Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1043

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środowisko
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
PL
Od kilku lat problem wysychania jezior w subregionie konińskim nagłaśnia Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Przyjezierze. Jego działalność znacznie przyczyniła się w ostatnich latach do wzrostu zainteresowania problemem zanikania jezior na Pojezierzu Gnieźnieńskim.
PL
W ostatnich latach znacząco zwiększyły się nie tylko poparcie dla prowadzenia na poziomie lokalnym aktywnej polityki klimatycznej, ale również zrozumienie, że działania te są niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości życia. Dotyczy to zarówno wdrażania działań na rzecz powstrzymania antropogennej zmiany klimatu, jak i adaptowania się do jej skutków.
PL
Powstrzymanie kryzysu klimatycznego wymaga pilnych działań. Aby zapewnić, że wzrost średniej, globalnej temperatury będzie mniejszy niż 2ºC w stosunku do okresu przedindustrialnego, konieczne będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej przed 2050 r. Jakie są rola i miejsce miast w polityce klimatycznej oraz jakie wyzwania stoją przed architektami krajobrazu w transformacji niskoemisyjnej?
PL
Rozwój przemysłu i komunikacji, rozwój miast i intensyfikacja produkcji rolniczej w XX w. całkowicie zmieniły warunki życia człowieka. Wtedy to las zaczął być postrzegany jako dobro, a nie przeszkoda w rozwoju ludzkości.
PL
Do zadań organów gmin należy zapewnienie właściwego sposobu reagowania na interwencje i skargi mieszkańców oraz organizacji działających na rzecz ochrony praw zwierząt, dotyczących znęcania się nad zwierzętami lub pojawienia się na terenie miasta zabłąkanych lub okaleczonych zwierząt.
PL
W Polsce mamy prawie 30% powierzchni pokrytej przez lasy. W większości, bo aż w 80%, są to lasy państwowe, a w 20% tzw. lasy prywatne. Zarówno prywatni właściciele lasu, jak i zarządcy lasem państwowym prowadzą w lesie wycinkę drzew.
PL
Europejski Zielony Ład (Green Deal) jest strategią Unii Europejskiej na rzecz wzrostu ale z uwzględnieniem wyzwań związanych ze zmianą klimatu i wpływem na środowisko naturalne. W planie inwestycyjnym stanowiącym do niej załącznik zawarto kompleksowe ramy określające przejście na zrównoważony rozwój we wszystkich regionach UE. W artykule przedstawione zostały cele nowej polityki inwestycyjnej, jej priorytety oraz ramy dla nowych inwestycji publicznych i prywatnych.
EN
The European Green Deal is the European Union's growth strategy, but taking into account the challenges of climate change and environmental impact. The Investment Plan attached thereto provides a comprehensive framework for the transition to sustainable development in all EU regions. The article presents the objectives of the new investment policy, its priorities and the framework for new public and private investments.
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
PL
W artykule w przystępny sposób przedstawiono wybrane zagadnienia związane z metodą krigingu zwyczajnego, szeroko wykorzystywaną do estymacji zasobów górniczych. W szczególności opisano te jej właściwości, które choć zazwyczaj mniej znane to decydują o przydatności tej metody i umożliwiają kontrolę dokładności uzyskanych wyników. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniom roli wariancji krigingu, będącej miarą dokładności wyników otrzymanych za pomocą metody krigingu, oraz możliwości jej zastosowania do planowania sieci pomiarowych.
EN
The article presents, in an approachable way, selected issues related to the method of the ordinary kriging, which is widely used for the estimation of mining resources. In particular, such properties of the ordinary kriging were described, which are usually less known but determine its usefulness and accuracy. Particular attention was paid to the role of kriging variance, which is a measure of the accuracy of results obtained using the ordinary kriging. The possibility of using the kriging variance for planning measurement networks was also discussed.
EN
Undeveloped, neglected and then abandoned post-industrial areas often located in a short distance from city centers have become, on one hand a major problem for city stewards due to the formation of dead urban tissue disturbing the continuity and cohesion of urbanized areas, on the other hand are spaces with high potential for a good location. The article aims to formulate, from the architectural and urban perspective, an answer to the important question arising in this context: what activities are carried out to recover and properly manage post-industrial spaces?
