Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 127

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  economic efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Bazując na 30-letnich doświadczeniach Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie badania i oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych, zaproponowano pewne działania, mające na celu wydłużenie trwałości eksploatacyjnej rur, a tym samym rzadszego stosowania technik bezwykopowej ich odnowy. Zaprezentowano także wybrane sposoby bardziej efektywnego niż dotychczas stosowania technik bezwykopowych.
EN
Based on the 30 years of experience of the Kielce University of Technology in the field of testing and assessing the technical condition of sewage pipes, some measures have been proposed to extend the service life of pipes and thus less frequent use of trenchless rehabilitation techniques. A literature study of selected methods of more effective than before using trenchless techniques is also presented.
EN
At present, it is said that Industry 4.0 is the fourth industrial revolution. Like the previous ones, it also has the ability to transform economies, jobs and societies. Our expectations are changing to the speed of obtaining answers to the questions asked. This is done by introducing new technologies and processes. This is an opportunity for Polish participants of local heat markets, or participants of the power or energy market. who are currently facing profound changes and investments forced, among others, by BAT conclusions. Such mega-processes as digitization, automation, artificial intelligence, IoT, machine learning are increasingly penetrating the world and business. More than 200 years have passed since the first industrial revolution, which was the use of the steam engine, and the requirements for testing the efficiency of enterprises have changed, which themselves are changing very quickly. The basic efficiency measures used in a given sector often result from the specifics of the sector and its degree of development on a macroeconomic scale. Therefore, it is worth placing the energy company in this environment and presenting its role to better match the instruments used. The above is also associated with increased reporting and the need to use additional evaluation measures, e.g. effectiveness of individual projects. It is therefore worth analyzing the available literature in this area, and the performance measures available and used in it, which will help in assessing the effectiveness of management, despite political and regulatory turmoil, and help us use the opportunities brought by the fourth industrial revolution.
PL
Obecnie mówi się, że Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja przemysłowa. Podobnie jak poprzednie, ma również zdolność przekształcania gospodarek, miejsc pracy i społeczeństw. Nasze oczekiwania zmieniają się wraz z szybkością uzyskiwania odpowiedzi na zadawane pytania. Odbywa się to poprzez wprowadzanie nowych technologii i procesów. To szansa dla polskich uczestników lokalnych rynków ciepła, czy też uczestników rynku mocy czy energii, którzy stoją obecnie w obliczu głębokich zmian i inwestycji wymuszonych m.in. konkluzjami BAT. Takie megaprocesy, jak cyfryzacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, IoT, uczenie maszynowe, coraz częściej przenikają do świata i biznesu. Minęło ponad 200 lat od pierwszej rewolucji przemysłowej, jaką było zastosowanie silnika parowego, a wymagania dotyczące testowania wydajności przedsiębiorstw uległy zmianie, same zaś przedsiębiorstwa zmieniają się bardzo szybko. Podstawowe mierniki efektywności stosowane w danym sektorze często wynikają ze specyfiki sektora i stopnia jego rozwoju w skali makroekonomicznej. Dlatego warto umieścić firmę energetyczną w takim otoczeniu i przedstawić jej rolę w lepszym dopasowaniu do stosowanych instrumentów. Z powyższym wiąże się również zwiększona sprawozdawczość i konieczność stosowania dodatkowych środków ewaluacyjnych, np. efektywność poszczególnych projektów. Warto zatem przeanalizować dostępną literaturę w tym zakresie oraz dostępne i zastosowane w niej mierniki efektywności, które pomogą w ocenie skuteczności zarządzania pomimo zawirowań politycznych i regulacyjnych, a także pomogą nam wykorzystać szanse, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa.
