Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złącza spawane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The article discusses the electrodynamic treatment (EDT) of thinwalled welded structures and EDT equipment, presents results of mathematical modelling concerning the effect of EDT on stresses in welded sheets made of aluminium alloy AMg6 as well as discusses the effect of EDT on the plastic strain mechanism. In addition, the article presents tests results concerning the effect of EDT during the welding of ship structures made of AMg6 plates and discusses the role of EDT in bulge formation. In addition, the article discusses the application of EDT during the repair welding of aero-engine nacelles made of magnesium alloy ML10 and the effect of EDT on openings in an airplane wing stinger in relation to its service life.
PL
Omówiono zasadę obróbki elektrodynamicznej (EDT) cienkościennych konstrukcji spawanych i opracowaną aparaturę do EDT. Przedstawiono wyniki modelowania matematycznego wpływu EDT na stan naprężenia spawanej płyty ze stopu AMg6 oraz badań wpływu elektrodynamicznych oddziaływań na mechanizm odkształcenia plastycznego. Podano wyniki wpływu EDT na odkształcenia typu wybrzuszenie powstające podczas spawania konstrukcji okrętowych z blach AMg6. Omówiono przykład zastosowania EDT podczas spawania naprawczego gondoli silnika lotniczego z stopu magnezu ML10 oraz wpływ EDT otworów podłużnicy skrzydła samolotu na trwałość zmęczeniową.
PL
Coraz wyższe wymagania stawiane złączom spawanym wiążą się z koniecznością odpowiedniego doboru parametrów spawania w celu uzyskania spoiny jak najwyższej jakości. Wymagania te mogą zostać spełnione przy wykorzystaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które zapewniają stabilność i powtarzalność parametrów łuku na całej długości wykonywanej spoiny.
3
Content available remote Welding of joints in new generation martensitic steel THOR®115
EN
The present development of materials used in the power engineering industry for elements of boilers characterised by supercritical parameters creates new challenges for the welding engineering sector. The implementation of new combinations of alloying agents aimed to obtain the most favourable mechanical properties, including creep resistance and oxidation resistance, does affect the weldability of steels. Martensitic steels containing 9% of Cr are characterised by high creep resistance and low oxidation resistance at temperature exceeding 600°C. In turn, steels containing 12% of Cr, i.e. VM12-SHC or X20CrMoV12-1, are characterised by significantly higher oxidation resistance but lower strength at higher temperature. In 2018, Tenaris (an Italian concern) developed new steel containing 12% of Cr and designated as THOR®115 (Tenaris High Oxidation Resistance). This article presents experience gained when making welded joints of pipes using various filler metals (W CrMo91, S Ni 6082 and EPRI P87). The research work included the performance of a series of non-destructive tests (VT, PT and RT) as well as destructive tests (tensile tests, bend tests, hardness measurements and macro and microscopic metallographic tests) aimed to confirm the high quality of the joints.
PL
Aktualny rozwój materiałów stosowanych w przemyśle energetycznym na elementy kotłów o parametrach nadkrytycznych stawia nowe wyzwania związane ze spawalnictwem. Wprowadzanie coraz to nowych kombinacji dodatków stopowych w celu osiągnięcia jak najlepszych właściwości mechanicznych, w tym odporności na pełzanie i utlenianie, nie pozostaje bez wpływu na spawalność nowych stali. Stale martenzytyczne zawierające 9% Cr, charakteryzują się dobrą odpornością na pełzanie i jednocześnie niską odpornością na utlenianie w temperaturze przekraczającej 600°C, natomiast stale o zawartości 12% Cr, tj. VM12-SHC lub X20CrMoV12-1 charakteryzują się znacznie wyższą odpornością na utlenianie, ale towarzyszy im mniejsza wytrzymałość w wyższych temperaturach. W 2018 roku włoski koncern Tenaris opracował nową stal o zawartości 12% Cr oznaczoną jako Thor TM115 (Tenaris High Oxidation Resistance). W niniejszym artykule zaprezentowano doświadczenia zdobyte podczas spawania złączy rur przy użyciu różnych materiałów dodatkowych (W CrMo91, S Ni 6082 oraz EPRI P87). W ramach pracy przeprowadzono serie badań zarówno nieniszczących (VT, PT, RT) jak i niszczących (próby rozciągania, zginania oraz udarności, pomiar twardości oraz badania metalograficzne makro- i mikroskopowe) mających na celu potwierdzenie wysokiej jakości wykonanych złączy.
4
Content available remote Analysis of indications in penetrant tests of welded joints
EN
The article presents the analysis of indications detected in penetration tests of welded joints. The analysis was based on tests of butt welded joints made of aluminium and steel. The study involved various durations of the phase of penetration and that of development. A detailed assessment of indication sizes was based on a registered continuous test.
