Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ciecze chłodząco-smarujące
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Istotną rolę w procesie szlifowania CFG stopu Inconel odgrywają warunki chłodzenia (konstrukcja dyszy oraz warunki wypływu cieczy z dyszy). Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wynik procesu szlifowania jest ciśnienie chłodziwa i kąt pod jakim struga chłodziwa dostarczana jest do strefy szlifowana. Przeprowadzono badania doświadczalne szlifowania stopu Inconel 718 różnymi parametrami wypływu chłodziwa z dyszy i kątami ustawienia. Określono wpływ warunków chłodzenia na przebieg sił szlifowania i jakość szlifowanej powierzchni.
EN
An important role in the CFG grinding process of Inconel alloys perform cooling conditions (nozzle design and flow conditions of the coolant from the nozzle). An important aspect which affects the result of the grinding process are coolant pressure and an angle of coolant stream at which coolant id delivered into the grinding zone. Experimental studies od grinding of Inconel 718 alloy were conducted with different parameters of outflow of coolant from the nozzle and at different angles of coolant jet. The effect of cooling conditions on grinding forces and the quality of ground surface was defined.
PL
Ciecze obróbkowe użyte do badań zawierały dodatki uszlachetniające, wpływające na poprawę ich właściwości tribotechnologicznych. Badania przeprowadzono na testerze tribologicznym T-01 M przy obciążeniu 50 N. Topografię powierzchni po testach tribologicznych wykonano w obszarze zużycia kulek ze stali 100Cr6 po tarciu technicznie suchym oraz tarciu granicznym z zastosowaniem modelowej substancji smarowej. Układem odniesienia dla badanych układów była kulka z technologiczną warstwą wierzchnią TWW. Badane ciecze obróbkowe spowodowały powstanie przeciwzużyciowych warstw wierzchnich, które zabezpieczają przed bezpośrednim kontaktem powierzchni trących. Przyczyniły się one do zmniejszenia oporów tarcia oraz zapewniły jednocześnie ochronę antykorozyjną w czasie prowadzenia testu. Badane płyny charakteryzuje wysoki stopień biodegradowalności. Są one bezpieczne dla operatora, środowiska i części roboczych obrabiarki.
EN
This paper presents the results of tribological research biodegradable cutting fluids. The tribological research performed for samples made of 100Cr6 steel using a pin-on-disc machine. During tribological test used normal load of 50 N and distance of 100 m. Used cutting fluids – water solutions containing zinc aspartates. After tribological tests were performed analysis and evaluation of geometrical structures examined surfaces after technically dry friction and boundary friction with used model lubricants. The tested lubricant caused the formation of thin films avoiding direct contact of shearing surfaces. They helped to reduce frictional resistance and provide corrosion protection during assay. The test fluids are biodegradable and safe for the operator, the environment and part of the machine.
PL
W artykule przedstawiono problem niekorzystnego wpływu czynników biologicznych występujących w cieczach obróbczych na zdrowie pracowników. Stosowanie podczas obróbki mechanicznej cieczy o właściwościach chłodząco-smarujących ma na celu zmniejszenie zużycia narzędzi obróbczych, poprawę jakości wykończenia obrabianego materiału oraz ochronę przed korozją. Badania mikrobiologiczne wykazały obecność w próbkach cieczy obróbczych różnych drobnoustrojów: bakterii, grzybów i drożdży. W ostatnich kilkunastu latach podejmowane są, próby udowodnienia wpływu określonych czynników biologicznych obecnych w cieczach obróbczych na występowanie różnych chorób zawodowych u pracowników zatrudnionych przy obróbce mechanicznej. Są to głównie choroby układu oddechowego, a wśród nich najczęściej opisywane jest alergiczne zewnątrz pochodne zapalenie pęcherzyków płucnych U osób z potwierdzonym narażeniem na aerozole cieczy obróbczych choroba ta określana jest terminem "płuco operatorów maszyn".
EN
This paper discusses the adverse effects on workers' health of biological agents present m metalworking fluids. Those fluids are used in machining to reduce the wear of machining tools, improve the quality of the machining material and protect against corrosion. Microbiological examination of samples of metalworking fluids revealed the presence of various microorganisms: bacteria, fungi and yeasts. In the past few years, there have been attempts to prove the impact of the biological agents m metalworking fluids on the presence of various diseases m workers engaged in machining These are mainly respiratory diseases, with hypersensitivity pneumonitis the most commonly reported one The disease diagnosed in patients with confirmed exposure to metalworking fluid aerosols is known as the "machine operator's lung".
