Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prawo wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Prawo wodne przewiduje stosowanie przyrządów umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi. Obowiązek ich stosowania został odroczony do 2027 roku z powodu braku regulacji w zakresie prawa dotyczącego metrologii. Ale technicznie zaawansowane urządzenia do pomiaru ilości ścieków są już dostępne, pozwalając obciążyć dany podmiot opłatą za ścieki rzeczywiście przezeń wyprodukowane. Pomiary przepływu ścieków są także konieczne w relacjach z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.
PL
Już ponad trzy lata przedsiębiorcy wytwarzający kruszywa i surowe do ich produkcji zobowiązani są stosować przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Wprowadziła ona sporo zmian dotyczących obowiązków związanych z prowadzeniem przez nich gospodarki wodnościekowej. Upływ czasu powoduje, że z większym dystansem i doświadczeniem możemy dziś przeanalizować jak powinno wyglądać ich spełnianie. Jednym z bloków tematycznych, które warto w tym aspekcie omówić, są wymagania i obowiązki dotyczące wykorzystania w wody w produkcji kruszyw. Zagadnieniu temu poświęcony jest niniejszy artykuł.
PL
Miejskie wyzwania związane z wodą to przede wszystkim kwestia jej braku, nadmiaru lub złej jakości. Zarządzanie wodą w miastach regulowane jest przez różne przepisy. Ramę stanowi prawo wodne - ustawa z 20 lipca 2017 r.
PL
Nowa dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (dokument 2017/0332 (COD)) w wersji ostatecznie zatwierdzonej poświęca dużo miejsca prawu do wody w aspekcie jej dostępności dla wszystkich ludzi przebywających na określonym terenie. W Polsce zaopatrzenie w wodę jest zadaniem własnym gminy. Krajowe zapisy ustawowe są obecnie bardzo ogólne i nie określają, jak gmina winna powyższe zadanie trealizować. Ustawa o samorządzie gminnym [1] w art. 7.1 stwierdza, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: (…) 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
PL
Ustawa Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) wprowadziła istotne zmiany w zakresie wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych ujęć wód w naszym kraju. Dotyczy to w szczególności zniesienia zasady dowolności w zakresie ustanawiania stref ochronnych ujęć wód oraz wprowadzenia wymogu wykonania analizy ryzyka, jako nowego, bardzo istotnego elementu w całej procedurze wyznaczania i ustanawiania stref ochronnych dla ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Jej wykonanie jest niezbędne do podjęcia decyzji o ustanowieniu dla ujęcia wody terenu ochrony pośredniej (TOP) lub rezygnacji z niego (art. 133). Wymóg ten dotyczy praktycznie wszystkich ujęć wód zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (art. 133 ust. 4). Właściciele takich ujęć, dla których nie ustanowiono dotąd terenów ochrony pośredniej (TOP), w terminie najpóźniej do końca 2020 r. są zobowiązani wykonać analizę ryzyka i przekazać ją do właściwego wojewody, do którego kompetencji od początku 2018 r. należy ustanawianie stref ochronnych ujęć wód z wyznaczonymi TOP. Wniosek o ustanowienie strefy ochronnej, obejmującej łącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), należy przygotować i złożyć do wojewody tylko w przypadku, gdy konieczność jej ustanowienia będzie uzasadniona wynikami tej analizy (art. 551 ust. 2). Brak złożenia w terminie opracowania Analizy ryzyka może skutkować cofnięciem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody (art. 415 ust. 8).
6
Content available remote Nowe prawo wodne – kąpieliska
PL
Problemy organizacji kąpielisk w nowym prawie wodnym. Zasady postępowania. Kontrola kąpielisk. Wymagania formalne. Rozproszenie regulacji. Nowe warunki i wynikające z nich zagrożenia.
EN
Problems of bathing organization in this water law. Rules of conduct. Bathing control. Formal requirements. Dispersion of regulations. New conditions and the resulting threats.
PL
Przedstawiono problematykę naruszenia stosunków wodnych ujętych w art. 234 Prawa wodnego i relację tych przepisów do przepisów szczególnych, przewidujących kompetencje innych organów, tj. organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Praktyka stosowania tych przepisów rodzi istotne trudności, w tym ryzyko wydawania decyzji z naruszeniem przepisów o właściwości, a więc obarczonych wadą nieważności. Artykuł próbuje usystematyzować wiedzę w tym zakresie i ułatwić organom procedowanie w tych sprawach, a stronom realizowanie swoich praw.
