Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 156

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inżynieria odwrotna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
This article presents a proportional relationship between Shutter and the value of the resolution scanning system that allows decision making for modeling 3D parts used in reverse engineering and additive manufacturing. As a first step, the object of interest is treated to dim excessive brightness, then the object is scanned (by point cloud or mesh) with the use of a Handyscan 700 scanner. The point cloud is processed with the Geomagic software Desing X to generate a CAD image and a “.stl” file for 3D printing.
2
Content available remote The analysis of the gear’s geometry measurement with various measuring systems
EN
The paper presents a comparison between contact and optical measuring systems, which can be implemented to measure the shape and dimensional accuracy. The comparison included the MarSurf XC20 contact system, the iNEXIVE optical microscope and the MCA II measuring arm with the MMDx100 laser head as well as the ATOS II Triple Scane structured light scanner. The measurements were conducted on a part of a gear rim. The assessment of the measuring accuracy in relation to the nominal model was performed in the GOM Inspect software. The parametric model of the gear created in the NX software was adopted as the nominal model. According to the obtained reports, it results that the MarSurf XC20 is the most accurate 2D measuring system whereas the ATOS II Triple Scane is the most accurate 3D measuring system.
PL
W artykule przedstawiono porównanie pomiarowych systemów; stykowych oraz optycznych, możliwych do wykorzystania przy weryfikacji dokładności wymiarowo-kształtowej. Porównanie obejmowało system stykowy MarSurf XC20, mikroskop optyczny iNEXIVE , ramię pomiarowe MCA II z głowicą laserową MMDx100 oraz skaner światła strukturalnego ATOS II Triple Scane. Pomiary przeprowadzono na fragmencie wieńca koła zębatego. Ocenę dokładności pomiaru w odniesieniu do modelu nominalnego przeprowadzono w programie GOM Inspect. Za model nominalny przyjęto model parametryczny koła zębatego stworzonego w systemie NX. Według otrzymanych raportów wynika, że najbardziej dokładnym systemem pomiarowym 2D jest MarSurf XC20, a systemem pomiarowym 3D ATOS II Triple Scane.
3
Content available remote Making copies of religious culture relics using reverse engineering
EN
Presented is the process of making copies of reliefs that are religious culture relics. Described is making of two replacements of exhibits from West Pomeranian churches. Priceless relics were made available courtesy of the National Museum in Szczecin that poses them in its collection. Sculptures were scanned using a contactless method with an industrial 3D scanner. Obtained data were used to develop technology and make copies using five-axis milling centre to achieve a satisfying reconstruction of details. Copies were made during realisation of a master project on Mechanics and Machines Making studies in Mechanical Engineering and Mechatronics department of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. Achieved effects were, on one hand, the copies and on the other hand, the enrichment of the didactic process with practical experience, necessary in technical studies.
PL
Opisano proces kopiowania płaskorzeźb będących zabytkami kultury sakralnej. Omówiono wykonanie dwóch zastępczych eksponatów pochodzących z kościołów z Pomorza Zachodniego. Bezcenne zabytki zostały udostępnione przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, w którego zbiorach się znajdują. Rzeźby zeskanowano metodą bezdotykową z użyciem przemysłowego skanera 3D. Na podstawie uzyskanych danych opracowano technikę wykonania kopii na pięcioosiowym centrum frezarskim, które dawało gwarancję satysfakcjonującego odwzorowania szczegółów. Wykonanie kopii było elementem pracy dyplomowej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzięki temu oprócz wykonania kopii eksponatów osiągnięto efekt w postaci wzbogacenia procesu dydaktycznego o niezbędne w toku studiów technicznych doświadczenia praktyczne.
EN
Former studies done by other authors investigated the first- and second-layered air gaps beneath the clothing garments. None of the previous studies reported multidisciplinary clothing design testing approach linking both the objective measuring methods and subjective responses, while testing the thermal properties linked to a microclimatic volume formed between the layers of garments forming the ensemble. Neither was determined the limiting value of the microclimatic volume for outerwear garments, after which the thermal insulation will start to decrease due to convection. By taking the advantage of the precise three-dimensional (3D) body scanning technology and reverse engineering 3D CAD tool, the volume of the microclimatic air layers formed under outerwear garments was determined to study the impact of the ensemble’s microclimatic volume on the overall insulation value, measured by means of the thermal manikin. The jacket with the smaller microclimatic volume provided 5.2–13.5% less insulation than wider jackets, while the ensembles with tighter jackets showed 0.74–1.9% less insulation in static and 0.9–2.7% more insulation in dynamic conditions, thus proving that the limiting value of the microclimatic volume is greater than previously reported for three-layered ensembles. The effective thermal insulation value was reduced in average by 20.98–25.34% between standing and moving manikins. The thermal manikins are designed for steady-state measurements and do not work well under transient conditions, so three human subjects were employed as evaluators of the clothing thermal quality. In cooler climatic conditions, the measured physiological parameters and subjects’ grades pointed to discomfort while wearing ensembles with tighter jackets.
