Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sex
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
EN
At the foundation of this research lies the belief that the sex can directly differentiate the perception of counterproductive behavior at work and also can be a moderator of the influence of different variables on the perception of counterproductive behaviors. The survey research was carried out in June 2017, with the use of Internet-based survey questionnaire (CAWI). There were altogether 198 police officers examined. The hypothesis of the occurrence of the dependence between the sex and the perception of counterproductive behaviors was subjected to verification. The chi-square test of independence and test of significance of differences between means were applied. The conclusions following from the research offer significant implications for elaboration of relevant procedures in the sphere of managing human resources in the police force, among others, with the aim to have the principle of equality of chances and that of equal treatment of women and men respected.
3
Content available Czynniki wpływające na zakupy przez Internet
PL
Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu wybrane czynniki (wiek, poziom wykształcenia, płeć oraz miejsce zamieszkania) rzutują na fakt, że dana osoba korzysta z Internetu w celach dokonywania zakupów. W drodze przeprowadzonych badań udowodniono, że wiek, poziom wykształcenia, płeć oraz miejsce zamieszkania są zmiennymi, które mają statystycznie istotny wpływ na dokonywanie zakupów przez Internet przez Polaków. Na podstawie obliczonych wartości współczynnika V Cramera dodatkowo stwierdzono, że z czterech wymienionych zmiennych to wiek i wykształcenie są tymi, które w największym stopniu odpowiadają za zróżnicowanie rozpatrywanej cechy statystycznej.
EN
The aim of the article was to determine to what extent the selected factors (age, educational level, sex and domicile) influence the fact that a person uses the Internet for shopping. The research proved that age, educational level, sex and domicile are those variables that have a statistically significant impact on purchasing over the Internet by Poles. On the basis of the values of Cramer's V coefficient it was also found that - of these four variables - age and educational level are those which are mostly responsible for the dispersion of the statistical characteristic examined.
4
Content available Lider a płeć
PL
W artykule przedstawiono wizerunek kobiety we współczesnym biznesie. Zaprezentowano zagadnienia związane ze zróżnicowaniem pod względem płci zespołów, co sprzyja efektywności przedsiębiorstw. Uzupełnieniem rozważań są wyniki badań własnych autorki dotyczące postrzegania kobiet na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach.
EN
The following article describes the image of women in modern business. The author presents issues related to teams differentiated according to sex – the latter having a positive impact on businesses’ effectiveness. The following deliberations were complemented by the author’s own survey where she studied the way female executives are perceived within their companies.
5
Content available remote Struktura i natężenie zgonów według płci i wieku w Polsce w latach 1950-2012
PL
W latach 1950-2012 przy zmieniającej się liczbie mieszkańców w Polsce (25-38,5 mln) liczba zgonów ogółem zamykała się w przedziale od 224,2 tys. w 1960 r. do 405,7 tys. w 1991 r. Z demograficznego i ekonomicznego punktu widzenia ważna jest struktura płci i wieku osób umierających. W artykule omówiono zmiany natężenia zgonów według grup wieku i płci w latach 1950-2012 oraz na przykładzie 2011 r. porównano je z wybranymi krajami europejskimi. O postępie w zmniejszeniu zgonów w Polsce świadczy udział grup wieku 0-19 oraz 70 lat i powyżej w zgonach ogółem. I tak udział najmłodszych roczników zmalał z 36,89% w 1950 r. do 0,94% w 2012 r., a udział najstarszych roczników wzrósł odpowiednio z 24,59% do 62,58%. Mimo dużego postępu, zwłaszcza w subpopulacji 0-14 lat, jaki nastąpił w Polsce w zmniejszeniu natężenia zgonów, w grupach wieku 15-69 lat natężenie zgonów mężczyzn jest około dwukrotnie większe niż w krajach europejskich reprezentujących wysoki poziom rozwoju gospodarczego. Zgony ludzi młodych i w wieku aktywności zawodowej należy traktować jako utratę drogocennego kapitału społecznego. Powstaje problem, co należy uczynić, aby obniżyć natężenie zgonów ogółem, a szczególnie mężczyzn w wieku produkcyjnym, w którym natężenie zgonów jest zbyt wysokie.
