Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem umożliwiają organizacjom diagnozę rozwoju oraz efektywności stosowanych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Są narzędziami, które mogą służyć jako wzorce zarówno w procesie implementacji systemów zarządzania ryzykiem, jak i doskonalenia już funkcjonujących. Celem opracowania jest scharakteryzowanie oraz porównanie wybranych modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem. Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy literatury. Artykuł zawiera: genezę modeli oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem, ich przegląd oraz analizę porównawczą. Główny wniosek z dokonanych analiz wskazuje, iż modele oceny dojrzałości zarządzania ryzykiem są w wysokim stopniu uniwersalne oraz umożliwiają formalizację procesów zarządzania ryzykiem w organizacji.
EN
Risk management maturity assessment models enable organizations to diagnose the development and effectiveness of risk management practices. They are tools that can serve as an exemple both in the implementation of risk management systems and in the improvement of existing ones. The aim of the study is to characterize and compare selected risk management maturity assessment models. The literature analysis method was used to achieve the goal. The article consists of: the genesis of risk management maturity assessment models, review and comparative analysis. The main conclusion from the conducted analyzes indicates that risk management maturity assessment models are highly universal and enable the formalization of risk management processes in the organization.
EN
The subject of research presented in this article are the semi-rigid polyurethane foams (­SRFPUR) produced with a formula developed by the company FAMPUR. It consisted of replacing the petrochemical polyol with two types of rapeseed oil-based polyols of different viscosity. Foams were characterized using such techniques as infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry. With the use of scanning electron microscope changes in the structure of materials were analyzed. In addition, the apparent density, number of closed cells, and properties of materials during compression tests were determined.
PL
Na podstawie receptury opracowanej przez firmę FAMPUR wytworzono półsztywne pianki poliuretanowe (SRFPUR). Poliol petrochemiczny zastąpiono dwoma różniącymi się lepkością typami polioli z oleju rzepakowego. Pianki scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni, analizy termograwimetrycznej i różnicowej kalorymetrii skaningowej. Zmiany struktury materiałów badano metodą mikroskopii skaningowej. Oznaczono też gęstość pozorną, liczbę komórek zamkniętych oraz właściwości wytworzonych pianek w próbie ściskania.
EN
This paper presents experimental comparison of two machine crushing technologies: one-stage and two-stage. The study was carried on a model double-toggle jaw crusher which allows crushing forces, energy and toggle displacement to be measured. The main aim of the work was to determine the energy consumption of crushing process assuming a given level of fragmentation. Studies were performed on three rocks: granite “Strzegom”, limestone “Morawica” and sandstone “Mucharz”. The material tested had a cubic shape and average dimension of 90 mm. One-stage crushing was carried out for outlet slot er = 11 mm, and two-stage crushing for er = 24 mm and 11 mm. In the tests special design of variable profile moving jaw was used and fixed jaw was flat. The analysis of the results shows that taking into account energy consumption, it is better to use two-stage crushing process. For given materials energy consumption in the two-stage crushing process was reduced by 30%.
EN
This article aims to present the results of photoelastic experiments on Plexiglas samples and compare them with the results obtained by finite element analysis. Samples were compressed and on the photoelastic polariscope, isochromatic lines were observed. In this work, the process of block loading between coaxial flat, wedge and rounded stamps and by three flat stamps was analyzed. Also was analyzed compression processes between flat plates of a cylindrical sample (Brazilian test), a cuboidal one and a cylindrical sample parallelly milled from two sides. Discussed issues represent compression of blocks in the working space of some crushers and therefore the results of relevant studies can be used to solve technical problems. The comparison of the results of photoelasticity and the finite element method gives a very good overview on the stress distribution in the material under studies. Both methods indicate similar waveforms of lines and stress distribution fields resulting from unidirectional force application. They can be used interchangeably to analyze the elements of crushing processes. The photoelastic method makes it easier to analyze the stress state than the FEM in the case of block crushing with rounded and wedge stamps.
