Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics operations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
It is still striving to improve business processes related to management of the logistics operations. The article proposes to support the management of the inbound and outband transportation activities using a dedicated software application released as a component of a generic Smart Factory paradigm using the Cloud Computing and workflows concepts. The proposed systematic design methodology is proved by a case study developed and deployed on a contract basis embedding agile management rules to mitigate risk and uncertainty that are inevitable for this innovative project.
PL
Obserwuje się ciągłe starania mające na celu poprawę zarządzania procesami biznesowymi związanymi z operacjami logistycznymi. W artykule zaproponowano, aby działania dotyczące zarządzania transportem dostaw i wysyłek wspierać poprzez zastosowanie dedykowanych aplikacji softwarowych, jako spójnych komponentów ogólnego paradygmatu Inteligentnej Fabryki bazującej na koncepcji przetwarzania w chmurze i przepływów pracy. Poprawność proponowanej metodyki systematycznego projektowania wykazano na przykładzie wdrożenia zrealizowanego na bazie kontraktu, a zawarte w nim reguły obejmowały również zarządzanie zwinne, aby zminimalizować nieuchronne dla tego innowacyjnego projektu ryzyka i niepewność.
PL
Operacje zaopatrzeniowe są bardzo istotne dla morskiego przemysłu naftowego, wymagającego dużej ilości materiałów i zapasów niezbędnych do prowadzenia działalności. Artykuł zawiera krótką charakterystykę środowiska morskiego, włączając w to Arktykę, z jej bogatymi pokładami ropy i gazu. Podane są podstawowe informacje dotyczące typów instalacji najczęściej stosowanych w morskim przemyśle naftowym. Omówione są dwa typy statków służących do zapatrywania instalacji naftowych. Statki wielozadaniowe są zdolne do wykonywania wielu prac na polu naftowych, ale ich eksploatacja jest droga. Jednostki zaopatrzeniowe morskich platform stanowią są bardziej ekonomiczną opcją dla morskich operacji logistycznych. Obniżenie kosztów eksploatacyjnych tych statków może być dokonane drogą zastosowania skroplonego gazu ziemnego jako paliwa.
EN
Supply operations are crucial for offshore petroleum industry which requires large amount of materials and stores to sustain its operations. This paper provides brief characteristic of marine environment including Arctic area with rich oil and resources Basic information is given for most common types of offshore installations with emphasis on ice-resistant Arctic rigs. Two types of vessels performing offshore supply duties are discussed. Anchor handling, tug and supply vessels are carrying out multiple tusks in petroleum fields but they are expensive to run. Platform supply vessels are more cost wise option in offshore logistics .Running costs reduction for such vessels can be achieved by replacement of light gas oil with liquefied natural gas as a fuel.
EN
The subject of the article is globalization and its impact on the conditions of logistics functioning and development in the international scale. The presented theoretical background reflects the very essence of international logistics, its function and the roles of networks and channels created within its structures.
4
Content available remote Integrated logistics management system for operation of machinery and equipment
EN
Background: the main issue in the operations of machinery and equipment, which is the subject of theoretical and empirical research is to provide high reliability and durability with qualitative post-trade services of machinery and equipment. quality of service can be achieved through planned maintenance activities supported by computer technology. the article presents the concept of an integrated system of logistics management operation of machinery and equipment, especially special one for stationary transport equipment. at the outset, it emphasized the importance and essence of technological transport and storage systems storage in modern manufacturing enterprise. then the objective and the method of research have been set. an essential part of deliberations in the article is the concept of integrated logistics management system operation for stationary transport equipment. authors of this article have presented the results the implementation and operation of the system. the results are presented in a descriptive and graphic form. methods: the purpose of this article is to present the concept of implementing an integrated logistics management system for operation of stationary transport equipment. it goes through combination of planning, event logging service, warehouse management in the field of spare parts, account and records of the cost of service activities. the paper presents an analysis and evaluation method of brainstorming a new approach to logistics management operation stationary transport equipment. authors takes into account the specific conditions of use of transport equipment and conduct the service, which have a significant impact on the time and place of cost and service as well. it should be noted that the developed system has been implemented. it was also carried out an assessment of its functionality and efficiency as the new it tool for logistics management operation. results and conclusions: the paper presents a new concept of integrated logistics management of operation for the stationary transport equipment system. specific conditions relating to the operation of these devices have been identified. this is essential prerequisites for the development of the concept of the computer solution. the article presents the concepts of the inclusive servicing of warehouse management and cost accounting records and maintenance. comprehensive integration of these aspects creates a new opportunities in logistics in the field of the operation for stationary transport equipment. this way of design, implementation and recording of maintenance work supported by the integrated management system is a modern tool for conducting maintenance. it's should be mentioned that this conception remains in competition with traditional servicing operators servicing.