EN
The number of deaths in Poland varied from 224,2 thousands in 1960 to 405,7 thousands in 1991 in 1950-2012. It is important (from demographic and economic point of view) to analyse structure of sex and age of persons who passed away. In the article one can find the analysis of intensity of the deaths according to age and sex in 1950-2012 and taking the example of 2011 they were compared to choose European countries. The participation of the age group 0-19 and the age group 70+ in the overall number of deaths may prove the civilization progress. Younger die in the lower proportion now. 1950 they constituted 36,89% and in 2012 0,94%. Older – contrary. Their participation rose from 24,59% to 62,58%. Nevertheless the progress was visible (especially in the group 0-14), the intensity of deaths in the age span 15-69 is twice higher as in the European countries, representing high economic level of development. The deaths of young healthy persons should be treated as the loss of social capital. The author considers the ways of reducing the quota of deaths of productive men.
EN
This study investigated the effects of age and sex on joint ranges of motion (ROMs) and motion patterns. Forty participants performed 18 motions using eight body segments at self-selected speeds. Older subjects showed smaller ROMs than younger subjects for 11 motions; the greatest difference in ROM was 44.9% for eversion/inversion of the foot. Older subjects also required more time than younger subjects to approach the peak angular velocity for six motions. In contrast, sex significantly affected ROMs but not motion patterns. Male subjects exhibited smaller ROMs than female subjects for four motions; the greatest sex-dependent difference in ROM was 29.7% for ulnar/radial deviation of the hand. The age and sex effects depended on the specific segments used and motions performed, possibly because of differences in anatomical structures and frequencies of use of the joints in habitual physical activities between the groups.
PL
Badacze od dawna próbują ustalić różnice i podobieństwa między kobietami i mężczyznami w zakresie funkcjonowania w różnych sferach życia. Analizy dotyczą zarówno sposobu funkcjonowania poznawczego, w tym sprawności intelektualnej, jak również społecznego i emocjonalnego. Z punktu widzenia psychologii transportu istotny jest toczący się odwieczny spór pomiędzy kobietami a mężczyznami w zakresie umiejętności prowadzenia pojazdu i zachowania na drodze. Przysłowiowa „kobieta za kierownicą” mężczyznom zazwyczaj kojarzy się pejoratywnie, zdarzają się też kobiety, które dość stanowczo reagują na zbyt pasywną jazdę swoich koleżanek. Niniejszy artykuł stanowi próbę zweryfikowania, czy przekonania oparte na wiedzy "zdroworozsądkowej" mają swoje uzasadnienie empiryczne. W prezentowanych analizach skupiono się na omówieniu niektórych różnic oraz podobieństw między kobietami i mężczyznami w zakresie ich zdolności poznawczych - mechanizmów przetwarzania informacji, takich jak pamięć, uwaga, percepcja, ale również pewnych zmiennych osobowościowych i temperamentalnych, mających wpływ na zachowanie.
EN
Researchers have long been trying to determine the differences and similarities between women and men in terms of functioning in various spheres of life. The analyses concern both cognitive functioning, including intellectual capacity, as well as social and emotional one. From the viewpoint of transport psychology, important is an ongoing age-old dispute between women and men on the driving skills and behaviour. The proverbial "woman behind the wheel" usually brings about negative connotations to men, although there are also women who react quite strongly too passive driving of other women. This article is an attempt to verify whether the conviction based on the knowledge of „common sense” has their empirical justification. The presented analyses focus on discussing some of the differences and similarities between women and men in terms of their cognitive abilities - the mechanisms of information processing, such as memory, attention, perception, but also certain temperament and personality variables affecting behaviour.
PL
Celem pracy było określenie wpływu płci na profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu podskórnym i okołonarządowym lisa polarnego. Badania przeprowadzono na 60 samcach i 60 samicach, wybranych losowo z poszczególnych miotów. Po uboju zważono każdego lisa i wykonano pomiary zoometryczne , a następnie zbierano tkankę tłuszczową podskórną. Od 24 lisów z każdej płci pobrano próbkę tłuszczu podskórnego i okołonarządowego, określając w nich skład jakościowy i ilościowy kwasów tłuszczowych. Wystąpiły istotne różnice w składzie kwasów tłuszczowych tłuszczu podskórnego: C16:1, C18:0, C20:3n6, C20:3n3, C22:2 oraz udziału kwasów nasyconych i nienasyconych oraz składzie kwasów tłuszczowych tłuszczu okołonarządowego: C16:1, C18:0, C18:1c12, C18:2c9t11, C18:2c9c.
