Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 174

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ageing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
1
Content available remote Funkcjonalność szpitala i ergonomia pracy personelu w obliczu starzenia
PL
Ostatnie dekady wskazują na potrzebę istotnych zmian w organizacji i zarządzaniu szpitalami. Obowiązująca definicja szpitala, jaką jest budynek z odpowiednią infrastrukturą techniczną, kreujący przestrzeń niezbędną do realizacji procedur (Tomanek 2015) staje się niewystarczająca. Istnieje wyraźna relacja pomiędzy skutecznością leczenia i efektywnością pracy personelu, lecz przy obecnym niedoborze i starzejącej się populacji personelu medycznego, dotkniętego często przypadłością wypalenia zawodowego, jest ona teoretyczna. Starania o sprawne działanie służby zdrowia są warte szczególnej uwagi, gdyż stawką jest zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej, ochrona społeczeństwa przed konsekwencjami utraty zdrowia, obrona populacji przed zagrożeniem zdrowia oraz poprawa stanu zdrowia jednostki, rodziny i społeczności (WHO 2010).
EN
Recent decades show significant changes in the organization and management of hospitals. The definition of a hospital, which is “a building with appropriate technical infrastructure, which creates space adjusted to the implementation of medical procedures”, becomes deficient. There is a clear relationship between the effectiveness of treatment and the work efficiency of staff, but in the current situation of medical personnel shortage and an aging population of medical staff, that is often suffering from work burnout, it is theoretical. Efforts for efficient work of the health services are worth special attention, while it must ensure equal access to health care, protect society against the consequences of health loss, defend the population against health threats, and improve the health of the individual, family and community.
2
Content available remote Wpływ warunków starzeniowych na podatność tworzyw sztucznych na degradację
PL
Większość powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych wykazuje bardzo dobre właściwości termo- i elektroizolacyjne i są one powszechnie wykorzystywane w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. W długim okresie użytkowania tych urządzeń właściwości tworzyw nie powinny ulegać pogorszeniu. Badaniom poddano wybrane rodzaje powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych (PE 300, PPH i PVC) zarówno „nowych”, jak i poddanych procesowi starzenia. Stwierdzono, że starzenie przeprowadzone zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach normatywnych dla urządzeń elektrycznych nie pogarsza w znaczący sposób parametrów rozkładu tych tworzyw.
EN
Com. polyethylene, hard polypropylene and poly(vinyl chloride) 2–3 mm thick plates were thermally aged under std. conditions: SO2 + air, humidity 75% at 25°C, air, humidity 93% at 40°C or dry air at 70°C. The aged samples were studied by thermogravimetry. No substantial changes of characteristics decompn. temps. and rates were obsd. after ageing.
EN
Demographic research of the world population shows that societies are ageing. The ongoing changes in the population structure will require appropriate quantitative and qualitative adjustments in health services to meet the needs of society. Simulation methods turn out to be helpful in these kinds of analyses. In this paper, the authors present a case study on using discrete event simulation (DES) to support decision-making in the field of hospital bed management in the light of demographic changes. The case study was elaborated for one of the Polish district hospitals. A DES model was built to simulate admissions to two hospital wards: paediatric and geriatric. A series of experiments were carried out as based on real data extracted from the hospital database and forecasted demographic trends elaborated by the Central Statistical Office of Poland (CSO). The influence of demographic changes on hospital admissions in the chosen age-gender cohorts was explored, examining different variants of hospital bed availability. The results of the experiments show that demographic trends significantly influence healthcare admission and bed utilisation. The reduction in the number of admissions to the paediatric ward by about 6% results in a change in average bed utilisation from 57.90% to 54.06%. With about 12% more admissions to the geriatric ward, the change is from 68.88% to 75.59%.
EN
Super 304H, HR3C and Sanicro 25 grade austenitic matrix steels are used in the construction of pressure components of boilers with supercritical operating parameters. The article presents the results of microstructure examination in delivery condition and after ageing for up to 50,000 hours at 700°C. The microstructure examination was performed using scanning and transmission electron microscopy. The precipitates were identified using transmission electron microscopy. In particular, the study analysed the σ phase precipitation process and its dynamics depending on the ageing time. It has been shown that the intermetallic σ phase plays a significant role in the loss of durability of the tested steel. It is related to its significant increase due to the influence of high temperature, and its coagulation and coalescence dynamics strongly depend on the ageing/operating temperature level. The qualitative and quantitative identification of the intermetallic σ phase precipitation process described in the study is important in the analysis of the loss of durability of the tested steels under creep conditions.
