Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozproszony system pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Rozproszony system pomiarowy do diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych
PL
Nowoczesne zakłady przemysłowe bardzo często wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne, na których zainstalowanych jest wiele napędów elektrycznych o różnej mocy. W celu zapewnienia właściwego i niezawodnego przebiegu procesu technologicznego stan techniczny poszczególnych napędów powinien być na bieżąco kontrolowany. Do tego celu stosuje się różne systemy diagnostyczne, które na bieżąco monitorują pracę najważniejszych elementów linii technologicznej. W artykule przedstawiono koncepcję oraz prototyp rozproszonego systemu pomiarowego, który składa się z centralnego komputera diagnostycznego oraz lokalnie instalowanych modułów pomiarowych. Poszczególne moduły pomiarowe wyposażone są w zestawy przetworników do pomiaru prądów, napięć i drgań monitorowanych napędów oraz bezprzewodowe karty pomiarowe typu NI-9205. Centralny komputer diagnostyczny obsługuje dwukierunkową wymianę danych pomiędzy rozproszonymi modułami pomiarowymi, przy wykorzystaniu przewodowych sieci komunikacyjnych w standardzie Ethernet oraz bezprzewodowej technologii Wi-Fi. Na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie diagnostyczne do analizy danych pomiarowych, opracowane w środowisku LabView.
EN
Modern industrial plants often have the automated production lines, that consist of many electric drives of various power. In order to ensure proper and reliable technological process, the technical condition of the individual drives should be kept under control. For this purpose, the different diagnostic systems are applied, that continuously monitor key elements of the process line. The paper presents a concept and prototype of a distributed measurement system, which consists of the central computer and a few diagnostic measurement modules installed locally. Individual modules are equipped with sets of transducers for measuring of currents, voltages, and vibration of drives and with wireless data acquisition card NI-9205. Central diagnostic computer supports bi-directional data exchange with distributed measurement modules, using wired Ethernet network and wireless technology Wi-Fi. The central computer has installed diagnostic software for the analysis of measurement data, developed in LabView environment.
2
Content available remote Rozproszony system pomiarowy do diagnostyki przemysłowych napędów elektrycznych
PL
Nowoczesne zakłady przemysłowe bardzo często wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne, na których zainstalowanych jest wiele napędów elektrycznych o różnej mocy. W celu zapewnienia właściwego i niezawodnego przebiegu procesu technologicznego, stan techniczny poszczególnych napędów powinien być na bieżąco kontrolowany. Do tego celu stosuje się różne systemy diagnostyczne, które na bieżąco monitorują pracę najważniejszych elementów linii technologicznej. W referacie przedstawiono koncepcję oraz prototyp rozproszonego systemu pomiarowego, który składa się z centralnego komputera diagnostycznego oraz lokalnie instalowanych modułów pomiarowych. Poszczególne moduły pomiarowe wyposażone są w zestawy przetworników do pomiaru prądów, napięć i drgań monitorowanych napędów oraz bezprzewodowe karty pomiarowe typu NI-9205. Centralny komputer diagnostyczny obsługuje dwukierunkową wymianę danych pomiędzy rozproszonymi modułami pomiarowymi, przy wykorzystaniu przewodowych sieci komunikacyjnych w standardzie Ethernet oraz bezprzewodowej technologii Wi-Fi. Na komputerze zainstalowane jest oprogramowanie diagnostyczne do analizy danych pomiarowych, opracowane w środowisku LabView.
EN
Modern industrial plants often have the automated production lines, that consist of many electric drives of various power. In order to ensure proper and reliable technological process, the technical condition of the individual drives should be kept under control. For this purpose, the different diagnostic systems are applied, that continuously monitor key elements of the process line. The paper presents a concept and prototype of a distributed measurement system, which consists of the central computer and a few diagnostic measurement modules installed locally. Individual modules are equipped with sets of transducers for measuring of currents, voltages, and vibration of drives and with wireless data acquisition card NI-9205. Central diagnostics computer supports bi-directional data exchange with distributed measurement modules, using wired Ethernet network and wireless technology Wi-Fi. The central computer has installed diagnostic software for the analysis of measurement data, developed in LabView environment.
PL
Przedstawiono koncepcję systemu monitoringu ekologicznego realizowanego jak system pomiarowy rozległy terytorialnie. Omówiono zagadnienia dotyczące koncepcji systemu i struktury informatycznej systemu. Przedstawiono zagadnienia związane z informatyczną obsługą administracji systemu i wizualizacji danych pomiarowych.
EN
In the paper the solution of environmental monitoring system built as the wide area distributed measurement system is proposed. The conception of system architecture and information structure is presented. Some problems with system administration and data visualizations are discussed.