PL
Wstęp: Podstawowym zagadnieniem w eksploatacji maszyn i urządzeń, które stanowi przedmiot rozważań teoretycznych jak i badań empirycznych jest zapewnienie ich wysokiej niezawodności i trwałości poprzez jakościową obsługę potransakcyjną. Jakość serwisu można osiągnąć poprzez planowe działania obsługowe wsparte technika komputerową. W artykule zaprezentowana została koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji maszyn i urządzeń, szczególnie stacjonarnych urządzeń transportowych. Na wstępie zaprezentowano znaczenie i istotę systemów transportu technologicznego i magazynowego współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, następnie określono cel i metodę badań. Zasadniczą część opracowania stanowi opis koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Zaprezentowano efekty wdrożenia i funkcjonowania systemu. Wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej. Metody: Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych, poprzez połączenie procesów planowania, rejestrowania zdarzeń serwisowych, gospodarki magazynowej w zakresie części zamiennych, rachunku i ewidencji kosztów działań serwisowych. W artykule przedstawiono analizę i ocenę metodą burzy mózgów nowego podejścia do zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych, uwzględniając specyficzne warunki ich eksploatacji i prowadzenia prac serwisowych, które mają istotny wpływ na czas i miejsce powstawania kosztów prac serwisowych. Opracowany system wdrożono w praktyce gospodarczej. Dokonano też oceny jego funkcjonalności oraz efektywności, jako nowego informatycznego narzędzia wspierającego proces zarządzania logistyką eksploatacji. Wyniki i wnioski: Opracowanie prezentuje nowa koncepcję zintegrowanego systemu zarządzania logistyką eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Zidentyfikowane zostały specyficzne uwarunkowania dotyczące eksploatacji tych urządzeń, które stanowiły istotne przesłanki do opracowania koncepcji programu informatycznego. W opracowaniu zaprezentowano koncepcję programu integrującego prace serwisowe z gospodarką magazynową i ewidencją oraz rachunkiem kosztów prac serwisowych. Kompleksowa integracja tych obszarów stwarza nowe możliwości w logistyce eksploatacji stacjonarnych urządzeń transportowych. Tak zaplanowane i realizowane oraz ewidencjonowane prace obsługowe, wsparte zintegrowanym systemem zarządzania należy traktować jako nowoczesne narzędzie prowadzenia prac serwisowych, które stanowi konkurencję dla tradycyjnych operatorów prac serwisowych.
PL
Artykuł podejmuje problematykę związaną z logistyką w zakresie zarządzania kryzysowego wybranej jednostki administracji samorządowej w obliczu sytuacji kryzysowej. Przedstawiono działania logistyczne podjęte przez gminny zespół zarządzania kryzysowego podczas zaistniałego zdarzenia związanego z huraganem na badanym obszarze. Poddano analizie zakres czynności koordynatora zabezpieczenia logistycznego, który odgrywa bardzo istotną rolę w zapewnieniu niezbędnych działań ratowniczych, zaopatrzeniowych oraz informacyjnych.
EN
The article presents the issues of the logistics in the crisis management on the example the self- government administration during the crisis situation. ln the paper the logistic actions taken by the crisis management team during the storm in the researched area was presented. The range of actions of the logistic coordinator, who plays significant role to provide the rescue, supply and information operations was analyzed.
PL
Celem stosowania wskaźnika produktywności kapitału jest wykorzystanie go do oceny wpływu zaangażowanego kapitału do produkcji na produktywność całkowitą. Przedstawione zostały mierniki kapitału pozwalające ocenić produktywność oraz kierunek zmian w dążeniu do wzrostu produktywności. Zaprezentowano działania logistyczne wpływające na poziom zaangażowanego kapitału. Celem takiego podejścia jest wskazanie kluczowych czynników związanych z zarządzaniem logistycznym i wpływających na produktywność. Dokonano analizy produktywności kapitału na podstawie danych, dotyczących działu gospodarki narodowej w obszarze produkcji żywności.
