Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewóz pasażerski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne rodzaje wykresów ruchu w zastosowaniu do przewozów aglomeracyjnych
PL
Przewozy aglomeracyjne stanowią dynamicznie rozwijający się podsystem kolejowych przewozów pasażerskich. Zwiększenie ich udziału w rynku transportowym, a tym samym ograniczenie kongestii na drogach, stanowi zasadniczy cel regionalnej polityki transportowej. Jego osiąganie wymaga stałego podnoszenia atrakcyjności takich przewozów. Rozkład jazdy jest podstawowym elementem oferty przewozowej i decyduje o jej atrakcyjności. W artykule przedstawiono rodzaje wykresów ruchu możliwych potencjalnie do zastosowania w przewozach aglomeracyjnych oraz wskazano kryteria ich wyboru dla konkretnych warunków lokalnych.
EN
Agglomeration services are dynamically developing rail passenger subsystem. Increasing their share in the transport market, and thus limiting congestion on roads, is a key objective of regional transport policy. In order to achieve it, a constant increase in the attractiveness of such services is required. The timetable is a basic element of the transport offer and determines its attractiveness. The paper presents the types of train traffic diagrams that could be potentially used in agglomeration services and the criteria for their choice for specific local conditions.
PL
W artykule w syntetycznym ujęciu przedstawiono sytuację finansową i ekonomiczną PKS w Busku Zdroju w latach 2007-2011, która spowodowała podjęcie w dniu 21 czerwca 2013 r. przez Walne Zgromadzenie Wspólników decyzji o likwidacji spółki. Ponadto przedstawiono przyczyny nieudanej restrukturyzacji spółki przy użyciu środków pomocy publicznej państwa, udzielonej w 2010 r.
EN
The paper presents the economic and financial situation of the Motor Transport Company in Busko Zdrój S./A. in 2007-2011 which has stimulated the decision by the General Meeting of Shareholder on the liquidation of the company on 21 June 2013. Moreover reasons for the unsuccessful restructuring of the Company with the use of public aid measures granted in 2010 were presented.
PL
W Republice Czeskiej użytkowane są przez jednego zarządcę linie kolejowe o skrajnie różnych parametrach (od linii magistralnych po lokalne), lecz na pierwszy plan wysuwa się wspólna cecha stacji i dworców: wysoka funkcjonalność oraz dbałość o wygodę pasażera. Wysoki udział linii lokalnych oraz organizacja przewozów oparta o liczne przesiadki sprawiły, że dostrzeżono problem funkcjonalności z punktu widzenia systemu (np. możliwości organizacji kilkuminutowych przesiadek) oraz wygody pasażera (np. budowy wysokich peronów), przy czym warto zauważyć, że oba te aspekty nie zawsze idą w parze (szerokie perony lub bezkolizyjne przejścia wydłużają bowiem drogi dojścia, wymuszając wydłużanie czasu na przesiadkę). Współczesny wygląd czeskich dworców kolejowych jest zatem wynikiem kompromisu pomiędzy funkcjonalnością i wygodą, przy czym zmiany przepisów [4] wyraźnie wskazują na przyjęcie jako priorytetu wygody i bezpieczeństwa pasażerów.
PL
Transport kolejowy w zakresie przewozów pasażerskich powinno cechować uzyskiwanie dużych prędkości zarówno w odniesieniu do samej jazdy (ruchu środka transportu), jak i czasu przeznaczonego na pozostałe elementy procesu technologicznego przemieszczania (oczekiwanie na wolną drogę, postoje na stacjach pośrednich). Jak wykazuje się w niniejszym opracowaniu, zmiany w zakresie czasu przejazdu na odcinku linii nr 18 nie są rewelacyjne w odniesieniu do tych uprzednio już realizowanych.
5
Content available Czy „Koleje dużych prędkości"?
PL
W świecie pojawiła się tendencja do przywrócenia dużej roli transportu kolejowego głównie w przewozach pasażerskich. Na taki stan składa się kilka elementów o charakterze ekonomicznym, społecznym i technicznym, które jednocześnie odpowiadają na pytanie: czy i dlaczego koleje dużych prędkości? Pierwszym elementem są elementy funkcjonalne ekonomiczne. Na odległość do 1500 km przewóz szybką koleją; taką o prędkości 350 km/h; jest konkurencyjny z innymi środkami komunikacji z samolotami włącznie. Nie wydaje się koniecznym uzasadniać, że koszty jednego pasażera na odległość 1000 km są niższe niż np. transportem lotniczym czy samochodowym. Przeprowadzone analizy w tym zakresie potwierdzają postawioną tezę.
PL
Rozwój ewentualnego pożaru w pasażerskim taborze kolejowym stwarza wyjątkowo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pasażerów oraz załogi. Jego przebieg charakteryzuje się dużym wzrostem temperatury, a także zdecydowanie szybszym niż w obiekcie budowlanym rozprzestrzenianiem się ognia i dymu. Wynika to z faktu, że pociąg znajduje się w ruchu, ma wydłużony kształt oraz dobrą izolacje cieplną przy jednocześnie małej pojemności cieplnej. Ponadto, ewakuacja z palącego się taboru jest zdecydowanie trudniejsza niż z parterowego budynku. Istotną przeszkodą są wąskie korytarze, drzwi nie otwierające się w czasie ruchu oraz nie otwierane okna w klimatyzowanych pociągach.