EN
The geographical location and climatic conditions of Ukraine cause the active development of land reclamation, as it enables to ensure stable and high yields. The complexity of forecasting in this area, namely the dependence of the results on the changing weather and climate conditions, does not allow to effectively use the standard instruments for justifying the investment for agricultural and land reclamation innovation. The necessity of improving methodological approaches to evaluating the effectiveness of investments in projects in the field of agricultural production and land reclamation was substantiated. The proposed approaches were tested on the advanced technology of water treatment in irrigation based on using a vibrating gravitation filter enabling to perform simultaneously the processes of water treatment and filter element regeneration. The obtained results clearly show that the advanced technology of irrigation water treatment and the developed for this technology design of the vibrating gravity filter are cost-effective. The current payback period for irrigation projects when using the purified water under this advanced technology is 5 years. It is the same as for the irrigation projects when using clean irrigation water. Thus, our proposed approaches to the evaluation of investments in new water treatment technologies applied in irrigation enable to adapt the modern methodology of analysis of economic and investment efficiency of projects to the domestic needs of agricultural production, namely to take into account the impact of changing weather and climate conditions on the resulting economic parameters.
EN
Flood risk management are considerably influenced by several factors, such as all sources of flooding, social circum-stances, policy and even the potential for local economic growth. To encourage government, business, community and other parties to continue investing in flood risk management projects, it is necessary to give understanding that the projects can also provide economic benefits through systematic predictions and assessments of costs, benefits and social values, especially on flood-affected communities. This study aims: (1) to develop knowledge and understanding on small-scale flood risk management project in Malang City, Indonesia, and; (2) to assess the economic efficiency of the project investment considering all benefits, both monetary and non-monetary. The research method is a mixed method combining quantitative questionnaires (N = 53 from 162 families) with qualitative in-depth interviews (N = 10) and field observations. The runoff discharge and the inundation depth were calculated using hydrology and hydraulic analysis, while the economic efficiency was analysed using cost benefit analysis (CBA). The results show that the community-based flood risk management system can reduce the flood risk up to 30% compared to before the implementation of that system. This system also provides direct financial benefits through the use of drainage channels for fish and vegetables farming. It causes the increase of the net social benefit about 70–90% and the net present value (NPV) greater than zero (NPV > 0). Therefore, the project investment is recommended to be proceeded.
EN
The efficiency of operation of motor vehicles with a DMC (Permissible Laden Mass) <3.5 tonnes is considered. These are vehicles belonging motor vehicles of category N1, usually referred to as delivery vehicles. The results of observations on the implementation of transport orders in 7 transport companies from the MŚP (Small and Middle-size Companies) sector were used to conduct the effectiveness analysis. The research group covered 24 vehicles that implementation transport orders in the urban zone and in the immediate vicinity of the city. Information was collected on a monthly basis.During the analysis of economic efficiency the income measures (absolute and relative) were used. The calculations were carried out using the model of the vehicle operation process in the form of a neural network, in which a set of 12 input variables and 3 output variables were taken into account. Using the Statistica 13.3 computer program and defining the group and factors describing the process of implementation of individual transport tasks, the developed neural network model enabled searching for the impact of selected operational factors on the economic efficiency of N1 category cars.The calculations showed a significant impact of the number of vehicle days in a month, the weight of the load, as well as the time of year. The obtained calculation results showed the specific features of the impact of the number of working days on revenue in a transport company. The increase in the number of working days favors the increase in income in a limited way, and this restriction depends, among others since the time of year.
PL
Rozważa się efektywność eksploatacji samochodów ciężarowych o DMC < 3,5 tony. Są to pojazdy należące do kategorii N1 (według Dyrektywy 2007/46/WE) zwykle nazywane samochodami dostawczymi. Do prowadzonej analizy efektywności wykorzystano wyniki obserwacji z realizacji zleceń przewozowych w 7 firmach transportowych z sektora MŚP. Grupa badawcza objęła 24 pojazdy, które wykonywały zadania transportowe w strefie miejskiej i w najbliższym otoczeniu miasta. Informacje gromadzono w cyklach miesięcznych. Podczas analizy efektywności ekonomicznej zastosowano kilka miar przychodu (bezwzględny i względny). Obliczenia prowadzono przy wykorzystaniu modelu procesu eksploatacji pojazdów w postaci sieci neuronowej, w której brano pod uwagę zbiór 12 zmiennych wejściowych i 3 zmienne wyjściowe. Stosując program komputerowy Statistica 13.3 oraz zdefiniowanie grupy i czynniki opisujące proces realizacji poszczególnych zadań transportowych, opracowany model sieci neuronowej umożliwił poszukiwanie wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych na efektywność ekonomiczną samochodów kategorii N1. Przeprowadzone obliczenia pokazały istotny wpływ liczby dni pracy pojazdów w miesiącu, masę ładunku, a także porę roku. Uzyskane wyniki obliczeń pokazały specyficzne cechy wpływu liczby dni pracy na przychód w firmie transportowej. Wzrost liczby dni pracy sprzyja wzrostowi przychodu w sposób ograniczony, a to ograniczenie zależy m.in. od pory roku.
