Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  binders
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper presents the possibility of receiving the granular forms of a zeolitic material of the Na-P1 type obtained from high-calcium fly ash in a semi-technical scale by means of three compacting techniques. The compaction process was carried out using cement, molasses and water glass as binders. Each of the proposed compacting methods affected the textural parameters of the obtained granular zeolite forms, as well as the binders used. In comparison to the other binders it was found that the cement binder had the smaller impact on the values of the textural parameters of the obtained compacted zeolite forms. The surface area for the zeolite Na-P1 was 98.49 m2•g-1, for the cement as a binder was 69.23 m2•g-1, for the molasses was 52.70 m2•g-1 and for the water glass was 40.87 m2•g-1. For this reason, the briquetting and extruding tests were carried out using cement as a binder.
EN
The paper presents the results of laboratory tests of expansive mineral binding materials based on calcium aluminate with mineral additive and carbonate expander. The expansion size can be controlled by the amount of expander as well as by water-binder ratio. The study describes the method of measuring the expansion size and selected technical parameters of obtained expansive binders together with the proposed scope of their use in underground construction.
PL
W artykule zostały przedstawione wyniki badań laboratoryjnych ekspansywnych mineralnych materiałów wiążących na bazie cementów glinowych z dodatkiem mineralnym i ekspansorem węglanowym. Wielkość ekspansji może być regulowana zawartością ekspansora oraz wielkością wskaźnika wodno-spoiwowego. Przedstawiono wybrane parametry techniczne uzyskanych spoiw ekspansywnych oraz możliwe ich zastosowanie w technice górniczej.
PL
Rosnące wymagania dotyczące emisji substancji szkodliwych zmuszają przemysł odlewniczy do poszukiwania nowych, bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Do rozwiązań takich mogą należeć: technologie sporządzania mas formierskich i rdzeniowych z zastosowaniem organicznych materiałów biodegradowalnych jako spoiw. Należy jednak pamiętać, że nowe technologie muszą zapewnić wysokie właściwości technologiczne mas formierskich i rdzeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań nowych dwuskładnikowych spoiw formierskich, w których część powszechnie stosowanej w praktyce odlewniczej żywicy fenolowo-furfurylowej zastąpiono materiałem biodegradowalnym w postaci polikaprolaktonu (PCL). W artykule przedstawiono badania wpływu materiału biodegradowalnego jako komponentu nowego dwuskładnikowego spoiwa na degradację termiczną spoiwa, jego lepkość oraz na wybrane właściwości technologiczne badanych mas z zastosowaniem nowego spoiwa, w tym ich deformację cieplną oraz elastyczność w temperaturze otoczenia. Przeprowadzone badania wykazały, że zastąpienie w spoiwie części żywicy fenolowo-furfurylowej materiałem biodegradowalnym PCL nie wpływa na degradację termiczną nowego spoiwa, zwiększa natomiast jego lepkość. Masy z zastosowaniem dwuskładnikowego spoiwa charakteryzują się zbliżonymi właściwościami technologicznymi do mas zawierających tylko żywicą fenolowo-furfurylową.
EN
The increasing requirements concerning the emission of hazardous substances force the casting industry to search for new, more environment-friendly solutions. Such solutions may include technologies of developing moulding and core sands with the use of organic biodegradable materials as binders. We should, however, remember that the new technologies must ensure high technological properties of the moulding and core sands. This article presents the results of investigations of new binary moulding binders, where part of the phenol-furfuryl resin commonly applied in casting, was replaced by a biodegradable material in the form of polycaprolactone (PCL). The article discusses the investigations of the effect of the biodegradable material as a component of a new binary binder on the thermal degradation of the binder, its viscosity as well as the selected technological properties of the examined moulding sands, including their thermal deformation and elasticity at ambient temperature. The performed examinations showed that replacing a part of the phenol- furfuryl resin in the binder with the PCL biodegradable material does not affect the thermal degradation of the new binder, while increasing its viscosity. The moulding mixtures with the applied binary binder are characterized by similar technological properties to the moulding sands with the phenol-furfuryl resin only.
