Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 114

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ściana szczelinowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Bentonite-loess slurry for construction of diaphragm walls and bored piles
EN
Bentonite fluids are used in narrow excavations in technologies of slurry walls and bored piles. If bentonite is characterised by high liquid limit, production of support fluid with sufficiently high density and accompanying low viscosity is impossible. The aim of the presented research was to verify the usefulness of loess for modification of bentonite slurries. Various bentonite-loess mixtures and suspensions activated with sodium carbonate were tested. It was noted that an addition of loess results in a decrease in liquid limit of the bentonite-loess mixture. Testing of suspensions produced from different bentonite-loess mixtures enabled determination of the optimum sodium carbonate content as well as the minimum bentonite-loess mixture content in the suspension ensuring the required density. The influence of loess content on viscosity and water bleed was then investigated, which enabled determination of loess content range at which suspensions with the required density fulfil also the requirements regarding viscosity and bleed. It was ascertained that an addition of loess enables production of bentonite-loess slurries with adequate properties. Based on the presented results, a patent was obtained and production of bentonite-loess mixture for use in technology of slurry walls was initiated.
PL
Zawiesiny bentonitowe wykorzystuje się do wykonywania wykopów wąsko przestrzennych w technologii ścian szczelinowych, a także w technologii pali wierconych. Jeśli bentonit charakteryzuje się dużą granicą płynności, nie jest możliwe wytworzenie zawiesiny o wystarczająco dużej gęstości i małej lepkości. Celem badań było sprawdzenie przydatności lessu do modyfikowania właściwości zawiesin bentonitowych. Wykonano badania kompozycji bentonitowo-lessowych i zawiesin aktywowanych węglanem sodu. Stwierdzono, że dodatek lessu powoduje zmniejszenie granicy płynności kompozycji bentonitowo-lessowej. Badania zawiesin zawierających kompozycje bentonitowo-lessowe pozwoliły na określenie optymalnej zawartości węglanu sodu oraz niezbędnej ilości bentonitu i lessu w zawiesinie zapewniającej wymaganą gęstość. Następnie zbadano zależności pomiędzy zawartością lessu a lepkością umowną i odstojem zawiesin, co pozwoliło na określenie dodatku lessu, przy którym zawiesiny o wymaganej gęstości spełniają kryteria lepkości i odstoju. Stwierdzono, że dodatek lessu umożliwia uzyskiwanie zawiesin bentonitowo-lessowych o odpowiednich właściwościach. Na podstawie przedstawionych wyników badań uzyskano patent i uruchomiono produkcję kompozycji bentonitowo-lessowej do zawiesin przydatnych w technologii ścian szczelinowych.
PL
W artykule omówiono rozwiązania techniczne związane z projektem i budową budynku biurowego w Gdańsku. Przedstawiono problemy związane z głębokim posadowieniem na terenie zagrożonym podtopieniami, wymagającym wykonania poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej połączonej z obudową ścianami szczelinowymi. Opisano sposób modularnego kształtowania konstrukcji z betonu architektonicznego i dochodzenia do efektu metodą prób na budynku wzorcowym (mock-up). W rozwiązaniach projektowych znalazły się nietypowe stropy monolityczne z zatopionym układem chłodzącym BKT i wbudowanymi profilami stalowymi dla podwieszenia oświetlenia oraz dach szedowy, indywidualizujący charakter budynku.
EN
In this paper, technical solutions, connected with the project and construction of the office building in Gdansk, have been discussed. Solutions and problems of waterproof barrier (horizontal jet-grouting diaphragm connected with slurry walls), required due to the deep foundation in the flood danger area, have been presented. Modular shaping of the RC structure of architectural concrete and testing the final effects on mock-up, have been described. In the design solutions there have been developed: non typical floor slabs with embedded cooling system BKT and build in steel profiles (due to suspended lighting) as well as the roof folded plate structure, which distinguishes the building form.
