Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 865

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
1
EN
The article presents issues related to equality in the creation of carbon dioxide equivalent. The impact of the increase in the number of residents and roommates, waste generation systems, information and material waste, material waste generation, the age of plastics and digitization are discussed.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z równością w tworzeniu ekwiwalentu dwutlenku węgla. Omówiono wpływ wzrostu liczby mieszkańców i współlokatorów, systemów wytwarzania odpadów, odpadów informacyjnych i materialnych, wytwarzania odpadów materialnych, wieku tworzyw sztucznych i cyfryzacji.
EN
Cross wedge rolling (CWR) is used for producing stepped axles and shafts as well as die forging preforms. In current industrial practice, CWR conducted with two tools is predominantly used, with the wedges mounted on rolls or flat tool plates. However, CWR can also be performed with the use of three wedge rolls. This paper begins with a review of previous studies on CWR conducted with the use of three rolls. After that, numerical simulations of two- and three-roll CWR processes for the same shaft are described. Obtained numerical results are then used to compare the two processes in terms of material flow kinematics, material temperature, stresses and strains, failure modes, as well as load and energy parameters. Finally, the Conclusions section presents the advantages of three-roll cross wedge rolling, providing a good starting point for further research on this promising forming method.
EN
Purpose: The overriding goal of the considerations is to indicate the assumptions and rule for the implementation of the procedure leading to the appointment of an appropriate fuel and energy supplier in large-format enterprises (L-FE), to the extent necessary to improve economic results. The choice will take into account both the size and structure of the resources that are at the disposal of the enterprise and the environmental conditions. The practical goal will be to develop a concept for the implementation of the procedure for the evaluation and selection of a supplier of energy carriers for the needs of a commercial entity. Design/methodology/approach: The research procedure will run through the following stages: 1. Presentation of the theoretical foundations by discussing concepts related to the functioning of the fuel and energy economy as well as indicating the methods and criteria for selecting a supplier. The research method used will be a review of the literature on the subject. 2. Recognition of the L-FE decision situation through the analysis of the subjective, objective and process structure. The research method used will be direct observation with participation. The observation will be carried out in four commercial networks (in total seven enterprises). 3. Setting the assumptions for the implementation of the procedure for the evaluation and selection of the supplier of energy carriers in L-FE. At this stage, the purpose of the procedure, its essence, stages and tasks of implementation as well as the procedure will be indicated. Responsible persons and contractors will be appointed. The evaluation criteria as well as the applicable entry and exit documents will be proposed. The research method used will be the expert method. Findings: The added value of the article is the answer to the question: how is the process of assessing and selecting the supplier of energy carriers in L-FE? The work indicates its goal, stages and tasks of implementation, applicable documents, methods of proceeding and evaluation criteria. The proposed solution contains practical guidelines. Should be noted that the adopted scheme of conduct and the method of its application in a trading enterprise creates the possibility of transferring the developed solutions to other economic systems. Originality/value: In this article, the actions taken have been focused on areas that have and will have an impact on reducing the costs of the company's operation and, consequently, on improving their competitive position on the market.
PL
Zachowane w Meksyku monumentalne budowle, a zwłaszcza piramid, zachwycają swą architekturą i zachowują tajemniczość. W artykule oprócz zachowanej dawnej architektury opisano gospodarkę kraju oraz rozwój energetyki. Opisano rodzaje użytkowanych elektrowni oraz stosowany system przesyłowy.
EN
The monumental buildings preserved in Mexico, especially the pyramids, delight with their architecture and keep their mystery. In addition to the old architecture, the article describes the country’s economy and the development of the energy sector. The types of power plants in use and the transmission system used are described.
EN
The article adresses the analysis of different methods of meeting the demand for electricity from a global perspective. The paper also addresses the impact of energy consumption on sustainable development. Opportunities and challenges associated with energy generation from different sources are also being discussed. The energy crisis is being viewed from the perspective of the challenges and opportunities for modern science and technology especially from the perspective of increasing energy efficiency and decreasing the energy intensity of the economy.