EN
This work is a continuation and extension of previous socio-economic analyses of hard coal mines, which were conducted at the Central Mining Institute in the years 2013-2015. The paper presents the results of the economic evaluation of the hard coal mining sector in the years 2016-2018 using the Cost-Benefit Analysis (CBA) methodology. Used for the socio-economic assessment of hard coal mining, the CBA methodology enables the comprehensive evaluation of the functioning of this sector of the economy in Poland. In addition to financial aspects, which are important from the point of view of coal companies, it also included the social and environmental influence resulting from the impact of mines on the environ-ment. Direct data of operating costs and payments (including pub lic-law payments), incurred by the hard coal mining industry in Poland, was used. This data is obtained by Industrial Development Agency JSC, Branch Office Katowice as part of the "Program of statistical surveys of official statistics" – statistical survey "Hard coal and lignite mining industry". They were supplemented with data coming from com-monly available public statistics. For the analysed period the presented results indicate that the financial and social benefits resulting from the hard coal mining activity in Poland outweighed the financial, social and environmental costs generated by this industry. This confirms the desirability of further functioning of the hard coal mining industry in Poland, however, assuming effective restructuring activities that will result in lower costs of coal production.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności ekonomicznej projektu polegającego na wydobyciu węgla metodami specjalnymi. W artykule zostały przedstawione wyniki takiej oceny zastosowania systemu chodnikowego do wydobycia węgla z parceli resztkowej jednej z kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, zlokalizowanej w filarze ochronnym jej obiektów powierzchniowych. Ocenę przeprowadzono przy wykorzystaniu dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost - DGC). Obliczony wskaźnik DGC wyraża jednostkowy koszt wydobycia węgla analizowanego projektu inwestycyjnego wykorzystującego metodę chodnikową. Na podstawie uzyskanych wyników oceny efektywności ekonomicznej stwierdzono, że wydobycie węgla metodą chodnikową może być opłacalne jedynie jako działanie uzupełniające do głównej działalności kopalni, za którą należy uznać wydobycie węgla metodami klasycznymi, np. ścianowymi. Wynika to z faktu, że zasoby węgla kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego znajdujące się w parcelach resztkowych są zbyt małe, aby przychody z ich wydobycia wystarczyły do utrzymania całej kopalni. W przypadku, gdy funkcjonowanie kopalni będzie się opierało wyłącznie na wydobyciu węgla z parceli resztkowych metodą chodnikową, wówczas całość kosztów niezwiązanych bezpośrednio z wydobyciem węgla, obciąży niewielką produkcję węgla tą metodą. Przeprowadzona analiza wrażliwości wskaźnika DGC pozwoliła ustalić, że największy wpływ na efektywność ekonomiczną wydobycia węgla metodą chodnikową mają koszty robocizny i materiałów niezbędnych do drążenia wyrobisk. Wynika to ze specyfiki metody chodnikowej wydobycia węgla. Wymaga ona bowiem zaangażowania znacznych zasobów ludzkich i materiałowych – większych, niż przy klasycznych metodach wydobycia węgla.