PL
Istotnym zadaniem na budowie jest kontrola spełnienia założonych wymagań projektowych, w tym przemieszczeń ścian obudowy. W artykule przedstawiono metody pomiarów inklinometrycznych zarówno manualnych, jak i automatycznych oraz pomiary naprężeń w betonie przy użyciu czujników tensometrycznych. Na przykładach zostały omówione wyniki pomiarów oraz ich korelacja z wynikami obliczeń projektowych.
EN
An important task in the performance of a construction site is to control the fulfillment of the assumed design requirements, in this case the displacement of the retaining walls. The paper presents inclinometer measurement methods (both manual and automatic) and measurements of stresses in the concrete (using strain gauges). The results of the measurements and their correlation with the design are discussed.
PL
W Krakowie przy ul. Łojasiewicza prowadzona jest inwestycja, w ramach której do zabezpieczenia wykopu zastosowano technologię ściany szczelinowej. W wyniku optymalizacji projektu zdecydowano o wykonaniu ściany szczelinowej o szerokości znacznie mniejszej niż standardowa, a mianowicie 400 mm. Co było przyczyną tej zmiany i jakie dzięki niej korzyści uzyskał zamawiający?
PL
Technologia ścian szczelinowych jest wykorzystywana w budownictwie od połowy lat 50. XX w. W ciągu kilkudziesięciu lat nastąpił znaczący postęp w konstrukcji narzędzi głębiących, sposobie konstruowania i wykonawstwa złączy międzysekcyjnych. Idea stabilizowania głębionego otworu zawiesinami bentonitowymi (lub polimerowymi) pozostaje jednak aktualna.
PL
W trzeciej i ostatniej części publikacji na temat wyboru technologii zabezpieczenia wykopu dla obiektu budowanego przy ul. Łojasiewicza w Krakowie opisane zostały rezultaty przeprowadzonych robót geotechnicznych.
EN
The diaphragm wall and the open caisson represent two main competitive technologies used in the construction of underground objects. In modern times, diaphragm walls are primarily applied for large-size objects, with open caissons being preferred in the case of small-sized ones. Currently, objects of this type are designed mainly for sewage treatment plants and detention reservoirs. Their construction involves highly labour-intensive processes. During the execution of works unforeseen negative effects are observed to occur. During the underground objects construction the most common phenomena are: deviations from the vertical (tilt), sagging, sinking below the designed level, cracking, scratches or leakage through the wall. The purpose of the paper is to classify undesired risk factors emerging in the process of underground objects construction and selection of the optimal technological and material solution for municipal facilities. The implementation of this task involved the selection of Multi-Criteria Decision Making methods, taking into account the cause-effect rating, as the mathematical apparatus. The Ratio Estimation in Magnitudes or deciBells to Rate Alternatives which are Non-DominaTed (REMBRANDT) method was applied. The research proved that it is possible to analytically assess unforeseen risk factors conducive to emergency situations during the implementation of underground objects, using the REMBRANDT method.
PL
Główne konkurencyjne technologie dla obiektów podziemnych, to ściany szczelinowe i studnie opuszczane. W czasach współczesnych ściany szczelinowe realizowane są głównie dla obiektów wielkogabarytowych, a studnie opuszczane dla małogabarytowych. Obiekty tego typu projektowane są obecnie głównie dla oczyszczalni ścieków i zbiorników retencyjnych. Realizacja ich obejmuje niezwykle pracochłonne procesy. W trakcie wykonawstwa powstają nieprzewidziane oddziaływania negatywne. Podczas procesu budowy obiektów podziemnych najczęściej występują: odchylenia od pionu, zawisania, opuszczanie poniżej projektowanego poziomu, pękania, zarysowania, nieszczelności ścian. Celem pracy jest klasyfikacja niepożądanych oddziaływań negatywnych powstających w procesie realizacji obiektów podziemnych oraz wybór najkorzystniejszego rozwiązania technologiczno-materiałowego dla obiektów komunalnych. W charakterze aparatu matematycznego do zrealizowania tego zadania zostały wybrane metody wielokryterialnego podejmowania decyzji z uwzględnieniem ocen skutkowo- przyczynowych. Zastosowano metodę REMBRANDT (Ratio Estimation in Magnitudes or deciBells to Rate Alternatives which are Non-DominaTed). Badania dowiodły, iż ocena analityczna nieprzewidzianych oddziaływań negatywnych, sprzyjających sytuacjom awaryjnym w trakcie realizacji obiektów podziemnych jest możliwa przy wykorzystaniu metody REMBRANDT.
