Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rdzeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The article presents the results of permeability measurements of a zirconium alcohol coating applied on moulds and cores. The introduction extensively discusses the reasons for the application of protective coatings, as well as their advantages and disadvantages. Also, the problems related to the application of protective coatings are presented i.e. limited permeability and thus the possibility of the presence of gas-originated defects in the casts. Next, the paper discusses the methods of measuring the permeability of protective coating proposed by Falęcki and Pacyniak. The study also presents an indirect permeability measurement method. For the investigations, zirconium alcohol coatings with the three conventional viscosities 10, 20 and 30s were used. The viscosity was determined by means of the Ford cup with the clearance of 4mm. The coatings were applied onto profiles of Φ 50x50 mm, made of moulding sand consisting of a sand matrix with the mean grain size of dL = 0,11, 17, 24, 31 and 34 mm and phenol-formaldehyde resin. The effect of the matrix grain size on the permeability of the sand with and without a coating was determined.
EN
The paper presents the results of preliminary research on the application of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate containing 1.5 % wt. of binder to perform ecological casting cores in hot-box technology using a semi-automatic core shooter. The following parameters were used in the process of core shooting: initial shot pressure of 6 bar, shot time 3 s, the temperature of the core-box: 200, 250 and 300°C and the core curing time: 30, 60, 90, 120 and 150 s. The matrix of the moulding mixture was olivine sand, and the binder of the sandmix was commercial, unmodified hydrated sodium silicate with molar module SiO2/Na2O of 2.5. In one shot of the automatic core-shooter were formed three longitudinal specimens (cores) with a dimensions 22.2×22.2×180 mm. The samples obtained in this way were subjected to the assessment of the influence of the shooting parameters, i.e. shooting time, temperature and curing time in core-box, using the following criteria: core box fill rate, mechanical strength to bending RgU, apparent density, compaction degree and susceptibility to friability of sand grains after hardening. The results of trials on the use of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate (olivine SSBS) in the process of core shooting made it possible to determine the conditions for further research on the improvement of inorganic hot-box process technology aimed at: reduction of the heating temperature and the curing time. It was found that correlation between the parameters of the shooting process and the bending strength of olivine moulding sands with sodium silicate is observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych, materiałów z wolframowych stopów ciężkich /WHA/ przeznaczonych, na rdzenie pocisków podkalibrowych typu APFSDS–T. Badania wytrzymałościowe materiałów, WHA prowadzono w warunkach silnych obciążeń dynamicznych, tj. za pomocą strzelania. W pracy podano teoretyczny sposób wyznaczenia naprężeń w krytycznych przekrojach pocisku badawczego, opisano specjalnie zbudowane do badań stanowisko badawcze z 30 mm lufą balistyczną o gładkim przewodzie oraz opisano metodykę i wyniki badań. Szczególnie interesujące, były badania, w których materiał poddawany, był różnorodnym obciążeniom dynamicznym, pochodzącym zarówno od sił ciśnienia gazów, jak i sił poprzecznych występujących podczas ruchu pocisku w lufie.
EN
The paper presents results of strength tests for tungsten heavy alloys (WHA) designated for the rods of APFSDS–T kinetic projectiles. The strength tests of WHA materials were carried out in conditions of heavy dynamical loads i.e. by the firing. The paper gives a theoretical concept for the identification of stresses within the critical cross-sections of the investigated projectile, and a description of a testing stand which was specially prepared and equipped with 30 mm smooth bore ballistic barrel, and description of methodology and test results. It was especially interesting to test the material against various dynamical loads originating both from the forces of gas pressure and the crosswise forces occurring at the projectile’s move in the barrel.
