Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 344

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rapid prototyping
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
W artykule zweryfikowano dokładność wykonania uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej przy użyciu współrzędnościowego systemu pomiarowego oświetlającego obiekt światłem laserowym. W pierwszym etapie przedstawiono proces rekonstrukcji 3D geometrii kości jarzmowej przy użyciu oprogramowania 3D-Slicer 4.8.1. Kolejny etap procesu polegał na zamodelowaniu uzupełnienia ubytku części kości jarzmowej. Proces ten przeprowadzono w środowisku CATIA V5R26. W efekcie końcowym tego etapu uzyskano trójwymiarowy model reprezentujący uzupełnienie ubytku części kości jarzmowej. Następnie model wykonano metodą przyrostową FDM. Proces weryfikacji błędów wykonania geometrii modelu przeprowadzono przy użyciu ramienia pomiarowego MCA II z zamontowaną głowicą laserową MMDx100.
EN
The article presents analysis of the accuracy of a zygomatic bone defect manufactured using the additive FDM technology. The first stage of research presents the 3D reconstruction process of the zygomatic bone geometry using the 3D-Slicer 4.8.1 software. The second stage of the process presents a modeling process of a defect. This process was carried out in the CATIA V5R26 software. In the end of this stage was designed a three-dimensional model representing the restoration of the defect. Then the model was manufactured using the additive FDM technology. The verification process of a geometry accuracy of the model was carried out using the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head.
EN
The paper presents good practices and selected problems of creating cooperation networks. The basics of creating and disseminating new forms of cooperation between enterprises and universities have been described. Based on the implemented international project "3DCentral - Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping", selected conclusions from creating network and management of many project activities including innovative technologies are presented.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań statycznej próby rozciągania, które określają wpływ wybranych parametrów procesu przyrostowego w technologii FFF (Fused Filament Fabrication) na wytrzymałość modelu. Parametry, jakimi sterowano, to: szerokość warstwy wypełniającej, liczba obrysów zewnętrznych oraz parametr całkowitego wypełnienia co określoną liczbę warstw. Badania wykonano z wykorzystaniem urządzenia testującego Instron 3367. W podsumowaniu przedstawiono wyniki w postaci wykresów oraz sformułowano wnioski.
EN
The article presents the results of static tensile tests, which determine the impact of selected parameters of the incremental process in the FFF (Fused Filament Fabrication) technology on the model’s strength. The parameters controlled were: the width of the filling layer, the number of external strokes and the parameter of complete filling every given number of layers. The tests were performed using the Instron 3367 testing device. Finally, the results are presented in the form of graphs and conclusions are formulated.
PL
W artykule przedstawiono projekt budowy prototypu wentylatora wspomagającego proces oddychania. Na etapie projektowania wykorzystano oprogramowanie typu CAD. W procesie wytwarzania poszczególnych elementów składowych mechanizmu skorzystano z technologii druku 3D. Konstrukcja została ukierunkowana na wykorzystanie ogólnodostępnych komponentów.
EN
The article presents the process of designing and building a prototype of a ventilator supporting the breathing process. The CAD software was used in the design process. In the process of producing individual components of the mechanism, 3D printing technology was used.
PL
W pierwszym etapie badań zamodelowano geometrię modelu w środowisku CATIA V5R26. Kolejny etap procesu polegał na wydruku modeli przy użyciu techniki FDM (zastosowano materiały ABS-M30 oraz PC-10) oraz MEM (zastosowano materiały PLA oraz PET). Następnie przeprowadzono proces pomiarowy wydrukowanych modeli z materiałów termoplastycznych przy użyciu tomograficznego systemu pomiarowego. W procesie rekonstrukcji geometrii modeli z obrazów 2D wdrożono procedurę składającą się z 4 etapów: cyfrowej filtracji i interpolacji danych, segmentacji metodą grupowania danych (clustering) i rekonstrukcji geometrii metodą aktywnego konturu (active contour). Proces weryfikacji poprawności i precyzji wykonania modeli przeprowadzono w oprogramowaniu Focus Inspection oraz GOM Inspect. Najmniejsze błędy odwzorowania kształtu geometrii uzyskano dla modelu wykonanego z materiału ABS-M30 (odchyłka średnia wyniosła -0,021 mm, a odchylenie standardowe 0,154 mm).
