Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  filtracja obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Computational complexity and numerical optimization of adaptive Kuwahara filter
EN
Adaprive Kuwahara filter produces very interesting results and significantly improves the efficiency and performance of the original algorithmin the context of noise reduction without blurring the edges. This document contains the experimental and theoretical comparison of the computational complexity of the modified algorithm and the consideration of optimization methods.
EN
Contrary to aerial images obtained by digital cameras, scanned aerial images are characterized by a lower radiometric resolution and reduced contrast. These parameters have a direct relationship with the quality of the image matching using correlation including the number and accuracy of measurement of tie points in the aerial triangulation. Digital images processing, including filtration in the domain of an object, allows for increasing the contrast, removing noises, and intensifying and detecting edges of objects mapped in the images. This article examines the influence of the key processes of digital image processing on the increase of their measuring and information values. Used in the studies was a block of historical aerial images, covering an area of the western part of Warsaw district, acquired in the 1950s and made available by the Main Centre of Geodetic and Cartographic Documentation (CODGIK). The scope of the study covered the analysis of the impact of selected linear filters, together with high-pass and low-pass filters and also non-linear filters, including statistical and adaptive filters, with different mask sizes, on the accuracy of the field coordinate designation of a tie point in the aerial triangulation. Context operations and also the analysis of contrast correction were carried out in ERDAS 2013. Automatic measurement of tie points together with conducting a relative and absolute adjustment for the block of images orientation were carried out in Inpho 6.0. The results of automatic measurement of tie points for the block of aerial images covered by the radiometric correction were compiled with analogical results obtained for unprocessed images. The measure of the effectiveness of the applied filtration and operations on the images was the mean average error of field coordinate designation of the tie point, the average error of the background coordinate measurement on the image and also the number and distribution of automatically measured ties.
PL
W przeciwieństwie do obrazów lotniczych pozyskiwanych przy udziale kamer cyfrowych, skanowane zdjęcia lotnicze charakteryzują się niższą rozdzielczością radiometryczną oraz obniżonym kontrastem. Parametry te mają bezpośredni związek z jakością pomiaru wykorzystującego dopasowanie obrazów, w tym z liczbą i dokładnością pomiaru punktów wiążących w aerotriangulacji. Cyfrowe przetwarzanie obrazów, w tym filtracja w dziedzinie obiektowej umożliwia zwiększenie kontrastu, usunięcie szumów, a także wzmocnienie i detekcję krawędzi obiektów odwzorowanych na zdjęciach. W niniejszym artykule zbadano wpływ kluczowych procesów cyfrowego przetwarzania obrazów na zwiększenie ich walorów pomiarowych i informacyjnych. W badaniach został wykorzystany blok historycznych zdjęć lotniczych, obejmujący obszar powiatu warszawskiego zachodniego, pozyskanych w latach 50. ubiegłego wieku i udostępnionych przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zakres badań obejmował analizę wpływu wybranych filtrów liniowych, w tym górnoprzepustowych i dolnoprzepustowych oraz filtrów nieliniowych, w tym statystycznych i adaptacyjnych, dla różnych rozmiarów maski, na dokładność wyznaczenia współrzędnej terenowej punktu wiążącego w aerotriangulacji. Operacje kontekstowe, a także analiza korekcji kontrastu zostały zrealizowane w środowisku oprogramowania ERDAS w wersji 2013. Automatyczny pomiaru punktów wiążących wraz z przeprowadzeniem orientacji wzajemnej i bezwzględnej bloku zdjęć zostały zrealizowane w środowisku oprogramowania Inpho w wersji 6.0. Wyniki automatycznego pomiaru punktów wiążących dla bloku zdjęć lotniczych objętych korekcją radiometryczną zostały zestawione z analogicznymi wynikami uzyskanymi dla zdjęć nieprzetworzonych. Miarą skuteczności działania zastosowanych filtracji i operacji na zdjęciach był przeciętny błąd średni wyznaczenia współrzędnej terenowej punktu wiążącego, przeciętny błąd pomiaru współrzędnej tłowej na zdjęciu, a także liczba i rozmieszczenie pomierzonych automatycznie wiązań.
PL
W pracy przedstawiono metody poprawy wyników segmentacji obiektów w postaci skupisk. Poprawa jakości segmentacji dla takich obiektów może być uzyskana m.in. poprzez odpowiednie połączenie filtracji dolnoprzepustowej (np. filtracji medianowej) z metodami pozwalającymi na określenie przynależności poszczególnych obszarów uzyskanych po segmentacji wybraną metodą do obszarów wynikowych reprezentujących obiekty interesujące z punktu widzenia celu segmentacji (w pracy zastosowano w tym celu operację morfologicznego zamknięcia oraz metodę grafową wykorzystującą koncepcję minimalnego drzewa rozpinającego). W pracy zwrócono także uwagę na możliwość poprawy wyników segmentacji poprzez wyznaczenie otoczki wypukłej rozpiętej na obszarach spełniających określone wymagania. Wyniki działania opisanych metod przedstawiono na przykładzie poprawy wyników segmentacji obrazów otrzymanych w wyniku jednokomórkowej elektroforezy żelowej.