EN
The purpose of this paper is to assess the economic efficiency of a project involving the coal extraction by means of special methods. The paper presents the results of this assessment of the use of a roadways system for coal extraction from the residual pillars of one of the mines of the Upper Silesian Coal Basin, located in the protective pillar of its surface facilities. The assessment was carried out using the Dynamic Generation Cost - DGC. The calculated DGC index expresses the unit costof coal mining of the analyzed investment project using the roadways. On the basis of the results of the economic efficiency assessment, it was found that coal mining using the roadways can be profitable only as a complementary activity to the main activity of the mine, for which coal mining is conducted by longwalls. This is due to the fact that the coal resources of the coal mines of the Upper Silesian Coal Basin located in the residual pillars are too small, so that the revenues from their extraction are enough to maintain the entire mine. If the operation of the mine is based solely on the extraction of coal from the residual pillars by the gateroads, then all costs not directly related to coal mining, will burden a small coal production by this method. The sensitivity analysis of the DGC index made it possible to determine that the costs of labor and materials necessary to develop excavations have the greatest impact on the economic efficiency of coal mining using the gateroad system. This is due to the specificity of this mining method that requires the involvement of significant human and material resources - larger than with the longwall mining.
8
Content available Strategia zrównoważonego rozwoju w firmie Sika
PL
Sika jest zaangażowana w zrównoważony rozwój, przejmując odpowiedzialność za zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w celu poprawy wydajności materiałowej, wodnej i energetycznej w budownictwie i transporcie. Sika stara się tworzyć wartość dla wszystkich swoich interesariuszy dzięki swoim produktom, systemom i rozwiązaniom w całym łańcuchu dostaw i przez cały okres użytkowania swoich produktów.
PL
W artykule przedstawiono problem badawczy rozważany w kontekście analizy i doboru algorytmów optymalizujących stosowanych do rozwiązania zadań przydziału pojazdów do zleceń transportowych oraz pomiaru ich efektywności ekonomicznej. Do analizy wykorzystano dwa zestawione i porównywane ze sobą algorytmy optymalizacyjne. Pierwszy - algorytm węgierski, będący klasycznym algorytmem transportowym wykorzystywanym w większości systemów TMS (ang. Transportation Management System), drugi zaś, autorski, bazujący na metodach heurystycznych i zaimplementowany w wybranych firmach transportowych pod nazwą: algorytm poprawy.
EN
The article presents the research problem was considered in the context of the analysis and selection of the optimisation algorithms used, in order to solve the task of assigning vehicles to transport orders and also in the context of their economic efficiency. Two optimisation algorithms were compared and used for the present analysis. The first is the Hungarian Algorithm, which is a classic transport algorithm used in most TMS systems, that is, Transportation Management Systems. The second was developed proprietary, based on heuristic methods and implemented in selected transport companies under the name: improvement algorithm.
10
Content available remote Ekonomiczne aspekty pozyskiwania i wykorzystania biogazu
PL
Biogaz jest wytwarzany w wyniku fermentacji metanowej na składowiskach lub podczas pracy biogazowni. Właściwie zagospodarowany służy do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Uzdatniony i poddany procesowi sprężania, ma zastosowanie jako paliwo transportowe. Ocena efektywności ekonomicznej instalacji biogazowej zależy od stosowanego wsadu oraz możliwości wykorzystania generowanego ciepła. Aspekty ekonomiczne pracy biogazowni określone są przez koszty jej inwestycji, wielkości dofinansowania, koszty pozyskiwanej biomasy, wydajności instalacji oraz ostateczne pozyskanego ciepła wraz z produkcją energii elektrycznej.
EN
Biogas is produced as a result of methane fermentation in landfills or during operation of a biogas plant. It is used is for the production of heat and electricity. Treated and subjected to a compression process, it is used as a transport fuel. The economic efficiency assessment of a biogas installation depends on the feedstock used and the possibility of using the heat generated. The economic aspects of a biogas plant's operation are determined by its investment costs, co-financing, costs of biomass obtained, installation efficiency and final heat acquired along with electricity production.
EN
The need for effective and rational use of land, protection, and preservation of its qualitative state (as the agricultural land soil) is due to some negative details, namely, more than a third of the land is eroded, half of which are black soil in particular, which have an average level of nutrient supply, a lot of contaminated abandoned or overdented land. The acuteness of this problem, which has developed with regard to the protection and preservation of the land qualitative state, has become particularly relevant. The solution to this problem requires truly effective methods of influence. One of such methods is the surveillance of ecological and economic monitoring of land. The article analyzes the ecological and economic factors and factors influencing the monitoring and surveillance of land in Ukraine. Perspectives and objectives for improvements in land monitoring are highlighted. The paper discloses a theoretical synthesis and new approaches to solving the problem of environmental management, which can participate in the development of innovative economic and environmental factors of rational land use, which will contribute to enhancing the transition of Ukraine to the model of sustainable land use. The purpose of this work is a scientific analysis of the various organizational factors of monitoring and surveillance of agricultural land in relation to the current legislation in Ukraine.