EN
In the first stage of the research, the model geometry was created in the CATIA V5R26 software. In the next stage, the 3D printed process of the models was performed using the FDM (ABS-M30 and PC-10 was used) and MEM technique (PLA and PET materials was used). Then, the measurement process of the printed models from thermoplastic materials was carried out with the use of a tomography system. In the process of reconstructing the geometry of models from 2D images, a procedure consisting of 4 stages was implemented: digital filtering and interpolation of data, segmentation by data clustering and reconstruction of geometry by the active contour method. The process of verifying the accuracy of models was carried out in the Focus Inspection and GOM Inspect software. The most accurate representation of the shape of the geometry was obtained for the model made of ABS-M30 (the mean deviation was -0.021 mm and standard deviation 0.154 mm).
EN
3D printing is a very popular technology for rapid production and prototyping. The rapid development of various 3D printing techniques began at the beginning of the 21st century. The concepts of rapid manufacturing and prototyping have gained new meaning due to unlimited shaping possibilities and the wide range of printing materials available. The possibility of obtaining a material object in accordance with the documentation relatively quickly, redefined the production process, especially in the case of a unit or small-lot production. One of the variants of 3D printing - FDM (Fused Deposition Modelling) technology has become the most popular, thanks to the wide possibilities of hardware modification and the low price of printing devices. 3D printing is used in almost all industries. The article presents examples of 3D printing applications in various areas of engineering activities, including medical applications. An example of an approach to implementing 3D printing technology in an organization was also presented. A description of the developed training resources is provided to quickly train all process participants - the people responsible for the 3D printing process itself and potential recipients. The implementation of 3D printing technology in an organization is not only associated with the purchase of appropriate equipment, but it is also necessary to ensure an appropriate level of knowledge, which avoids confusion and makes the expectations of potential technology recipients real.
PL
Druk 3D to bardzo popularna technologia szybkiego wytwarzania i prototypowania. Szybki rozwój różnych technik druku 3D rozpoczął się z początkiem XXI wieku. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom kształtowania i dostępnej szerokiej gamie materiałów do druku, pojęcia szybkiego wytwarzania i prototypowania nabrały nowego znaczenia. Możliwość stosunkowo szybkiego uzyskania obiektu materialnego zgodnego z projektem, przedefiniowała proces produkcyjny zwłaszcza w przypadku produkcji jednostkowej czy małoseryjnej. Dzięki szerokim możliwościom modyfikacji oraz niskiej cenie urządzeń drukujących jedna z odmian druku 3D - technologia FDM (Fused Deposition Modelling) stała się najbardziej rozpowszechniona. Druk 3D znajduje zastosowanie praktycznie w każdej gałęzi przemysłu. W artykule przestawiono przykłady zastosowań druku 3D w różnych obszarach działalności inżynierskiej, w tym w zastosowaniach medycznych. Przedstawiono także przykład podejścia powalającego na wdrożenie technologii druku 3D w organizacji. Przedstawiono opis opracowanych zasobów szkoleniowych pozwalających w szybki sposób przeszkolić wszystkich uczestników procesu - osoby odpowiedzialne za realizację samego procesu wydruku 3D jak i potencjalnych odbiorców. Wdrożenie technologii druku 3D w organizacji, nie wiąże się jedynie z zakupem odpowiedniego sprzętu, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy, co pozwala uniknąć nieporozumień i urealnia oczekiwania potencjalnych odbiorców w zakresie rzeczywistych parametrów wydruków 3D.
7
EN
In recent years, hydroforming has clearly expanded its range of industrial applications due to the growing interest in products which combine high strength with low weight. A current limitation of this technology was its economically justified production volume since the costs of producing tools eliminates the possibility of using hydroforming technology in prototype and single part production. The paper presents a freshly patented solution that allows for single part hydroforming. The new technology combines traditional hydroforming machines with a new approach to tool production. The new rapid die is made quickly and cheaply. The use of materials known from the production of foundry moulds causes the die to deform during hydroforming, but it is a controlled deformation. Thanks to the use of numerical modelling, the deformation of the mould cavity is predicted and taken into account at the design stage. The article presents important issues that need to be considered in the design of this innovative process.