PL
Artykuł dotyczy analizy różnych sposobów zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną z perspektywy globalnej. Artykuł dotyczy również wpływu zużycia energii na zrównoważony rozwój. Dyskutowane są również możliwości i wyzwania związane z wytwarzaniem energii z różnych źródeł. Kryzys energetyczny jest rozpatrywany przez pryzmat wyzwań i szans współczesnej nauki i techniki, zwłaszcza z perspektywy wzrostu efektywności energetycznej i zmniejszenia energochłonności gospodarki.
EN
The article discusses selected ways of saving energy. It is a review material on the problems of humanity and industry in terms of energy consumption of machines, and devices as well as principles and actions aimed at improving and protecting the environment and the Earth – as our planet. Energy efficiency, which should go hand in hand with energy saving, was also mentioned. A prognosis for the coming years and new ways of labelling devices were presented. In addition, the issue of greenhouse gases and their emissions into the atmosphere was also raised.
PL
Od dłuższego już czasu właściwie wszystkie gałęzie przemysłu, a także konsumenci zmagają się z trudną sytuacją w kraju, wysokimi cenami produktów i usług. Media „zalewają” nas kolejnymi informacjami na temat niespotykanego od 20 lat poziomu inflacji, wysokich cen energii i gazu. W dodatku nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała się szybko ustabilizować. Nie pozostaje to bez wpływu na branżę celulozowo-papierniczą oraz tektury i opakowań. Sytuacja na rynku papierniczym jest bardzo napięta. Branżę boleśnie dotykają coraz wyższe ceny energii, paliw, gazu i podstawowych surowców, takich jak drewno i masa celulozowa, które są niezbędne w procesie produkcji. Przekłada się to następnie na znaczący wzrost cen gotowych produktów, czyli papieru, począwszy od biurowego, przez gazetowy, opakowania i tekturę, a skończywszy na ręcznikach papierowych czy papierze toaletowym. Taki stan rzeczy coraz mocniej odbija się na konsumentach. Oprócz wzrostu cen, w ostatnim czasie zauważają oni w sklepach mocno ograniczoną ilość produktów papierniczych, takich jak np. chusteczki czy papier toaletowy, a niekiedy nawet zupełny ich brak na półkach. Przyczyn tak trudnej sytuacji na rynku jest kilka.
PL
Przedstawiono zmodyfikowaną propozycję wartościowania (ilościowego określenia) działania komór spalania turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem zachodzących w nich oddziaływań energetycznych. Propozycja ta uzupełnia i uściśla rozważania zawarte w publikacji [4]. Przedstawione rozważania bazują na fakcie, że w komorach spalania tego rodzaju silników spalinowych zachodzi przekształcanie energii chemicznej zawartej w dostarczonym do niej paliwie (ściślej – energii chemicznej zawartej w mieszaninie paliwowo-powietrznej powstałej w tej komorze) na energię wewnętrzną spalin i związaną z nią ich energię ciśnienia powstających podczas spalania paliwa. Ta forma przemiany energii została nazwana ciepłem (Q). Ciepło Q odniesione do jednostki czasu t spalania paliwa zostało nazwane strumieniem ciepła (Q). Przyjęto także, że w przestrzeniach między łopatkowych wirnika turbiny zachodzi proces zamiany części energii wewnętrznej spalin, ale tylko tej, którą jest energia kinetyczna ich cząstek będących w ruchu cieplnymi (czyli energia termiczna) i wynikającą z niej energię ciśnienia na energię kinetyczną ruchu obrotowego tegoż wirnika. Zwrócono uwagę, że proces ten może być nieprawidłowy, w przypadku niewłaściwego działania komory spalania. Działanie komory spalania turbinowego silnika spalinowego zostało w tym artykule zinterpretowane, jako przetwarzanie energii chemicznej spalanego paliwa na energię wewnętrzną powstających spalin w ustalonym czasie. Wartościowanie tak rozumianego działania komór spalania tego rodzaju silników spalinowych, zaproponowane w tym artykule, polega na określeniu ilościowym tego działania za pomocą wielkości fizycznej, którą cechuje wartość liczbowa z jednostka miary nazwana dżulosekundą [dżul x sekunda]. Do oceny procesu pogarszania się działania komór spalania dowolnego turbinowego silnika spalinowego zaproponowano podejście statystyczne, w którym zastosowano estymację przedziałową wartości oczekiwanej E(Qt) ciepła w chwili t oraz modele deterministyczny i probabilistyczny oceny działania komory spalania, przy czym do opracowania modelu probabilistycznego zastosowano jednorodny proces Poissona. Wspomniane ciepło jest interpretowane jako forma (sposób) przemiany w komorze spalania silnika energii chemicznej mieszaniny paliwowo-powietrznej na energię wewnętrzną i związanej z nią energię ciśnienia spalin uzyskaną podczas spalania w niej paliwa.
