Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  płeć
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy roli kobiet jako pracowników przedsiębiorstw świadczących usługi w miejskim transporcie publicznym. Temat jest znaczący nie tylko z powodu nierównego traktowania kobiet. Aktualnym problemem sektora są kłopoty kadrowe, wynikające z ograniczonego obecnie zainteresowania mężczyzn pracą w branży, w tym na kluczowych stanowiskach (zarządzanie, obsługa klientów i prowadzenie pojazdów), na których kobiety się sprawdzają. Dokonano przeglądu sytuacji w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono skrótowo wyniki dofinansowywanych przez UE projektów/badań WISE I i WISE II oraz informacje o działaniach innych podmiotów. W ostatnich latach w polityce unijnej oraz organizacji takich jak UITP i związki zawodowe podjęto wiele działań promujących i wspierających zatrudnienie kobiet w transporcie miejskim. Tematem związanym z rolą kobiet jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyniki badań dowodzą, że jedną z korzyści zatrudniania kobiet na stanowiskach kierowców autobusów i motorniczych jest zredukowane ryzyko powodowania wypadków. Nie oznacza to ograniczenia działań do tej grupy zawodowej. W wielu przedsiębiorstwach rośnie udział kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jako czynniki wpływające pozytywnie na wzrost zainteresowania kobiet pracą w miejskim transporcie zbiorowym wymieniane są: umiejętność pogodzenia pracy i życia rodzinnego/ społecznego, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, kultura pracy, wynagrodzenie, perspektywy awansu i podnoszenia kwalifikacji.
EN
The article presents the role of women working in urban public transport companies. The topic is important not only because of unequal treatment of men and women in the sector. The current issue of the sector is the human resources problem, resulting from the currently limited interest of men in working in transport services including the key positions (management, customer service and driving) where women prove their quality and effectiveness. The current state in Polish companies and in other EU countries has been described . Among others, the findings of projects co-financed by the EU, such as WISE and WISEII have been described. Actions, taken by other organizations such as UITP and work associations, supporting and promoting of women employment in public transport sector have been discussed as well. Traffic safety is one of aspects taken into account. Research results show that one of the benefits of employing women as bus and motorists is a reduced risk of causing accidents. It does not mean that actions encouraging women to work in public transport are to be limited to attract them to this profession . In many companies the share of women on director/ manager position is growing. Aspects increasing attractiveness of women work in public transport companies that have been identified: ability to reconcile work and family/social life, especially concerning work organization, better workplace safety and security, culture of work, elimination of sector-based wage gap between women and men, remuneration, promotion and qualification prospects (vocational training).
PL
Pomimo że kobiety i mężczyźni mają 95,5% identycznego DNA, charakteryzują ich odmienne nawyki żywieniowe oraz różna podatność na zachorowalność na choroby dietozależne, w związku z tym potrzebują w swoim pożywieniu innych składników odżywczych. Żywność, której celem jest zaspokojenie potrzeb kobiet lub mężczyzn, to nowa tendencja w polskim przemyśle spożywczym. Jednakże produkty przeznaczone dla płci nie są do końca nową kategorią, gdyż taka żywność jest od dawna dostępna w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach Europy Zachodniej. Producenci, projektując żywność przeznaczoną dla danej płci, kierują się różnymi motywami. Na rynku można wyróżnić dwie kategorie takiej żywności. Pierwsza ma na celu wyłącznie zainteresowanie konkretnych grup konsumentów i opiera się na stereotypach niekoniecznie związanych z potrzebami żywieniowymi danej płci. Natomiast druga grupa bazuje na autentycznych potrzebach żywieniowych oraz uwzględnia profilaktykę chorób dietozależnych, a nie na stereotypy społeczno-kulturowe przypisane każdej płci.
EN
Although women and men have 95.5% identical DNA, they have different eating habits and different susceptibility to the incidence of diet-related diseases, therefore they need different nutrients in their food to prevent these diseases. Food aimed to satisfy the needs of women and men is a new trend in the Polish industry. However, gender-dedicated products are not entirely a new food category, as such food has long been available in the US and some Western European markets. When designing gender-dedicated food, producers follow various motives. There are two groups of genderdedicated food on the market. The first one aimed to interest a specific group of consumers, based on stereotypes not necessarily related to the nutritional needs of each gender. The second group, on the other hand, is based on current nutritional and preventive needs, and not on socio-cultural stereotypes prescribed for each gender.