EN
The article presents the results of research aimed at redesigning a jewelry product with the use of modern reverse engineering methods. A detailed review of the literature was conducted and the essence of the application of this technology in the era of Industry 4.0 was presented. The 3D digitization of the research object was performed with the use of Aicon SmartSCAN-HE R8 and DAVID-SLS3 scanners. The obtained better quality file was edited in Autodesk Meshmixer 3.5 software. On the basis of the created model, a 3D print was made using FDM (Fused Deposition Modeling) and DPP (Daylight Polymer Printing) technology with two different materials – HIPS (High Impact Polystyrene) and photopolymer casting resin. The final stage of the work was the measurement of the surface roughness of the B101 (CuSn10P) tin-phosphorus alloy castings made using the method of investment casting.
EN
This paper describes the process of creating a digital model of spiroid gears used in the defense industry. This is where the precise measurement of the parts with the highest requirements for accuracy is of great importance. The construction of a computational model of a physical object was carried out using an optical three-dimensional scanner. Based on the cloud of points obtained in the process of scanning, a spatial digital model reflecting the geometry of an existing element was developed. Polygonization and mesh reconstruction allowed to create a finite element method model that enabled the precise reproduction of the scanned object. The created model was subsequently used to conduct appropriate analysis and simulation to verify the correctness and possible modification of the construction of both elements of spiroid gears: worm thread and face gear
7
Content available remote Inżynieria odwrotna i technologie rapid prototyping w utrzymaniu ruchu
PL
Współcześnie w utrzymaniu ruchu coraz częściej zachodzi możliwość skutecznego stosowania technologii szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) [1, 2, 10] do wytwarzania zamienników obiektów (w tym obiektów uszkodzonych i wybrakowanych), jak również do wytwarzania nowych elementów stanowiących doposażenie obiektów już istniejących (nakładki, osłony, łączniki, uchwyty, elementy mocujące itp.) lub też do wytwarzania specjalizowanych, nieprodukowanych seryjnie narzędzi.
EN
3D terrestrial laser scanning is a non-invasive method for capturing data of building objects. A point cloud obtained through measurement provides the basis for assessing the building’s architecture and its finish details, analysing its technical condition and reproducing its construction system. Digitalised data can be used to describe the object’s geometry and to analyse its damage and defects. The paper describes, using examples, methods for examining the geometry of the historic building, whose structural condition has also been assessed.
PL
Naziemny skaning laserowy 3D jest nieinwazyjną metodą pozyskiwania danych o obiektach budowlanych. Dzięki uzyskanej z pomiaru w chmurze punktów można ocenić architekturę budynku i jego detale wykończeniowe, przeprowadzić analizę jego stanu technicznego, a także odtworzyć jego układ konstrukcyjny. Zdigitalizowane dane pozwalają na opisanie geometrii obiektu oraz analizę jego uszkodzeń i wad. W pracy opisano na przykładach sposoby badania geometrii budynku zabytkowego i oceniono stan jego konstrukcji.
PL
Układ napędowy jest jednym z głównych elementów mechanicznych w budowie każdego pojazdu. Służy do przenoszenia mocy i momentu obrotowego silnika na koła. W samochodach wyścigowych klasy Formuła Student, gdzie najczęściej stosowane są silniki motocyklowe, moc wychodząca z wałka zdawczego w pierwszej kolejności przenoszona jest za pomocą kół zębatych połączonych łańcuchem. Zamocowanie jednej z zębatek na dyferencjale pozwala w dalszej konstrukcji zastosować podobne rozwiązania, jak ma to miejsce we współczesnych samochodach. Obecnie w Polsce budowanych jest kilkanaście bolidów. Zawody odbywają się na całym świecie. W rywalizacji może uczestniczyć każda uczelnia wyższa. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie i zbudowanie pojazdu, który weźmie udział w wyścigach organizowanych na torach formuły 1. Bolid poddawany jest testom zarówno statycznym, jak i dynamicznym.