EN
This paper presents the process of the temporal and spatial functioning of the water distribution system in the mathematical modeling process. The research was carried out on the Bialystok water network model with particular emphasis on the efficiency and energy efficiency of the pumping units located on the analyzed water distribution system (SDW). The calculations and calibration of the model were performed using the ISYDYW software, with particular emphasis on time and spatial distribution. Particular situations were analyzed, especially when the system operated in exceptional conditions, which most often resulted in failure, leading to a shortage of water supply, and thus energy losses of the pumping units. The obtained results allowed demonstrating the auxiliary role of the simulation method in determining and predicting the effects on the existing emergency states. Possible scenarios were prepared for the observed changes, both in the entire network and at the selected points of the pump systems. Assuming the duration of the failure, its consequences were determined and presented in the form of the indicators discussed.
EN
The utilisation of fine coal waste is still limited, even though its availability is very abundant in the mining industry. This study utilises fine coal by converting it into syngas through catalytic gasification. The gasification process was carried out at a temperature range of 350–550°C for 10–50 minutes using natural zeolite as a catalyst. The syngas composition and quality parameters were evaluated through the H2/CO ratio, heating value, and gasification efficiency. From the research results, fine coal contained high amounts of carbon and fixed carbon. Temperature is the variable that most influences the gasification process. The addition of zeolite actively increased the CO content in the syngas. The H2/CO ratio of syngas >1, the highest HHV and LHV 16.15 and 14.46 MJ/Nm3 with the highest carbon conversion efficiency value of 88.85%, made fine coal very suitable to be used as raw material for the gasification process to produce environmentally friendly syngas.
EN
A pressing concern of issues such as climate change has drawn main attention in the world. The burning of fossil fuels by human due to increasing energy demand in various sectors is one of the main factors that influence the climate change. This has resulted in the introduction of many renewable energy sources as alternatives to fossil fuels. Biogas is one type of renewable energy that has numerous advantages. The present review covers the recent challenges of biogas production and its conversion to electrical energy. This includes the substrates used, the operating parameters, and the pre-treatment used, which can be implemented to maximise the biogas yield. The challenges and potential of the generation of electricity from biogas were also discussed in this review. The results obtained in this review emphasise that biogas is a good renewable energy, as it solves multiple problems and at the same brings benefits to human beings in many ways.
EN
The Sludge Treatment Plant (STP) in Surabaya produces solid waste in the form of sludge. The STP in Surabaya provides for Solid Separation Chamber (SSC), equalization unit, Oxidation Ditch (OD), final clarifier, distribution unit, polishing pond, sludge Drying Area (DA), Sludge Drying Bed (SDB), and reservoirs. Sludge waste generation is usually collected in DA and SDB units. This sludge is usually reprocessed for the recycling process, one of which is the waste to energy conversion with a thermochemical process. The difference between these two units is that DA is the sludge from preliminary treatment, while SDB is the sludge from secondary treatment, usually producing microbial biomass. This study aimed to evaluate the sludge produced by the two processing units as solid fuel. The water content of the DA sample is lower because the DA unit has mechanical processing, which separates solids from water. The results of the proximate test resulted in a significant difference between the SDB and DA units. The caloric value, water, ash, and fixed carbon values are significant (<0.05), while the volatile values differ for DA and SBD units. This shows that different treatment is needed for each unit to be appropriately processed as fuel.
PL
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest analiza i ocena rozwiązań prawnych zaproponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a służących wdrożeniu do polskiego porządku prawnego instytucji piaskownicy regulacyjnej w sektorze energetycznym. W ramach analizy wykorzystane zostały wnioski płynące z prac nad propozycją wdrożenia instytucji piaskownic regulacyjnych na gruncie ustawy Prawo energetyczne prowadzonych w ramach realizacji projektu rozwoju energetyki rozproszonej w klastrach energii – KlastER.