PL
Opisano podstawy spawania laserowego techniką z oczkiem spoiny i techniką z jeziorkiem metalu spoiny oraz techniką spawania laserowego hybrydowego i z podawaniem materiału dodatkowego oraz zakresy zastosowań przemysłowych. Przeprowadzono analizę zalet i wad procesu spawania laserowego oraz opisano podstawowe wady złączy i możliwości monitorowania jakości spawania laserowego w czasie rzeczywistym.
EN
The analysis presented in the study was to determine the accuracy in the assessment system used when testing welded joints using the ultrasonic method using the DGS technique. An attempt was made to determine the DDSR reference reflector as a function of the thickness of the tested material. The designated reflector allowed the assessment of sensitivity of reference reflectors adopted according to PN-EN ISO 17640.
PL
Przedstawiona w opracowaniu analiza miała na celu określenie dokładności w systemie oceny stosowanym przy badaniu złączy spawanych metodą ultradźwiękową z zastosowaniem techniki DGS. Podjęto próbę wyznaczenia reflektora odniesienia DDSR jako funkcji grubości badanego materiału. Wyznaczony reflektor pozwolił na ocenę czułości reflektorów odniesienia przyjętych wg normy PN-EN ISO 17640.
EN
This paper focuses on finding the diagnostic criteria that evaluate the pneumatic cylinder and detect the defects. Several undamaged cylinders were tested by acoustic emission before artificial defects were created in each one. The signals from the progress and retreat strokes were recorded and analysed into many parameters. The differences were identified by comparing the max root mean square from sensor A and the max root mean square from sensor B for one cycle in the retreat stroke. The damaged and undamaged cylinders were distinguished using the difference in energy values present in the signals of the two sensors in the retreat stroke. This paper is a continuation of a prior article and the extension of my work.
PL
Przedstawiona w opracowaniu analiza miała na celu określenie dokładności w systemie oceny stosowanym przy badaniu złączy spawanych metodą ultradźwiękową z zastosowaniem techniki DGS. Podjęto próbę wyznaczenia reflektora odniesienia DDSR jako funkcji grubości badanego materiału. Wyznaczony reflektor pozwolił na ocenę czułości reflektorów odniesienia przyjętych wg normy PN-EN ISO 17640.
7
Content available remote Opis rozwoju pęknięć zmęczeniowych w stalowych złączach spawanych doczołowo
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań rozwoju pęknięć zmęczeniowych w różnych strefach złączy spawanych doczołowo wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości S355J2. Rozwój pęknięć zmęczeniowych badano na płaskich próbkach w trzech strefach złącza: w spoinie, w linii wtopienia spoiny i w materiale rodzimym blachy stalowej. Badania były prowadzone z zastosowaniem cyklicznie zmiennego obciążenia rozciągającego o stałej amplitudzie. Na podstawie wyników badań wyznaczono prędkość rozwoju pęknięć zmęczeniowych w rozpatrywanych strefach złączy i opisano ją jako funkcję współczynnika intensywności naprężenia za pomocą równania Parisa. W opisie prędkości pękania uwzględniono zarówno naprężenia od obciążenia zewnętrznego, jak i naprężenia własne w złączu spawanym. Własne naprężenia spawalnicze spowodowały bardzo szybki przyrost prędkości pękania w spoinie i w linii wtopienia spoiny w początkowej fazie zasadniczego etapu rozwoju pęknięcia.
EN
The paper is to presents the test results of fatigue crack growth in various zones of butt–welded joints made of high–strength S355J2–steel. The fatigue crack growth was tested on flat samples in three zones of the joint: in weld material, in fusion line and in original material of steel–plate. The studies were performed with application variable cyclic tensile loading of constant amplitude. Based on the test results determined crack growth rate of fatigue cracking in the joint zones concerned, were described by the Paris–formula as function of stress intensity factor. The description takes into account both the fatigue crack growth rate of the external load stresses and residual stresses in the welded joint. The welding stresses resulted in a very rapid increase of crack growth rate in the weld material and in the fusion line in the initial phase of principal stage of fatigue crack growth rate.
PL
Rura X2CrNi18-10/P265GH nazywana rurą kompozytową została opracowana i wprowadzona jako odpowiedź na wysokie wymagania przemysłu energetycznego pozyskującego energię ze spalania odpadów komunalnych i biomasy. Materiały przeznaczone dla przemysłu energetycznego powinny charakteryzować się przede wszystkim dobrą spawalnością, a także wytrzymałością na pełzanie, stabilnością strukturalną oraz odpornością na szoki termiczne [1, 2].