EN
Nowadays, because of the smaller and smaller chances of discovering new hydrocarbon deposits with abundant resources as well as significant technological advance, the proper strategy of reservoir management connected with simultaneous optimization of its production parameters is the key element in the process of development the most economically advantageous variant of reservoir management and field development. In Polish Oil and Gas Company, the project called as “Digital reservoir” based on the interactive IAM platform was initiated, thanks to which the work of all upstream segments was integrated, starting from geophysics, geology through reservoir engineering, production engineering, process engineering ending with the economic model that allows for verification of the economic efficiency of the investment. This paper presents the methodology of integration all of the above elements and the results of the IAM system implementation with further production forecasts, on the example of selected natural gas reservoirs in the Polish Lowlands being PGNiG S.A. assets.
PL
Obecnie, ze względu na to, że zarówno szanse na odkrycie nowych złóż węglowodorów o znaczących zasobach są coraz mniejsze, jak i postęp technologiczny jest znaczący, kluczowym elementem staje się właściwa strategia zarządzania pracą złoża wraz z jednoczesną optymalizacją parametrów jego produkcji, w celu opracowania najkorzystniejszego ekonomicznie wariantu zagospodarowania złoża i pracy kopalni. W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. zainicjowano projekt „Cyfrowe złoża” oparty na interaktywnej platformie IAM, dzięki której zintegrowana została praca wszystkich segmentów wydobywczych, począwszy od geofizyki, geologii, inżynierii złożowej, produkcji oraz inżynierii procesowej, a kończąc na modelu ekonomicznym, pozwalającym na weryfikację efektywności ekonomicznej inwestycji. W artykule zaprezentowana została metodyka integracji powyższych elementów oraz wyniki implementacji systemu IAM wraz z prognozami produkcji, na przykładzie wybranych złóż gazu ziemnego na Niżu Polskim, których operatorem jest firma PGNiG S.A.
PL
Odnawialne źródła energii to takie jej rodzaje, których używanie nie wiąże się z ich długotrwałym deficytem, a ich zasoby odnawiają się w krótkim czasie. Podstawową zaletą wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest możliwość spożytkowania darmowej energii, oddziaływującej negatywnie na środowisko tylko w niewielkim stopniu, a więc dostarczającej interesariuszom wielu rodzajów efektów natury energetycznej, ekonomicznej oraz ekologicznej. Jednym z głównych problemów towarzyszących wytwarzaniu energii z takich źródeł jak wiatr i słońce, jest duża zmienność i nieprzewidywalność wielkości jej wytwarzania wynikająca z zależności ilości produkowanej energii od aktualnych warunków pogodowych. Tworzenie systemów hybrydowych opartych na kilku rodzajach technologii ma na celu wzajemne ich uzupełnianie się generujące szereg korzyści. Idealna byłaby sytuacja, gdyby oba źródła energii wchodzące w skład elektrowni hybrydowej (w tym przypadku elektrownia wiatrowa i elektrownia fotowoltaiczna), w sposób ciągły pokrywały całkowite zapotrzebowanie na energię użytkownika. Niestety z uwagi na krótko- i długoterminową zmienność warunków atmosferycznych, taki bilans jest nieosiągalny. Przy wykorzystywaniu tak mało przewidywalnych i nieciągłych źródeł energii, jakimi są słońce i wiatr, pożądane jest dołączenie do systemu energetycznego zasobników energii elektrycznej, jednak w chwili obecnej są one zbyt kosztowne, dlatego pośrednio rolę magazynu obecnie pełni sieć elektroenergetyczna. W artykule scharakteryzowano zalety i wady odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słońca i wiatru. Na podstawie rzeczywistych danych z pracujących systemów wytwórczych i zużycia energii w gospodarstwie domowym dokonano symulacji i wyznaczenia rzeczywistego bilansowania się systemu dla różnych wariantów. Następnie dokonano analiz efektów energetycznych, ekologicznych i ekonomicznych uwzględniających bilansowanie się tych źródeł wynikające z efektu wzajemnego uzupełniania się wytwarzanej energii w pewnych okresach w tych elektrowniach. Efekty te podzielono na dwie grupy – pierwszą związaną z efektami globalnymi i drugą z efektami związanymi z energią bezpośrednio zbilansowaną w gospodarstwie domowym. Efekty te świadczą o przewadze systemów hybrydowych wiatrowo-słonecznych nad systemami wykorzystującymi tylko jedno źródło wytwórcze.