EN
The article presents the issue of water relations disruptions, referred to in Article 234 of the Water Law Act, as well as relationship between these provisions and specific provisions establishing the competences of other authorities, i.e. bodies of the Polish Waters National Water Management Holding (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie). The practice of these provisions implementation is a source of great difficulties, including the risk of issuing decisions in breach of the competence-related provisions and therefore having a legal defect that may lead to their invalidity. The article is an attempt to systematize the knowledge in this scope and make it easier for the authorities to proceed in such case and for the parties - to enforce their rights.
PL
Tylko do 31 grudnia 2020 r. obowiązują dotychczasowe uchwały aglomeracyjne. Mimo to, wiele gmin wciąż nie podjęła działań w celu opracowani nowych uchwał. Dalsza zwłoka w tym zakresie może doprowadzić do wielu negatywnych skutków.
PL
Nawet o 100 tys. złotych dotacji mogą ubiegać się w NFOŚiGW dostawcy nowych rozwiązań dla gospodarki wodno-ściekowej, sektora komunalnego i przemysłu, którzy zdecydują się potwierdzić skuteczność i innowacyjność swoich rozwiązań w ramach systemu weryfikacji technologii środowiskowych. Na świecie już ponad 1,4 tys. technologii posiada Świadectwa Weryfikacji ETV (Environmental Technology Verification).
10
Content available remote Nowe prawo wodne – zarządzanie, konsekwencje
PL
Przedstawienie działu siódmego ustawy. Planowanie w gospodarowaniu wodami. System informacyjny gospodarowania wodami. Kontrola gospodarowania wodami. Monitoring wód.
EN
Presentation of the seventh branch of the Act. Planning in water management. Information system for water management. Water management control. Water monitoring.
11
Content available remote Nowe prawo wodne – powodzie, susze i melioracje
PL
Działy nowego prawa wodnego dotyczące powodzi, suszy i melioracji. Obowiązki samorządów. Zagadnienie własności wód. Obowiązki właścicielskie.
EN
The sections of the new water law concerning the flood, drought and drainage. The responsibilities of local governments. The issue of water ownership. Ownership obligations.
PL
Przedstawiono regulacje zawarte w nowym prawie wodnym odnoszące się do wód opadowych i roztopowych. Wyłączenie tych wód, poza szczególnymi przypadkami, z kategorii ścieków implikuje liczne problemy interpretacyjne i formalno-prawne będące przedmiotem rozważań Autorów artykułu.
EN
The article presents regulations of the new Water Act applicable to the rainwater and snowmelt. Exclusion of these types of water from the wastewater category, except for special cases, implies numerous interpretation, formal and legal problems discussed by the Authors.
EN
In article was analyzed procedure of determining fees for water services connected with discharging rain water and snow water to water, as a result of the new Water Law, which came into force on the 1st of January 2018. First of all, authors compare the scope of water law permits – connected with the aforementioned matter – issued under the Water Law of 2001 (currently not in force) to those issued under the new Water Law of 2017 (currently in force since the 1st of January 2018). Authors indicate that – within the new Water Law – water law permit issued before the 31st of December 2017 is the fundamental source of information related to determining fees for discharging rain water and snow water to water. Such situation can lead to interpretational doubts of legal provisions related to the aforementioned matter. Results of the analysis conducted by the authors of this paper indicate crucial differences within amounts of fees for discharging rain water and snow water, paid by the obliged entities. Such differences result from the method of determining certain amounts of fees and also from the interpretation of the new Water Law and implementing regulations.
PL
Ochronę ujęć wód podziemnych organizuje się w zależności od szczelności utworów położonych nad warstwą wodonośną, chroniących ją przed infiltracją zanieczyszczeń z powierzchni. Dla ujęć wód słabo izolowanych ustawa Prawo wodne z 2017 r. przewiduje ustanawianie z urzędu strefy ochrony bezpośredniej i strefy ochrony pośredniej. Obecnie mamy w Polsce ponad 370 ustanowionych stref ochrony pośredniej, a pod rządami znowelizowanej ustawy Prawo wodne ma ich być około 2100 [1]. Biorąc pod uwagę, że przeciętna strefa ma powierzchnię około 4 km2, można szacować, że w kraju łącznie zajmą one powierzchnię zbliżoną do powierzchni całego województwa opolskiego. Dlatego w najbliższych latach problem stref ochrony ujęć wód podziemnych będzie na pewno szeroko dyskutowany.