PL
Wyczerpywanie się paliw kopalnych i zmiany klimatyczne to jedne z głównych sił napędowych rozwoju w dziedzinie nowych surowców dla przemysłu farb. Prowadzi się obecnie wiele badań nad możliwością zastąpienia polimerów pochodzenia petrochemicznego polimerami opartymi na surowcach ze źródeł odnawialnych. Omówiono wstępne badania nad zastosowaniem w farbach dla budownictwa do wymalowań wewnętrznych wodnych dyspersji poliuretanowych zsyntezowanych z opartych na biosurowcach polioli i alifatycznych diizocyjanianów. Na podstawie wyników badań wytypowano dwie handlowe wodne żywice – alifatyczny kopolimer uretanowo-alkidowy i uretanowaną dyspersję alkidową – i odpowiednie środki pomocnicze. Opracowano receptury farb zawierających 50%, 70% i 100% biopolimeru w spoiwie. Badania farb w stanie ciekłym (stabilność, czas schnięcia) oraz powłok (twardość, odporność na szorowanie na mokro, odporność na czynniki atmosferyczne) wykazały, że najlepszymi właściwościami charakteryzują się warianty recepturowe z udziałem 50% biopolimeru w spoiwie, zawierające nanokrzemionkę. Dodatek nano-SiO2 poprawia zarówno właściwości mechaniczne, jak i odporność powłok na czynniki atmosferyczne.
EN
The finite nature of fossil fuels and climate change are the one of main driving forces for the development of new raw materials for the coatings industry. The number of studies aimed at the replacement of polymers derived from petrochemical raw materials with polymers based on renewable resources is constantly growing. Preliminary investigations on the use of waterborne polyurethane dispersions synthesized with biobased prepolymer polyols and aliphatic diisocyanate in building paints for interior application are discussed. Based on the test results, two waterborne resins compatible with biobased dispersions were selected: alkyd/aliphatic polyurethane copolymer paint and urethanised alkyd resin paint. Suitable paint additives were also chosen. Paint formulations with different biopolymer to commercial resin ratios have been developed and their basic properties evaluated.
PL
Tekst jest kontynuacją artykułu z nr. 10/2015, który porusza tematykę modyfikacji lepiszczy asfaltowych. Autor przedstawia uzyskane wyniki badań świadczących o stabilności układu asfalt – modyfikator.
EN
The paper presents the problem of asphalt binder modifications. The author shows the results of tests determining the stability of asphalt-modifier arrangement. The ductility tests performed, with force measurement, show that making the requirements for the type of work to be performed on the binder sample more precise could constitute an additional classifier for modification quality.
EN
The investigation results of the thermal conductivity of the selected group of moulding sands with chemical binders, mainly organic, are presented in the hereby paper. Studies encompassed also moulding sands into which additions improving the thermal conductivity were introduced. Two testing methods were applied, i.e. investigations at a steady and unsteady temperature zone. For investigations at a steady temperature zone the new original experimental stand was designed and built, adapted also for testing moulding sands with binders undergoing destruction at relatively low temperatures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zdolności do przewodzenia ciepła wybranej grupy mas ze spoiwami, głównie organicznymi. Badaniami objęto również masy, do których wprowadzono dodatki dla zwiększenia przewodności cieplnej. Zastosowano dwie metody badań przewodności cieplnej, tj. badania w ustalonym polu temperatury i badania w nieustalonym polu. Dla badań w stacjonarnym polu zbudowano nowe, oryginalne stanowisko pomiarowe, dostosowane do badań mas ze spoiwami ulegającymi destrukcji w stosunkowo niskiej temperaturze (spoiwa organiczne). Wyniki badań przedstawiono graficznie w układzie: λ = f(T) - współczynnik przewodzenia w funkcji temperatury. Wykazano istnienie minimum funkcji w temperaturze niższej niż w przypadku mas klasycznych. Wprowadzanie do masy dodatku grafitu zwiększa jej przewodność. Wprowadzenie grafitu nie wpływa istotnie na proces wiązania mas furanowych. Masy ze szkłem wodnym charakteryzują się lepszą przewodnością, szczególnie w wyższych (T>400°C) temperaturach.