EN
The results of investigations of sand shooting into the core box are presented in the hereby paper. The investigations concern the formation of the diphase sand-air flux, its motion, flowing and compaction in the cavity during the core forming. Conditions deciding on the course of individual phases of the process are discussed with taking into consideration the influence of such factors as: the shot pressure, shooting hole diameter, number and distribution of deaerating vents in experimental core boxes (of a single cavity and of multi cavities) on the core sand compaction state. Investigations were performed by means of the modernised experimental shooting machine SR-3D, of the shooting chamber volume of 3.3 dm3, connected with the system of pneumatic supply ensuring the stable pressure supply of values: 0.4 MPa, 0.5 MPa and 0.6 MPa. Two diameters of the shooting hole, equal 10 mm and 20 mm, were applied for filling three experimental core boxes differing in dimensions of cavities and in number and distribution of deaerating vents. The filling process of core boxes was recorded by means of the digital camera PHANTOM V210 with the filming rate of 3000 pictures in second. Simultaneously, during the shot, other values allowing to determine the intensity of the core sand outflow from the shooting chamber to the core box, were tested. The presented in this publication results constitute the important element of the experimental verification of the blowing process simulation calculations which will be performed.
PL
Autorzy opracowali oryginalną metodę i sposób prowadzenia badania kinetyki wydzielania się gazów z materiałów stosowanych w technologii form poddawanych intensywnemu nagrzewaniu. Do tych materiałów pracy zalicza się masy formierskie oraz powłoki ochronne stosowane na formy i rdzenia piaskowe lub formy metalowe zalewane grawitacyjnie. Badania prowadzone są dwutorowo: z wykorzystanie zmodyfikowanej metody oznaczania gazotwórczości w piecu rurowym oraz badania gazotwórczości cienkich, przypowierzchniowych warstw form zalewanych ciekłym metalem. Kinetyka wydzielania gazów prezentowana jest w funkcji czasu nagrzewania oraz w funkcji temperatur próbki nagrzewanej masy lub powłoki. Badania obejmują również monitorowanie tych samych zjawisk przy nagrzewania cienkich warstw formy. Stwierdzono, iż zarówno w przypadku mas ze spoiwami jak i w przypadku powłok występują dwa maksima szybkości wydzielania gazów: przy temperaturze około 200 i około/ponad 500 ºC. Powłoki ochronne są znaczącym źródłem gazów po zalaniu formy metalem, co rzadko jest uwzględniane w ogólnym bilansie gazów powstających w formie. Warstwy wierzchnie form i rdzeni pokryte powłokami wydzielają dużo więcej gazów niż warstwy bez tych powłok. Z tego powodu odlewy wytwarzane w formach/rdzeniach z powłokami są w większym stopniu narażone na powstawania wad pochodzenia gazowego.
EN
The authors developed the original method and the way of performing investigations of the kinetics of gases emission from materials applied in the mould technology and subjected to intensive heating. Moulding sands and protective coatings applied for sand moulds and cores or for metal moulds poured gravitationally belong to these materials. Investigations are performed in two ways: with utilising the modified method of determining the gas evolution rate in the tubular furnace and testing the gas evolution rate from thin near surface layers poured with liquid metal. The gas emission kinetics is presented as the heating time function and as the temperature function of the heated sample of the moulding sand or coating. Investigations encompass also monitoring of these effects at heating thin layers of moulds. It was found that in case of moulding sands with binders as well as in case of coatings two maxima of gases emission rates occur: at a temperature of approximately 200 ºC and of approximately/above 500 ºC. Protective coatings are significant sources of gases after the mould is poured with metal, which is seldom taken into account in the general balance of gases formed in the mould. Surface layers of moulds and cores covered with coatings emit much more gases than layers without these coatings. Due to this, castings produced in moulds/cores with coatings are, in a higher degree, exposed to defects of gaseous origin.