EN
The purpose lined with this study is to examine the links among the human resource practices along with transformational leadership, gender and leadership traits. The data were collected from the financial institutions of Iraq and analyzed by using the SEM. The results show that positive association among the human resource practices along with transformational leadership, gender and leadership traits. These findings are suitable for the employees of financial institutions along with the policymakers that they should develop the policies related to the practices of human resource that enhance firm performance.
PL
Celem niniejszego badania jest zbadanie powiązań między praktykami w zakresie zasobów ludzkich oraz przywództwa transformacyjnego, płci i cech przywódczych. Dane zostały zebrane od instytucji finansowych w Iraku i przeanalizowane za pomocą SEM. Wyniki pokazują, że pozytywny związek między praktykami w zakresie zasobów ludzkich a przywództwem transformacyjnym, płcią i cechami przywódczymi. Ustalenia te są odpowiednie dla pracowników instytucji finansowych wraz z decydentami, że powinni opracować polityki związane z praktykami zasobów ludzkich, które poprawią wyniki firmy.
EN
The article presents an analysis of the concept of gender and gender stereotypes. The difference between the concepts of gender and sex category is analyzed. The generally accepted international regulatory legal act on gender equality in the military are covered, and special attention is paid to the consideration of the main aspects of the national legislation in the aforementioned course.
PL
Artykuł przedstawia analizę pojęcia płci i stereotypów płciowych. Analizowana jest różnica między pojęciami gender i płci biologicznej. Analizowane są również ogólnie przyjęte międzynarodowe akty prawne dotyczące równości płci w wojsku, a szczególną uwagę zwraca się na uwzględnienie głównych aspektów ustawodawstwa krajowego w wyżej wymienionym kierunku.
PL
Celem przeprowadzenia prezentowanych w artykule badań była ocena wpływu wieku i płci na cechy funkcjonalności powiązane z precyzją i szybkością wykonywania zadań. Badaniami objęto dwie 120-osobowe grupy: młodszą w wieku 20-30 i starszą w przedziale 55-67 lat. Mierzono zmienne opisujące jakość wykonywania czynności precyzyjnych, koordynacji wzrokowo-ruchowej oko-ręka-noga oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej w teście krzyżowym. W zmiennych wszystkich testów zanotowano zróżnicowanie wartości zarówno ze względu na wiek, jak i płeć osób badanych. Najmniejsze różnice między kobietami a mężczyznami występują w wartościach zmiennych testu koordynacji oko-ręka-noga. Wyniki wyraźnie wskazują, iż wykonywanie zadań wymagających precyzji i szybkości działania uwarunkowane jest wiekiem, a w przypadku niektórych zmiennych także i płcią.
EN
The purpose of the research presented in this article was to assess the impact of age and gender on functional features associated with precision and speed of task performance. The study involved two 120-person groups: the younger aged 20-30 and the older aged 55-67 years old. Variables describing the quality of precise actions, eye-hand-eye coordination and eye-hand coordination in the cross-test were measured. In the variables of all tests, the values varied according to the age and gender of the subjects. The smallest differences between men and women occur in the variables of the eye-hand-leg coordination test. The results clearly show that the performance of tasks requiring precision and speed of action is conditioned by age, and in the case of some variables also by gender.
6
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy jakości wykonywania zadań koordynacji dwuręcznej. Badania przeprowadzono na czterech grupach zróżnicowanych ze względu na płeć i wiek (20-30 lat i 60-67 lat). Badani wykonywali zadania koordynacji dwuręcznej opracowane w CIOP-PIB oraz testy zawarte w Wiedeńskim Systemie Testów. Wyniki pokazują znaczące różnice w wartościach wskaźników jakości i sterowania pomiędzy grupą osób młodszych a grupą osób starszych. Silniejsze zróżnicowanie zaobserwowano w zadaniach koordynacji dwuręcznej. Większe różnice występują także ze względu na wiek niż ze względu na płeć.