EN
The paper presents the properties of plastics under the trade names of PMMA and Midas, and of Formowax, Romocast 305 and Romocast 930 casting waxes. Their effect on the quality of foundry patterns used in the manufacture of ceramic moulds for precision casting is also discussed. From the selected materials for foundry patterns, samples were made for testing using the following methods: (i) 3D printing in the case of plastics, and (ii) conventional method based on tooling in the form of metal moulds (dies) in the case of casting waxes. The most important physico-mechanical properties of materials for foundry patterns were determined, i.e. linear shrinkage, softening temperature, relative elongation and coefficient of thermal linear expansion. Bending tests were carried out on samples of patterns printed and made in metal moulds, including determination of the surface roughness of patterns. After the process of melting out patterns from the cavities of ceramic moulds in an autoclave, the degree of their melting out was visually assessed (i.e. the residues from pattern removal were evaluated). The ash content after burning out of foundry patterns was also determined. The conducted tests allowed comparing the important parameters of materials used for foundry patterns and assessing the suitability of selected plastics as a material for foundry patterns used in the manufacture of high-quality precision castings.
EN
This article presents the preparation of composite casts made using the technology of precise casting by the method of melted models. The composite was reinforced with the ceramic sinter from Al2O3 particle shaped in a printed polystyrene female mould, which was fired together with precured ceramics. The resulting ceramic preform, after being saturated with paraffin and after the filling system is installed, was filled with liquid moulding sand and fired together with the mould. The reinforcement was saturated by means of the counter-pressure exerting action on the metal column, being a resultant of pressures inside and outside the chamber. The preliminary assessment showed no apparent defects in the shape of the cast. The casting was measured and the figures were compared with the dimensions of the matrix in which the reinforcing preform was made, the preform after firing and after saturation with paraffin. The results were presented in a table and dimensional deviations were determined. The composite casting was subjected to metallographic tests, which excluded any porous defects or damage to the reinforcement. It can therefore be said that, according to the predictions resulting from the previous calculations, the pressure values used allowed for complete filling of the reinforcement capillaries. The proposed method is therefore suitable for the preparation of precision composite castings with complex shapes.
10
Content available remote Inżynieria odwrotna i technologie rapid prototyping w utrzymaniu ruchu
PL
Współcześnie w utrzymaniu ruchu coraz częściej zachodzi możliwość skutecznego stosowania technologii szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) [1, 2, 10] do wytwarzania zamienników obiektów (w tym obiektów uszkodzonych i wybrakowanych), jak również do wytwarzania nowych elementów stanowiących doposażenie obiektów już istniejących (nakładki, osłony, łączniki, uchwyty, elementy mocujące itp.) lub też do wytwarzania specjalizowanych, nieprodukowanych seryjnie narzędzi.
EN
In the field of numerical research there are various approaches and methods for structures of porous materials modeling. The solution is the use of fractal models to develop the porous structure. In the case of modeling the geometry of natural (random) materials, there is a problem of compatibility of the FE model geometry and real one. This is a source of differences between the results of calculations and experimental ones. Application of 3D printing technology will allow to receive a real structure in a controlled manner, which exactly reflects the designed structure and is consistent with the geometry of the numerical model. An experimental research on the standard samples made of photopolymer resin using 3D printing technique was presented in the paper. The aim of the research was to determine the base material properties and, consequently, to select the constitutive model, which is necessary to carry out numerical analyses.
EN
The article presents the main trends in Rapid Prototyping and Smart Engineering. The potential of Central European regions was demonstrated and characterized on the mentioned basis of which e-learning trainings were developed. Based on the implemented international project "3DCentral – Catalyzing Smart Engineering and Rapid Prototyping", selected conclusions from the implementation of the training program are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości zastosowania technik RP na potrzeby weterynarii oraz poszczególne etapy przygotowania modelu fizycznego do planowania zabiegu chirurgicznego. Do badań posłużyły dane obrazowe TK (Tomografia Komputerowa) dwóch psów. Na podstawie ww. danych wykonano modele wirtualne 3D operowanych struktur kostnych. Modele fizyczne do planowania zabiegów zostały wytworzone z wykorzystaniem technologii druku 3D. Przeprowadzono analizę wpływu zastosowanego materiału oraz parametrów wydruku na dokładność odwzorowania cech geometrycznych na modelach fizycznych oraz analizę przydatności modeli wykonanych techniką RP do planowania zabiegów chirurgii weterynaryjnej. Planowanie interwencji chirurgicznej z użyciem modeli fizycznych RP umożliwiło chirurgom lepsze przygotowanie się do zabiegu oraz skróciło znacząco jego czas trwania. Modele fizyczne są dla lekarzy weterynarii efektywnym narzędziem: komunikacji, wymiany doświadczeń, szkoleń, przy planowaniu leczenia, szczególnie złożonych przypadków klinicznych.