PL
Miasta i położone wokół nich obszary podmiejskie są silniej lub słabiej integralnie związane i wzajemnie korzystają z własnych zasobów. Powiązania i synergia współpracy przyczyniają się do kreowania wzrostu gospodarczego i rozwoju wspólnego obszaru. Miasto i strefa podmiejska mają różne charakterystyki i różne potrzeby, ale pozostają ze sobą w ścisłych powiązaniach społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Zarówno miasto, jak i obszary podmiejskie spełniają różnorodne funkcje w zakresie administracji, gospodarki i finansów, turystyki, kultury, nauki i edukacji, komunikacji, opieki zdrowotnej oraz logistyki i informacji. Funkcje te są komplementarne względem siebie i nawzajem przyczyniają się do rozwoju, zwiększenia wartości i znaczenia poszczególnych płaszczyzn funkcjonalnych.
PL
[...]Rozwój transportu regionalnego jest ważnym celem polityki transportowej każdego państwa. W Polsce nie udało się dotychczas stworzyć systemu pasażerskich przewozów regionalnych. Komunalizacja kolei jest rozwiązaniem idącym w tym kierunku. Trudno dzisiaj określić, jakie skutki wywoła ta reforma, zwłaszcza dla społeczeństwa, które stając się coraz bardziej mobilne, napotyka bariery dostępności usług o charakterze użyteczności publicznej. Jest nadzieja, że przyjęcie rozporządzenia WE nr 1370/2007*’ w sprawie usług publicznych kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego stworzy ramy systemowe dla pasażerskiego transportu regionalnego w Polsce.[...]
EN
Railway transport is a very important element of transport system and nowadays its firnctions are still valid, both for society and economy. This paper describes regional railway passenger transport in Poland, its organizational and legal aspects and presents statistical data on transport and subsidies for railways operators. The main attention is given to reform on regional railway system in Poland done in December 2008. The problem is completely new.
10
PL
Przewozy aglomeracyjne są obecnie w Europie, obok kolei dużych prędkości, najszybciej rozwijającym się segmentem pasażerskich przewozów kolejowych. Czynnikiem stymulującym ich rozwój są problemy transportowe miast, związane z niemożliwością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury drogowej zarówno z powodu braku odpowiedniej przestrzeni, jak i niemożliwych do udźwignięcia kosztów. Najtańszą alternatywą jest w tym przypadku system kolei aglomeracyjnej.
11
Content available Komfort jazdy w pasażerskim transporcie szynowym
PL
Wraz ze wzrostem rozwoju transportu gospodarczego i wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, transport kolejowy będzie podstawowym środkiem przewozu pasażerów i towarów masowych. Pomyślna realizacja tych przewozów w znacznym stopniu zależy od efektywnych rozwiązań konstrukcyjnych taboru kolejowego, zapewniających bezpieczeństwo ruchu, komfort podróżowania i dużą prędkość jazdy. Zwiększenie prędkości jazdy generuje zjawiska niekorzystne w eksploatacji wagonów pasażerskich i lokomotyw w postaci dodatkowych obciążeń dynamicznych układu tor - pojazd.
PL
Zastosowanie dużych prędkości na kolejach staje się coraz powszechniejsze i obejmuje kolejne kontynenty. Prekursorzy tej technologii - japończycy, eksploatujący system Shinkansen od 40 lat, a od lat 25 także koleje w Europie Zachodniej znajdują obecnie gorliwych naśladowców w Chinach, Korei, czy w Ameryce Północnej. Celowość tworzenia systemu szybkiej kolei uznano także w Rosji. Zakłada się tam, że zastosowanie pasażerskich przewozów kolejowych z dużymi prędkościami sprzyjać będzie wzmacnianiu jedności przestrzeni ekonomicznej Federacji Rosyjskiej oraz ułatwi rozwój współpracy międzynarodowej z krajami kontynentu euroazjatyckiego. Rozwój przewozów z wykorzystaniem transkontynentalnych magistrali, stanowiących punkt wyjścia do tworzenia pasażerskich połączeń kolejowych dużych prędkości, powinien stać się głównym elementem integracji międzyregionalnej. Prędkość zawsze była istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki pracy danej gałęzi transportu, ponieważ czas przemieszczania się pasażerów oraz terminy dostaw ładunków w dużej mierze decydują o wyborze rodzaju transportu.
13
Content available Dworzec elementem miejskiego continuum
PL
Wraz z upowszechnieniem się samochodu sytuacja transportu szynowego zmieniła się zasadniczo - klient sam do kolei nie przyjdzie, jeśli będzie mu się wydawała niewystarczająco atrakcyjna. Rola, jaką w kształtowaniu tej atrakcyjności mogą grać względy urbanistyczne, jest przedmiotem tego artykułu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.