EN
Bio-polyols based on rapeseed oil were used to produce flexible polyurethane foams (FPURF). The bio-polyols were obtained on a laboratory and industrial scale with the two-step method involving epoxidation of double bonds in rapeseed oil and opening of oxirane rings with different alcohols, such as isopropanol (iP) and diethylene glycol (DEG). The impact of bio-polyols production scale on selected physical and mechanical properties of FPURF was analyzed. The applied bio-polyols differed slightly by hydroxyl number, functionality, and water content. It was found that the scale of bio-polyol production has no significant impact on FPURF properties such as apparent density, hardness, hysteresis, support factor, and resilience. However, it was observed, that the addition of the bio-polyol to polyurethane (PUR) formulation had the impact on the FPURF properties as compared to the reference foams that were not modified with the bio-polyols. Moreover, a continuous method was used to prepare FPURF samples modified with different rapeseed oil-based polyols. For this purpose mixing-dosing device with conveyor line was used to synthesize the foams. It was found that the replacement of petrochemical polyols with the bio-polyols resulted in lower reactivity of the modified for- mulations and the amount of catalysts had to be increased. Furthermore, the foams hysteresis, support factor, and hardness were higher, especially for foams modified with the bio-polyol that contained DEG in its structure. Moreover, the fatigue tests were performed and the results showed a beneficial effect of the bio-based polyols on the functional properties, a.o. support factor of flexible foams.
PL
Bio-poliole z oleju rzepakowego, wytworzone w skali laboratoryjnej i przemysłowej, zastosowano wsyntezie elastycznych pianek poliuretanowych (FPURF). Bio-poliole otrzymano metodą dwuetapową przez epoksydację wiązań podwójnych w oleju rzepakowym, a następnie przez otwarcie pierścieni oksiranowych za pomocą izopropanolu (iP) oraz glikolu dietylenowego (DEG). Zbadano wpływ rodzaju bio-poliolu (także tego samego rodzaju, ale otrzymanego w różnej skali) na wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne FPURF. Zastosowane bio-poliole różniły się między sobą nieznacznie liczbą hydroksylową, funkcyjnością i zawartością wody. Stwierdzono, że skala produkcji polioli nie ma istotnego wpływu na właściwości FPURF, takie jak: gęstość pozorna, twardość, histereza, współczynnik komfortu i odbojność. Zaobserwowano jednak wpływ modyfikacji za pomocą różnych bio-polioli na właściwości FPURF w porównaniu z właściwościami niemodyfikowanej pianki referencyjnej. Pianki FPURF otrzymano również stosując metodę ciągłą z użyciem urządzenia dozująco-mieszającego wraz zlinią do przesuwu form z mieszaniną reakcyjną. Stwierdzono, że zastąpienie polioli petrochemicznych bio-poliolami powoduje zmniejszenie reaktywności kompozycji poliuretanowych, co spowodowało konieczność zwiększenia ilości katalizatorów. Ponadto, zaobserwowano wzrost histerezy, współczynnika komfortu i twardości, szczególnie w wypadku pianek zawierających bio-poliol z wbudowanym DEG. Wyniki badań zmęczeniowych wykazały korzystny wpływ bio-polioli na właściwości użytkowe, m.in. na współczynnik komfortu pianek elastycznych.
6
Content available remote Analysis of Crushing Process by Flat and Profiled Crushing Plates
EN
The principle of operation of the lever crushers (jaw crushers) consists of crushing the feed solids between the fixed and the moving jaw. In crusher’s designing stage, it is important to know the load acting on the machine and energy expended on the crushing of raw materials (feed). Determination of force (load) distribution in the working space of lever crusher is the basis for the design of these types of machines (e.g. bodies, drive shafts, pitman). The current methods of determining the crushing forces relate to model processes which are an idealization of real processes. This paper presents experimental studies on the crushing proces of three different materials by flat and profiled crushing plates. Results show a significant influence of the shape of used plates on loads acting in the crusher’s working space.
PL
Wprowadzenie systemu atI_Radocha II przyniosło oszczędności rzędu 18% ogólnego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania reaktorów biologicznych. To tylko jeden z przykładów zastosowanych w ostatnim czasie rozwiązań na Oczyszczalni Ścieków "Radocha II" w Sosnowcu. Jakie jeszcze działania poczyniła spółka, aby obiekt był bardziej efektywny energetycznie?
8
Content available remote Study on the Efficiency of the Crushing Processes Using the Model of Jaw Crusher
EN
This paper presents the results of influence of one-stage and two-stage crushing processes on crushing energy, loads and performance. Experimental studies were carried out on doubletoggle Blake-type crusher. The study was performed on sandstone “Mucharz”. Influence of number of crushing cycles on process parameters was analysed. One-stage crushing was carried out for outlet slot er = 11 mm and feed average size of 80÷100 mm. During two-stage crushing, fraction 80÷100mm was crushing firstly setting an outlet slot on er = 24 mm, then sieved a fine material from the feed which does not require further crushing, and particles from sieves 8; 16; 31;5 mm were directed to second step. Second stage was carried out on er = 11 mm. Performed tests showed that two-stage crushing is profitable.