EN
The article presents an analysis of the possibility of using RP techniques for veterinary purposes and particular stages of preparation of the physical model for planning the surgical procedure. The imaging data of CT (computed tomography) of two dogs was used for the study. Based on the above-mentioned data, 3D virtual models of the operated bone structures were made. Physical models for treatment planning were created using 3D printing technology. An analysis of the influence of the applied material and 3d printing parameters on the accuracy of geometrical features on physical models and an analysis of the usefulness of models made with the use of the RP technique for planning veterinary surgery procedures were carried out. The planning of surgical intervention with the use of RP physical models has allowed surgeons to better prepare for surgery and significantly shorten its duration. Physical models are an effective tool for veterinarians: communication, exchange of experiences, training, planning treatment, especially complex clinical cases.
PL
Układ napędowy jest jednym z głównych elementów mechanicznych w budowie każdego pojazdu. Służy do przenoszenia mocy i momentu obrotowego silnika na koła. W samochodach wyścigowych klasy Formuła Student, gdzie najczęściej stosowane są silniki motocyklowe, moc wychodząca z wałka zdawczego w pierwszej kolejności przenoszona jest za pomocą kół zębatych połączonych łańcuchem. Zamocowanie jednej z zębatek na dyferencjale pozwala w dalszej konstrukcji zastosować podobne rozwiązania, jak ma to miejsce we współczesnych samochodach. Obecnie w Polsce budowanych jest kilkanaście bolidów. Zawody odbywają się na całym świecie. W rywalizacji może uczestniczyć każda uczelnia wyższa. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu, który weźmie udział w wyścigach organizowanych na torach formuły 1. Bolid poddawany jest testom zarówno statycznym, jak i dynamicznym.
EN
The drive system is one of the main mechanical components in the construction of each vehicle. It is used to transfer power and torque of the engine to the wheels. In Formula Student class racing cars, where motorcycle engines are most often used, the output from the output shaft is first transferred using gear wheels connected by a chain. The fastening of one of the sprockets on the differential allows in the further construction to apply similar solutions as it is in modern cars. Currently, several cars are being built in Poland. The competition takes place around the world. Any university can participate in the competition. The students’ task is to design and build a vehicle that will participate in races organized on Formula 1 tracks. The car is subjected to both static and dynamic tests.
PL
W publikacji przedstawiono metodykę przeprowadzania pomiarów optycznych dostosowaną do zastosowań medycznych. Ze względu na specyficzne wymagania zaproponowane zostały rozwiązania ułatwiające i przyspieszające proces digitalizacji modeli o skomplikowanej budowie. Przygotowano i wykonano za pomocą metod szybkiego prototypowania dodatkowy uchwyt mocujący, poszerzający możliwości standardowego urządzenia pomiarowego. Przedstawiono również możliwości usprawnienia procesu pomiarowego oraz obróbki wyników numerycznych przez automatyzację wybranych zadań i zastosowanie zaawansowanych funkcji w programach inspekcyjnych.
EN
The publication presents methodology for performing optical measurements adapted to medical applications. Due to the specific requirements were proposed solutions to facilitate and accelerating the process of digitizing models with a complex structure. Using rapid prototyping methods, an additional mounting bracket has been prepared which extends the capabilities of a standard measuring device. It also presents the possibility of streamlining the process of measuring and processing of numerical results by automating some tasks and functions in the application of advanced inspection programs.