EN
The possibility of application of aluminosilicate from the palygorskite (attapulgite) group as a potential substitute for bentonite in green sand system application were evaluated. The effectiveness of the application of this aluminosilicate as a binder in sand grains was determined based on the results of the determination flowability, apparent density, permeability, compacability, wear resistance and compressive, tensile and shear strength of the green sands with attapulgite participation or with a mixture of bentonite-attapulgite. The results with the properties obtained for the green sand bonded by bentonite were compared. Based on these results, it was found that attapulgite as a main binder material in the green sand does not guarantee the respective properties of moulding (e.g. it was observed low green strength properties, high apparent density of mixture, low compaction and very low wear resistance). It was recognized that the natural form of attapulgite require modification in order to obtain the appropriate properties of moulding sands, which is the subject of future work within the scope of the development application of aluminosilicate in foundry industry.
EN
In this work technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide were characterized. Silicon carbide and poly(vinyl alcohol) in an amount 6%, 10% and 15 wt. % as a solution were added to prepare the ceramic slurries. Solid phase content in ceramic slurries was 62,5 wt.%. Plate weight test, pH, density, viscosity (measured by the Zhan 4# cup) and dynamic viscosity were investigated. Dipping test on wax model was done to measure adhesive properties. Characterization of SiC fillers powder was made by determination of grain size, density, chemical composition, Zeta potential and by use of scanning electron microscopy. Obtained results of ceramic slurries based on SiC meet standard specification in industrial investment casting and its properties are very promising for future application in investment casting of superalloys.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości technologicznych mas ceramicznych na osnowie SiC mogących znaleźć zastosowanie do produkcji form odlewniczych do odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych. Zawiesiny ceramiczne z SiC o stężeniu 62,5% otrzymano w mieszadle mechanicznym z dodatkiem 6, 10, 15% wag. alkoholu poli(winylowego) spełniającego rolę spoiwa oraz upłynniacza. Przeprowadzono szereg badań materiałoznawczych dla proszku, polimeru oraz wytworzonych mas lejnych, w tym lepkość względną i dynamiczną, pomiar gęstości, pH oraz zanurzeniowy test płyty. Pomiary prowadzono przez 96h. Udowodniono, iż właściwości technologiczne oraz reologiczne ceramicznych mas pozwalają na zastosowanie ich do produkcji form odlewniczych przeznaczonych do procesów odlewania precyzyjnego części turbin lotniczych.
PL
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie wpływu wybranych substancji wiążących na granulację bezciśnieniową trzech rodzajów błonnika spożywczego: jabłkowego, owsianego, kakaowego. Proces granulacji prowadzono przy wykorzystaniu granulatora talerzowego. Jako lepiszcza użyto wody destylowanej oraz wodny roztwór sacharozy o stężeniu 20%. Badano rozkład wielkości cząstek oraz współczynnik kształtu uzyskanego granulatu przy wykorzystaniu metod komputerowej analizy obrazu. Stwierdzono, że proces realizowany z użyciem roztworu sacharozy poprawia efekty granulacji pozwalając uzyskać produkt o średnicy cząstek większej o 8 – 29% w porównaniu do granulatu z wodą destylowaną. Granulat błonnika uzyskany przy granulacji z zastosowaniem jako lepiszcza roztworu sacharozy charakteryzował się również największym udziałem frakcji cząstek o wymiarze ponad 3mm – frakcja ta stanowiła ponad 49% analizowanej populacji. Granulat błonnika kakaowego uzyskany podczas granulacji z roztworem sacharozy charakteryzował się udziałem frakcji cząstek o wymiarze powyżej 3 mm, o ponad 23% większym w porównaniu do granulatu granulowanego wodą destylowaną. Produkt uzyskany przy granulacji z wykorzystaniem jako lepiszcza wody, miał większość cząstek o kształcie kulistym – udział frakcji o wartości współczynnika kształtu powyżej 0,8 wynosiła 62-76%, zaś przy granulacji roztworem sacharozy od 19 do 66%.