EN
Renewable energy sources is an energy that is derived from natural processes that are replenished at a higher rate than they are consumed. The main advantage of using renewable energy sources is the ability to use free energy which only slightly negatively impacts the environment, thus providing stakeholders energy, economic and ecological effects. One of the main problems accompanying the generation of energy from renewable sources is the large variability and unpredictability of its production resulting from the dependence of the amount of energy produced on the current weather conditions (wind and solar energy). Creating hybrid systems based on several types of technology is intended to complement each other, generating a number of benefits. It would be ideal if both hybrid energy systems sources could continuously cover the total energy requirement of the user. Unfortunately due to the short-term and long-term variability of the weather conditions, such a balance is unattainable especially for wind and solar energy. With the use of such unpredictable and discontinuous energy sources as the sun and wind, it is desirable to add energy storage to the power system, however. Energy storage is too expensive, the role of the energy storage is now also played by the electricity grid. The article presents the advantages and disadvantages of renewable energy sources, with a particular focus on the solar and wind energy. On the basis of real data from the working systems of production and household energy consumption, simulations were performed and the actual balancing of the system for different variants was calculated. Energy, ecological and economic effects were then taken into account, reflecting the balancing of these sources resulting from the mutual complement of generated power at certain times in these power stations. These effects demonstrate the superiority of wind-solar hybrid systems over systems using only one generation source.
PL
Rynek handlu emisjami CO2 jest w trakcie ciągłego rozwoju i kształtowania, w ramach którego ustanawiane są coraz to bardziej surowe limity emisji CO2. System handlu emisjami CO2 (tzw. system EU ETS) wpływa bardzo istotnie na zwiększenie kosztu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. W artykule pokazano jak wprowadzony mechanizm derogacji wpływa na efektywność ekonomiczną energetyki, przedstawiono metodykę i wyniki wielowariantowych obliczeń wartości jednostkowego kosztu produkcji energii elektrycznej w zmodernizowanym bloku z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mechanizmu derogacji.
EN
The CO2 emission trading market is constantly developing and shaping, and increasingly strict CO2 emission limits are being introduced. The CO2 emission trading system (EU ETS system) has a very significant impact on increasing the cost of electricity and heat generation. The article shows how the introduced mechanism of derogation affects the economic efficiency of the energy sector. The article also presents the methodology and the results of multivariate calculations of the unit cost of electricity production in the modernized unit, including and without taking into account the mechanism of derogation.
PL
W artykule przedstawiono możliwość rozbudowy w dużym obiekcie Politechniki Lubelskiej instalacji PV oraz agregatu ko generacyjnego. Wskazano na warunki opłacalności tego przedsięwzięcia inwestycyjnego przy różnych systemach finansowania poprzez udział własny, dotację i kredyt. Wskazano na potrzebę objęcia tak określonych instalacji wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na potrzeby własne, dedykowanym systemem wsparcia.
EN
The article presents the possibility of extending a PV installation and a generative unit at a large facility of the Politechnika Lubelska. The conditions of profitability of this investment project with different financing systems through own contribution, subsidy and loan were pointed out. It was pointed out the need to include such electricity and heat generating installations for own needs, a dedicated support system.