EN
The scope of the considerations in the article is the analysis and evaluation of legal solutions proposed by the Ministry of Climate and Environment for the implementation of the regulatory sandbox in the energy sector into the Polish legal system. As part of the analysis, conclusions from the work on the proposal to implement the institution of regulatory sandboxes under the Energy Law Act were used as part of the implementation of the project for the development of distributed energy in energy clusters – KlastER.
PL
Po agresji Rosji na Ukrainę rozwój energetyki rozproszonej powinien nabrać przyspieszenia. To najszybszy sposób na zbudowanie nowych mocy wytwórczych, które pozwolą ograniczyć zależność Polski od importowanych węglowodorów, a także szansa na zaangażowanie kapitału prywatnego, a docelowo również na zwiększenie odporności kraju na zewnętrzne wstrząsy. Artykuł zawiera postulat osadzenia rozwoju energetyki rozproszonej na czterech fundamentach, którymi są: rozwój regulacji, modernizacja i dostosowanie infrastruktury, inwestycje w postęp technologiczny oraz edukacja i wymiana doświadczeń. Energetyka rozproszona zasługuje na przyjęcie kompleksowej strategii rozwoju (jej propozycja została opracowana w ramach projektu Gospostrateg na potrzeby Ministerstwa Klimatu i Środowiska), a także na zmianę definicji. W artykule przedstawiono propozycję, by definiować ją w odniesieniu do kryteriów mniej technicznych niż ma to miejsce obecnie, a bardziej odzwierciedlić cel istnienia, na przykład dążenie do samobilansowania.
EN
After Russia’s aggression against Ukraine, the development of distributed energy should accelerate. This is the fastest way to build new generation capacities for the energy system, allowing to reduce Poland’s dependence on imported hydrocarbons, as well as an opportunity to engage private capital, but ultimately it allows to increase the country’s resilience against external shocks. The article contains a postulate to place the development of distributed energy on four foundations, which are: development of regulations, modernization and adaptation of infrastructure, investments in technological progress as well as education and exchange of experiences. Distributed energy deserves the adoption of a comprehensive development strategy (its proposal was developed as part of the Gospostrateg project for the needs of the Ministry of Climate and Environment), as well as a change of definition. The article proposes to define it in terms of less technical criteria than is currently the case, and to reflect the purpose of existence more, for example, the pursuit of self-balancing.
EN
Reliability and maintenance analysis of transport machines hydraulic drives, basically focused to power units: pumps, cylinders etc., without taking in to account junction elements. Therefore, this paper proposes a research analysis on high-pressure hoses and junctions during technical maintenance. Comparative analysis of fluid behavior and energy efficiency inside non-repaired and repaired high-pressure hoses is presented in this research. Theoretical and experimental research results for hydraulic processes inside high-pressure hose is based on the numerical simulations using Navier–Stokes equations and experimental measurement of fluid flow pressure inside high-pressure hoses. Research of fluid flow dynamics in the hydraulic system was made with main assumptions: system flow rate in the range from 5 to 100 l/min, diameter of the hoses and repairing fitting are 3/8". The pressure drops, power losses, flow coefficients at non-repaired and after maintenance hose was obtained as a result. Simulation results were verified by running physical experiments to measure the pressure losses.
EN
The article provided a classification of scientific research relating to European Green Deal (EGD) issues to assess their compatibility with areas identified in the EGD strategy document and identify emerging future research directions. A systematic literature review was based on bibliometric analysis and focused on articles in Scopus and Web of Science databases. The systematic literature review aimed to identify, integrate and evaluate research on the selected topic based on clearly defined criteria. Research query included (TITLE-ABS-KEY (“EU” OR europ*) AND TITLE-ABS-KEY (“green deal”)) in the case of Scopus and TS = (“EU” OR europ*) AND “green deal”) in the case of Web of Science. In total, 641 publication records were qualified for analysis. The bibliometric analysis allowed identify-ing eight thematic clusters and linking them to the eight areas of the European Green Deal strategy. The bibliometric analysis enabled the identification of eight thematic areas of international research undertaken in relation to the European Green Deal. These cover a variety of topics from social sciences, engineering, agriculture, sciences and natural sciences. Clusters included: Energy, circular economy, industry, building, mobility, food, biodiversity and pollution.