PL
W pracy przeanalizowano kilka przypadków negatywnych zjawisk towarzyszących eksploatacji silników indukcyjnych z asymetrią elektromagnetyczną. Zjawiska te, rozmaitego pochodzenia, nieraz nakładają się na siebie, utrudniając diagnozę. Rozpatrzono pracę silnika niskoobrotowego dużej mocy, emitującego specyficzny hałas, którego intensywność wzrastała w miarę zwiększania obciążenia. Wyniki badań wskazywały na defekt klatki z możliwym jednoczesnym zwarciem blach pakietu wirnika. Z kolei na stacji prób poddano badaniom dwa jednakowe silniki 6 kV, których praca sugerowała także symptomy wewnętrznej asymetrii elektromagnetycznej poprzez specyficzny dźwięk. Specyficzne zmiany sygnałów diagnostycznych mogą wskazywać na poważniejsze problemy w wirnikach, np. degradację pakietu spowodowaną zwarciami o szerokim zasięgu. Następnie w 3 części pracy przedstawiono wykorzystanie oryginalnej metody diagnostyki termograficznej wirnika dużej mocy i bardzo dużych gabarytów, opartej na nagrzewaniu wirnika przez wymuszony przepływ prądu przez wał, w celu weryfikacji wcześ­niejszej diagnozy stanu wirnika postawionej w oparciu o pomiar i analizę prądów fazowych silnika i strumienia poosiowego. Kamera termowizyjna rejestruje lokalne wzrosty temperatury w określonych miejscach wirnika i tym sposobem potwierdza zagrożone miejsca w klatce, a także w blachach i konstrukcji mechanicznej wirnika. Osobnym wyzwaniem jest tu zapewnienie wymuszenia prądu o natężeniu kilku kiloamperów, aby tym sposobem nagrzać wirnik.
EN
The study analyzed several cases of adverse events associated with the operation of induction motors with electromagnetic asymmetry. These phenomena, of various origin, often overlap, making it difficult to diagnose. A high power low speed motor, emitting a specific noise which intensity increased with increasing load, was considered. The test results indicated a defect in the rotor cage with a possible simultaneous short circuit inside the rotor sheet package. At the testing station two identical 6 kV motors which operation suggested symptoms of internal electromagnetic asymmetry by a specific sound, were subjected to the tests. Specific diagnostic signal changes may indicate more serious rotor problems, such as packet degradation caused by wide range short circuits. The 3rd part of the paper presents the use of the original thermographic method of diagnostics of high power and very large dimensions rotor, based on heating the rotor by forcing the current flow through the shaft, to verify the prior diagnosis based on the measurement and analysis of phase currents of the motor and its axial flux. The infrared camera records the local temperature increases in specific areas of the rotor and thus confirms the presence of exact endangered points of the cage, inside the core and the mechanical structure of the rotor as well. An extra challenge is to provide a forcing of several thousands of amps of the current intensity to thereby heat the rotor.
PL
W artykule przedstawiono wykorzystanie oryginalnej metody diagnostyki termograficznej wirnika dużej mocy i bardzo dużych gabarytów, opartej na nagrzewaniu wirnika przez wymuszony przepływ prądu przez wał, w celu weryfikacji wcześniejszej diagnozy stanu wirnika postawionej w oparciu o pomiar i analizę prądów fazowych silnika i strumienia poosiowego. Kamera termowizyjna rejestruje lokalne wzrosty temperatury w określonych miejscach wirnika i tym sposobem potwierdza zagrożone miejsca w klatce, a także w blachach i konstrukcji mechanicznej wirnika. Osobnym wyzwaniem jest tu zapewnienie wymuszenia prądu o natężeniu wielu kiloamperów, aby tym sposobem nagrzać wirnik.
EN
The article presents the use of the original thermographic method of diagnostics of high power and very large dimensions rotor, based on heating the rotor by forcing the current flow through the shaft, to verify the prior diagnosis based on the measurement and analysis of phase currents of the motor and its axial flux. The infrared camera records the local temperature increases in specific areas of the rotor and thus confirms the presence of exact endangered points of the cage, inside the core and the mechanical structure of the rotor as well. An extra separate challenge is to provide a forcing of several thousands of amps of the current intensity to thereby heat the rotor.
EN
The paper presents the results of analyzes of gases emitted during exposure to high temperature foundry molding sands, where binders are organic resins. As a research tool has been used special gas chromatograph designed to identify odorous compounds including the group of alkanes.
EN
The need to adapt the organisational structures of corporations to changing market conditions require costly measures. The highest costs are incurred in the area of redundant fixed assets and excess employment. The article presents the conditions for building the structure of a pro-accommodative organisation which combines the features of an industrial corporation with those of the organisations which flexibly adapt to the market. In this article we are presented both advantages as well as disadvantages of such an organization. These features should be verified in the course of empirical research.