EN
The article presents the results of the quality analysis of performing bimanual coordination tasks. The study was conducted on four groups differentiated by gender and age (20-30 years and 60-67 years). The subjects performed two-hand coordination tasks developed at CIOP-PIB and tests included in the Vienna Test System. The results show significant differences in the values of control quality indicators between the group of younger people and the group of older people. Stronger differentiation was observed in the bimanual coordination tasks. There are stronger differences in terms of age than of gender.
EN
Gender is one of the determinants of economic activity of populations. Dissimilarities and changes in employment and unemployment among women and men are the result of gender roles, historical background, and dynamic transformations of recent years. Differences in female and male employment are significant to the point of necessitating detailed analyses in the context of present-day living conditions. Therefore, the main objective of this study was to determine the gap in economic activity of women and men in European Union countries (EU-28) and to discover the position of Poland in this respect. Moreover, an attempt was made to specify causes of the differences found. This problem was evaluated using indicators describing economic activity by gender. The empirical data has been obtained from the European Statistical Office. The analysis involved 28 countries of the European Union. The researched period spanned from 2005 through 2017. The data was analysed statistically. In European Union countries, indicators describing economic activity of populations are varied. There is a significant gap in employment between women and men that, since 2005, has remained at 11%, while the same gap in unemployment has widened. In Poland, the employment gap has remained constant at 14%. Female and male unemployment, as well as the gender employment gap, have been decreasing in Poland since 2014. The EU-28 in general, and Poland as well, have observed an increasing rate of inactive population due to caring responsibilities. In addition, variation of this rate between women and men has also increased.
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
EN
We investigate the influence of age structure and gender on air pollution, dividing the age structure into four groups and use CO2 emissions as a measure of air pollution, which can be separated into four categories to ob-tain more complete findings, then employing panel cointegration techniques and panel-based error correction models. The data are collected from 29 OECD and 40 non-OECD countries in the period 1990-2014. For case of total CO2 emissions, younger (people under 30) and older people (people 65 and above) emit less than people in the intermediate age group, but the impact of age group on CO2 emissions is different when looking at CO2 emissions from coal, gas, and oil. While we take gender into account, the causality between age structure and CO2 emissions becomes significant, especially for the relationship between population and total CO2 emissions in OECD and non-OECD countries. We also note that more people who are aged 15-29 increase total CO2 emis-sions in OECD countries and more people who are aged 30-44 decrease CO2 emissions from coal in non-OECD countries. Our findings suggest that an energy and environmental policy should consider both age structure and gender effects on environmental issues.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań odnoszących się do wpływu zmiennych struktury wiekowej i płci na zanie-czyszczenia powietrza, wyróżniając cztery grupy wiekowe i wykorzystując poziom emisji CO2 jako wskaźnik zanieczyszczeń powietrza, który można podzielić na 4 kategorie, a następnie wykorzystaliśmy techniki kointe-gracji paneli i oparte na panelach modele korekcji błędów. Dane zebrano z 29 krajów należących do OECD i 40 spoza tej organizacji, obejmują one lata 1990-2014. W przypadku całkowitej emisji CO2 okazało się, że osoby młodsze (poniżej 30 roku życia) oraz starsze (powyżej 65 roku życia) odpowiedzialne są za mniejszą emisję niż osoby w wieku średnim, przy czym występują różnice odnoszące się do poszczególnych grup wiekowych w odniesieniu do emisji CO2 z różnych źródeł: węgla, gazu i ropy. Biorąc pod uwagę płeć, zależność pomiędzy strukturą wiekową a emisjami CO2 okazuje się być znaczącą, szczególnie w aspekcie relacji pomiędzy populacją a całkowitą emisją CO2. Zauważyliśmy ponadto, że osoby w wieku 15-29 z krajów OECD bardziej przyczyniają się do wzrostu całkowitej emisji CO2, a w przypadku krajów nie należących do OECD osoby w wieku 30-44 bardziej odpowiedzialne są za obniżenie emisji CO2 z węgla. Przeprowadzone badania umożliwiają postawienie hipotezy, według której polityka energetyczna i środowiskowa w kontekście zagadnień odnoszących się do środowiska powinna uwzględniać zarówno strukturę wieku jak i płci.
