowej listy pakunkowej zostały wykonane symulacje oraz wyniki przebiegu tras kompletacji wg różnych metod (Return, S – Shape, Combined, Largest gap, Midpoint).
EN
The publication discusses the process of storage and movement of parts in industrial plants. Simulation methods for improving the flow of stock from the warehouse to the assembly line were presented. Simulations of the routes according tu were made on the basis of a specific list of packages picking of different methods (Return, S-Shape, Combined, Largest gap, Midpoint).
EN
Underground spaces having features such as stability, resistance, and being undetected can play a key role in reducing vulnerability by relocating infrastructures and manpower. In recent years, the competitive business environment and limited resources have mostly focused on the importance of project management in order to achieve its objectives. In this research, in order to find the best balance among cost, time, and quality related to construction projects using reinforced concrete in underground structures, a multi-objective mathematical model is proposed. Several executive approaches have been considered for project activities and these approaches are analyzed via several factors. It is assumed that cost, time, and quality of activities in every defined approach can vary between compact and normal values, and the goal is to find the best execution for activities, achieving minimum cost and the maximum quality for the project. To solve the proposed multi-objective model, the genetic algorithm NSGA-II is used.
PL
Pomysł stworzenia bezpiecznej przestrzeni ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków zniszczenia i promieniowania, ze względu na bombardowanie klasyczne lub jądrowe i inne ataki. W przypadku ataków lotniczych zwykle używa się bomb z ogromnym potencjałem wybuchu i siłą niszczycielską, a zatem zderzenie tych bomb z celami powstaje bardzo wysoki poziom energii kinetycznej. Ta energia kinetyczna rozchodzi się jako ciśnienie i ciepło w środowisku, co może zakłócić i zniszczyć cel. Czasem ochrona przed bombardowaniami w budynkach i obiektach jest zapewniona przez modernizację zapobiegającą bezpośredniemu uderzeniu. Odbywa się to w przypadku ważnych miejsc, takich jak stanowiska dowodzenia i kluczowe elementy infrastruktury. Jednakże, w innych przypadkach, jest to nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, dlatego też zamiast tego często wykorzystuje się podziemne lub częściowo podziemne bezpieczne przestrzenie (Movahedinia [5]). Zarządzanie projektem to zorganizowany system służący do zarządzania zasobami, dzięki czemu projekt może być ukończony zgodnie z określoną wizją w zakresie jakości, czasu i kosztu (Burke [7]). Projekty budowlane, podobnie jak inne działania i projekty, posiadają swoje własne ograniczenia. W odniesieniu do zarządzania projektem, są to tradycyjnie ograniczenia zakresu, czasu i kosztu. Te trzy czynniki są również określane jako trójkąt zarządzania projektem, w którym każde ograniczenie określa jedną stronę trójkąta. Podobnie jak w geometrii, jeśli jedna strona ulegnie zmianie, inne strony również się zmieniają; w zarządzaniu projektem, zmiany jednego czynnika wpływają również na inne czynniki. Trójkąt zarządzania projektem można również stosować w relacjach czasu, kosztu i jakości (Clements i Gido [8]). Oznacza to, że każdy projekt posiada trzy ograniczenia, którymi są czas, koszt i zakres. Ogólnie rzecz biorąc, kwestia równoważenia kosztu, czasu i jakości jednocześnie stara się uwzględnić trzy ważne czynniki w zarządzaniu projektem. Łatwo zrozumieć, że kwestia ta ma charakter wieloczynnościowy i może być przedstawiana w postaci modeli o wielu celach (Shuquan i Kongguo [11]). Struktura takiego modelu zawiera wiele opcji dla każdego działania, a model próbuje wybrać te z minimalnym koszem i czasem oraz najwyższą maksymalną jakością, lecz w tym przypadku mamy do czynienia z równoważeniem selekcji, ponieważ wysoka jakość i szybkość mają swoją cenę, a wykonanie kosztownego projektu może nie być możliwe. Badanie to ma na celu modelowanie problemu równoważenia kosztu, czasu i jakości w formie problemu o wielu celach, a następnie jego rozwiązanie za pomocą meta-heurystycznych algorytmów.
PL
Artykuł podejmuje problematykę roli internetu w życiu współczesnych młodych ludzi na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Po przeglądzie badań na temat sposobów i motywów korzystania z internetu, przeprowadzonych dotychczas na polskich studentach przez środowiska naukowe i ośrodki badawcze, następuje omówienie badań własnych autora oraz analiza wynikających z nich wniosków.
EN
The article presents the problem of the role of Internet in the life of present-day young people taking as the example students of University of Rzeszow. After looking through the research considering the ways and motivation of using Internet carried out on Polish students by scientific and research environments, we go to the description of own research of the author and the analysis of the results coming out from the research.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu czasu przechowywania modyfikowanych sorbentów wapniowych na zmianę parametrów tekstury porowatej, decydujących o ich zdolnościach sorpcyjnych. Wyjściowymi sorbentami wapniowymi były różne rodzaje wodorotlenku wapnia: handlowy, poddany modyfikacji mechanicznej polegającej na mieleniu, oraz gaszony w wodnym roztworze alkoholu etylowego. Zastosowane modyfikacje spowodowały wzrost powierzchni właściwej (BET, BJH) i pojemności sorpcyjnej sorbentów w odniesieniu do produktu handlowego. Uzyskano produkty o zwiększonej objętości i mniejszym rozmiarze porów. Z upływem czasu przechowywania zaobserwowano pogorszenie parametrów teksturalnych i postępujący proces zasklepiania się najdrobniejszych porów, który był najintensywniejszy w pierwszych 6 miesiącach od zastosowanych aktywacji.