PL
Konieczność dostosowania struktur organizacyjnych korporacji do zmieniających się warunków rynkowych wymaga kosztownych działań. Największe koszty są ponoszone w obszarze zbędnych środków trwałych oraz nadmiaru zatrudnienia. W artykule przedstawione zostały warunki budowy struktury organizacji proakomodacyjnej, która łączy cechy korporacji przemysłowej oraz elastycznie dopasowującej się organizacji do rynku. W artykule zostały przedstawione zarówno zalety, jak i wady takiej organizacji. Cechy te powinny być zweryfikowane w trakcie badań empirycznych.
10
Content available remote Characteristics of failure mechanisms and shear strength of sandwich composites
EN
Sandwich composites are very popular nowadays due to their beneficial mechanical parameters and low weight. The aim of the paper was to investigate the failure mechanisms of different sandwich structures under shear stresses. Composites consisting of carbon laminate skins and cores with different geometry were tested. The core materials included various expanded polymer foams, balsa wood and honeycomb structures - aramid and cellulose. These material combinations enabled the authors to compare the specific shear strength and fracture energy of different sandwich structures, describe the factors which influence the behavior of materials under shear tension, and characterize the failure mechanisms. Sandwich composites were manufactured by two methods: the one-step method in which carbon fabric was laminated directly onto the core, and by the two-step method. The faces made employing the first method failed to meet the appropriate strength criteria, therefore the second method was used. In the first step, faces made of four layers of carbon fabric and epoxy resin were pre-manufactured by hand lay-up. After crosslinking, the faces were glued to the core and left in higher pressure conditions. Samples were cut to the required dimensions. Shear strength was tested by three point bending of a short beam. The method is simple and allows shear stresses to dominate in the sample. Tests were made on a testing machine, Zwick 1435. The density of the samples was considered as well, so as to compare their specific strength. The highest value of specific shear strength, (8.7 ±0.7)·103 Nm/kg, was demonstrated by the composite with balsa, whereas for the composite with the honeycomb it reached (3.3 ±0.3)·103 Nm/kg and for samples with foams (4.2 ±0.2)·103 Nm/kg. Additionally the failure energy was calculated for each material. The composite with aramid honeycomb had the highest value - it reached (9.3 ±0.5) kJ/m2 , while value of this parameter for balsa was the lowest: (3.3 ±0.3) kJ/m2 . The composite with balsa deformed elastically until break point and a crack between the layers appeared. The sandwich structure with the aramid honeycomb core is a promising material as it exhibited a multi-stage failure mechanism. Firstly, it deformed elastically, then the cells collapsed. Only in the composite with balsa and honeycomb with four-layer skins was shear the dominant failure mechanism. The composites with isotropic foams did not fulfill expectations, they deformed plastically and a notch appeared. That is why they need further examinations to increase their shear strength. In this study, the cracking mechanisms of the composites were evaluated based on microscopic observations using a digital microscope. Depending on the core geometry, the following mechanisms were identified: core shear for the honeycomb, delamination and crack for balsa, and notch appearance for the foam composites. The presented results are an introduction to further investigations of sandwich failure under different conditions.