PL
Stale o osnowie austenitycznej w gatunkach Super 304H, HR3C i Sanicro 25 stosowane są w budowie elementów ciśnieniowych kotłów o nadkrytycznych parametrach pracy. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury w stanie dostawy oraz po starzeniu do 50 000 godzin w temperaturze 700°C. Badania mikrostruktury wykonano wykorzystując skaningową i transmisyjną mikroskopię elektronową. Identyfikację występujących wydzieleń przeprowadzono przy użyciu transmisyjnej mikroskopii elektronowej. W pracy w szczególności analizowano proces wydzieleniowy fazy σ i jego dynamikę w zależności od czasu starzenia. Pokazano, że międzymetaliczna faza σ odgrywa istotny wpływ na utratę trwałości badanej stali. Związane jest to z jej znacznym wzrostem wskutek oddziaływania wysokiej temperatury, a jej dynamika koagulacji i koalescencji zależy silnie od poziomu temperatury starzenia/eksploatacji. Identyfikacja jakościowa i ilościowa opisanego w pracy procesu wydzieleniowego międzymetalicznej fazy σ ma istotne znaczenie w analizie utraty trwałości badanych stali w warunkach pełzania.
EN
The aim of the research was to analyse the processes of degradation observed in a similar welded joint of T91 steel. The analysis was performed for welded joints after long-term annealing for up to 8000 hours at the temperature of 600 °C. Microstructural analysis and hardness testing were performed. The purpose of the tests was to evaluate the effect of annealing time at the temperature of ageing on formation and properties of the decarburized zone in the inter-bead area of the welded joint. The study presents the results of physical examinations of the joint welded using two different filler materials (similar welded joint) after long-term effect of high temperature.
PL
Celem badań była analiza procesów degradacji obserwowanych w złączu spawanym ze stali T91. Analizę wykonano dla połączeń spawanych po długotrwałym wyżarzaniu do 8000 godzin w temperaturze 600°C. Przeprowadzono analizę mikrostrukturalną i badania twardości. Celem badań była ocena wpływu czasu wyżarzania w temperaturze starzenia na powstawanie i właściwości strefy odwęglonej w obszarze międzyściegowym złącza spawanego.
PL
Perspektywiczna znajomość procesu starzenia budynku mieszkalnego jest potrzebna do zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego przez cały okres użytkowania. W artykule zaproponowana jest metoda diagnozy procesu starzenia budynku – metoda PRRD (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution). W metodzie tej zmiany właściwości użytkowych budynków w funkcji czasu są sposobem przewidywania uszkodzeń. Prognoza degradacji budynku powinna być pomocna w procesach reagowania na uszkodzenia starzeniowe obiektów, a stosowanie przez zarządców krzywych zagrożenia może być przydatne jako wspomaganie planowania przedsięwzięć remontowych.
EN
Prospective knowledge of the aging process of a residential building is necessary to ensure its appropriate technical condition throughout the entire exploitation period. The article proposes a method of diagnosis of residential building aging process – using the PRRD method (Prediction of Reliability according to Rayleigh Distribution). In this method, changes in performance characteristics of buildings in the time function constitute a way of predicting defects. Forecast of degradation of the building should be helpful in the processes of reacting to aging defects of the facilities, whereas the use of threat curves by managers can be useful as a support in planning renovation undertakings.
EN
The study was carried out to determine the effect of long-term ageing (1,000 and 10,000 hours) at 700°C and 750°C on the microstructure of the HR6W alloy. The study indicates that the long-term effect of high temperature causes significant changes in the microstructure of the examined alloy: • After ageing for 1,000 hours at 700°C, in addition to primary MX and M23C6 precipitations, an increase in the size and number of precipitates was observed both inside and along austenite grain boundaries, and the occurrence of the Laves phase was also observed. • After 10,000 hours at 700°C, a significant increase in M23C6 precipitates was observed, especially inside and along grain boundaries. An increase in the Laves phase in the microstructure was also observed. The effect of the increase in the ageing temperature to 750°C: • It significantly accelerated the precipitation process after just 1,000 hours. • In addition to a network of M23C6 precipitates along austenite grain boundaries, their coagulation and an increase in the size of the Laves phase precipitates inside the austenite grains was observed. • The extension of the ageing time to 10,000 hours at 750°C contributed to a significant increase in the size of Laves phase precipitates inside austenite grains.