EN
The results of the numerical simulation of deep excavation supported by a diaphragm walls are presented. Mohr-Coulomb and Hardening Soil models were used. The obtained horizontal displacements are compared with the results of the inclinometric monitoring and the observed discrepancies are discussed. Movement of the bottom of the wall – which is often neglected – is clearly observed both in the numerical simulations and in-situ measurements.
PL
W artykule przedstawiono rezultaty symulacji numerycznych wykonywania wykopu zabezpieczonego ścianą szczelinową. Wykorzystano modele konstytutywne Mohra–Coulomba i Hardening Soil. Obliczone przemieszczenia poziome porównano z wynikami pomiarów inklinometrycznych. Omówiono zaobserwowane różnice. Zaobserwowano przemieszczenia dolnego punktu ścianki.
10
Content available O projektowaniu ściany szczelinowej
PL
W pracy przedstawiono proces weryfikacji i porównania obliczeń otrzymanych z programu bazującego na metodzie elementów skończonych z wynikami analitycznymi dla analizowanej ściany szczelinowej z przyporą ziemną. Dodatkowo autorzy dokonali krótkiego przeglądu literatury z zakresu ścian szczelinowych.
EN
The paper presents the process of verification and comparison of calculations received from the program based on the finite element method with analytical results for the analyzed diaphragm wall with an earth buttress. In addition, the authors have prepared a short review of literature in the field of diaphragm walls.
11
Content available remote Wodoszczelność wytężonych ścian szczelinowych
PL
W czasie budowy nowego odcinka trasy drogowej wystąpiły uszkodzenia konstrukcji istniejących budynków mieszkalnych, położonych w sąsiedztwie głębokich wykopów zabezpieczanych oporowymi ścianami szczelinowymi. Opisano przebieg zdarzenia, uszkodzenia budynków, podjęte doraźne i docelowe działania zabezpieczające. Określono przyczyny awarii oraz przedstawiono sposób naprawy powstałych uszkodzeń.
EN
During the construction of new road route there were damages of residential buildings, located in the vicinity of deep excavations supported by diaphragm walls. The paper describes the course of event, damage to buildings, taken ad hoc and target hedging activities. They analyzed the cause of the failure and shows how to repair the resulting damage.
13
Content available remote Zastosowanie ścian szczelinowych w kolejowych obiektach inżynieryjnych
PL
Wdrożona przez Grupę PKP strategia poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych ma się przyczynić do ograniczenia ilości wypadków. Każde zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym to wielka ludzka tragedia, ale nawet niewielka kolizja na przejeździe powoduje przerwę w ruchu i reperkusje w systemie kolejowym. Jednym z rozwiązań, które ma wpłynąć na poprawę obecnej sytuacji, jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań. W przypadku przejazdów kolejowych bardzo dobrze sprawdzają się poprowadzone pod nimi tunele drogowe, wykonane z zastosowaniem technologii ścian szczelinowych.
EN
Strategy of improving the security on the level crossings implemented by PKP Group was created to reducing the accidents rate. Each fatal accident is a great tragedy for people, but even a small collision on a level causes also a disruption and some repercussions in railway system. One of the solutions to this problem, one that may have a positive impact on the situation, is the construction of collision-free crossings. In the case of level crossings a very good solution is to built the road tunnels, using the diaphgram walls.