PL
W artykule zostały przedstawione metody oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych stosowane aktualnie w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Ponieważ spółka ta jest aktualnie największym przedsiębiorstwem górniczym w Europie i największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, metody te uznano za najbardziej reprezentatywne w sytuacji polskiego górnictwa. Przeprowadzona analiza stosowanych aktualnie metod oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych mających na celu wzrost zdolności produkcyjnej kopalń pozwoliła na zaproponowanie do zastosowania dodatkowego wskaźnika wyrażającego efektywność - dynamicznego kosztu jednostkowego (Dynamic Generation Cost - DGC). DGC wyraża jednostkowy koszt wydobycia węgla w trakcie realizacji ocenianego projektu inwestycyjnego. W artykule przedstawiono również zalety tego wskaźnika w odniesieniu do aktualnie stosowanych metod: przy jego wyliczaniu unika się błędów związanych z prognozowaniem cen węgla w długiej perspektywie czasu, bądź przyjmowaniem stałej ceny węgla w całym analizowanym okresie. Biorąc pod uwagę łatwość odniesienia wartości wskaźnika DGC do aktualnej sytuacji na rynku surowców energetycznych (ceny zbytu węgla), zaproponowano zastosowanie tego wskaźnika do bieżącego monitorowania realizowanych i eksploatowanych wieloletnich projektów inwestycyjnych.
EN
This paper presents assessment methods of the economic efficiency of investment projects being currently in use at Polska Grupa Górnicza S.A. Since the company is currently the largest mining company in Europe and the largest producer of hard coal in the European Union, these methods have been regarded as the most representative for the Polish mining industry. The analysis of the currently used assessment methods of the economic effectiveness of investment projects, whose aim is to increase the production capacity of coal mines, has allowed to propose an additional indicator representing the effectiveness of Dynamic Generation Cost (DGC) method. The DGC method represents the unit cost of coal mining during the implementation of the investment project, which is subject to assessment. The paper presents advantages of the indicator in relation to the currently used methods: when calculated, errors related to forecasting the coal prices in the long-term perspective or applying a fixed price of coal throughout the analyzed period, may be avoided. Considering how easy it is to refer the DGC index value to the current situation on the energy raw materials market (selling prices of coal), it was recommended to use this indicator for current monitoring of the implemented and operated long-term investment projects.
PL
Polska przystępuje do realizacji wielkiego programu rozbudowy dróg wodnych. Są to przedsięwzięcia zgodne z obecną polityką transportową Unii Europejskiej, w której planuje się wzrost konkurencyjności śródlądowego transportu wodnego w odniesieniu do innych środków transportu. Zgodnie z polskim planem przewiduje się rozbudowę trzech szlaków wodnych. W większości przypadków planuje się kanalizację rzek, która zmieni reżim hydrologiczny rzek i bilans wodny obszarów przyległych. W pracy przedstawiono podstawowe problemy związane z powyższymi zmianami.
EN
Poland is proceeding with the implementation of a large program for the development of waterways, which is consistent with the current European Union transport policy assuming the increase in the competitiveness of inland water transport in relation to other types of transport. The program provides for the expansion of three waterways. In most cases, the rivers will be canalized, which will change its hydrological regime and the water balance of adjacent areas. In this work, the basic problems associated with these changes are presented.
PL
Efektywność jest pojęciem często stosowanym i wielorako interpretowanym. Funkcjonuje w perspektywie różnych nauk. Powszechnie występujące dookreślenie efektywność ekonomiczna, sugerujące doprecyzowanie tego terminu, nie stanowi też gwarancji odnalezienia jednoznacznej definicji. Różne ujęcia problemów związanych z efektywnością gospodarowania generują potrzebę wielowymiarowego spojrzenia na tę kategorię, także w kontekście społecznym. Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania i uporządkowania zróżnicowanej interpretacji efektywności ekonomicznej według studiów literatury przedmiotu, jak również zwrócenia uwagi na rosnące znaczenie i potrzebę równorzędnego traktowania niezwykle ważnej efektywności społecznej.
EN
Efficiency is a frequently used and multi-interpreted concept. It functions in the perspective of various sciences. The economic effectiveness that is commonly mentioned, suggesting the clarification of this term, is also not a guarantee of finding an unambiguous definition. Different views of problems related to the effectiveness of management generate the need for a multidimensional view of this category, also in the social context. This study is an attempt to collect and organize a diversified interpretation of economic efficiency according to the literature on the subject, as well as to draw attention to the growing importance and need for equal treatment of extremely important social efficiency.