9
Content available remote Badania eksperymentalne parametrów trakcyjnych napędu gąsienicowego
EN
The experimental work addresses an important issue of drawbar-pull in relation to slip and the track vehicle mass. Researches were carried out for three different vertical loads.Weight change was performed by using three ballasts and pulley system. Drawbar-pull was measured for various slip values – 0, 5, 10, 20, 30, 40, and 50%. The object of study was a model vehicle equipped with a single track assembly with one anti-slip spur.
PL
Większość produkowanych obecnie pasów gąsienicowych posiada ostrogi przeciwślizgowe, których głównym zadaniem jest zwiększanie rozwijanej na danym podłożu siły jazdy. Pod pojęciem siły jazdy rozumie się reakcję podłoża na układ jezdny przesuwający się po danym podłożu, natomiast przez siłę uciągu – siłę będącą nadwyżką siły jazdy nad oporami ruchu. W dostępnej literaturze znaleźć można niewiele materiałów o wpływie konstrukcji ostróg na siłę jazdy Fj maszyny gąsienicowej. Wpływ szeregu parametrów układu gąsienicowego na siłę jazdy układu gąsienicowego przedstawione są w pracach Bracha i Tyry [1], Bekkera [2] i Wonga [3]. Przedmiotem rozważań w niniejszej pracy jest określenie charakterystyki trakcyjnej modelowego pojazdu gąsienicowego w oparciu o badania doświadczalne. Badania wykonano na nowym stanowisku laboratoryjnym w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich Politechniki Warszawskiej, przedstawionym na rysunku 1. Głównym celem pracy jest określenie zmian siły uciągu w funkcji poślizgu i określenie wpływu ciężaru maszyny na generowaną przez nią siłę uciągu.
EN
The paper presents the results of research on the influence of aggregate type on rock crushing process in double-toggle jaw crusher. Experimental studies were performer on the model laboratory crusher allowing for measurement of displacements of the jaw , forces acting on the jaw and crushing energy. Crushing process was carried out using trapezoidal crushing plates, offer very good crushing properties due to diversified surface which contacts with the material during crushing process. The studies concerned the cubicoid samples of: Mucharz sandstone, Morawica cohesive limestone, White Marianna marble and Strzegom granite. Main task was to analyse of influence of crushing plates shape on products particle size distribution, forces occurring during crushing process, crushing energy and effective crusher performance. Experiments confirmed that Bond’s hypothesis approximates fairly well the crushing energy per unit mass. Irregular arrangement of a feed in crusher’s hopper affects the energy consumption during srushing process, as compared to the feed arranged in regular way.
PL
W pracy przedstawiono wyniki eksperymentalne wpływu kształtu płyt rozdrabniających na obciążenia generowane w przestrzeni roboczej kruszarki szczękowej. Problem ten jest szczególnie istotny dla maszyn pracujących cyklicznie, takich jak kruszarki jedno- i dwurozporowe. Proces kruszenia realizowano na modelowej kruszarce szczękowej typu Blake, używając płyt gładkich i profilowanych (o stałej i zmiennej podziałce). W celu doładnego określenia wartości i rozkładu sił w komorze kruszarki zastosowano podział stałej płyty drobiącej na 3 strefy kruszenia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kształt płyt kruszących znacząco wpływa na wartości obciążenia w komorze roboczej.
EN
The experimental work addresses an important issue of load distribution in the working space of crushers related to the shape of crushing plates. The problem is particularly essential for cyclic crushing processes realized by single or double toggle jaw crushers. The experimental stand "Laboratory Blake type Crusher" was used to measure loads generated by smooth and notched (constant and variable pitch) crushing plates. Load distributions were obtained for specified plate zones. The results showed significant influence of the plates profile on the load distributions.