14
Content available remote Zarysowanie a szczelność ścian szczelinowych
PL
Nie można oczekiwać, że ściany szczelinowe będą całkowicie wodoszczelne. Ale projektowanie i wykonawstwo nie powinny jeszcze pogarszać tej właściwości.
EN
Constructions that include diaphragm walls have been successfully applied for several decades in a wide range of construction fields. They play the role of retaining walls, shoring in deep excavations, constructions parts of tunnels and underground parking lots. Their full tightness cannot be expected – so how they should be designed? Constructing deeper and deeper underground structures and the development of resulted in applying thicker walls (up to 1400 centimetres).
15
Content available remote Zejście pod ziemię. Cz.1 technologie
EN
Modern solutions arising from the “going underground” of buildings in cities. This article presents the technologies most commonly used today in the construction of deep undergrounds.
PL
Projektowane w ostatnich latach budynki mieszkalne i biurowe często mają dwie, a czasem więcej podziemnych kondygnacji. Zwykle w takich przypadkach poziom posadowienia znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej. Jeden ze sposobów wykonania fundamentów i podziemnej części budynku polega na odcięciu dopływu wody gruntowej do wykopu ścianą szczelinową zagłębioną w warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Opisano budowę, na której zastosowano ten sposób zabezpieczenia wykopu przed wodą gruntową.
EN
It was described how the excavation was secured against groundwater placed below the level of foundation. The excavation was secured with a diaphragm wall penetration into impermeable ground layers.
17
Content available remote Projektowanie i stosowanie ABK w Wielkiej Brytanii
PL
Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest szeroko stosowany w Anglii do budowy domów, a także w innych konstrukcjach budowlanych. Pierwsza wytwórnia tego betonu została zbudowana w 1951 roku i stosowała popiół lotny jako podstawowy surowiec. Rynek w Anglii jest zdominowany przez stosowanie ABK do budowy ścian w domach, a zasady ich projektowania są wyjaśnione w artykule. Elementy z ABK są stosowane od dziesięcioleci do budowy fundamentów, a także do wypełniania prefabrykowanych belek, w formie odwróconego ‘T’. Ponadto konstrukcje z ABK są stosowane od ponad 30 lat w ścianach rozdzielających szeregowo ustawione domy, jednak ostatnio ich wymiary zostały zmienione w związku z zaostrzonymi przepisami dotyczących ochrony przed hałasem. Korzyści z takiego stosowania elementów z ABK są opisane w pracy. W końcu pojawiły się innowacyjne rozwiązania polegające na stosowaniu wysokich elementów zbrojonych z ABK do budowy domów o kilku kondygnacjach.
EN
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry is widely used in the UK and is a commonly utilised material, predominantly for housing, but also for other building structures. The first factory was built in 1951 and used PFA as its primary raw material. The UK market is dominated by cavity wall construction for house construction, driven by several issues, which will be explained. The structural designs methods for AAC low rise buildings are based around 'simple rules' which are given in this paper. AAC blocks have been used for decades in the ground as foundation blocks, as well as in precast concrete inverted 'T' beams with concrete infill AAC. In addition, AAC constructions have been used for over 30 years as separating party walls between attached houses, but these have changed in format as acoustic regulations have become more stringent. The benefits of such construction are described in this paper. Finally, innovative solutions are being used with storey height AAC lightly reinforced elements in the UK.
18
PL
Artykuł przedstawia analizę ekonomiczną zabezpieczenia głębokiego wykopu. Przedstawiono dwa warianty zabezpieczenia głębokiego wykopu: ścianę szczelinową i obudowę mieszaną w postaci ściany szczelinowej i ścianki szczelnej. Obliczenia parcia gruntu wykonano zgodnie z Eurokodem 7 analitycznie i za pomocą programu GEO5. Zabezpieczenie wykopu zaprojektowane zostało zgodnie z etapami jego wykonania. Dla obu wariantów przeprowadzono analizę ekonomiczną oraz analizę przemieszczeń konstrukcji zabezpieczającej wykop. W wyniku zastosowania obudowy mieszanej koszty były nieco niższe niż dla ściany szczelinowej.