PL
W pracy przeprowadzono badania, które miały na celu okre- ślenie wpływu długotrwałego starzenia (1000 oraz 10 000 godzin) w temperaturze 700°C oraz 750°C na mikrostrukturę stopu HR6W. Praca wskazuje, że długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury powoduje znaczne zmiany w mikrostrukturze badanego stopu: • Po czasie starzenia 1000 godzin w temperaturze 700°C oprócz wydzieleń pierwotnych MX i M23C6 zaobserwowano wzrost wielkości i ilości wydzieleń zarówno wewnątrz jak i po granicach ziarn austenitu oraz występowanie fazy Lavesa. • Natomiast po 10 000 godzin w temperaturze 700°C obserwowano znaczny wzrost wydzieleń M23C6, szczególnie wewnątrz i po granicach ziarn. Zaobserwowano także zwiększony udział fazy Lavesa w mikrostrukturze. Wpływ podwyższenia temperatury starzenia do wartości 750°C: • Spowodowało znaczne przyspieszenie procesu wydzieleniowego już po czasie 1000 godzin. • Oprócz siatki wydzieleń typu M23C6 po granicach ziarn austenitu zaobserwowano ich koagulację oraz wzrost wielkości wydzieleń fazy Lavesa wewnątrz ziarn austenitu. • Wydłużenie czasu starzenia do 10 000 godzin w temperaturze 750°C przyczyniło się natomiast do znacznego wzrostu wielkości wydzieleń fazy Lavesa wewnątrz ziarn austenitu.
EN
Demographic changes linked to an ageing population make it necessary to look for ways to prevent their effects in the blood service. One forward-looking tool is logistics, offering a range of solutions, both strategic and operational in nature. The article examines the usefulness of logistics in the Polish blood services.
PL
Zachodzące zmiany demograficzne związane ze starzeniem się społeczeństwa powodują konieczność poszukiwania sposobów zapobiegania ich skutkom w służbie krwi. Jednym z perspektywicznych narzędzi jest logistyka, oferująca szereg rozwiązań, mających charakter zarówno strategiczny jak i operacyjny. W artykule rozpatrywana jest użyteczność logistyki w polskiej służbie krwi.
EN
The development of 3D printing technology and the possibility of obtaining objects from polymeric materials with a diversified structure and mechanical properties necessitates conducting comprehensive research into printed structures and determining their basic mechanical parameters. Synthetic polymeric materials during their lifetime are sensitive to atmospheric factors and are subject to aging. The paper presents investigation results of the mechanical properties of printed structures with different density levels. The influence of UV radiation and elevated temperature on the mechanical parameters of specimens printed from different filaments was determined, estimating the usefulness of printed porous structures for possible applications in the textile industry.
PL
Rozwój technologii druku 3D i możliwość uzyskania obiektów z tworzyw sztucznych o zróżnicowanej strukturze i właściwościach mechanicznych wymusza konieczność prowadzenia wszechstronnych badań struktur drukowanych i określenia ich podstawowych parametrów mechanicznych. Tworzywa sztuczne w okresie eksploatacji są wrażliwe na czynniki atmosferyczne i podlegają zjawisku starzenia. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych struktur drukowanych o różnym stopniu zagęszczenia oraz określono wpływ promieniowania UV i podwyższonej temperatury na parametry mechaniczne próbek wydrukowanych z różnych filamentów szacując przydatność drukowanych struktur porowatych do ewentualnych zastosowań w przemyśle włókienniczym.