EN
The aim of this study was to determine the effect of different binders for granulation of three types of dietary fibers: apple, oatmeal, cocoa. The granulation was carried out using a disc granulator. The binder consisted of: distilled water, an aqueous solution of polysaccharides (sucrose) at a concentration of 20%. Granulation with polysaccharide solution is improving the granulation obtained a product with a larger particle diameter of 8 - 29% depending on the type of fiber. The granules obtained by granulation of oat fiber with a binder solution of polysaccharides were characterized by the largest fraction of particles of size more than 3mm - fraction accounted for more than 49% of the analyzed population. Cocoa fiber pellets obtained during the granulation solution of polysaccharides were characterized by the fraction of particles of size greater than 3 mm over 23% higher compared to the granules granulated with distilled water. The product of the granulation water was most spherical particles - fraction of a shape factor values above 0.8 was 62-76%, and the granulation solution of sucrose from 19 to 66%.
EN
The combustion characteristics of Ba(NO3)2/Mg with binders such as phenolic resin (PR) and nitrocellulose were studied experimentally using an IGA-140 non contact, far-infrared thermometer and transient intensity testing instrument. The results revealed that the burn temperature, luminous intensity and burn rate of the pyrotechnic mixtures with PR (1594.5 °C, 47235.6 cd, 12.5 mm/s) were all larger than the NC system (1432.6 °C, 3242.9 cd, 9.0 mm/s), which is due to differences in the decomposition progress of the two binders that led to substantial differences in the loss of reaction energy and the exothermic reaction between the phenolic resin and the oxidizer before the Mg-oxidizer reaction.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych z pilotażowych prób przetwórczych drobnoziarnistych frakcji węgla kamiennego w celu wytworzenia wtórnego paliwa stałego. Materiałem do badań były muły powstające w zakładzie przeróbki węgla kamiennego kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Utylizacja polegała na ich scalaniu w jednorodne bryły w prasie walcowej metodą brykietowania. Badania obejmowały procesy ujednorodnienia materiału, dobór parametrów scalania w brykieciarce walcowej oraz analizę jakości brykietów. Wykonano testy wytrzymałościowe, wodoodporności oraz ocenę ciepła spalania wraz analizą popiołów ze spalania brykietów. Wykorzystując istniejącą linię technologiczną wyprodukowano pilotażowe serie brykietów paliwowych zawierających lepiszcza na bazie skrobi ziemniaczanej i melasy oraz z dodatkiem biomasy z drzew liściastych. Brykiety ze skrobią spełniały minimalne wymogi jakościowe, natomiast próby zastosowania tańszego lepiszcza w postaci melasy nie powiodły się. Dodatek biomasy w ilości nie większej niż 20% masy mieszanki umożliwił zmniejszenie wskaźników zanieczyszczeń w próbach spalania. Stwierdzono, że wyprodukowane paliwa mają wystarczająco dużą wartość energetyczną, aby zastosować je jako alternatywne paliwo do spalania w przemysłowych kotłach grzewczych oraz w kotłach indywidualnych.
EN
This paper presents the results of research in pilot test of fine coal processing to produce of solid fuel. Fine grained waste generated in the plant processing of Bogdanka coal mine (Lublin Coal Basin) there are taken for examination. The disposal goes in the merging of fines to obtain solid body using a roll press briquetting method. The study included the processes of material homogenising, the selection of the parameters in the roll press unit and the quality of the briquettes analyse. Toughness test, waterproof test and study of the heat of combustion as well ash emissions were performed. Using the existing technological line the pilot series of fuel briquettes with binders of potato starch and molasses as well as with the addition of wooden biomass were produced. Briquettes with starch accomplished the minimal quality requirements, however attempts to use cheaper binder, that is the molasses, failed. The addition of biomass in the amount of not greater than the 20% by weight of blend enabled to indicators change of pollution emissions make smaller in the combustion tests. Produced solid fuel had a value of energy great enough in order to use them as the alternative fuel to the burn in industrial boilers and in individual as well.