PL
Eksploatacja ujęć wody jest to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Kontrola ilości oraz jakości ujmowanej wody wspomaga świadomą i bezpieczną produkcję. Od dokładności pomiarowej oraz długoterminowej stabilności urządzeń pomiarowych zależy wysokość naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska.
PL
Od 1 stycznia tego roku przedsiębiorcy z branży kruszyw zobowiązani są do stosowania w swej działalności przepisów nowej ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Muszą przy tym mieć świadomość, że przywołany akt prawny w istotny sposób zmienił dotychczasowe zasady prowadzenia przez nich gospodarki wodno-ściekowej i wymaga szczególnej uwagi celem prawidłowego wdrożenia.
PL
Wdrożenie unijnej Ramowej Dyrektywy Wodnej, w tym pełna realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami, jak również zapewnienie nowych źródeł finansowania inwestycji w gospodarce wodnej oraz szereg innych jeszcze powodów sprawiło, iż ustawę Prawo wodne z 2001 r. zastąpiono nową regulacją przyjętą 20 lipca 2017 r.
PL
W artykule dokonano analizy instytucji prawnej nazwanej „zgodą wodnoprawną”, wprowadzoną przepisami nowej ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r., która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Szczególną uwagę zwrócono na jeden z rodzajów takiej zgody w postaci pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków. Pozwolenie to ma charakter decyzji administracyjnej, wyrażającej zgodę na odprowadzanie ścieków i określającej warunki takiej działalności. Podkreślono, że pozwolenie na odprowadzanie ścieków powinno realizować nie tylko cele ochrony wód wynikające z przepisów ustawy Prawo wodne, ale także ogólne cele ochrony środowiska przed zanieczyszczeniem określane w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 r. W szczególnych przypadkach pozwolenie wodnoprawne jest zastępowane zintegrowanym pozwoleniem emisyjnym, wydawanym na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Wymaga to ścisłego dopasowania przepisów obu ustaw. Niestety, jak wykazano w artykule, po zmianie ustawy Prawo wodne, to dopasowanie budzi wiele wątpliwości, co może mieć wpływ na realizację celów ochrony wód.
EN
In this paper, the analysis of the water law permit was carried out as per provisions of the Water Law Act of 20th July 2017, in force since 1st January 2018. A particular attention was paid to one type of such permit that is a permit for wastewater disposal. The permit constitutes an administrative decision, approving of the sewage discharge and specifying its conditions. Not only should the permit for wastewater disposal achieve the objectives of water protection resulting from the provisions of the Water Law, but also support the general objectives of environmental protection against pollution set out in the Environmental Protection Act from 2001. In special cases, the water permit is replaced by an integrated emission permit issued on the basis of the Environmental Protection Act. This requires a detailed synchronization of the provisions of both acts. Unfortunately, as demonstrated in the article, lack of such synchronization resulting from the amendment of the Water Law Act, creates numerous ambiguities, which may impact the implementation of water protection objectives.
PL
Od 1 stycznia 2018 r., obowiązuje ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) zwana dalej ustawą. Wejście w życie nowych przepisów prawa wodnego było kilkukrotnie przesuwane w ciągu ostatnich dwóch lat. Jeszcze w III kwartale 2016 r. dało się słyszeć głosy, że nowe prawo wodne ma obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., następnie nowe prawo wodne miało zostać uchwalone na początku 2017 r. Ta data również została przesunięta na kwiecień 2017 r., i wreszcie oto w lipcu 2017 r. Sejm uchwalił ustawę Prawo wodne, która w większej części obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. Z wyjątkiem przepisów, nazwijmy je „organizacyjno-porządkowymi", zadaniem których jest wdrożenie nowego systemu gospodarowania wodami w Polsce w okresie do dnia 1 stycznia 2018 r. Wprowadzenie nowego prawa wodnego jest o tyle istotne, że determinuje to uruchomienie środków z perspektywy finansowej 2014-2020 na programy środowiskowe.
PL
Od 1 stycznia 2018 r. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej obowiązują przepisy nowej Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Ustawa wprost modyfikuje system wymaganych do uzyskania zgód administracyjnych oraz wprowadza opłaty za tzw. usługi wodne. Niniejszy artykuł poświęcony jest omówieniu powyższych zmian ze szczególnym uwzględnieniem ich aspektów kluczowych dla wydobycia i produkcji kruszyw.
EN
With regard to water and waste water management, since 1 January 2018 the provisions of the new Water Law of 20 July 2017 are in force. The act directly modifies the system of required administrative approvals and introduced charges for the so called water services. The article discussed the above changes, with particular attention paid to issues that are key for the extraction and production of aggregates.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.