EN
The Global Gender Gap Report 2018 benchmarks national gender gaps on economic, education, health and political criteria, and provides country rankings that allow for effective comparisons across regions and income groups. (The World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2018). The situation varies from country to country despite the activities of the European Commission to harmonize existing disparities. Generally, Global Gender Gap slightly decreases, but in the contrary, it increased in Slovak Republic. At present the country is ranking within 149 benchmarked countries at 83rd position in the Report and having closed slightly more than 69% of its overall gender gap. The study presents the results of research focused on some aspects of assigning both the male and female on managerial positions. There is created sample of respondents of male and female managers from companies in Eastern Slovakia. Most of them are doing business in both the automotive repair industry and companies with similar branch activities. The results were drawn in way of applying the Chi-squared test of independence. Originality of this paper lies in displaying situation in Eastern part of Slovakia where business environment is characterized by slower economic development and traditional conservative social values than in western part of country.
PL
Raport Global Gender Gap Report 2018 porównuje krajowe różnice między płciami w zakresie kryteriów ekonomicznych, edukacyjnych, zdrowotnych i politycznych oraz zapewnia rankingi krajowe, które pozwalają na skuteczne porównania między regionami i grupami dochodów. (The World Economic Forum, The Global Gender Gap Report, 2018). Sytuacja różni się w zależności od kraju, pomimo działań Komisji Europejskiej mających na celu harmonizację istniejących różnic. Ogólnie globalna różnica między płciami nieznacznie maleje, ale wręcz przeciwnie, wzrosła w Republice Słowackiej. Obecnie kraj zajmuje pozycję w rankingu 149 krajów objętych analizą porównawczą na 83. pozycji w raporcie i zamknął nieco ponad 69% ogólnej różnicy płci. W pracy przedstawiono wyniki badań koncentrujących się na niektórych aspektach przypisywania mężczyzn i kobiet na stanowiska kierownicze. Tworzona jest próba respondentów menedżerów płci męskiej i żeńskiej z firm we wschodniej Słowacji. Większość z nich prowadzi działalność zarówno w branży napraw samochodowych, jak i firm o podobnej działalności branżowej. Wyniki opracowano na podstawie testu niezależności chi-kwadrat. Oryginalność tego artykułu polega na ukazaniu sytuacji we wschodniej części Słowacji, gdzie otoczenie biznesu charakteryzuje się wolniejszym rozwojem gospodarczym i tradycyjnymi konserwatywnymi wartościami społecznymi niż w zachodniej części kraju.
EN
Customer citizenship behaviour (CCB) is an important consumer trend observed in the contemporary market. It may be described as an extra-role, voluntary behaviour performed in favour of other customers or companies. One of the CCB dimensions, namely, providing customer feedback to company offering, overlaps with value co-creation as a booming marketing concept. Our knowledge about factors determining this behaviour is relatively week. Trying to fill the gap, this paper discusses inclination for value co-creation among customers on the basis of literature review and explorative research. This explorative study aims to identify some company-related and customerrelated antecedents to customer citizenship behaviour in the form of value co-creation in favour of companies. The theoretical deliberation is based on a critical literature review. The empirical part of the paper is based on explorative research in the form of a survey of 105 non-randomly selected customers. Aiming to identify the key drivers for customer inclination to participate in value co-creation, the exploratory factor analysis (EFA) was conducted; next, the quality of factor structure was assessed with the help of SmartPLS 3.0 using standard measures of validity; and finally, structural links between the inclination to co-create and distinct antecedents were estimated using the partial least square structural equitation modelling technique (PLS_SEM). The factor analysis suggested distinguishing two aspects of customer co-creation, i.e., either initiated by companies (Organised Co-Creation) or by customers (Spontaneous Co-creation). The estimated PLS structural model shows that only some casual paths were found statistically significant, i.e., the appreciation showed by companies towards customers engaging in the organised co-creation process (as extrinsic motivation) and customer innovativeness, as well as the fulfilment of the need for stability (as intrinsic motivation) with regards to spontaneous co-creation. The ex-post moderation analysis with the help of the PLS_MGA algorithm enabled to identify gender as the factor potentially explaining inter-group differences in the structural model.