PL
W artykule omówiono integrację różnego typu interfejsów z układami FPGA z wykorzystaniem rekonfigurowalnej platformy komunikacyjnej. Rozwiązanie w praktyce zaimplementowano w pojedynczym węźle rozproszonego systemu pomiarowego. Omówiono konstrukcję platformy komunikacyjnej oraz wybrane moduły sprzętowe opisane w języku VHDL i zaimplementowane w układach FPGA. Przedstawiono także graficzną aplikacje użytkownika (GUI) umożliwiającą użytkownikowi sterowanie pracą systemu. W końcowej części artykułu zamieszczono wybrane rozwiązania praktyczne.
EN
This article discusses the integration of different types of interfaces with FPGAs using reconfigurable communication platform. The solution has been implemented in practice in a single node of a distributed measurement system. Construction of communication platform has been presented with its selected hardware modules, described in VHDL and implemented in FPGAs. The graphical user interface (GUI) has been described that allows a user to control the operation of the system. In the final part of the article selected practical solutions have been introduced.
EN
This paper discusses the solution of the www petroleum derivative pollution monitoring system. The main aim of this paper is to present the authors' approach to the very current problem of the practical realization of the www, server based, measuring system. The idea of the system is based on collecting data from mobile GSM/GPRS accessed observation points (MOP), and delivering information on potential pollution to the authorized www clients. Data transfer between MOP and the clients is controlled by the www server.
PL
W artykule przedstawiono strukturę rozproszonego terytorialnie systemu pomiarowego do oceny skażenia środowiska produktami ropopochodnymi. Głównym celem artykułu było przedstawienie podejścia autorów do realizacji systemu pomiarowego wykorzystującego WWW. Idea systemu polega na zbieraniu danych za pomocą sieci GSM/GPRS z mobilnych punktów pomiarowych i udostępnianie ich autoryzowanym klientom WWW. Transmisja informacji pomiędzy mobilnymi punktami pomiarowymi a klientami kontrolowana jest za pomocą serwera WWW.
6
Content available remote Rozproszony system pomiarowo–kontrolny do nadzoru sieci wodociągowej
PL
Artykuł omawia skonstruowany przez autorów i będący w końcowej fazie wdrażania system pomiarowy–kontrolny służący do monitorowania i sterowania działaniem rozległej sieci wodociągowej. System ten składa się z szeregu autonomicznych sterowników pracujących pod kontrolą systemu DR–DOS, które komunikują się za pomocą modemów GSM z jednostką centralną PC (serwerem bazy danych i konsolą operatorską) pracującym pod kontrolą systemu Linux.
EN
Distributed control–measurement system, developed and implemented by the authors, is discussed in the paper. The system consists of autonomic controllers, working under the control of DR–DOS, which communicate over GSM network with central Linux database server also acting as an operator console.
EN
The fault detection and diagnosis in drive systems has practical great significance. Modern noninvasive diagnostics of induction cage motors usually bases on Fourier spectra of stator currents. Creation of individual diagnostic system for one specific motor is very expensive. This problem can be transfer to specialized Diagnostic Center. The aim of this center is to provide detection and diagnosis damage in motors as such outsourcing service. For realization diagnostic applications, Diagnostic Center provide for a specialized data-base. Information can be analyzed in this center by expert systems and faults can be detected before they lead to a partial or total failure of the machine. It requires of installation suitable equipments for remount control measurements and data acquisition in industrial plant. That system offers advantages like: reduction of costs measure and data collection, immediate data delivery and independence from distance to measured object. In this paper, we propose a distributed tele-measuring system supporting Diagnostic Center. As for data transmission, Internet and industrial Ethernet net is used as inexpensive link.
PL
W artykule przedstawiono pakietową transmisję danych GPRS (General Packet Radio Service) w sieciach komórkowych GSM/GPRS. Omówiono możliwosci rozproszonych systemów pomiarowych wykorzystujących, do transmisji wyników pomiarów, pakietową transmisję GPRS. Pokazano przykładowe rozwiązania systemów zbudowane i sprawdzone przez autora w Politechnice Poznańskiej. Zaprezentowano wyniki pomiarów efektywnej szybkości transmisji danych pomiarowych. Rozważono wady i zalety tego sposobu transmisji danych, które porównano z szybką komutowaną transmisją danych w sieciach GSM: HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).
EN
In this article GPRS (General packed radio Service) data transmission in GSM/GPRS mobile network was presented. Features and possibility of measuring system with packes data transmission was described. An example this kind of measuring system, build and tested by author in Poznań University of technology, was presented. In conclusion there are some words about features: advantages and disadvantages this solution, compared to HSCDS (High Speed Circuit Switched Data) transmission method in GSM network.