XX
The aim of the investigation was to find the sex effect on the fatty acid profile of subcutaneous and internal fat in arctic fox. The investigations were carried out on 60 males and 60 females randomly selected. After slaughter, the body weight was determined and body measurements were done. Also whole subcutaneous fat tissue was collected. The samples of subcutaneous and internal fat from 24 foxes of each sex were collected for analysis concerning quantity and quality of fatty acids. The significant differences in composition of fatty acids in subcutaneous fat were found for C16:1, C18:0, C20:3n6, C20:3n3, C22:2 acids. Also the differences in composition of fatty acids in internal fat were found for C16:1, C18:0, C18:1c12, C18:2c9t11, C18:2c9c acids. In subcutaneous fat the difference in composition of saturated and unsaturated fatty acid were found.
9
Content available Gry komputerowe i motywacje młodzieży gimnazjalnej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań korelacji między grami komputerowymi, a motywami i wynikami w nauce uczniów gimnazjum z uwzględnieniem ich płci. Badania wykazały, że najczęstszymi motywami grania w gry komputerowe wśród uczniów gimnazjum jest rozrywka i zapobieganie nudzie. Między dziewczętami i chłopcami istnieją różnice w motywowaniu grania w gry komputerowe. Oceny szkolne uczniów również wpływają na ich motywy grania. Uczniowie ze słabszymi ocenami grają w gry komputerowe najczęściej dlatego, żeby rozładować napięcie oraz dlatego, że źle się czują jeśli nie grają. Uczniowie z lepszymi ocenami najczęściej grają w gry komputerowe z nudów oraz dlatego, że nie mogą się bez nich obejść.
EN
The results of the correlation between video games and the motives as well the results in school-ing middle school students depending of their sex are presented. Studies have shown that the most common motifs playing computer games among students is fun and prevent boredom. Between girls and boys, there are differences in the motivation of playing computer games. School students also evaluate the impact on their motives playing computer games. Students with weaker each week playing video games so often to relieve tension, and because they feel bad if you do not play. Students with better assessments usually play computer games out of boredom and because they can not do without them.
EN
The concentration of heavy metals in the bodies of invertebrates is dependent on their physiological equipment and prevalent environmental factors. To verify the effect of some of these factors on the content of metals (Pb, Cd, In, Cu, Mn) we analysed and then tested (using RDA, t-test) ten species of field ground beetles (Coleoptera, Carabidae). A significant effect of Cu and Cd was discovered in terms of the sex; the males accumulated more Cu (27.520 mg kg[^-1]) than females (18.297 mg kg[^-1]) (P <0.01), which, on the contrary, accumulated more Cd (1.495 mg kg[^-1]) than males (0.663 mg kg[^-1]) (P <0.02). The content of all the metals differed significantly (P <0.03) according to the species, unambiguously showing species-specific models of accumulation. The effect of the feeding ecology was evident only on the essential elements; carnivores (Zn - 222.596 mg kg[^-1], Cu - 27.211 mg kg[^-1], Mn - 71.929 mg kg[^-1]) had a significantly (P <0.03) higher contents than omnivores (Zn - 168.198 mg kg[^-1], Cu - 21.116 mg kg[^-1], Mn - 58.452 mg kg[^-1]). Although there were differences (P <0.01) in the concentrations of Zn and Cu between the spring (Zn -163.749 mg kg[^-1], Cu - 19.998 mg kg[^-1]1) and autumn (Zn - 202.373 mg kg[^-1], Cu - 25.496 mg kg[^-1]) species, the effect of the type of reproduction is considered to be only partial. At the same time the time of sampling affected the Zn and Mn (P <0.02) content. An important positive correlation was determined between the contents of Cu-Zn, Mn-Zn and Mn-Cu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.