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek poddanych cyklicznemu zginaniu przy stałej amplitudzie momentu, wykonanych ze stali S355 z pachwinowymi spoinami. Badane próbki posiadały koncentratory naprężenia w postaci zewnętrznych, dwustronnych łagodnych karbów. Badania przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetrii cyklu R = -1 bez obróbki cieplnej i po takiej obróbce. W artykule zaprezentowano również wyniki badań mikrostruktury złączy spawanych z uwzględnieniem zmian zachodzących w materiale po obróbce cieplnej oraz wpływ tych zmian na trwałości zmęczeniowe próbek.
EN
The paper presents the test results on the fatigue crack growth under cyclic bending specimens at constant moment amplitude made of S355 steel with fillet welds. Plane specimens with stress concentrators in form of the external two-sided blunt notches were tested. The tests were performed under constant value of the stress ratio R = -1 without and after heat treatment. The article also presents the test results of the microstructure of welded joints taking into account changes in the material after heat treatment and the impact of these changes on the fatigue life of specimens.
10
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 2
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymaganiami jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
11
Content available remote Analiza spawalności konstrukcji spawanych ze stali HSS i UHSS. Cz. 1
PL
Przeprowadzono analizę wymagań stawianych projektantom i wykonawcom nowoczesnych stalowych konstrukcji spawanych oraz zagadnienia jakości wykonania tych konstrukcji. Przedstawiono analizę pojęcia „spawalność” konstrukcji spawanych z uwzględnieniem czynników metalurgicznych, technologicznych i konstrukcyjnych. Podano przykłady podziału złączy spawanych konstrukcji stalowych w zależności od stanu wytężenia złączy i związanych z tym wymagań jakości złączy.
EN
An analysis of the requirements for designers and contractors of modern steel welded structures made of HSS and UHSS steels and the production quality of these structures was carried out. An analysis of the concept of „weldability” of welded structures considering metallurgical, technological and structural factors is presented. Examples of quality classes of welded joints of steel structures are shown, depending on the stress level of welded joints and resulting welded joints quality requirements.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody monitorowania procesu spawania. Pokazano związki pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w elektrycznym łuku spawalniczym a cechami sygnałów emitowanych przez proces spawania. Opisano możliwości i ograniczenia metod monitorowania oraz wykorzystanie metod monitorowania w kontroli jakości złączy spawanych.
13
Content available remote Visual Tests of Welded Joints Made of Thermoplastics
EN
The article describes visual tests of joints having varied thicknesses, made of thermoplastics and welded using a manual extruder. The research-related tests were performed following the principles specified in PN-EN 13100-1. Welding imperfections detected during the tests and the regulations of the PN-EN 16296 standard were used to identify the quality levels of the test joints.
PL
Przeprowadzono badania wizualne złączy spawanych o różnej grubości z tworzyw termoplastycznych, spawanych za pomocą ekstrudera ręcznego. Badania wykonano w oparciu o zasady przedstawione w normie PN-EN 13100-1. Na podstawie wykrytych niezgodności spawalniczych i w oparciu o zapisy normy PN-EN 16296 dokonano określenia poziomów jakości złączy próbnych.
EN
The article describes the classification and evaluation of TOFD indications according to PN-EN ISO 10863 and PN-EN ISO 15626 as well as identifies, discusses and illustrates numerous examples of typical problems connected with the evaluation of indications. Special attention is paid to spatial resolution and dead zones as well as their consequences affecting the subsequent evaluation of indications occurring at different depths. In addition, the article describes potential methods enabling the verification of unclassified indications requiring additional (supplementary) tests.
PL
W pracy opisano sposób klasyfikacji i oceny wskazań w badaniach techniką TOFD na podstawie norm PN-EN ISO 10863 oraz PN-EN ISO 15626. Zidentyfikowano, omówiono i zobrazowano wieloma przykładami typowe problemy występujące przy ocenie wskazań. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia rozdzielczości przestrzennej i stref martwych oraz ich konsekwencje mające wpływ na późniejszą ocenę wskazań występujących na różnych głębokościach. Opisano sposoby weryfikacji wskazań niesklasyfikowanych wymagających badań uzupełniających.
PL
Przedstawiono wyniki badań wzrostu pęknięć zmęczeniowych próbek ze stali S355 z pachwinowym złączem spawanym, poddanych cyklicznemu zginaniu momentem o stałej amplitudzie. Badania przeprowadzono przy stałej wartości współczynnika asymetrii cyklu R = −1 i częstotliwości obciążenia 28,4 Hz. Badane próbki miały koncentrator naprężeń w postaci zewnętrznego, dwustronnego wycięcia i pachwinowych złączy spawanych.
EN
The paper presents the results of tests on the fatigue crack growth for a constant moment amplitude under cyclic bending in the S355 steel grade. The tests were performed under constant stress ratio R at load frequency 28.4 Hz. Plane specimens with stress concentrators in form of the external two-sided blunt notches and fillet welded joint were tested.