PL
Celem artykułu jest próba klasyfikacji badań naukowych odnoszących się do problematyki Europejskiego Zielonego Ładu (EGD), ocena ich zgodności z obszarami wskazanymi w dokumencie strategicznym EGD oraz identyfikacja pojawiających się kierunków badań. Na potrzeby badań zastosowano systematyczny przegląd literatury, oparty na analizie bibliometrycznej publikacji zawartych w dwóch bazach Scopus i Web of Science. Celem systematycznego przeglądu literatury jest identyfikacja, integracja i ocena badań, dotyczących wybranej tematyki, na podstawie jasno zdefiniowanych kryteriów. Kryteria wyszukiwania uwzględniały [TITLE-ABS-KEY ( "EU" OR europ* ) AND TITLE-ABS-KEY ("green deal")] w przypadku bazy Scopus oraz TS = [("EU" OR europ*) AND ("green deal")] w odniesieniu do bazy Web of Science database. Na potrzeby analiza zakwalifikowano 641 rekordów publikacyjnych. Przeprowadzona analiza bibliometryczna pozwoliła na wyodrębnienie ośmiu klastrów tematycznych i powiązanie ich z ośmioma założeniami (elementami), na których opiera się European Green Deal. Analiza bibliometryczna pozwoliła na wyodrębnienie ośmiu obszarów tematycznych międzynarodowych badań podejmowanych w związku z Europejskim Zielonym Ładem. Obejmują one różnorodne zagadnienia z zakresu nauk społecznych, inżynierii, rolnictwa, nauk ścisłych i przyrodniczych. Klastry obejmowały: energia, gospodarka cyrkularna, przemysł, budownictwo, mobilność, żywność, różnorodność biologiczna i zanieczyszczenie środowiska.
EN
In the contemporary period of the green economy, energy planning has grown more complicated due to the inclusion of numerous standards, including technical, social, economic, and environmental. This, in turn, restricts the ability of decision-makers to make the most efficient use of energy resources. In addition, the difficulty of energy planning is exacerbated by topographical restrictions on renewable energy systems, the majority of which are found in nature. Based on factors such as total installed capacity, total reservoir capacity, total surface capacity, the height, length, number of units, and the cost of the dam were used to determine the finest hydro power project in India, according to this study. For performance evaluation, multi criteria decision making (MCDM) techniques like analytic hierarchy process (AHP) and TOPSIS (technique for order reference by similarity to ideal solution) are used in conjunction with VIKOR (vlekriterijumsko kompromisno rangiranje) for performance evaluation. AHP is used to calculate the weights of each criteria. The TOPSIS and VIKOR methods will utilise these weights to choose the optimal option. For the purpose of demonstrating the approaches’ applicability, an in-depth case study of various hydropower facilities in India was carried out.
EN
The paper presents a model of a solid fuel boiler with the improvement of the locking mechanism to increase its efficiency, which in turn will increase the savings and ecological safety of such a boiler. The given calculation of the volume of dry gases, theoretical volume of nitrogen and the volume of water vapor, which makes it possible to determine the content of oxygen in the air and other elements in the fuel. Given a 3-D model of solid fuel boiler by means of FlowSimulation software. Based on the test results, the amount of combustion products leaving the chamber was shown. The research results show that, depending on the size of the boiler elements, there is no ventilation in the room where the boiler is located, and after an hour of operation, a long stay of a person may cause health problems. t has been shown that the excess air factor depends on the type of combustible fuel, the method of its combustion and the structure of the boiler combustion chamber. A construction of the closing mechanism of the combustion chamber of a solid fuel boiler is proposed. Based on experimental and computational research, a model of the boiler door handle was constructed, when automatic opening would be impossible. Such a design of the mechanism closing the combustion chamber of a solid fuel boiler allows to increase its efficiency as a result of the stability of the gas mixture composition and to reduce the risk of carbon monoxide falling into the room.