EN
This publication describes the aim and essence of testing transient states of direct current electric power systems in relation to normative characteristics of a transient state. The above diagnostic tests of the given direct current nodes of the aircraft enable to quickly and efficiently determine the capability of its electric power systems to the selfregulation of direct current voltage. Many years of research of aircraft conducted in the Air Force Institute of Technology (ITWL) confirm that the ageing of power network elements impacts the deterioration of the parameters of voltage of transient state. On the basis of the results of on-ground tests of the Su-22 aircraft engine, the obtained model parameters of transient states were presented in subsequent years of its operation, which confirms the abovementioned statement. There were also presented the selected results of tests performed during the follow-up overhaul of Su-22 aircraft with exceeded permissible normative thresholds of the change of voltage amplitude values by the step increase of load (decaying impulses). The determined reasons for detected malfunctions were the incorrect operation of the aircraft electrical system, the inefficiency of voltage regulators RN-180M and the defectiveness of direct current generators GS-12T 3s. In the case of GS-12T 3s, the malfunction was due to the incorrect adjustment of the brushes’ angle in relation to the magnetically neutral zone of the commutating generator of a direct current, the above-mentioned generators were adjusted. Verification on the measurement stand and in real conditions (during engine test of Su-22) of transient state parameters of a direct current generators GS-12T 3s after the regulation, confirmed the airworthiness of the examined generators. It proves the efficiency and usefulness of the applied method in the operation process of aircraft. The described issues are essential in view of guaranteeing the airworthiness in aircraft operation and ensuring flight safety.
PL
W publikacji przedstawiono cel oraz istotę badania stanów przejściowych systemów elektroenergetycznych prądu stałego w odniesieniu do normatywnych charakterystyk stanu nieustalonego. Powyższe badania diagnostyczne poszczególnych węzłów prądu stałego statku powietrznego pozwalają na szybkie i skuteczne określenie zdolności ich układów zasilania elektrycznego do samoregulacji napięcia prądu stałego. Wieloletnie badania statków powietrznych wykonywane w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) potwierdzają, że starzenie elementów sieci elektroenergetycznej wpływa na pogorszenie parametrów napięcia stanu nieustalonego. Na przykładzie wyników z prób naziemnych silnika wybranego samolotu Su-22 przedstawiono uzyskane przykładowe parametry stanów przejściowych w kolejnych latach jego eksploatacji, które potwierdzają powyższe stwierdzenie. Przedstawiono również wybrane wyniki badań realizowanych w czasie remontu weryfikacyjnego samolotów Su-22z przekroczonymi dopuszczalnymi progami normatywnymi zmian wartości amplitudy napięcia przy skokowym zwiększeniu obciążenia(impulsów zanikowych). Stwierdzonymi przyczynami wykrytych niesprawności były: niesprawna instalacja elektryczna samolotu, źle działające regulatory napięcia RN-180M oraz wadliwe działanie prądnic prądu stałego GS-12T 3s. W przypadku prądnic GS-12T 3s niesprawność wynikała z nieprawidłowego ustawienia w prądnicy kąta położenia szczotek względem strefy magnetycznie obojętnej. W oparciu o opracowaną w ITWL nową metodę pomiaru i korygowania kąta położenia szczotek względem strefy magnetycznie obojętnej komutatorowej prądnicy prądu stałego wykonano regulację powyższych prądnic. Weryfikacja na stanowisku pomiarowym i w warunkach rzeczywistych (w czasie próby silnika na samolocie Su-22) parametrów stanów przejściowych prądnic prądu stałego GS-12T 3s po regulacji potwierdziła zdatność do lotu badanych prądnic. Świadczy to o skuteczności i przydatności zastosowanej metody w procesie eksploatacji statków powietrznych. Przedstawiona problematyka jest istotna z punktu widzenia zapewnienia zdatności do lotu w procesie eksploatacji statków powietrznych i zapewnienia bezpieczeństwa lotów.
EN
The aim of the study was to investigate the influence of sound on standing postural control in the elderly with and without knee osteoarthritis (knee-OA). Methods: Twenty-six elderly with knee-OA and 26 elderly without knee-OA who matched the age and height participated in this study. The standing postural stability was assessed by the 3D motion analysis system. Four testing conditions of the combination of sound (no sound and white noise sound) and surface (firm and soft surfaces) were tested three times with eyes closed for 30 sec. Postural stability variables included the standard deviation and velocity of the centre of pressure, the total body centre of mass, and centre of the head along the antero-posterior (AP) and medio-lateral (ML) directions. Results: Statistical significant reductions of all variables along ML direction were found in the elderly without a knee-OA in the presence of sound during standing on a firm surface. No significant effect of sound was found in the elderly with the knee-OA during standing on a firm surface. In the standing on a soft surface, both groups demonstrated no significant effect of sound on all postural stability variables. Conclusions: Application of sound improved the standing postural stability in the frontal plane for the elderly without knee-OA. However, the effect of sound was limited in standing on a soft surface for both elderly with and without knee-OA.