PL
Kompozyty sandwich cieszą się dużą popularnością, ponieważ, posiadając niską masę, wykazują korzystne parametry wytrzymałościowe. Celem pracy było zbadanie mechanizmów zniszczenia różnego rodzaju kompozytów sandwich w warunkach ścinania. Przedmiotem badań przedstawionych w artykule są kompozyty przekładkowe, zbudowane z okładek - laminatów z tkaniny węglowej - oraz rdzeni o odmiennej geometrii. Jako materiały na rdzenie zastosowano różnego rodzaju pianki polimerowe, balsę oraz struktury typu plaster miodu - aramidową i celulozową. Dzięki modyfikacji składu kompozytu można było porównać wytrzymałość na ścinanie oraz pracę zniszczenia otrzymanych struktur „sandwich”, opisać czynniki wpływające na zachowanie się materiału pod wpływem naprężeń ścinających oraz mechanizmy zniszczenia. Do wykonania kompozytów wykorzystano dwie metody produkcji okładek - jednoetapową (przyklejenie jednej warstwy tkaniny węglowej osnową epoksydową bezpośrednio do rdzenia) i dwuetapową. Okładki wykonane pierwszą metodą nie spełniły oczekiwań wytrzymałościowych, dlatego zastosowano drugą metodę. Najpierw wykonano czterowarstwowe laminaty z tkaniny węglowej i żywicy epoksydowej za pomocą metody laminowania ręcznego. Laminaty te pozostawiono do usieciowania, a w kolejnym etapie utwardzone okładki przyklejono do rdzeni. Następnie próbki przycięto do wymaganych wymiarów. Do zbadania wytrzymałości na ścinanie wykorzystano test trójpunktowego zginania krótkiej belki. Jest to prosta metoda, która pozwala wytworzyć w próbkach dominujące naprężenia ścinające. Badania zostały przeprowadzone na maszynie wytrzymałościowej Zwick 1435. W pracy uwzględniono również gęstość próbek, dzięki czemu można było porównać ich wytrzymałość właściwą. Najwyższą wartość wytrzymałości na ścinanie właściwej, (8.7 ±0.7)·103 Nm/kg, uzyskał kompozyt z rdzeniem z balsy, podczas gdy dla kompozytu z aramidowym plastrem miodu wyniosła ona (3.3 ±0.3)·103 Nm/kg i dla pianek (4.2 ±0.2)·103 Nm/kg. Dodatkowo obliczono pracę zniszczenia poszczególnych materiałów. Dla kompozytu z plastrem miodu była ona najwyższa i wyniosła (9.3 ±0.5) kJ/m2, natomiast wartość tego parametru dla balsy była najniższa: (3.3 ±0.3) kJ/m2. Materiał z balsą odkształca się sprężyście do momentu pojawienia się pęknięcia w rdzeniu i oddzielenia się od siebie warstw. Kompozyt z plastrem miodu również jest obiecującym materiałem. Odkształcenie jego przebiega kilkuetapowo - najpierw sprężyście, a następnie poprzez zapadanie się komórek. Tylko te dwa materiały w połączeniu z czterowarstwową okładką węglową ulegają ścinaniu. Izotrotropowe pianki w badanym zestawieniu nie spełniły oczekiwań, zaobserwowany mechanizm zniszczenia to odkształcenie plastyczne i powstanie karbu, dlatego kompozyty te wymagają dalszych badań nad poprawą ich wytrzymałości na ścinanie. W pracy na podstawie zdjęć wykonanych na mikroskopie cyfrowym scharakteryzowano również mechanizmy pękania poszczególnych kompozytów. W zależności od ich geometrii obserwowano następujące mechanizmy zniszczenia: ścinanie rdzenia w kompozycie z plastrem miodu, pękanie rdzenia i delaminację warstw w kompozycie z balsą oraz pojawienie się karbu w strukturze z pianką. Przeprowadzone badania stanowią wstęp do dalszych eksperymentów nad mechanizmami zniszczenia kompozytów przekładkowych w różnych warunkach.
PL
Istnieje kilka różnych typów preparatów oddzielających używanych w procesach Cold Box. W miejscach bardziej narażonych w rdzennicy tradycyjne środki oddzielające nie sprawdzają się zbyt dobrze. W oparciu o najnowsze technologie stworzona została nowa, wytrzymała powłoka, która dzięki poprawionym właściwościom przylega ściśle do rdzennicy i niweluje jej ścieranie. Przeprowadzone próby produkcyjne dowiodły, że jedna aplikacja tego oddzielacza wystarcza na kilkaset, a nawet kilka tysięcy cykli.