EN
The paper presents the differences in perception of men and women in business. It presents management styles and characteristics for both sexes in accordance with Polish and foreign research. Focus is placed on the role of emotional intelligence, which is the key to achieving professional success. The paper presents research results of other authors and arguments for increasing the share of women in managerial positions in order to diversify team gender balance which increases enterprise effectiveness. It presents the methodology of the research on the perception of men and women from the perspective of emotional intelligence. The research results of a survey carried out in the years 2015-2016 on 228 respondents regarding 33 emotional intelligence competences, divided into 11 groups. It points out competences where men and women in managerial positions were rated similarly and areas where one of the sexes is perceived as better.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące różnic w postrzeganiu kobiet i mężczyzn w biznesie. Przedstawiono style zarządzania i cechy charakterystyczne dla obu płci według badań polskich i zagranicznych autorów. Zwrócono uwagę na rolę inteligencji emocjonalnej, która odgrywa kluczowe znaczenie w kreowaniu sukcesu zawodowego. Przytoczono wyniki badań innych autorów oraz argumenty przemawiające za zwiększeniem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych celem zróżnicowania zespołów pod względem płci, co sprzyja efektywności przedsiębiorstw. Zaprezentowano metodykę badania kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat inteligencji emocjonalnej. Przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych w latach 2015-2016 na próbie 228 respondentów w zakresie 33 kompetencji z 11 grup kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej. Wskazano kompetencje, w obrębie których zarówno kobiety, jak i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych zostali ocenieni podobnie oraz te obszary, w których poszczególne grupy są postrzegane lepiej.
EN
The aim of the article is to identify factors related to managerial job satisfaction, and underline the differences regarding their importance in the context of gender. The study was conducted with the usage of a questionnaire in a group of 387 managers (140 women, 247 men) from 50 enterprises. Results show that in these organizations are existing significant gender differences in the context of: support from supervisor, procedural fairness, perceived development opportunities. In the group of women mean results are lower but correlations with job satisfaction stronger. This means that job satisfaction factors for female and male managers differ, which requires differentiation of practices and further exploration.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja czynników związanych z zadowoleniem z pracy w grupie kierowników, oraz wskazanie różnic ze względu na płeć kierowników. Wyniki uzyskano dzięki badaniom ankietowym przeprowadzonych wśród 387 kierowników (140 kobiet, 247 mężczyzn) z 50 przedsiębiorstw. Wyniki wskazują na występowanie istotnych różnic ze względu na płeć, w zakresie wsparcia ze strony przełożonego, sprawiedliwości proceduralnej oraz możliwości rozwoju. Średnie w grupie kobiet są niższe, a korelacje zmiennych zadowoleniem silniejsze. Oznacza to, że inne są uwarunkowania zadowolenia z pracy w przypadku kierowników kobiet i mężczyzn, co wymaga zróżnicowania praktyk oraz dalszej eksploracji .
EN
At the foundation of this research lies the belief that the sex can directly differentiate the perception of counterproductive behavior at work and also can be a moderator of the influence of different variables on the perception of counterproductive behaviors. The survey research was carried out in June 2017, with the use of Internet-based survey questionnaire (CAWI). There were altogether 198 police officers examined. The hypothesis of the occurrence of the dependence between the sex and the perception of counterproductive behaviors was subjected to verification. The chi-square test of independence and test of significance of differences between means were applied. The conclusions following from the research offer significant implications for elaboration of relevant procedures in the sphere of managing human resources in the police force, among others, with the aim to have the principle of equality of chances and that of equal treatment of women and men respected.