12
Content available remote Elastyczne materiały stosowane w technice ekranowania pola elektromagnetycznego
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki badań efektywności ekranowania pola elektromagnetycznego (SE) dla metalizowanych, elastycznych kompozytów wykorzystujących włókninę polipropylenową (PP). Metaliczne warstwy (Cu-Zn, Ti, NiO) nakładano metodą impulsowego rozpylania magnetronowego. Najwyższe wartości SE (≥ 55 dB) uzyskano dla kompozytów PP/Cu-Zn. Dla naprzemiennie nakładanych metalicznych warstw Cu-Zn i Ti nie stwierdzono wpływu starzenia środowiskowego na wartość SE.
EN
The article presents the results of research on the effectiveness of electromagnetic field (SE) screening for metalized, flexible composites using polypropylene nonwoven (PP). Metallic layers (Cu-Zn, Ti, Ni) were applied by pulsed magnetron sputtering. The highest SE values (≥ 55 dB) were obtained for PP / Cu-Zn composites. For the alternately applied Cu-Zn and Ti metallic layers, no effect of environmental aging on the SE value was found.
EN
The paper includes a probabilistic method for evaluating the durability of components and device assemblies which operate under the impact of destructive processes. As a result of these processes, wear that causes deterioration of their cooperation conditions occurs. It is assumed that a component operates reliably when the wear does not exceed the acceptable (limit) values. In mathematical terms, this method is based on a differential equation, after the transformation of which, it is possible to obtain the Fokker-Planck type partial differential equation. The specific solution of this equation allows for obtaining the density function of the probability wear in the normal distribution form. The paper presents two methods for determining the durability. The first one involves the application of the wear density function, and the second one consists in determining the probability density function of the time of reaching the acceptable state, and its use in order to determine the component or assembly durability. The paper presents a numerical example on the aircraft technology operation process.
PL
Praca zawiera probabilistyczną metodę oceny trwałości elementów lub zespołów urządzeń pracujących w warunkach oddziaływania procesów destrukcyjnych. W wyniku działania tychże procesów następuje zużywanie powodujące pogorszenie warunków ich współpracy. Przyjmuje się, że element pracuje niezawodnie, gdy zużycie nie przekracza wartości dopuszczalnych (granicznych). Metoda od strony matematycznej bazuje na równaniu różnicowym z którego po przekształceniu otrzymuje się równanie różniczkowe cząstkowe typu Fokkera-Plancka. Z rozwiązania szczególnego tego równania otrzymuje się funkcję gęstości prawdopodobieństwa zużywania w postaci rozkładu normalnego. W pracy przedstawione są dwa sposoby wyznaczania trwałości. Pierwszy polega na wykorzystaniu funkcji gęstości zużywania a drugi na wyznaczeniu funkcji gęstości prawdopodobieństwa czasu osiągania stanu dopuszczalnego i zastosowanie jej do wyznaczenia trwałości elementu lub zespołu. W pracy przedstawiono przykład liczbowy dotyczący procesu eksploatacji techniki lotniczej.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty związane ze starzeniem i korozją elementów niemetalowych wchodzących konstrukcyjnie w sprzęt wojskowy, a także części zamiennych i technicznych środków materiałowych przechowywanych w zasobach magazynowych sił zbrojnych. Przedstawiono podstawowe aspekty praktyczne i potencjalne działania zapobiegawcze realizowane przez użytkownika. Uzupełnieniem artykułu są zdjęcia i rysunki związane z tematem.
EN
This article presents the chosen aspects related to the ageing and corrosion of non-mental elements being a part of the construction of army equipment, as well as the spare parts and technical material means stored in the armed forces warehouse resources. The basic practical aspects and potential preventative measures handled by the user have been presented. The article is supplemented by photographs and figures related to the topic.