EN
The actual contact area of cooperating surfaces is dependent on the geometric sketch of surface profile and the loud accrued on it. Cooperating surfaces have very small actual contact areas, producing an effect in that the friction and wear are determined by high tension in contact zone and extreme concentration friction energy. Many tribology phenomena can happen due to the reciprocal coerced effects of the unevenness of being in the contact surface, before surface wear. During the conducted experiments, surface profile measurements were taken using Talysurf 4 and Taylor-Hobson type profile meters. It was done to determine the characteristic value of the geometric structure surface of material and tool parts being in contact. The goal of the mentioned measurements is to gain information for the analysis of topology surface influence on the final co-operation effect.
PL
Rzeczywista powierzchnia styku jest funkcją geometrycznego zarysu nierówności i przypadającego na nią obciążenia. Współpracujące powierzchnie mają bardzo małe pola rzeczywistego styku, co powoduje, że zużycie i tarcie są zdeterminowane przez wysokie naprężenia w strefie styku i skrajne koncentracje energii tarcia. Wiele zjawisk tribologicznych może zaistnieć wskutek wymuszonych wzajemnie oddziaływań nierówności, zanim nastąpi zużycie. Dla określenia wielkości, charakteryzujących strukturę geometryczną badanych powierzchni przeprowadzono pomiary na profilometrze typu Talysurf 4, Taylor-Hobson. Celem tych pomiarów było uzyskanie informacji do przeprowadzenia analizy wpływu topografii stykających się powierzchni na końcowy efekt ich współpracy.
5
Content available remote Selection of cutting fluids in machining processes
EN
Purpose: During machining operation, friction between workpiece-cutting tool and cutting tool-chip interfaces result high temperature on cutting tool. The effect of this generated heat affects shorter tool life, higher surface roughness and lowers the dimensional sensitiveness of work material. This result is more important when machining of difficult-to-cut materials, due to occurrence of higher heat. Design/methodology/approach: Different methods have been reported to protect cutting tool from the generated heat during machining operations. The selection of coated cutting tools are an expensive alternative and generally it is a suitable approach for machining some materials such as titanium alloys, heat resistance alloys etc. Another alternative is to apply cutting fluids in machining operation. They are used to provide lubrication and cooling effects between cutting tool and workpiece and cutting tool and chip during machining operation. Hence the influence of generated heat on cutting tool would be prevented. Findings: As a result, important benefits would be achieved such longer tool life, easy chip flow and higher machining quality in the machining processes. The selection of cutting fluids should be carefully carried out to obtain optimum result in machining processes. Various factors are affecting the selection of cutting fluid type in machining operation such as type of workpiece materials, cutting tool material and the method of machining processes. Research limitations/implications: In this study, the selection of cutting fluids for machining processes was examined. The effects of workpiece material, cutting tool and machining process type were determined in detail. Originality/value: In this study, the studies about cutting fluid application in machining processes have been evaluated. The selection criteria of cutting fluids have been examined. Suitable cutting fluids for various material machining processes have been determined according to cutting tool materials.
6
Content available remote Wstępne badania syntetycznych koncentratów cieczy chłodząco-smarujących
PL
W artykule omówiono wyniki badań właściwości nowo opracowanych, rozpuszczających się w wodzie koncentratów syntetycznych cieczy chłodząco-smarujących. Przedstawiono cel oraz założenia zamiennej eksploatacji wytworzonych na ich bazie cieczy roboczych, stosowanych w operacjach obróbki skrawaniem. Zastosowanie rozpuszczalnych w wodzie poliglikoli jako składników bazowych oraz specjalnie dobranych substancji modyfikujących zapewnia opracowanym koncentratom korzystne właściwości przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe, ekologiczne oraz biochemiczne. Opracowana technologia zamiennej eksploatacji ma na celu obniżenie skażenia mikrobiologicznego cieczy chłodząco-smarujących w układzie roboczym obrabiarki i obejmuje sposób ich wymiany oraz systematyczną kontrolę właściwości funkcjonalnych i pielęgnację za pomocą specjalnie skonstruowanego mobilnego urządzenia UPE-5.
EN
This paper presents the results of preliminary tests of worked out water soluble concentrates of synthetic cutting fluids. The aim and principles of maintenance of elaborated cutting fluids were stated.
PL
W pracy przedstawiono właściwości rozpuszczalnych w wodzie koncentratów do sporządzania syntetycznych cieczy chłodząco-smarujących na bazie poliglikoli oraz omówiono założenia kontrolowanej eksploatacji, wytworzonych z nich płynów technologicznych. Zastosowanie bazy syntetycznej i specjalnie dobranych dodatków zapewnia dobre właściwości smarne i ekologiczne tych płynów. Technologia kontrolowanej eksploatacji obejmuje metodykę wytworzenia roztworów roboczych oraz ich kontrolowane użytkowanie w obrabiarce i utylizację. Procesy te wspierane są systematyczną kontrolą podstawowych właściwości fizykochemicznych płynu roboczego.