PL
Omówiono historię powstania powłok malarskich od prehistorii do powłok współczesnych. Przedstawiono rys historyczny przemysłu farbiarskiego i krótki przegląd powstania i rozwoju podstawowych substancji błonotwórczych stosowanych we współczesnych wyrobach.
EN
A short history of paint coating development from ancient times up to the present is presented. The history of the paint industry since its dawn is presented, including a short review of the emergence and development of binders used in present-day pro-ducts.
PL
W artykule omówiono przykładowe materiały charakteryzujące się właściwościami wiążącymi i spajającymi, które można wykorzystać jako lepiszcza w procesie brykietowania biomasy. Zastosowany materiał wiążący powinien zapewnić zwartą i trwałą formę brykietu, która jest niezbędną w procesach logistycznych oraz podczas składowania paliwa. Poza tym spoiwo nie powinno pogarszać jakości brykietu, biorąc pod uwagę zarówno parametry wytrzymałościowe, jak i emisyjne. W artykule zaprezentowano również badania dotyczące metodyki wytwarzania brykietów na bazie biomasy z wybranymi lepiszczami. Jako lepiszcza do badań użyto tworzywa sztuczne (PE-LD, PE-HD, PP, PS, PET) oraz lepiszcza organiczne (skrobię kukurydzianą, melasę).
EN
The article discusses exemplary materials of binding and jointing properties which may be used as binders in biomass briquetting processes. The applied binding material should ensure a solid and durable form of a briquette needed for the logistic processes and storage of the fuel. Moreover, the binder should not detriment the quality of the briquette taking into consideration both: durability and emission parameters. The article presents also research on the methodology of briquette production based on biomass and the selected binders. Binders used for the research included plastics (PE-LD, PE-HD, PP, PS, PET) and organic binders (corn starch, molasses).
PL
Formowane wyroby dolomitowe na wiązaniu węglowym są materiałami zasadowymi wykorzystującymi lepiszcza organiczne w celu wytworzenia więźby węglowej. Więźba węglowa jest podstawowym elementem spajającym wyrób oraz nadającym mu cechy użytkowe. Do chwili obecnej jednym z najpopularniejszych lepiszczy wykorzystywanych przy produkcji materiałów dolomitowych na wiązaniu węglowym był pak powęglowy. Mimo wielu zalet jakie posiada pak powęglowy, ze względu na jego toksyczność, coraz częściej poszukuje się nowych ekologicznych spoiw, które mogłyby go zastąpić. W pracy tej przedstawiono wpływ dostępnych na rynku europejskim spoiw o obniżonej toksyczności na właściwości materiałów dolomitowych. Ocenie poddano próbki wytwarzanych w warunkach przemysłowych wyrobów dolomitowych o wiązaniu węglowym. Badania wyrobów objęły takie właściwości jak wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, moduł Younga, moduł ścinania, a także badanie termiczne TGA-DTA wraz z EGA dla klinkieru dolomitowego. Badania te wykonywano po różnych operacjach obróbki cieplnej, a mianowicie po ulepszeniu cieplnym i skoksowaniu (T = 1000°C, t = 3 h lub T = 1400°C, t = 0,5 h) lub utlenianiu (T = 1000°C, t = 3 h lub T = 1400°C, t = 0,5 h). Badania wykazały znaczące różnice pomiędzy zachowaniem się poszczególnych spoiw, jak również duży wpływ na właściwości materiałów dolomitowych dodatków takich jak grafit czy siarka. Oprócz tego stwierdzono, że na właściwości mechaniczne wyrobów po obróbce cieplnej najkorzystniejszy wpływ miało spoiwo o najniższej temperaturze mięknięcia.