EN
This paper presents various jaw crusher tests carried out with different working surface of crushing plates. The following combinations of crushing plates were presented in the paper: 1) Two smooth jaws, 2) Two grooved jaws. (The investigated jaws with grooves had a triangular cross-section). Two modes of notch configuration at fixed and moving jaw also were analyzed: coaxial and offset by half of a teeth pitch. Research included the crushing of sandstone in an electrically powered jaw crusher. The aim of the research was to establish the benefits which might be achieved by using profiled plates to crush the raw material. The results of this theoretical analysis indicated that changing the shape of the working surfaces could significantly increase the efficiency of the process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań płyt rozdrabniających kruszarki szczękowej o zróżnicowanym ukształtowaniu powierzchni roboczej. Przebadano zestawy płyt kruszących: szczęka stała i ruchoma o powierzchni gładkiej, szczęka stała i ruchoma o powierzchni rowkowanej. Zastosowano szczęki z karbami trójkątnym. Analizowano dwa sposoby umieszczenia karbów względem siebie na płycie stałej i ruchomej: 1) współosiowo, 2) zęby przesunięte o pół podziałki. Badania obejmowały rozdrabnianie piaskowca w modelowej kruszarce szczękowej o napędzie elektrycznym. Celem badań było uzasadnienie uzbrajania kruszarki szczękowej w profilowane płyty drobiące. Wyniki analizy teoretycznej wskazują, że zmiany kształtu powierzchni roboczych szczęk powinny istotnie wpływać na efektywność procesu.
13
Content available remote Thermoplastic polyurethane foamed under microwave irradiation
EN
Microwave heating has a number of advantages over the conventional method. However, most thermoplastics are relatively transparent for microwave irradiation. In the case of polyurethanes, these materials absorb microwaves to a sufficient extent to be heated. This effect can be enhanced by the use of fillers such as carbon black. In this paper, the ability of thermoplastic polyurethane and its composite with carbon black to be heated by microwave irradiation and to be foamed using chemical blowing agents are discussed. The temperature changes in different parts of samples as the heating effect under microwave irradiation with 500 W power were analyzed. Selected porous products were obtained under microwave irradiation using azodicarbonamide as a chemical blowing agent. The influence of foaming conditions on cell structure, apparent density and mechanical properties of porous products was estimated.
PL
Ogrzewanie mikrofalowe ma wiele zalet w stosunku do ogrzewania konwencjonalnego. Jednak większość materiałów polimerowych jest transparentna dla promieniowania mikrofalowego. Inaczej jest w przypadku poliuretanów, które absorbują mikrofale wystarczająco, aby można było je efektywnie ogrzewać. Efekt ten może być jeszcze wzmocniony poprzez wprowadzenie do poliuretanu napełniaczy takich jak sadza. W niniejszej pracy analizowano zdolność termoplastycznego poliuretanu i jego kompozytu z dodatkiem sadzy do ogrzewania się w polu promieniowania mikrofalowego i do spieniania w obecności poroforu chemicznego. W różnych miejscach próbki mierzono zmiany temperatury badanych materiałów, jako skutek ogrzewania mikrofalowego z mocą 500 W. Wybrane produkty porowate otrzymano w procesie spieniania prowadzonym w reaktorze mikrofalowym, stosując azodikarbonamid jako czynnik spieniający. Określono wpływ warunków spieniania na strukturę komórkową, gęstość pozorną i właściwości mechaniczne wytworzonych materiałów porowatych.
EN
This paper consideres an important issue of load acting in the working space of crushers related to the shape of crushing plates. Loads generated by flat and notched crushing plates were measured on “Laboratory Blake type Crusher” experimental stand. Load distributions were obtained for specified plate zones. The results showed significant influence of the plates profile on the load distributions.
15
Content available remote On Verification of Certain Machine Crushing Processes
EN
The paper addresses to verification of certain models of crushing processes. In particular, the layer, sphere and modified sphere models will be considered. The main subject of the verification was focused at comparison of the theoretical predictions of the loads occurring in the working chamber of a jaw crusher during crushing process against the actual loads obtained in laboratory model tests carried out for double-toggle jaw crusher. Some of the discussed models provide for approximate estimations of maximum and average loads.
16
Content available remote Interactions at the mould - modifying coating - molten nickel alloy interface
EN
The study describes thermal-chemical interactions that take place in the molten nickel alloy-ceramic mould system, where the mould is either coated with a modifying coating ('blue' mould) or is not ('white' mould). The ceramic mould based on zirconium silicate was made by investment process at the WSK Rzeszów Foundry. The main component of the modifying coating was cobalt aluminate CoAl2O4 added in an amount of 10%. Thermodynamic calculations indicated the possibility of chemical reactions taking place between the chemically active nickel alloy constituents (Al, Ti, Hf, Ta and Nb) and the components of a ceramic mould and modifying coating. The result of such interactions is the risk of the formation of cracks on the surface of mould and molten metal penetration into these cracks, combined with the formation of casting defects, like burns-on, pitting, etc., as proved by extensive X-ray microanalysis. Changes of chemical composition in the surface layer of castings were also reported.