PL
Centra handlowe przed 1989 r. nie były w Polsce znane. Pierwsze hipermarkety powstały w połowie lat dziewięćdziesiątych. Ekspansja handlu wielkopowierzchniowego przyczyniła się do zmian zachowań konsumentów, wpłynęła na kształtowanie się ich postaw i zmiany oczekiwań. Współcześni konsumenci są coraz bardziej wymagający i świadomi zabiegów oraz działań procesu sprzedaży. Powoduje to konieczność stałego badania zachowań konsumentów w celu identyfikacji i zrozumienia ich potrzeb, motywów i gustów oraz kształtowania i dostosowywania strategii sprzedaży w miejscu zakupu do stale zmieniającego się otoczenia. Zachowania konsumentów są uwarunkowane wieloma czynnikami, a jednym z ważniejszych jest płeć, różnicująca na rynku postępowanie konsumentów. Płeć w istotny sposób różnicuje zachowania konsumenckie w sklepie, profil kupujących w poszczególnych kategoriach spożywczych oraz charakter zakupu czy też zakupy z dodatkowych ekspozycji.
EN
Before 1989, shopping centers were not known in Poland. The first hypermarkets were established in the mid-90s. The expansion of large-scale retail has contributed to changes in consumer behavior, influenced their attitudes and changed their expectations. Nowadays, the consumers are more demanding and aware of sales activities. Therefore, it is necessary to study constantly the consumer behavior, to identify and understand their needs, motives and to adjust sales strategy in place of purchase to changing environment Consumer behavior is conditioned by many factors, and one the most important determinants differentiating consumer behavior on the market is gender. Gender significantly differentiates consumer behavior in different categories in the store. It differentiates the profile of buyers in particular food categories, the way of the purchase, or purchases from additional exposures.
EN
This paper focuses on the impact and effectiveness of feminine and masculine styles of leadership on contrasting genders in four different economies namely; India, Canada, Pakistan, and United Kingdom’s IT Sector. By combining probability and non-probability sampling techniques, the data has been gathered from 248 respondents via semi-structured 5-points scale survey questionnaire. The findings have shown that employees irrespective gender are significant positively affected by feminine leadership style. Additionally, in developing countries; Pakistan and India there is significant use of feminine leadership while developed economies namely; Canada and the UK have higher preference for masculine leadership style. Nevertheless, overall male workers do not have higher preference to work under masculine leadership style while females have higher preference for both masculine and feminine leadership styles. Interestingly, feminine style of leadership is highly demonstrated by males in Pakistan while in other three economies, it is exhibited by female line-managers. Moreover, female line-managers in the UK have shown higher masculine style of leadership in contrast to other economies. There is significant positive relationship between style of leadership and contrasting genders in distinctive economies. Additionally, feminine leadership style is more effective than the masculine leadership style. Feminine leaders demonstrate higher people-orientation and participative style of management whereas masculine leaders rely on task-orientation and autocratic style.
PL
Artykuł koncentruje się na wpływie i skuteczności kobiecych i męskich stylów przywództwa w czterech różnych gospodarkach, a mianowicie sektorze IT w Indiach, Kanadzie, Pakistanie i Wielkiej Brytanii. Łącząc techniki próbkowania z doborem losowym i nielosowym, dane zebrano od 248 respondentów za pomocą półstrukturyzowanego 5-punktowego kwestionariusza ankiety. Ustalenia wykazały, że pracownicy bez względu na płeć pozostają pod znacznym pozytywnym wpływem stylu kobiecego przywództwa. W krajach rozwijających się - w Pakistanie i Indiach aktywnie wykorzystuje się kobiece przywództwo, podczas gdy w gospodarkach rozwiniętych, w Kanadzie i Wielkiej Brytanii preferuje się męski styl przywództwa. Co ciekawe, badanie wykazało, że kobiecy styl przywództwa jest wysoce popierany przez mężczyzn w Pakistanie, podczas gdy w innych trzech gospodarkach jest demonstrowany przez kobiecych menedżerów linii. Co więcej, menedżerowie liniowi w Wielkiej Brytanii, jako dominujący, wykazali męski styl przywództwa w przeciwieństwie do innych gospodarek. Istnieje wyraźna pozytywna zależność między stylem przywództwa a płcią w odróżniających się gospodarkach. Ponadto kobiecy styl przywództwa jest bardziej skuteczny niż męski. Kobiety, jako przywódcy demonstrują wyższy orientacyjny i partycypacyjny styl zarządzania, podczas gdy męscy liderzy polegają na stylu zadaniowym i autokratycznym.