PL
Niedofinansowane, zaniedbane a następnie opuszczone obszary postindustrialne zlokalizowane często w niewielkiej odległości od centrów miast stały się z jednej strony dużym problemem dla włodarzy miast z powodu tworzenia się martwej tkanki miejskiej zaburzającej ciągłość i spójność terenów zurbanizowanych, z drugiej strony są to przestrzenie o dużym potencjale dobrej lokalizacji. Artykuł ma na celu sformułowanie z perspektywy architektoniczno- urbanistycznej odpowiedzi na pojawiające się w tym kontekście istotne pytane: jakie działania prowadzone są w celu odzyskania i odpowiedniego zarządzania przestrzeniami postindustrialnymi?
EN
Constantly deteriorating condition of the natural environment directly affects the need for widespread use of ecological solutions. The concept of pro-ecological architecture should embrace not only housing but also public facilities, including educational buildings. The purpose of the article is to analyze the architecture of selected educational objects with an ecological certificate in terms of the form, function, materials and land development. To what extent the architecture of the building affects the certification result? The article uses literature, LEED and BREEAM guidelines, and comparative analyzes of selected objects.
PL
Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego wpływa bezpośrednio na potrzebę powszechnego stosowania ekologicznych rozwiązań. Koncepcja architektury proekologicznej powinna obejmować nie tylko zabudowę mieszkaniową ale także użyteczności publicznej, w tym budynki edukacyjne. Celem artykułu jest przeanalizowanie architektury wybranych obiektów edukacyjnych, posiadających certyfikat ekologiczny, pod kątem formy, funkcji, zastosowanych materiałów czy zagospodarowania terenu. W jakim stopniu architektura budynku wpływa na wynik certyfikacji? W artykule wykorzystano analizy literaturowe, wytyczne LEED i BREEAM oraz analizy komparatywne wybranych obiektów.
PL
Ćma bukszpanowa to bardzo groźny szkodnik, żerujący na bukszpanach. Owad ten jest bardzo żarłoczny i błyskawicznie się rozprzestrzenia. Jak go zwalczać? Jakie jeszcze szkodniki lub choroby mogą zagrozić bukszpanom?
PL
Zima to wielkie przedsięwzięcie organizacyjne dla samorządów. Do tego niemało kosztuje. Każde miasto ma swoją specyfikę i swój sposób na realizację tego przedsięwzięcia.
PL
Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń wiąże się z koniecznością podjęcia stanowczych działań. Niezbędne jest m.in. wdrożenie skutecznych przepisów prawnych. Poniżej trzecia, ostatnia już (dwie poprzednie znajdują się w kwietniowym i majowym wydaniu „Przeglądu Komunalnego”) część artykułu na temat ASF.
PL
W walce z koronawirusem świat zastosował radykalne środki. Niestety, środki te miały zgubny wpływ na gospodarkę, ale powstrzymały tempo rozszerzania się pandemii. Przy tej okazji wystąpił niespodziewany proces częściowego oczyszczenia powietrza.
PL
Architekci krajobrazu w swojej działalności muszą uwzględniać różnorodne nowe problemy, jakie niesie za sobą zmiana klimatu. Jakie wyzwania i szanse stoją przed nimi w obliczu katastrofalnych efektów spowodowanych suszą, pożarami, huraganami itp.? Jakimi dysponują narzędziami, które mogą przyczynić się do adaptacji do tych zjawisk i ich łagodzenia?
PL
Zima to nie tylko wyzwanie dla drogowców. Przygotować się do niej powinny także inne służby komunalne.
PL
Uciążliwości zapachowe to problem szczególnie dla osób mieszkających w okolicy zakładów emitujących przykre zapachy. Jest to też ogromne wyzwanie dla firm zajmujących się m.in. gospodarką odpadami, wodno-ściekową czy rolnictwem. Jak sobie z tym poradzić?
PL
Zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców to główny cel wdrożonej, na terenie wielu miast w Polsce, regularnej dezynfekcji przestrzeni publicznej. Jak wygląda ona w praktyce?
PL
Las pod względem turystyki i rekreacji ma bardzo wiele do zaoferowania. Jego atrakcyjność turystyczna zależy od walorów przyrodniczych danego obszaru oraz od zagospodarowania turystycznego. Wzrastające wymagania ludzi co do wypoczynku na obszarach leśnych nie pozostają jednak bez wpływu na stan lasów.
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.