PL
W pracy zawarto wyniki badań ultradźwiękowych techniką czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD). Badanie przeprowadzono na złączu doczołowym o grubości 10 mm spawanym metodą MMA, zawierającym niezgodności w postaci liniowych wtrąceń żużla. Zaprezentowano obrazy TOFD uzyskane przy badaniu z powierzchni od strony lica, a także z powierzchni od strony grani spoiny. Wyniki badań TOFD porównano z wynikami badań metalograficznych mikro- i makroskopowych przeprowadzonych w wybranych punktach złącza spawanego.
EN
The paper presents the results of research on an ultrasonic testing technique known as the time-of-flight-diffraction (TOFD) technique. The research-related tests involved a 10 mm thick MMA welded butt joint containing imperfections in the form of linear slag inclusions. The paper contains TOFD images obtained by scanning the face and the root side of the weld. The TOFD examination results were compared with the results of micro and macroscopic metallographic examinations performed at selected points of the welded joint.
PL
Celem pracy było przybliżenie idei metody naprężęń nominalnych oraz porównanie jej wariantów znanych z różnych poradników i norm. W pracy porównano cztery warianty tej metody znane z normy Eurokod 3 oraz zaleceń Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW), amerykańskiego urzędu żeglugi (ABS) i japońskiego stowarzyszenia przemysłu budowlanego (JSSC). Przeprowadzona analiza dotyczyła sposobu klasyfikacji złączy, przypisanych charakterystyk zmęczeniowych oraz podejścia do przypadków niestandardowych. Analiza została wsparta wynikami obliczeń przeprowadzonych na wybranych rodzajach złączy.
18
Content available remote Analiza możliwości kruchego pękania spawanych elementów konstrukcji stalowych
PL
W pracy przedstawiono ocenę zniszczenia stalowych złączy spawanych w wyniku kruchego pękania. Wykazano, że krytyczne wartości odporności na pękanie i rozwarcia czoła pęknięcia mogą być wyznaczone na podstawie wyników badania udarności. Dokonano wstępnej oceny dopuszczalnej długości szczelin (niezgodności spawalniczych) w tych złączach ze względu na możliwość kruchego pękania.
EN
In the work the opinion of possible destruction of steel welded joints in the result of fragile cracking was introduced. Show, that the critical values of the resistance on cracking and the crack tip opening displacement can be appointed on basis of the test results of the impact resistance. The preliminary opinion of the admissible length of fissures (welded joints’ incompatibilities) was executed in these joints because of the possibility of fragile cracking.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
5220--5228, CD 2
PL
W pracy została przeprowadzona analiza wytrzymałości złącza spawanego, w którym wykryto defekt w postaci pustki. Podczas badań doświadczalnych przeprowadzonych na maszynie wytrzymałościowej zarejestrowano wartości siły oraz pole odkształceń na powierzchni analizowanej próbki za pomocą wideoekstensometru optycznego w czasie rzeczywistym. Przeprowadzono analizę wytrzymałości testowanego złącza według procedury FITNET. Wyniki analizy uzyskanej wg FITNET potwierdzono obserwacjami rozwoju pól odkształceń próbki zarejestrowanych za pomocą wideoekstensometru.
EN
In the paper was carried out an analysis of the welded joint strength, in which a defect as a void was discovered. During experimental studies carried out on the strength machine, recorded the force values and strain area on the surface of the analysed specimen by means of the optical extensometer at a real time. Carried out a strength analysis of the tested joint according to the FITNET procedure. The analysis results obtained by FITNET were confirmed by observations of the strain areas development of the specimen, recorded by means of the extensometer.
20
Content available remote Wpływ efektu skali na trwałość zmęczeniową stalowych złączy spawanych
EN
Size effect is an important factor influencing fatigue behaviour of steel welded joints. The scale of decreased fatigue life as a result of increased material volume is difficult to predict. It is influenced by the different geometries and quality of joining process corresponding to each joint.In the paper size effect is predicted according to the fourth root rule and the weakest link concept and accompanied by the summary of experimental results.
PL
Efekt skali stanowi jeden z czynników wpływu na trwałość zmęczeniową, który w przypadku złączy spawanych ma znaczenie szczególne, głównie ze względu na podatny na szereg czynników proces technologiczny łączenia elementów. Przez efekt skali rozumieć należy zjawisko obniżenia trwałości zmęczeniowej wraz ze wzrostem objętości złącza, odnoszące się do przypadku identycznie obciążonych złączy spawanych o porównywalnej geometrii (rys.1). Zjawisko to można opisać probabilistycznie jako wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia większego defektu strukturalnego lub geometrycznego wraz ze wzrostem wymiarów złącza spawanego.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.