EN
As a primary objective of this study, data were evaluated in the areas of advertising perception and the relationship between gender-generational characteristics was pointed out (generation Y and Z), moreover the selected types of advertising were mentioned. The types of advertising (advertising on TV, social networks, etc.) can acquire various forms (most annoying, most trusted, etc.) in gender-generational characteristics, which can affect the reputation of the organization. The data were obtained through a questionnaire research. The sample consisted of 296 responses. The data collection was implemented in early 2018. A significant difference was found in the perception of advertising in all dimensions among the categories of gender-generational characteristics except the 'most memorable'. Differential analysis was carried out, where significant differences occurred in a number of cases. Furthermore, a correspondent analysis was applied, in which the areas of perceptions of advertising had shown very close relations in several cases. The disadvantage of the research is that it is realized only in Slovakia.
PL
Jako główny cel tego badania oceniono dane w zakresie postrzegania reklamy oraz wskazano związek między cechami pokoleniowo-płciowymi (pokolenie Y i Z), ponadto wymieniono wybrane rodzaje reklamy. Rodzaje reklam (reklama w telewizji, portale społecznościowe itp.) mogą przybierać różne formy (najbardziej irytujące, najbardziej godne zaufania, itp.) w cechach płciowych, które mogą wpływać na reputację organizacji. Dane uzyskano za pomocą badań ankietowych. Próbka składała się z 296 odpowiedzi. Gromadzenie danych zostało wdrożone na początku 2018 r. Znaczącą różnicę stwierdzono w postrzeganiu reklamy we wszystkich wymiarach wśród kategorii cech pokoleniowych, z wyjątkiem "najbardziej zapadających w pamięć". Przeprowadzono analizę różnicową, w której znaczące różnice wystąpiły w wielu przypadkach. Ponadto zastosowano analizę korespondencyjną, w której obszary percepcji reklamy w kilku przypadkach wykazywały bardzo bliskie relacje. Wada badań polega na tym, że jest ona realizowana tylko na Słowacji.
18
EN
The article aimed to demonstrate whether the quality of decision-making on lending to clients in the small and medium-sized business sector is influenced by the gender of the approvers or their direct motivation caused by share on business results. The motivation for this research were the studies conducted after the last global financial crisis, mostly in the US and Europe, to a lesser extent in the Czech Republic. Their authors tend to conclude that women show better credit risk management than men and that direct managers’ engagement in business results and profits generates a higher susceptibility to risky, erroneous decisions. The research was carried out on one of the major banks operating in the Czech Republic, on a nationwide sample of workers with the loan approval authority in the segment of small and medium-sized firms. The decision of the approvers was, based on a random selection of about 1/3 of all their decisions, subject to control over three consecutive years. The obtained data were analysed by ANOVA, which did not prove the dependence of the decision quality on the gender or the direct motivation of the approver on business results. The research and its results have opened up scope for further research on the issue with a focus on a qualitative analysis of the nature and severity of the mistakes in terms of gender, job position, the level of authorization power and, last but not least, the unequal representation of women in the management of domestic banks.
PL
Artykuł miał na celu wykazanie, czy na jakość procesu decyzyjnego w zakresie udzielania kredytów klientom w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wpływa płeć osób zatwierdzających lub ich bezpośrednia motywacja spowodowana udziałem w wynikach biznesowych. Motywacją do tych badań były badania przeprowadzone po ostatnim światowym kryzysie finansowym, głównie w USA i Europie, w mniejszym stopniu w Czechach. Ich autorzy mają tendencję do stwierdzenia, że kobiety wykazują lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym niż mężczyźni i że bezpośrednie zaangażowanie menedżerów w wyniki biznesowe i zyski generuje wyższą podatność na ryzykowne, błędne decyzje. Badania przeprowadzono w jednym z największych banków działających w Republice Czeskiej, w ogólnokrajowej próbie pracowników z organem zatwierdzającym pożyczki w segmencie małych i średnich firm. Decyzja osób zatwierdzających była oparta na losowej selekcji około 1/3 wszystkich decyzji, podlegających kontroli przez trzy kolejne lata. Uzyskane dane zostały przeanalizowane przez ANOVA, która nie wykazała zależności jakości decyzji od płci ani bezpośredniej motywacji osoby zatwierdzającej do wyników biznesowych. Badania i ich wyniki otworzyły możliwości dalszych badań w tym zakresie, koncentrując się na jakościowej analizie charakteru i wagi błędów pod względem płci, stanowiska pracy, poziomu uprawnień do autoryzacji oraz, co nie mniej ważne, nierówna reprezentacja kobiet w zarządzaniu bankami krajowymi.