EN
It has been investigated properties of water-soluble concentrates used to preparation of polyglycol-synthetic cutting fluids. Owing to application of synthetic base and suitable additives, these fluids show a good lubricity and ecological properties.
PL
Przedstawiono wyniki badania oddziaływań przeciwzużyciowych modelowej kompozycji smarowej, złożonej z n-heksadekanu oraz 3-alliloksy-1,2-propanodiolu. Właściwości tribologiczne badano w węźle tarcia typu kula-tarcza (stal-stal). Najlepsze właściwości przeciwzużyciowe wykazuje kompozycja, zawierająca 1% dodatku. Badany diol jest rozpuszczalny w wodzie i glikolach. Stwierdzono, iż wykazuje on działanie przeciwzużyciowe w wodnoglikolowych cieczach chłodząco-smarujących. Zaobserwowano ponadto efekt synergizmu przeciwzużyciowego pomędzy 3-alliloksy-1,2-propnodiolem a dodatkami aminowymi.
EN
The paper presnts findings regarding an antiwear action of lubricant consisting of n-hexadecane and 3-allyloxy-1,2-propanediol. It has been found that used diol shows a good AW properties in water-soluble cutting fluids.
9
Content available remote Właściwości smarne roztworów wodnych wybranych oligoglikoli
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania właściwości tribologicznych wybranych glikoli. W celu ich określenia oznaczano obciążenie zatarcia wodnych roztworów glikoli i porównano je z obciążeniem zatarcia komercyjnych, wodnych cieczy chłodząco-smarujących. W wyniku badań dokonano selekcji glikoli i wybrano te o najkorzystniejszych cechach w celu zastosowania ich jako składnika chłodziw ekologicznych o wysokich właściwościach tribologicznych.
EN
In this work it was investigated tribological properties (scuffing load) o the selected glycol's in comparison with commercial aqueous cutting flu ids. Glycol's with the best tribological properties were selected as compo nents of ecological cutting fluids.
10
Content available remote Badania właściwości tribologicznych wybranych cieczy chłodząco- smarujących
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań tribologicznych i eksploatacyjnych cieczy chłodząco-smarujących wytwarzanych w oparciu o oleje emulgujące oraz koncentrat syntetyczny. Testy tribologiczne przeprowadzono na aparacie czterokulowym. Za miarę własności przeciwzuzyciowych przyjęto graniczne obciążenie zatarcia. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych i praktycznych cieczy chłodząco- smarujących na bazie koncentratu syntetycznego stwirdzono, że charakteryzuja się one podwyzszonymi w stosunku do cieczy wytwarzanych z wykorzystaniem handlowych olei emulgujących, właściwościami tribologicznymi oraz zdolnoscią do podwyzszania trwałości narzędzi skrawających.
EN
In this paper the results of tribological and field tests of cutting fluids composedon the base of emulsifying iols and synthetic concentrate are presented . The tribological tests were performed on the four -ball testing machine. antiwear properties have been expressed by the limiting load of wear, limiting load of seizure and limiting pressure of seizure.The results of tribological and field tests show that the prepared cutting fluids have better tribological properties in comparison with such fluids composed using commercial emulsiyfing oils. This conclusion has been confirmed in practice-cutting fluids prepared using the synthetic concentrate extend cutting tools life.
11
Content available remote Investigations of machining fluids in the process of steel materials grinding
EN
The paper contains results of comparative tests of different cooling - lubricating fluids application in steel grinding process. The assessment has been made on the base of cutting forces components and surface roughness measurements both obtained for four kinds of machining fluids. It was stated that lowest cutting resistance and consequently power demand appeared when Emulgol MF and Miwarol S were used, thus proving good lubricating properties of those coolants. However the best roughness was obtained with application of Emulgol MF and Antisep Soluble Oil.
PL
Artykuł zawiera wyniki badań porównawczych różnych cieczy chłodząco - smarujących w procesie szlifowania stali. Oceny dokonano na podstawie pomiarów składowych sił skrawania i chropowatości powierzchni uzyskanej z zastosowaniem czterech rodzajów cieczy obróbkowych. Stwierdzono, że najmniejsze opory skrawania, a więc i zapotrzebowanie energii występują przy stosowaniu Emulgolu MF i Miwarolu S, co świadczy o dobrych własnościach smarnych tych chłodziw. Najlepszą chropowatość natomiast uzyskuje się przy Emulgolu MF i Antisep Soluble Oil.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.