EN
The article described the productivity rate of capital in the company. Intent of the index is to assess the effects of capital involved in production to the productivity. The measures of capital is to assess the productivity and the direction of changes to increase productivity. The article presented logistics activities which affect the level of capital involved. The aim of such an approach is to identify the key factors related to the management of logistics and affecting productivity. An analysis of the productivity of capital on the basis of the national economy department data that deals with manufacture of food products and beverages has been done.
PL
W artkule została przedstawiona rola wsparcia logistycznego w organizowaniu imprez o charakterze masowym. Autorzy omawiają podstawy prawne w zakresie organizowania imprez masowych i wyłaniające się z nich obowiązki, które stoją przed organizatorem takiego przedsięwzięcia. W dalszej części artykułu opisane zostały główne obszary i zadania obejmujące logistyczne wsparcie imprez masowych. Autorzy podkreślają również konieczność stworzenia komórki, która będzie odpowiedzialna za integrację i realizację zdań logistycznych w tym obszarze, a także wymieniają możliwe, potencjalne zakłócenia i zagrożenia występujące w takim rodzaju działalności logistycznej.
EN
In the article there was presented the role of logistics support in organizing mass events. Authors discuss the legal basis for the organization of mass events and emerging from them duties, which are facing the organizer of such a project. In the further part of this article there were also described main areas and tasks involving logistics support of mass events. Authors emphasized the need of creation a cell that will be responsible for integration and realization of logistic tasks in this area, and also mentioned possible, potential disruption and risks present in this type of logistics activity.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest rozważaniom dotyczącym koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz "zielonej" logistyki w odniesieniu do operatorów logistycznych. Rozdział pierwszy zawiera w sobie rys historyczny prezentowanego zagadnienia wraz z kolejnymi definicjami tego pojęcia. Omówiona została tu również filozofia ekorozwoju. w dalszej części przedstawione zostały równie istotne pojęcia odnoszące się do koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zdefiniowanie terminów takich jak ekologistyka, "zielona" logistyka oraz transport zrównoważony pozwoliły wysnuć wniosek, iż elementy te stanowią integralny składnik przedsiębiorstw transportowych, który wymaga odpowiednich narzędzi. Doskonałym przykładem takiego komputerowego wsparcia ochrony środowiska przez przedsiębiorstwa transportowe jest EcoTransIt Word. Ogólne informacje dotyczące niniejszego narzędzia zostały przedstawione w rozdziale trzecim. Następnie zdefiniowano całkowite zużycie energii i całkowitą emisję w oparciu o energię i emisję powstającą bezpośrednio w procesach transportowych jak i w trakcie produkcji nośników energii (rafinerie, elektrownie) w artykule zaprezentowano parametry składające się na budowę algorytmu obliczeń całkowitego zużycia energii i całkowitej. Przeprowadzono dyskusję zarówno nad uogólnieniami do prostych wzorów matematycznych jak i nad uszczegółowianiem do konkretnych środków transportu.
EN
This article is presenting the concept of sustainable development and "green" logistics in relation to logistics operations. The first part includes a historical overview of sustainable development along with definitions of the terms. It discusses also the philosophy of sustainability. Later the concept of sustainable development is presented. Defining terms such as Ecologistics, "green" logistics and sustainable transport allowes to conclude that those elements are an integral components of transport companies, which requires the appropriate tools. An excellent example of such a computer support environment for transport companies is EcoTransIT Word. General information about this tool are presented in chapter three. Then definition of total energy consumption and total emissions based on energy and emissions arising directly in the processes of transport and during the production of energy (oil refineries, power plants). In the article parameters consisting of the construction algorithm for the calculation of total energy consumption and total emmision. Discussion was conducted on both the generalization of the simple mathematical formulas and over specific modes of transport.
PL
Odwzorowanie podstaw teoretycznych logistyki w przedsiębiorstwie na jego praktyczne zastosowanie w działalności gospodarczej przedstawiono w artykule na przykładzie opisu przebiegu procesów i czynności logistycznych, zachodzących w jednym ze śląskich przedsiębiorstw handlu detalicznego zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych.
EN
Transferring theoretical elements of logistics in the enterprise into its practical use in economic activity was presented in the article on the example of logistic processes and activities description of one of Silesian trading company dealing with building materials sale.