PL
Wizja wdrożenia kolejnego etapu zielonej transformacji w postaci negocjowanego pakietu „fit for 55” budzi obawy przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej w Polsce. Obawy te związane są przede wszystkim ze skalą wyzwań inwestycyjnych i kosztami już ponoszonymi w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 czyli EU ETS. Inwazja Rosji na Ukrainę zrewidowała dotychczasowe kierunki polityki prowadzonej w ramach realizowanej transformacji w kierunku zmiany paliw kopalnych na odnawialne źródła energii z priorytetem gazu jako paliwa przejściowego. Najbardziej istotnym czynnikiem transformacji znów stała się efektywność, której istotnym wsparciem jest cyfryzacja zarządzania energią na każdym poziomie. Począwszy od minimalizacji wykorzystania energii pierwotnej na etapie wytwarzania, poprzez przesyłanie i wykorzystanie końcowe. Efektywność dzięki zastosowaniu cyfrowych modeli optymalizacji decyzji procesowych, których celem jest również optymalizacja ekonomiczna, powinna ograniczyć koszty na każdym etapie dostaw ciepła. W artykule przedstawiono przykłady wdrożenia modeli ekonometrycznych do programowania pracy sieci, które uzupełnione o elementy sztucznej inteligencji korzystającej z aktualizowanej bazy danych mogą mieć zastosowanie w rozmaitych sferach podejmowania decyzji procesowych i biznesowych. Cyfrowa analiza i system wczesnego ostrzegania wykorzystujący tę analizę poprawia efektywność pracy i komunikację. Przedsiębiorstwa ciepłownicze w dużej mierze odpowiedzialne za sukces „fit for 55” dysponują dziś dużą liczbą danych mierzonych w procesach wytwarzania i dostaw energii. Przy czym nie zawsze z tych zasobów w pełni korzystają. Tymczasem efektywna cyfryzacja, ukierunkowana na ograniczenie zużycia nośników energii pierwotnej, oznacza nie tylko sam pomiar i archiwizację danych, ale również analizę uzyskanych zbiorów danych ukierunkowaną na potrzeby modelowania procesu dostawy ciepła i sformułowania rekomendacji dla efektywnych decyzji.
EN
The vision of implementing the next stage of green transformation in the form of the negotiated package “fit for 55” raises concerns of representatives of the energy and heating industry in Poland. These concerns are mainly related to the scale of investment challenges and the costs already incurred under the CO2 emission allowance trading system, i.e. the EU ETS. Russia’s invasion of Ukraine has revised the current directions of the policy pursued as part of the transformation that is being carried out to switch from fossil fuels to renewable energy sources, with the priority of gas as a transitional fuel. Efficiency has again become the most important factor of transformation, which is significantly supported by the digitization of energy management at every level. Starting from minimizing the use of primary energy at the generation stage, through transmission and final consumption. Efficiency thanks to the use of digital tools of process decision optimization models, which also aim at economic optimization, should reduce energy costs throughout the entire life chain. The article presents examples of the implementation of econometric models for programming network operation, which, supplemented with elements of artificial intelligence using an updated database, can be used in various spheres of process and business decision-making. Digital analysis and an early warning system using this analysis improves the work efficiency and communication of the systems. Heating companies, largely responsible for the success of “fit for 55”, now have a lot of data measured in the processes of energy production and supply, but they do not always fully use these resources. Meanwhile, effective digitization, aimed at reducing energy consumption, does not mean the measurement and recording itself, but the purposeful analysis of the data set for modeling the process and formulating recommendations for the right decision.
20
EN
The purpose of this article is to identify the policy orientations of Russia in the Balkans. The historical aspects of Russia's political and cultural ties with the Balkan region, Russia's policy toward the Balkans during the USSR period will be highlighted. As the Balkans are an important factor in Russia's geopolitical game to retain influence in Europe, the author analyses Russia's contemporary policy in the Balkans, its interests and the measures taken to achieve its specific goals. It can be concluded that Russian involvement in some Balkan countries is exhausting the elements of the hybrid war. Two possible models of geopolitical behavior in relation to Russia could be distinguished. The first is to continue trying to stay as far away from Russia, the second is to build effective mechanisms for socio-economic cooperation. It can be implied that Russia will not hesitate to repeat the hybrid war scenario from Ukraine in order to maintain its political influence in the region. Only the return of the EU to a consistent policy of enlargement to Balkan countries and the economic strengthening of the Member States from the Balkan region can weaken Russia's political influence in the region.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.