EN
The aim of this study was to compare gait stability and variability between walking conditions and age groups. Methods: Twenty-six healthy younger and older females participated. Trunk acceleration in the vertical (V), medial-lateral (ML) and anteriorposterior (AP) directions during 5 minutes walking overground and 3 minutes walking on the treadmill at self-selected speed were recorded. Root mean square and standard deviations of acceleration, stride time and its variability, Lyapunov exponents (LE), multiscale entropy (MSE) and harmonic ratios (HR) were computed. Results: Both age groups showed significantly higher stride time variability and short-term LE in all directions during overground walking. For the older group, overground walking showed higher V and AP standard deviation. Significantly lower values for overground walking were observed for long-term LE (V and ML for the younger group, ML for the older group), HR (ML for the older group) and MSE (V for the older group). Significant age-related differences were found for V long-term LE for overground walking. Conclusions: The present findings suggest that both linear and advanced computational techniques for gait stability and variability assessment in older adults are sensitive to walking conditions.
EN
The paper presents the effect of precipitation hardening on the mechanical and tribological properties of magnesium alloy WE54. Mechanical tests have shown that the hardness and Young’s modulus of the alloy increased as the ageing time became longer. Improvement of the mechanical properties had a direct influence on the tribological properties. Tribological tests were performed on a ball-on-disk tribometer, applying variable loads of 2, 5, and 10 N. In the tests, a more than fourfold decrease in the specific wear rate, a threefold reduction in the linear wear, and a ca. 20% reduction of the friction coefficient were observed. The best results were obtained for ageing time of 24 h. The extension of the heat treatment time to 48h caused overageing of the alloy, which resulted in the deterioration of its mechanical and tribological properties.
PL
W artykule przedstawiono wpływ utwardzania wydzieleniowego na właściwości mechaniczne i tribologiczne stopu magnezu WE54. Badania mechaniczne wykazały, że wraz ze wzrostem czasu starzenia rosła twardość i moduł Younga stopu. Poprawa właściwości mechanicznych miała bezpośredni wpływ na właściwości tribologiczne. Badania tribologiczne przeprowadzono na stanowisku ball-on-disk, zastosowano zmienne obciążenie (2, 5 i 10 N). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono ponad 4-krotne obniżenie specific wear rate, 3-krotne ograniczenie zużycia liniowego i ok. 20% spadek współczynnika tarcia. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla czasu starzenia 24 h. Wydłużenie czasu obróbki cieplnej do 48 h powodowało przestarzenie stopu, co skutkowało pogorszeniem właściwości mechanicznych i tribologicznych.
17
EN
Age management is a broad concept, presented in various contexts and related to many issues such as: population ageing, medicine, active ageing, diversity management or anti-discrimination. As a result, the significance of demographic processes is increasingly recognised by numerous researchers in various scientific disciplines. In the context of management studies, we can see a growing popularity of the concept of age management as one of the instruments to mitigate the effects of ageing and shrinking of potential workforce. The aim of this publication was to present research and development activity in the area of age management based on the use of bibliometrics to conduct quantitative analyses of scientific publications on the issues addressed in the research. The authors concentrated on publications indexed in the Scopus database. The studies revealed multifaceted character of this issue.
PL
Zarządzanie wiekiem to szeroka koncepcja, przedstawiona w różnych kontekstach i związana z wieloma kwestiami, takimi jak: starzenie się społeczeństwa, medycyna, aktywne starzenie się, zarządzanie różnorodnością czy przeciwdziałanie dyskryminacji. W rezultacie znaczenie procesów demograficznych jest coraz częściej uznawane przez licznych badaczy z różnych dyscyplin naukowych jako niezwykle istotne. W kontekście studiów nad zarządzaniem widzimy rosnącą popularność koncepcji zarządzania wiekiem, jako jednego z instrumentów łagodzenia skutków starzenia się i kurczenia się potencjalnej siły roboczej. Celem niniejszej publikacji było przedstawienie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie zarządzania wiekiem opartej na wykorzystaniu bibliometrii do przeprowadzania analiz ilościowych publikacji naukowych dotyczących zagadnień poruszanych w badaniach. Autorzy skoncentrowali się na publikacjach indeksowanych w bazie Scopus. Badania ujawniły wieloaspektowy charakter tej kwestii.