EN
The influence of operating conditions on physical and mechanical properties of tooth surface in the flexspline of a harmonic drive was investigated. 3D printed test models were made from poly(acrylonitrile--co-butadiene-co-styrene) (ABS) copolymer and from poly(lactic acid) (PLA) and subjected to the accelerated UV aging test and to bench tests. Measurements of hardness, Vicat softening point and atomic force microscopy (AFM) analysis were performed in order to determine the properties of the teeth surface in the gear wheels. Furthermore, the degree of degradation of the plastics was determined with IR spectroscopy. It was found, that the ambient conditions and exploitation of harmonic drives do not affect the value of softening point and hardness. On the other hand, the AFM analysis indicated that the sides of teeth were smoother as a result of their cooperation. The values of Ra parameter in the areas examined decreased from 110.0 to 54.6 nm and from 23.9 to 17.0 nm for the gear wheels made of ABS and PLA, respectively. Furthermore, the Derjaguin--Muller-Toporov modulus (DMT) of surfaces was also decreased from 10.0 to 3.0 GPa and from 4.5 to 2.2 GPa in the gear wheels made of ABS and PLA, respectively. The AFM imaging provide evidence for destructive effects of UV radiation and elevated humidity, confirmed by IR spectroscopy.
PL
Badano wpływ warunków eksploatacyjnych kół podatnych zębatej przekładni falowej na właściwości fizyczne oraz mechaniczne powierzchni zębów. Zzastosowaniem druku 3D z kopolimeru poli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)(ABS) oraz polilaktydu (PLA) wykonano modele badawcze, które poddano przyspieszonemu starzeniu promieniami UV, przeprowadzono też badania stanowiskowe. Właściwości zębów otrzymanych kół zębatych charakteryzowano na podstawie twardości i temperatury mięknienia Vicata, analizy powierzchni z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz stopnia degradacji tworzywa oznaczonego za pomocą spektroskopii IR. Stwierdzono, że warunki środowiskowe oraz eksploatacja zębatej przekładni falowej nie wpływają w istotnym stopniu na wartości temperatury Vicata i twardość powierzchni zębów. Analiza AFM wykazała, że w wyniku współpracy powierzchnia zębów się wygładziła. Średnia wartość chropowatości Ra kół zębatych wykonanych, odpowiednio, z ABS i PLA zmniejszyła się ze 110,0 do 54,6 nm oraz ze 23,9 do 17,0 nm. Ponadto, moduł Derjaguina-Mullera-Toporova (DMT) powierzchni elementów wykonanych z ABS oraz PLA również się zmniejszył, odpowiednio, z 10,0 do 3,0 GPa oraz z 4,5 do 2,2 GPa, co wskazuje na destrukcyjny wpływ promieniowania UV i podwyższonej wilgotności, potwierdzony metodą spektroskopii IR.
EN
The aim of the work was to create a technical and organizational design for a modular, didactic system for the production of single-stage gearing. The project presented a project of a production system equipped with miniaturized devices, which are commonly used in industry. Despite the reduced scale, the modules have full functionality and reflect the real world systems. Modular construction of the designed system allows for free modeling of production processes and creates great opportunities for future activities of system expansion and its use. Additionally, the system design assumes the possibility of carrying out scientific and research works in the scope of designing production systems with a high level of automation.
19
Content available remote Rapid prototyping and tooth contact analysis of eccentric cycloid gear mesh
EN
This paper presents a mathematical model and tooth contact analysis of eccentric cycloid gear mesh. Numerical simulations aimed at generating contact pattern for a sample gear pair were performed. Contact pattern was also determined for gear wheels made by additive fabrication from transparent light-activated resin.
PL
W pracy zaprezentowano możliwości stosowania nowoczesnych metod inżynierskich w planowaniu zabiegu operacyjnego całkowitej wymiany stawu kolanowego. Został omówiony proces wykonywania wirtualnych i fizycznych modeli stawu kolanowego przy użyciu metod inżynierii odwrotnej. Obiektem wejściowym do realizacji procesu były obrazy DICOM, które pochodziły z badania tomograficznego. Przedstawiono także potencjalne korzyści wynikające z użycia tych technik.
EN
The paper presents the possibility of using modern engineering methods in planning total knee replacement surgery. It was discussed the process of making virtual and physical knee models using methods of reverse engineering. The input object for the process were DICOM images that came from a computed tomography scan. The potential benefits of using these techniques were also presented.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.