PL
Przedmiotem rozważań jest projekt rozproszonego systemu pomiarowego z transmisją bezprzewodową WiFi i GSM wykorzystujący moduły Field Point. Przedstawiono wykorzystane w projekcie technologie komunikacyjne, programowe i sprzętowe. Zamieszczono przyjęte założenia projektowe, a następnie opisano strukturę, konfigurację i realizację zaprojektowanego systemu. Przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań właściwości oraz możliwości wykorzystania transmisji radiowej Wi-Fi w rozproszonych systemach pomiarowych. Zamieszczono wnioski z przeprowadzonych pomiarów i badań.
PL
Na podstawie rozwijających się tzw. systemów mobilnych agentów opisano propozycję budowy rozproszonych systemów pomiarowych, w których system agentowy pełniłby rolę czynnika aktywnego w trakcie pomiaru, jak również odgrywałby kluczową rolę w systemie przesyłania wyników pomiaru. Takie rozproszone systemy pomiarowe mogą mieć zastosowanie w różnych dziedzinach infrastruktury technicznej gminy, a w szczególności np. w rolnictwie precyzyjnym.
EN
Based on the systems of mobile agents the paper designs a distributed measurement system. In the system a mobile agent component plays active role both in the measurement itself as well as in the storing of the measurement results. Such distributed measuring systems can be applied in many areas of commune’s technological infrastructure. Particular meaning it can have in the precision agriculture.
11
Content available remote Zastosowanie LabWindows/CVI w symulacji rozproszonego systemu pomiarowego
PL
Symulację elementów rozproszonych systemów pomiarowych przedstawiono z wykorzystaniem oprogramowania firmy National Instruments. Omówiono wybrane biblioteki systemu LabWindows/CVI. W artykule przedstawiono wykonany rozproszony system pomiarowy, który umożliwia badanie filtru poprzez wyznaczenie charakterystyki amplitudowo-częstotliwościowej. Przedstawiono również sposób symulacji zamodelowanego układu pomiarowego oraz wizualną prezentację danych.
12
Content available remote Ekspert Jakości - Rozproszony system pomiarowy o podwyższonej niezawodności
PL
Opis rozproszonego systemu pomiarowego i kontroli jakości, wdrożonego w KGHM SA w Hucie Miedzi Cedynia w Orsku. System spełnia podwyższone wymagania niezawodnościowe i jest zaimplementowany na platformie systemu operacyjnego QNX. Opisana została struktura sprzętowa systemu, oraz użyte oprogramowanie podstawowe i aplikacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na środki prowadzące do osiągnięcia wymaganej dostępności systemu. Opisano także doświadczenia uzyskane w czasie realizacji i eksploatacji systemu.
EN
This article presents the distributed quality control system, called "Quality Expert". System controls the quality of copper rod and has been implemented in KGHM S. A., Cedynia Rolling Mill, in Orsk (Poland). System consist of four object computers and two database servers, connected by duplicated LAN. The QNX 4 real time operating system has been applied as a platform for application software. Described system meets increased availability requirements. Duplicated network connections and two concurrent database servers helps to achieve required availability level. Database servers are synchronized by the replication mechanism. Same experiences gained during development and exploitation of the system has been described in the paper.
PL
W pracy przedstawiono rozproszony system pomiarowy wykorzystujący do transmisji danych wiadomości tekstowe (SMS) w sieciach telefonii komórkowej. Opisano stanowisko laboratoryjne zdalnego pomiaru temperatury, umożliwiające praktyczną weryfikacje właściwości systemów pomiarowych tego typu, ze szczególnym uwzględnieniem systemów alarmowania i sygnalizacji.
EN
The paper describes spread area measurement system based on GSM Short Message Service. Remote Temperature Measurement Laboratory Set is presented, built to test properties of such systems, oriented for security and monitoring applications.
PL
Burzliwy w ostatnich latach rozwój technologii informatycznych umożliwia budowę rozproszonych przemysłowych systemów pomiarowych czasu rzeczywistego, które charakteryzują się szeregiem zaawansowanych możliwości technicznych bardzo trudnych lub wręcz niemożliwych do uzyskania z wykorzystaniem tradycyjnych środków. W artykule omówiono techniczne możliwości tworzenia takich układów.
EN
Stormy development of a computer technology in last years enables construction of dispersed industrial measurements systems of real time which are characterised by a number of advanced technical possibilities hard to be achieved or completely not to be achieved with use of traditional means. In the paper there are discussed technical possibilities of creation such systems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.