EN
The paper aim is to analyse the costs of support of a deep excavation. The paper presents two variants of support of a deep excavation: mixed wall and diaphragm wall, in designed building of commercial centre. Calculations of pressure for both solutions were performed by analytical method according to Eurocode 7 and means of programme GEO5. The support of excavation required two stages of designing, so calculations was divided into two phases. For both structures the economic analysis and displacement analysis were made. In was stated that mixed wall is more economical than diaphragm wall.
19
Content available remote Próba identyfikacji bentonitu w betonie ściany szczelinowej
PL
W artykule przedstawiono próbę identyfikacji cząstek bentonitu w strukturze betonu pochodzącego ze ściany szczelinowej. Celem badań było wykazanie, iż podczas wykonywania ścian szczelinowych dochodzi do wymieszania zawiesiny bentonitowej z mieszanką betonową, co powoduje znaczne pogorszenie parametrów technicznych betonu. Wyróżnienie cząstek bentonitu w betonie potwierdziłoby tę tezę. Oznaczenia przeprowadzono na próbkach pobranych z istniejącego obiektu. Po odpowiednim przygotowaniu zostały one poddane badaniu elektronowym mikroskopem skaningowym. Do określenia ilościowego składu fazowego wykorzystano metodę dyfrakcji rentgenowskiej. Przeprowadzono również oznaczenie termograwimetryczne (TG) oraz termicznej analizy różnicowej (DTG) i (DTA). W badanych próbkach nie stwierdzono obecności bentonitu. Podjęto też próbę wykrycia bentonitu w betonie. Oznaczenie przeprowadzono metodami (TG), (DTA) i (DTG). Przeprowadzone badania wykazały, że niewielka (kilkuprocentowa) zawartość bentonitu w betonie nie jest możliwa do wykrycia wymienionymi metodami badawczymi. Obecność bentonitu w monolicie ścian szczelinowych można zatem potwierdzić jedynie na podstawie badań właściwości technicznych betonu.
EN
The article presents an attempt to identify the particles of bentonite in the concrete structure derived from the diaphragm wall. The aim of the research was to demonstrate that during the performance of diaphragm walls, bentonite suspension is mixed with the concrete mix – what causes the significant decrease in technical concrete parameters. The distinction of bentonite particles in the concrete would confirm the above thesis. Markings were carried out on samples taken from the existing object. After appropriate preparation samples were subjected to scanning electron microscope test and quantitative phase composition test using X-ray diffraction method. The thermogravimetry marking (TG) as well as the differential thermal analysis (DTG) and (DTA) were also performed. The presence of bentonite in the tested samples was not stated. Then, an attempt was made to determine the detection of bentonite in the concrete. The marking was performed using (TG), (DTA) and (DTG) methods. The conducted research indicated that a slight (a fewpercent) bentonite content in the concrete is not possible to the detection by the presented research methods. The presence of bentonite in the monolith of the diaphragm walls can therefore be stated only symptomatically on the basis of the technical characteristics research of concrete.
PL
W artykule opisano podstawowe wymagania dotyczące połączeń warstwy elewacyjnej z warstwą nośną ścian szczelinowych. Zamieszczono zarówno wymagania normowe, jak i zalecenia producentów systemów kotew. Zwrócono uwagę na typowe błędy w wykonawstwie warstw licowych. Podano przykłady uszkodzeń.
EN
The article describes the basic requirements for connections façade layer of the carrier layer of cavity walls. It describes both standard requirements and recommendations of manufacturers of anchors. The typical errors and examples of damage in the performance of façade layers are describes.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.