EN
The article presents process application of the rapid prototyping (RP) for manufacturing of blades of aircraft turbine in mono- crystallization and also directional crystallization of casting process. It is describing the method of modelling of the chosen elements of casting model kit with the usage of RP and RT systems. The article presents the analysis of additive rapid prototyping methods (stereolithography) in an aspect of manufacturing of casting models. The possibilities of RP system usage to the ceramic form were the main criteria of the analysis. The ceramic form is a one of the parts of process casting of monocrystal blade of aircraft engine. In the article the possibilities making of models by means of rapid tooling system based on the Vacuum Casting (VC) technology were also analysed. The Vacuum Casting technology allows producing the silicone mold under decreasing pressure. Silicone tools allow creating wax casting models as a vacuum casting process, casting process and Iow pressure of injection. Rapid prototyping and rapid tooling technologies allow creating casting wax models of a blade and other parts of casting models. RP and RT methods allow creating connectors of the parts. These connectors allow connecting the parts of model kit in a fast and simple method. The stereolithography and Vacuum Casting allow accelerating process of manufacturing of monocrystal blades of aircraft engines.
EN
The article presents process application of the rapid prototyping (RP) for manufacturing of blades of aircraft turbine in mono- crystallization and also directional crystallization of casting process. It is describing the method of modeling of the chosen elements of casting model kit with the usage of RP and RT systems. The article presents the analysis of a additive rapid prototyping methods (stereolithography) in an aspect of manufacturing of casting models. The possibilities of RP system usage to the ceramic form were the main criteria of the analysis. The ceramic form is a one of the parts of process casting of monocrystal blade of aircraft engine. In the article the possibilities making of models by means of rapid tooling system based on the Vacuum Casting (VC) technology were also analysed. The Vacuum Casting technology allows producing the silicone mould under decreasing pressure. Silicone tools allow creating wax casting models as a vacuum casting process, casting process and low pressure of injection. Rapid prototyping and rapid tooling technologies allow creating casting wax models of a blade and other parts of casting models. RP and RT methods allow creating connectors of the parts. These connectors allow connecting the parts of model kit in a fast and simple method. The stereolithography and Vacuum Casting allow accelerating process of manufacturing of monocrystal blades of aircraft engines.
19
Content available remote Struktura stopu N-155 na odlewy części turbin gazowych
PL
Zbadano strukturę i właściwości użytkowe stopu N-155 wdrożonego w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL - Rzeszów SA do produkcji aparatów kierujących turbin gazowych. Podstawowymi wtrąceniami niemetalicznymi w stopie są glinokrzemiany manganu lub wapnia i manganu oraz tlenki krzemu. W austenitycznej osnowie stopu występują liczne wydzielenia dużych, dyspersyjnych węglików typu M23C6 i węglikoazotków typu MX. Stwierdzono występowanie dwóch typów dyspersyjnych węglików M23C6 w jednym z nich przeważa zawartość molibdenu, a w drugim chromu. Duże wydzielenia węglikoazotków typu MX zawierają giównie niob, wydzielenia dyspersyjne - niob lub niob i chrom.
EN
This paper presents the structure and usable property of N-155 alloy developed in Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego (Factory of Transport Equipment) PZL - Rzeszów SA for steering apparatus of gas turbines. Manganese or calcium and manganese aluminosilicates as well as silicon oxides are the basic non-metallic inclusions in that alloy. In the austenitic matrix of the alloy, there are numerous precipitations of large and dispersion carbides of M23C6 type as well as carbonitrides of MX type. Occurrence of two types of 23C6 dispersion carbides was found. In one of them the content of Mo predominates, while in the other - Cr. The large precipitations of MX carbonitrides contain mainly Nb, whereas the dispersion ones - Nb or Nb and Cr.
PL
W wyniku realizacji projektu celowego opracowano kompleksową technologię przemysłowego wytwarzania odlewów aparatów kierujących do turbin gazowych ze stopu N-155. Ponadto opracowano technologię próżniowego wytapiania stopu N-155 z czystych składników stopowych oraz z udziałem złomu obiegowego. Zrealizowane próby przemysłowe zostały wsparte nowoczesnymi badaniami laboratoryjnymi.
EN
In the course of realisation of the targeted project a comprehensive technology for industrial production of N-155 alloy casts of steering apparatuses for gas turbines was developed. In addition, a technology for vacuum melting of N-155 alloy from pure alloy components and recycled acrap was developed. The industrial tests were supported by nodern laboratory investigations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.