EN
Formed carbon bonded dolomite bricks are basic refractory materials which use organic binders in order to create carbon bond. The carbon bond is a fundamental element integrating the product, and giving it functional features. Until now, coal tar pitch was one of the most popular binder used in production of the dolomite bricks with the carbon bond. Despite of many advantages of coal tar pitch, but due to its toxicity, it is increasingly frequent search for new binders more safe for health and the environment that could replace it. This work presents effects of ecological binders available on the European market on properties of the dolomite refractory bricks. Industrially produced samples of carbon bonded dolomite refractories were evaluated. Examinations of dolomite clinker included the following properties: crushing strength, bending strength, Young’s modulus, modulus elasticity in shear, and also the thermal TGA-DTA test combined with EGA. The measurements were performed on the samples after different operations of thermal treatment that is after hardening and coking (T = 1000°C, t = 3 h or T = 1400°C, t = 0,5 h), or hardening and oxidation (T = 1000°C, t = 3 h or T = 1400°C, t = 0,5 h). Research has shown a significant difference between the behaviour of various binders, and also significant influence of graphite and sulphur additives on the properties of dolomite refractory bricks. Besides, it was found that binder with the lowest softening temperature had the most beneficial effect on mechanical properties of the bricks after hardening.
16
Content available Tworzywa poliolefinowe w zastosowaniach specjalnych
PL
Na przykładzie wybranych aplikacji w artykule przedstawiono szerokie możliwości zastosowań tworzyw poliolefinowych jako materiałów specjalnego przeznaczenia. Polimery te stosuje się między innymi jako lepiszcza w plastycznych materiałach wybuchowych, paliwach rakietowych, w bezpiecznych środkach inicjujących aktywowanych światłem lasera oraz w elementach elastycznych ładunków kumulacyjnych. Poliolefiny wykorzystuje się również do produkcji elementów chroniących przed szkodliwymi czynnikami działającymi na polu walki.
EN
The article presents wide spectra of applications of polyolefin composites as materials for special purposes. These polymers are used as binders in plastic bonded explosives, in rocket propellants, in safe optical priming charges as well as in elements of flexible linear shaped charges. Polyolefins are also used for production of protective elements against harmful agents on the battlefield.
EN
Four different aqueous acrylated polyether binders based on glycerol ethoxylate-co-propoxylate triol were prepared with different contents of unsaturated vinyl groups. The infrared spectra and Theological properties of the synthesize binders were investigated.
18
Content available remote Wpływ chemicznej struktury spoiwa na procesy powierzchniowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zwilżalności dla modelowego układu kwarc - spoiwo z zastosowaniem spoiw o zróżnicowanej chemicznej strukturze cząsteczki. Przebieg zmian kąta zwilżania w czasie (w stanie niestacjonarnym i stacjonarnym) najlepiej opisuje funkcja wykładnicza ze stałymi zależnymi od właściwości fizykochemicznych ciekłego spoiwa. Wykazano formalny związek pomiędzy dynamiką zwilżania (w stanie niestacjonarnym) a stałą przedeksponencjalną równania (A). Przedstawione badania uwypukliły również wpływ struktury chemicznej cząsteczki (ugrupowania łańcuchowe, epoksydowe) na dynamikę zwilżania.
EN
In the article the results of the wettability investigations for the models system: the quartz - the binder have been presented. Used binders possessed the diverse chemical structure of particles. The temporary course of the contact angle changes during nonstationary and stationary state have been described by the exponential function. The formal relationship between wetting dynamics (in the nonstationary state) and the multiplier factor (A) in the exponential equation has been established. The research have also brought into relief the influence of the chemical structure of the particle (chain formations, epoxy chain) on the dynamics of wetting.