EN
There are several various types of separating preparations applied in the Cold Box processes. Traditional separating preparations are not sufficient for more exposed places of the core box. The new, resistant coating was formed on the bases of the newest technologies. This coating, due to improved properties, adheres accurately to the core box and eliminates its abrasion. The performed production tests proved that one application of this separator was sufficient for a few hundred and even a few thousand cycles.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
2302--2311, CD 1
PL
W artykule przedstawiono metodę analizy wibroakustycznej drgań konstrukcji transformatora rejestrowanych akcelerometrem przytwierdzonym do kadzi. Prezentowana metoda opiera się na dwóch założeniach: w stanie ustalonym bez obciążenia źródłem wibracji jest rdzeń, w stanie nieustalonym po włączeniu zasilania drgania spowodowane są przez uzwojenia zasilające i rdzeń. W stanie ustalonym sygnał z akcelerometru analizowany jest w dziedzinie częstotliwości, a w stanie nieustalonym – w dziedzinie częstotliwości i czasu. W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne zaproponowanych metod analizy sygnału wibroakustycznego oraz wyniki eksperymentalnych pomiarów na obiekcie rzeczywistym. Wykonane badania eksperymentalne potwierdziły wysoką skuteczność zaproponowanych algorytmów analizy sygnału wibroakustycznego.
EN
This paper presents a technique of vibroacoustic analysis of transformer mechanical condition, based on vibration measurement, using an accelerometer attached to the transformers tank. Presented method is based on two assumptions: 1. in no-load steady-state, the source of vibrations is the core, 2. in transient state, after power on, the vibrations are caused by the power winding and core. In the steady-state the signal from the accelerometer is analyzed in the frequency domain and in the transient state - in the frequency and time domain. This paper presents a theoretical basis of proposed vibroacoustic signal analysis methods and the results of real object measurements. Performed and described experimental studies confirmed the high effectiveness of the proposed algorithms for vibroacoustic signal analysis.
PL
Analizowano problem zmian prędkości początku fluidyzacji powietrzem złóż peletek i minitabletek podczas ich powlekania. Wykazano wzrost prędkości początku fluidyzacji w czasie powlekania, przy czym efekt ten jest wypadkową spadku średniej gęstości cząstek oraz wzrostu ich rozmiarów. Stwierdzono równomierny rozkład grubości powłoki na powierzchni peletek, natomiast silnie zróżnicowany na powierzchni minitabletek. Największą grubość powłoki obserwowano na powierzchni cylindrycznej części minitabletek, a najmniejsze w obszarze krawędzi łączących część cylindryczną z czaszami kulistymi minitabletki.
EN
The minimum fluidization velocity of pellets and minitablets beds during their coating was analyzed. An increase of minimum fluidization velocity during the coating process was found. The observed effect results from the decrease of mean particle density and the simultaneous increase of particle sizes. A uniform distribution of coating thickness on the pellets surfaces was noticed. Opposite to this, a distinctly various coating thickness on the minitablets surface was detected. The largest coating thickness was found on the cylindrical part of minitablets. The smallest thickness was found in the area of edges between the cylindrical part and spherical bowl parts of minitablets.
EN
The subject of the study were high-rise office and mixed-use buildings in Europe, with a height exceeding 150 meters and realized after the year 2000. The aim of the analysis was to examine the correlation between form and structure of the overground parts of this buildings. The skyscrapers were categorized according to the analysis of the core location and the form of the building. The article presents the results of analyses of skyscrapers with a single, inner core. The analyzed high-rise buildings’ forms are highly varied. Although the skyscrapers of biaxial symmetry plans seem to dominate, one can observe the increasing forgoing of design forms with regular, repetitive floors. However, translating the projects with free-form shapes into the material form constitutes a significant problem. The most important parts of the skyscraper are the ground floor and the top part, which is often shaped as a structure between a flat ending and a spire. The structure of high-rise buildings in Europe almost always rely on the cooperation of the core with the peripheral supports. The cores, frames and ceilings are based on different material solutions, but the most common combination is the whole structure made of the monolithic reinforced concrete. The core is usually placed in the central part of the plan and its area on the average equals 23% of the ground floor’s area. The dimensions and areas of the cores are mainly functionally conditioned, and they decrease as the height grows taller.
EN
The paper discusses the possibility of using pulsed arc hardfacing for depositing high chromium and carbon surfaces. In these studies self-shielded cored wire was used as a material for hardfacing. Pulsed arc is used in welding technologies to better control of transport molten metal in the welding arc and heat input. The correct heat input results in limited dilution surfaces that is very important in wear prevention technologies. The paper presents the results of research on the geometric parameters and hardness of deposited surfaces. The investigation was carried out with various welding parameters that were designed in heat source. The survey was conducted on the specimens that were subjected to metallographic examination hardness test.