EN
Com. and activated Ca(OH)₂ were ground and studied for grain size distribution, d., sorption vol. and capacity as well as textural parameters after storage for 6 and 12 months. The modified Ca(OH)₂ produced by slaking CaO in aq. EtOH showed the best textural parameters but was unstable during storage.
EN
In this article the author reconstructs the concept of time as understood by Joseph Kozielecki, which is bound with the philosophy of sustainable development. In conclusion he points to the ambiguity of that concept. The first meaning presupposes the flow of time, which cannot kill a man-perpetrator, as he is able to build, create himself and – at the same time – transcend his own being. In the second meaning, time and the changes in it are the only reality, and the man as if undergoes destruction as a result of these changes.
PL
W artykule autor rekonstruuje pojęcie czasu w ujęciu Józefa Kozieleckiego, które wiąże z filozofią zrównoważonego rozwoju. W konkluzji wskazuje na niejednoznaczność tak sformułowanego pojęcia. Pierwsze znaczenie zakłada upływ czasu, który nie może unicestwić człowieka-sprawcy, skoro sam siebie może budować, tworzyć, a zarazem siebie przekraczać. W drugim z kolei czas i dokonujące się w nim przemiany stanowią jedyną rzeczywistość, a człowiek jakby ulegał unicestwieniu w wyniku tych przemian.
PL
Opracowana metoda oraz jej implementacja komputerowa została wykorzystana do modelowania i analizy rewaloryzacji fragmentu Dziedzińca Zewnętrznego na Zamku Królewskim na Wawelu, jako typowego przykładu przedsięwzięcia o niezdeterminowanej strukturze. Otrzymane wyniki porównano z rzeczywistymi rezultatami rewaloryzacji, co potwierdziło przydatność opracowanej metody.
EN
The method that has been outlined in the essay, along with its digital implementation, has been used to model and analyze the restoration of the Outer Courtyard of the Royal Castle on Wawel Hill, which serves as a typical example of a project with an undetermined structure. The results of the assessment were compared with the real-world effects of the project, which has confirmed the usefulness of the method developed by the authors in a practical application.
19
Content available remote Kryteria wyboru metody reagowania na ryzyko wad dokumentacji projektowej
PL
Celem artykułu jest określenie rankingu metod reagowania na ryzyko wad w dokumentacji projektowej, przez uszeregowanie ich wg trzech kryteriów: skuteczności; czasu oraz kosztu wdrożenia. Do rozwiązania problemu wykorzystano metodę AHP – Analityczny Proces Hierarchiczny.
EN
The aim of this study is to determine the ranking of the risk handling methods of a defective design documentation, through the priority of the three criteria: efficiency, time and cost of its implementation. AHP – Analytic Hierarchy Process was applied to solve the issue in question.
PL
W artykule zaprezentowano przykłady dużych rozbieżności w kalkulacji kosztu inwestycji przez zamawiającego i oferentów oraz zasadnicze przyczyny najczęściej występującego w praktyce ryzyka przekroczenia parametrów przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wskazano możliwości wyeliminowania tak znacznych różnic dzięki zastosowaniu technologii BIM i stosowaniu jednakowych oraz spójnych danych przez uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego. Ponadto przedstawiono korzyści wynikające z możliwości rozbudowania trójwymiarowego modelu 3D (obejmującego konstrukcję, architekturę i instalacje), o kolejne wymiary – 4D (analizę czasu realizacji), 5D (kalkulację kosztów realizacji inwestycji jako całości oraz jej poszczególnych etapów) i 6D (analizę efektywności energetycznej). Autorzy podkreślają korzyści płynące z wykorzystania technologii BIM do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia budowlanego, dzięki integracji wszystkich współpracujących na etapie projektowania i realizacji obiektu podmiotów, dysponujących dużą wiedzą na temat potencjalnych zagrożeń i metod ograniczenia ich skutków.
EN
The article presents examples of large discrepancies in the calculation of the investment cost by the contracting authority and tenderers and main reasons of the most common in practice risk of exceeding parameters of the investment project. The authors suggest the possibility of eliminating such significant differences by using BIM and collecting identical and consistent data by participants of the construction investment project. They also show the benefits of being able to expand the three-dimensional 3D model (including the construction, architecture and installations), by further dimension - 4D ( the analysis of implementation time), 5D (the cost calculation of the investment as a whole and its individual stages), 6D (the analysis of energy efficiency). The authors emphasize the benefits of using BIM technology for risk management of construction project, thanks to the integration of all cooperating entities on the design and implementation of object stage with extensive knowledge of the potential risks and methods to reduce their impact.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.