19
Content available remote Graniczne przypadki modelowania połączeń osnowa - spoiwo w masach formierskich
PL
W artykule przedstawiono graniczne przypadki rozłożenia spoiwa na powierzchni osnowy pisakowej odpowiadające tzw. modelowi otoczkowemu (dla spoiw o dużej lepkości i małej dynamice zwilżania) oraz tzw. modelowi nieotoczkowemu (dla spoiw o małej lepkości i dużej dynamice zwilżania). Podano metodykę określania teoretycznej wytrzymałości połączenia. Wykazano, że wytrzymałość (siła niezbędna do rozerwania połączenia) modelu nieotoczkowego jest większa niż modelu otoczkowego.
EN
The study discusses the boundary cases of binder distribution corresponding to the, so called, enveloped model (valid for binders characterised by high viscosity and low wetting dynamics) and non-enveloped model (valid for binders characterised by low viscosity and high wetting dynamics). Methods used in determination of the theoretical bond strength were described. It has been proved that strength (the force necessary to break the bond) is higher for the non-enveloped model than for the enveloped one.
20
EN
The results of the investigations of quartz wetting by binders of different chemical structure of their molecules were presented. The following binders were used in the investigations: – alkyd binders (containing long chains of the polyphtalic acid glycol esters), – epoxy binders (containing functional epoxy group), – sodium silicate. The changes in the contact angle are best expressed by the exponential function (Equation 1) with constants related to physico-chemical parameters of the liquid binder, i.e. the viscosity and dynamic wetting. The high dynamics of the wetting process requires low viscosity of the binder and depends on the chemical structure of the binder molecule. The following parameters were proposed as criteria for evaluation of the dynamic wetting process: - Δθ = θr - θ0 where θ0 is the starting contact angle, and θr is the value of equilibrium angle, - which is the time taken by the system to reach the stationary condition. The chain structure, typical of e.g. alkyd binder, favours quick adsorption on the sand grains surface and offers large energy of the phase interactions. This means short time necessary for the system to reach the stationary condition and small contact angles. The high dynamics of the wetting process increases the probability of the formation in sand mixture of the bonding bridges, characterised by advantageous geometrical structure conferring high mechanical strength to the sand. The proposed research methods enable better evaluation of the binder applicability in preparation of sands characterised by optimum mechanical properties.
PL
Wpracy przedstawiono wyniki badań zwilżalności kwarcu przez spoiwa o zróżnicowanej chemicznej strukturze cząsteczki. Do badań zastosowano spoiwo: – alkidowe (zawierające długie łańcuchy estrów poliglikoloftalowych), – epoksydowe (zawierające funkcyjną grupę epoksydową), – szkło wodne. Zmiany kąta zwilżania w czasie najlepiej ujmuje funkcja wykładnicza (równ. 1) zawierająca stałe związane z parametrami fizykochemicznymi ciekłego spoiwa – lepkością i dynamiką zwilżania. Wysoka dynamika zwilżania uwarunkowana jest mała lepkością oraz chemiczną strukturą czasteczki spoiwa. Do oceny dynamiki zwilżania zaproponowano następujące parametry: - Δθ = θr - θ0 gdzie θ0 jest początkowym kątem zwilżania a θr wartością kąta równowagowego, – θr czas dojścia układu do stanu stacjonarnego. Struktura łancuchowa (jaką odznacza się np. spoiwo alkidowe) sprzyja szybkiej adsorpcji na powierzchni osnowy i dużej energii oddziaływań międzyfazowych. Wskazują na to krótkie czasy dojścia układu do stanu stacjonarnego i małe wartości kąta zwilżania. Wysoka dynamika zwilżania zwiększa prawdopodobienstwo powstania w masie mostków wiążących o korzystnej strukturze geometrycznej nadających jej wysoka wytrzymałość mechaniczną. Zaproponowana metodyka badawcza umożliwia lepszą niż dotychczas ocene przydatności spoiwa do sporządzania mas o optymalnych właściwosciach wytrzymałościowych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.