PL
Artykuł pokrótce przedstawia potencjał, jaki oferuje symulacja wstrzeliwania rdzenia.
PL
Na temat spoiw nieorganicznych jest zdecydowanie więcej tez i pogłosek niż o każdej innej dziedzinie odlewnictwa. Co faktycznie robią te spoiwa, a czego nie mogą zrobić? Rosnące zainteresowanie i coraz większa liczba użytkowników wyraźnie pokazują, że technologia ta jest już na przykład stałą częścią odlewania aluminium do kokil. Oszczędności w zakresie konserwacji i czyszczenia systemów, a także uzyskanej w ten sposób wyższej wydajności w procesie odlewania, są kluczem do sukcesu. Równolegle rozwój nowych spoiw nieorganicznych sukcesywnie wypełnia lukę w systemach organicznych, a dokonane modyfikacje kolejnych generacji systemów spoiw nieorganicznych dają: lepsze powierzchnie odlewów, większą stabilność termiczną i optymalizację wybijalności rdzenia po odlaniu. Są również pierwsze oznaki postępu w zakresie poprawy stabilności przechowywania z natury wrażliwych na wilgoć rdzeni nieorganicznych. Oczywistym jest, że stosowanie rdzeni nieorganicznych nie może zostać ograniczone tylko do odlewów lekkich stopów w kokilach, ponieważ spoiwa nieorganiczne mają ogromny potencjał w kierunku zapobiegania powstawaniu klasycznych wad odlewniczych (takich jak żyłki). „Nie ma rzeczy niemożliwych" jest więc bardzo trafnym zdaniem określającym rozwój rdzeni nieorganicznych: Wiele z tego, co udało się osiągnąć do tej pory w zakresie spoiw nieorganicznychi dla wielu ludzi w prześzłości wydawało się niemożliwe. W wyniku intensywnych badań w tej dziedzinie, można przypuszczać, że wiele przeszkód, które wydają się nie do przeskoczenia w tym momencie doczeka się stosownych rozwiązań w przyszłości.
19
PL
W artykule przedstawiono wibroakustyczną metodę diagnozowania stanu mechanicznego części aktywnej transformatora. Analizie podlega sygnał drgań kadzi w stanie nieustalonej pracy nieobciążonego transformatora, w czasie kilku pierwszych sekund od załączenia zasilania. Metodę oparto na algorytmie SSM (Spectral Subtraction Method) redukując „zakłócający” wpływ na pomiar zjawiska magnetostrykcji. Stwierdzono, że wykorzystanie metody SSM do analizy sygnału drgań kadzi transformatora umożliwia detekcję defektów uzwojeń.
EN
The paper presents vibroacoustic method of mechanical condition diagnosis of transformer’s active part. There is analyzed a signal of tank’s vibrations in a several seconds after powering unloaded transformer. The method is based on SSM (Spectral Subtraction Method) algorithm, which reduces interfering influence of magnetostriction on a measurement. It was found that application of SSM for the analysis of transformer’s tank vibrations signal allows for detection of windings defects.
PL
W publikacji zaprezentowano wyniki wskazujące na możliwość opracowania bezinwazyjnej metody diagnostycznej oceny sztywności konstrukcji mechanicznej rdzeni transformatorów. Opracowywana metoda bazuje na wynikach analizy zmian w czasie skumulowanego widma gęstości mocy wibracji monitorowanego transformatora. W artykule scharakteryzowano badany obiekt, zastosowany system pomiarowy i omówiono zaproponowaną metodykę oceny stanu technicznego rdzenia z wykorzystaniem tzw. zmodyfikowanej metody wibroakustycznej.
EN
The paper presents the results indicate the possibility of developing non-invasive diagnostic method assessment of the mechanical stiffness of transformer cores. The developed method is based on the results of the analysis of changes over time the cumulative spectral power density vibration monitored transformer. This paper describes the test object, used measuring system and discussed the proposed methodology for the assessment of the technical condition of the core use of so-called modified vibroacoustic method.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.