18
Content available Nurses in Poland — immediate action needed
EN
The aim of the study is to analyse changes in the size of the population of nurses in Poland in the years 2004–2014, considering changes in their employment and the phenomenon of ageing. The analysis is based on the data published by the Central Register of Nurses and Midwives of the Central Statistical Office (GUS) and the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Nurses are the largest professional group in the healthcare sector. In 2014, only above 70% of licensed nurses were professionally active. The percentage of employed nurses compared to the number of licensed nurses varied between the lowest ratio of 65.1% in 2005 and the highest ratio of 71.7% in 2012. The latest ratio of 2014 was 70.9%, which was slightly lower compared to the highest ratio in 2012. The average age of a Polish nurse in 2008 was 44.19 years, increasing by about six years to 50.1 within the analysed period. The population of nurses aged above 65 years is almost 4.5 times bigger compared to the youngest age group, which is 21–25 years. Thus, 2/3 of the population of nurses are 41–60 years of age and nearly 85% are over 40. For two years (2000 and 2014), the number of practising nurses per 1000 inhabitants places Poland in the fifth bottom position among the European countries, which shows a significant reduction in patient access to nursing services. In Poland, the profession of nurses has no replacement generation. The article presents the shortage of professionally active nurses in Poland. The existing register of nurses does not contain complete information necessary to evaluate the current situation in Poland. There is a strong need to improve the tracking system of the register of nurses to accurately monitor the number of nurses in Poland The shortage of professionally active nurses and their ageing necessitates immediate action to reduce the shortage by increasing the appeal of the profession among young people and by encouraging nurses to return to the profession. It is also necessary to take action to delay the retirement of those nurses who want to work longer and to use their potential. This is also particularly important because of the gap in experience, which is going to become apparent the nearest future.
EN
The effect of the initial temperature on the mechanical properties of spherical single base gun propellant was investigated by means of a compression test, which consisted of compression of a propellant bed conditioned at various initial temperatures. Following this mechanical treatment, the pressed grains (after thermal conditioning at ambient temperature) were tested in a closed vessel. The results from the combination of compression and closed vessel tests supported the assumption that there are two phenomena occurring inside the cartridge at low temperatures which compensate each other; the first is a decrease in the burning rate as the initial temperature is decreased, and the second is grain fracturing occurring on ignition. Additionally, a specific parameter, the specific surface area, turns out to be an appropriate parameter for quantifying the mechanical damage to the propellant grain resulting from the compression test. Tests on the aged propellant have also been conducted.
EN
Results of investigation the impact of an admixture of the Jet A‑1 aviation turbine fuel on the density, kinematic viscosity, acid number, and oxidation stability of rapeseed methyl esters (RME) have been presented. A growth in the Jet A‑1 content of the biodiesel blend has been found to cause a reduction in the density, acid number, and kinematic viscosity of the blend and to raise its oxidation stability. These relations have been presented in the form of regression equations as functions of the Jet A‑1 content in the blend, for this content varying from 0 % to 50 % by volume. Moreover, the impact of the access of air, sunlight, heat, and water on the characteristics of pure fuels and their blends was examined and the test results have been shown. It has been found that the adding of an admixture of the Jet A‑1 aviation fuel reduces the intensity of RME ageing and that it may be one of the methods to improve the functional RME characteristics, including the oxidation stability of this fuel.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu domieszki paliwa lotniczego Jet A-1 na gęstość, lepkość kinematyczną, liczbę kwasową i odporność na utlenianie estrów metylowych oleju rzepakowego (RME). Stwierdzono, że wraz ze wzrostem zawartości Jet A-1 w mieszaninie następuje zmniejszenie jej gęstości, liczby kwasowej, lepkości kinematycznej oraz wzrost jej odporności na utlenianie. Zależności te opisano równaniami regresji w funkcji zawartości paliwa Jet A-1 do 50% obj. w mieszaninie z biodieslem. Ponadto podano wyniki badań wpływu dostępu powietrza, światła słonecznego, ciepła i wody na charakterystyki czystych paliw i ich mieszanin. Stwierdzono, że domieszka paliwa lotniczego Jet A-1 zmniejsza intensywność starzenia RME, a dodatek tego paliwa może być jedną z metod poprawienia charakterystyk funkcjonalnych RME, w tym jego odporności na utlenianie.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.