PL
Podejście do modelowania procesów logistycznych polega na planowaniu i dokładnej analizie każdego ogniwa procesu. Dotyczy to zwłaszcza analizy łańcucha logistycznego kontenerów chłodniczych, którego większa część przebiega przez sektor morski. Globalna konteneryzacja spowodowała zmianę struktury ładunków obsługiwanych w portach morskich. W związku z tym porty morskie powinny ciągle przystosowywać się do obsługiwania większej ilości kontenerów i wprowadzać zmiany w procesie obsługiwania ładunków. W kontenerach chłodniczych przewożone są ładunki łatwo psujące się, wymagające ściśle określonych warunków transportu i przechowywania. Obsługiwanie kontenerów chłodniczych w portach morskich jest związane z podwyższonym ryzykiem utraty walorów jakościowych przewożonych w nich ładunków. Przyczyną utraty walorów jakościowych ładunku może być m.in. awaria techniczna kontenera, brak właściwej obsługi ze strony portu itp. Przy obsługiwaniu ładunków skonteneryzowanych w porcie obserwuje się wysoki poziom niepewności informacji. Wynika to z faktu, iż większość danych wejściowych przy obsługiwaniu kontenerów jest nieprecyzyjna oraz bazuje się na logice podejmowania decyzji przez człowieka. Artykuł przedstawia analizę poszczególnych operacji logistycznych w portach morskich. Przedstawiony został uogólniony łańcuch logistyczny obsługiwania kontenerów chłodniczych na terenie portu. Zaproponowano jeden z możliwych modeli oceny ryzyka utraty walorów jakościowych ładunków łatwo psujących się, który pozwala ocenić wpływ wybranych grup ryzyka na jakość ładunków. Stworzony model konceptualny oceny ryzyka z systemowego punktu widzenia opisuje zbiór obiektów (np., stan kontenera lub ładunku) oraz połączeń między nimi (zależności, wpływy itp.). Model jest przedstawiony jako system preferencji, na który nakładane są ograniczenia i czynniki zewnętrzne. Wpływ czynników zewnętrznych (czynników ryzyka) pozwala symulować proces rzeczywistego obsługiwania kontenerów w porcie. W modelu ocenia się wpływ czterech grup ryzyka (ryzyko wpływu czynnika ludzkiego, ryzyko wpływu czynników obiektywnych, ryzyko uszkodzeń wyposażenia technicznego oraz ryzyko wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych). Ocena ryzyka polega na porównywaniu wartości ocen na wierzchołkach systemu preferencji do poszczególnych wierzchołków procesu pod wpływem istniejących zmian. Ponieważ informacja wejściowa nosi nieprecyzyjny charakter, model matematyczny jest oparty o zasady teorii miar rozmytych i rozmyto-calkowego obliczania (rozmyta całka Sugeno). W wyniku analizy jest obliczany poziom ryzyka utraty walorów jakościowych ładunków łatwo psujących się, transportowanych w kontenerach chłodniczych. Otrzymana wartość poziomu ryzyka pozwala określić obszar ryzyka, w którym znajduje się decydent przy podejmowaniu decyzji. Mogą to być obszary: nieistotny, akceptowany, warunkowo-akceptowany, nieakceptowany. Biorąc pod uwagę cechy charakteru decydenta można zauważyć, ze obszar podejmowania decyzji przez człowieka różni się od wyznaczonych obszarów poziomu ryzyka i może częściowo znajdować się nawet w obszarze ryzyka nieakceptowanego. Przedstawione podejście pozwala na etapie planowania przeanalizować jakość obsługiwania kontenerów chłodniczych w portach morskich i ocenić ryzyko utraty walorów jakościowych ładunków. Wyniki analizy posłużą się do wspierania procesu podejmowania decyzji przez człowieka przy obsługiwaniu kontenerów chłodniczych w portach morskich. Przestrzeganie zaleceń, opracowanych na podstawie wyników analizy, pozwoli podwyższyć jakość obsługiwania kontenerów chłodniczych w łańcuchach logistycznych.
EN
The service of perishable loads transporting in refrigerating containers in seaports is connected with increased risk of its freight quality loss. The article presents analyzes of particular logistic service operations in seaport and estimation of chosen risk groups influence on perishable cargoes quality. One of the possible estimation models is created on the basis of fuzzy measures and fuzzy-integral calculation theory.
EN
The article presents basic conditions that have to be taken into consideration while managing the air force supply bases so that they would function according to the system users’ expectations in market economy conditions. The author raised some questions and then he answered them. Their main ideas relate to defining the „logistic operation” notion of the logistic supply base interest zone. He presented the concept of logistic - marketing management and activities that influence the effectiveness of logistic processes in the air force supply base. He discussed the rules to use transport in logistic processes, maintaining stores and their gathering. Managing the base activities using computer network of air defence logistic system is a separate issue.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.