EN
Background: The design of a remanufacturing system that recovers sold products for reprocessing is needed to meet Japan's environmental objectives. However, to establish closed-loop supply chains for sustainability, it is necessary to consider not only environmental factors but also economic efficiency. Selling remanufactured products at prices lower than new products, may expand market sizes and allow a firm to accrue higher profits. However, a cannibalization effect will occur in which consumers who would have purchased new products, instead purchase remanufactured products at lower prices. The purpose of this study is to design a manufacturing-remanufacturing system in consideration of the cannibalization effect. Furthermore, we evaluate the system including cycle of a product by using the use period of products. Methods: Based on a previous study, we develop a demand model with cannibalization effect using the Bass model. We deal with the demand affected by the different prices of products by introducing a demand function that increases as the price of products decreases. Moreover, by giving the use period of each product, we consider the case that the recovery period of each product is different. Results: In numerical examples, a manufacturing-remanufacturing system using the proposed model is evaluated. The numerical results clarify the influence of the price of remanufactured products, cannibalization rate, and introduction timing of remanufactured products on total profit and remanufacturing rate of our system. Conclusions: This manufacturing-remanufacturing system revealed the influence of cannibalization effect on total profit and the importance of price and the timing of introduction of remanufactured products. In addition, by using the use period of each product, fluctuation in the quantity of reusable products can also be taken into consideration. It is shown that it is necessary to sell remanufactured products according to product recovery.
PL
Wstęp: System produkcyjny odzyskiwania zużytego sprzętu jest bardzo pożądany z punktu widzenia ochrony środowiska. Aby jednak stworzyć ten system w pełni zrównoważony, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekty ekologiczne ale także ekonomiczne. Przy sprzedaży używanych produktów w cenach niższych aniżeli wyroby nowe, wielkość rynku zbytu może ulec zwiększeniu a firmy są w stanie osiągnąć wyższe zyski. Jednak istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się efektu kanibalizacji, czyli zjawiska nabywania przez klientów produktów używanych zamiast nowych. Celem pracy było opracowanie modelu produkcyjnego uwzględniającego tej efekty jak również cykl życia produktu. Metody: W oparciu o wcześniejsze został opracowany model popytu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modela Bassa. Określenie popytu w zależności od ceny produktu następowało poprzez zastosowanie funkcji popytu rosnącej przy malejącej cenie produktu. Równolegle, przypisując odpowiedni okres każdemu produktowi, uwzględniono różny czas odtworzenia, specyficzny dla każdego z produktów. Wyniki: Zaproponowany model został przedstawiony w przykładach numerycznych. Ich wyniki wskazują na wpływ ceny odzyskanych produktów, wskaźnik kanibalizacja oraz okresu odtworzeniowego na całkowity zysk uzyskany w opracowanym modelu. Wnioski: Zaproponowano produkcyjny model odzysku zużytego sprzętu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modelu popytu ze zmienną niezależną w postaci ceny produktu. Wykryto efekt kanibalizacji na całkowity zysk oraz istotność ceny i okresu odtworzenia zużytych produktów. Dodatkowo, poprzez zróżnicowanie okresu odtworzenia dla różnych produktów wykazano potrzebę sprzedaży odzyskiwanych produktów.
EN
The work presents the research results of impact and effects of applying irrigation by sprinkling machine on the yield of medium-early potatoes. The research and observation conducted in growing seasons 2011, 2012 and 2013, on the private agricultural and production farm, in Kurów, located in the Ostrów Wielkopolski district, in the borough of Nowe Skalmierzyce, in the Wielkopolska Province. The area of the farm was 31 ha and 4 ha of potatoes were irrigated. The study confirmed that by using interventional irrigation in periods of water deficits, the medium-early potato yield increased by 30%, against the non-irrigated area. The evaluation of the research results also showed that patchy distribution of precipitation, in the analyzed growing season had an adverse influence on the crop. Frequent and long dry periods contributed to losses and decrease in potato yield.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.