EN
This paper deals with the problem of segmentation of cluster-structured objects, that is the objects which are formed by a set of unconnected elements smaller than the object. Images representing such objects are very difficult for segmentation. A good example of cluster-structured objects are “comet” images from Single Cell Gel Electrophoresis (comet assay). In the analysis of comet assay images a pivotal role plays the detection of comet regions - the comet region is formed by unconnected fragments of DNA (Fig. 1) which originate from the same cell nucleus. Because those regions are not solid, the usage of standard segmentation methods leads to poor results (Fig. 2). Pre- and post-processing methods can be used for improvement of segmentation results. Some of them are presented in the paper. The aim of the work was not the selection of the best improvement method of the comet assay segmentation results but the presentation of different approaches which could be used in the case of segmentation of this kind of objects. The first presented method is based on the idea of artificial removing of connectivity lack - this is done by the usage of a low-pass filter with large window before segmentation (Fig. 3). The next method uses the morphological closing for assignment of regions ri to the metaregion Rk which represent one comet (Fig. 4). For improving Rk shape the idea of convex hull spanned on ri ∈ Rk is used (Fig. 5). In this method the assignment condition is enclosed in structuring elements - because of limitations of the discrete space, in which the structuring element is defined, there are also some limitations of conditions which can be used. This drawback does not exist in the last of the presented method which uses the conception of the minimum spanning tree for assignment of regions ri to Rk. In this method the segmentation result is represented by graph G, whose vertexes vi represent regions ri, and length dij of edge eij between vertexes vi, and vj is equal to the closest distance between pixels of ri and rj (distances dij in general case can be variously defined). In G the minimum spanning trees Tk are searched, such that ∀eij ∈ Tk : dij ≤ ε, then for each Tk its convex hull is created - it defines the region of comet Kp (Fig. 6).
EN
Many digital images, especially in biomedical fields, contain some disturbances. The image analysis depends on quality of the images that is why reduction or elimination (if it is possible) the disturbances is the key issue. There are many methods of improvement in the quality of the images and thus improve the quality of the image analysis, among them one of the simplest method is low-pass filtering such as arithmetic mean or its generalization, weighted mean. The basic problem of the weighted mean is the proper selection of the weights. This can be done using adaptive algorithms. This paper presents several such algorithms which are modifications of the existing weighted averaging methods created originally for noise reduction in electrocardiographic signal. The description of the new filtering methods and a few results of its application are also presented with comparison to existing arithmetic average filtering.
PL
W artykule przedstawiono algorytm usuwania szumu ostrzowego oparty na filtrze medianowym. Zaproponowany algorytm działa w dwóch podstawowych etapach: w pierwszym etapie budowane są mapy lokalnych ekstremów wskazujące na punkty, których jasność powinna zostać zmieniona, w drugim etapie działania algorytmu. Przeprowadzono gruntowną analizą algorytmu.
EN
In the paper, algorithm for removal of noise was presented. Proposed algorithm is based on median filter and it works in two stages: in the first stage, there is built map of point, which brightness level should be changed in the second stage. Deep analysis of the algorithm was provided.
6
Content available remote Morphological image filtering and segmentation
EN
Filtering and segmentation are two essential steps at the start of any image processing application. Here we present tools developed in the framework of mathematical morphology to perform these two tasks. On one hand, floodings, razings, flattenings and levelings allow tailored image simplifications. On the other hand, the watershed transform, combined with various modes of flooding a gradient image constitutes a powerful segmentation tool.
PL
Filtracja i segmentacja są dwoma istotnymi krokami wstępnymi każdej procedury przetwarzania obrazów. W niniejszej pracy zaprezentowano narzędzia stworzone w ramach morfologii matematycznej, które realizują te zadania. Z jednej strony wprowadzone są operatory flooding, razing, flattening i leveling, które umożliwiają uproszczenie obrazu. Z drugiej zaś przekształcenie watershed w kombinacji z różnymi trybami operacji flooding na obrazie gradientowym stanowiące silne narzędzie segmentacji.
PL
W pracy omówiono metody filtracji bazujące na opisie probabilistycznym obrazu radarowego. Zaproponowano filtr adaptacyjny, w którym adaptacji podlega kształt i wielkość otoczenia filtrowanego piksela.
EN
Speckle is one of characteristic features of radar images; it makes interpretation of these images difficult. Methods of speckle reduction, based on probabilistic description of radar image, were discussed in the article. Adaptive filter, being modification of the currently used filtration algorithms, was also proposed. Shape and size of neighbourhood of the filtered pixel is adapted in this approach. Preliminary results obtained through application of the program, which uses the proposed algorithm, were presented. The proposed filter can be useful in classification of radar images.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.