19
Content available remote Crowd behavioural analysis at a mass gathering event
EN
Religious occasions, gathering at fairs and terminals, are the events of crowd gatherings. Such gatherings act as severe threats for crowds because of high density in less space, which ends up in adverse outcomes resulting in crowd stampedes. The movement of an individual person in a crowd is influenced by the physical factors. In the present study, characteristics like age, gender, group size, child holding, child carrying, people with luggage and without luggage are considered for crowd behaviour analysis. The average speed of the crowd movement was observed as 0.86 m/s. The statistical analysis concluded that there was a significant effect of age, gender, density and luggage on the crowd walking speed. Multi-linear regression (MLR) model was developed between crowd speed and significant factors observed from the statistical analysis. Location 1 data was used for the model development. This developed model was validated using Location 2 data. Gender has more significant effect on speed followed by luggage and age. This study helps in proper dispersal of crowd in a planned manner to that of diversified directional flow that exist during crowd gathering events.
PL
Uroczystości religijne, targi czy zbiorowiska ludzkie na terminalach są przykładami masowych zgromadzeń. Stanowią one istotne zagrożenie dla tłumu ze względu na duże zagęszczenie ludzi na mniejszej przestrzeni, które przynosi negatywne efekty w postaci wzajemnego tratowania się. Na ruch poszczególnych osób w tłumie wpływają czynniki fizyczne. Analiza zachowań tłumu przedstawiona w niniejszym opracowaniu uwzględnia takie cechy jak wiek, płeć, wielkość grupy, trzymanie dziecka, niesienie dziecka, bagaż lub jego brak. Zaobserwowana średnia prędkość poruszania się tłumu wyniosła 0,86 m/s. Analiza statystyczna wykazała, że znaczący wpływ na prędkość, z jaką idzie tłum, miały wiek płeć, gęstość oraz bagaż. Model regresji wielolorakiej (MLR) został opracowany dla ujęcia związku pomiędzy prędkością a istotnymi czynnikami zaobserwowanymi w analizie statystycznej. Do opracowania modelu wykorzystano dane z lokalizacji 1. Opracowany model został zwalidowany z wykorzystaniem danych z lokalizacji 2. Płeć ma większy wpływ na prędkość niż odpowiednio bagaż oraz wiek. Niniejsze opracowanie pomaga we właściwym rozpraszaniu tłumu w zaplanowany sposób dostosowany do zróżnicowanego przepływu kierunkowego charakterystycznego dla masowych zgromadzeń.
PL
Kwestia kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego w kontekście zapotrzebowania i wymagań rynku pracy stanowi niezwykle istotny problem analiz zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. Celem artykułu jest przebadanie sytuacji zawodowej osób, które ukończyły uczelnię o profilu technicznym. Kluczową zmienną braną pod uwagę w toku analiz porównawczych stanowi płeć. Dane empiryczne pozyskano w rezultacie badania sondażowego metodą CAWI wśród osób, które ukończyły Politechnikę Gdańską. Badanie przeprowadzono pięciokrotnie w latach 2012-2016 łącznie na próbie liczącej ponad 5 tys. respondentów.
EN
The higher education issues in the context of labour market demands are very important problem for both theoretical and empirical analysis. The aim of article is to analyze professional situation among technical university graduates. The gender was the key factor which was analyzed. Empirical data was obtained in result of CAWI research among Gdansk University of Technology graduates. The research were conducted between 2012-2016 on research sample over 5 thousand respondents.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.