EN
The drive system is one of the main mechanical components in the construction of each vehicle. It is used to transfer power and torque of the engine to the wheels. In Formula Student class racing cars, where motorcycle engines are most often used, the output from the output shaft is first transferred using gear wheels connected by a chain. The fastening of one of the sprockets on the differential allows in the further construction to apply similar solutions as it is in modern cars. Currently, several cars are being built in Poland. The competition takes place around the world. Any university can participate in the competition. The students’ task is to design and build a vehicle that will participate in races organized on Formula 1 tracks. The car is subjected to both static and dynamic tests.
PL
Celem pracy przedstawionej w artykule było zbudowanie za pomocą skanera 3D modeli numerycznych owoców ogórka siewnego odmiany Śremski oraz wykorzystanie tych modeli do analizy wybranych cech geometrycznych. Do budowy modeli oraz wykonania pomiarów zastosowano programy komputerowe ScanStudio HD PRO firmy NextEngine, MeshLab oraz Solid Edge v. 20. Dokładność pomiarów wynosiła d = 0.01 mm. Zmierzono pole powierzchni, objętość, pole powierzchni wybranych przekrojów, podstawowe wymiary owoców oraz współczynniki kształtu. Badanie wyników pomiarów przeprowadzono za pomocą testu t, przyjmując poziom istotności a = 0.05. Różnica między polem powierzchni określonym za pomocą skanera 3D a polem powierzchni obliczonym na podstawie formuły zaproponowanej przez McCabe i in. w 1986 jest istotna, natomiast różnica między objętością owocu ogórka określoną z modelu 3D a objętością ogórka określoną na podstawie formuły przedstawionej przez Gaston’a i in. w 2002 jest nieistotna. Model numeryczny opisujący szczegółowo geometrię owoców wraz z określoną masą i gęstością pozwala na efektywne wykorzystanie go w pracach badawczych i projektowych.
EN
Numerical models of cucumbers cv. Śremski were developed with the use of a 3D scanner, and the results were used to analyze selected geometric parameters of cucumber fruits. NextEngine ScanStudio HD PRO, MeshLab and Solid Edge v. 20 programs were used to develop the models and perform measurements. Geometric parameters were measured within an accuracy of d = 0.01 mm. The surface area, volume, selected cross-sectional areas, basic dimensions and aspect ratios of cucumbers were determined. The results were analyzed by a t-test at a significance level of a = 0.05. The difference between the surface area determined in the 3D scanner and the surface area calculated based on the formula proposed by McCabe et al. (1986) was statistically significant, whereas the difference between cucumber volume determined from the 3D model and the volume calculated based on the formula proposed by Gaston et al. (2002) was not statistically significant. Numerical models that describe the geometric properties, mass and density of fruit can be effectively used in research and design.
PL
Do metod kształtowania obrotowego wyrobów z blach zaliczamy m.in.: wywijanie rolkami krawędzi blachy, cięcie na nożycach krążkowych, żłobienie, zgniatanie obrotowe czy wyoblanie. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej od wielu lat zajmuje się badaniami wyoblania. W ostatnich latach w ramach prac statutowych Instytut zaprojektował i wybudował unikalną, sterowaną numerycznie wyoblarkę MWS-200 do kształtowania wyrobów o skomplikowanym kształcie. Maszyna MWS-200 umożliwia kształtowanie wyrobów o przekroju eliptycznym, kwadratowym, trójkątnym, a także wyrobów osiowosymetrycznych. W artykule zaprezentowano wyniki badań analizy odwrotnej kształtowania wyrobu typu stożek z zastosowaniem technologii wyoblania. Badania laboratoryjne prowadzono na maszynie MWS-200. Do badań numerycznych zastosowano program Simufact Forming. Sposób projektowania procesu technologicznego wytłoczek wyoblanych opracowywany jest na podstawie doświadczenia oraz badań empirycznych, co w przypadku wyrobów o skomplikowanym kształcie sprawia dużo problemów i jest czasochłonne. W artykule zamieszczono wyniki badań wyoblania, w którym kształtowano krążek blachy w jednym oraz trzech ruchach rolki wyoblającej. Przedstawiono wyniki badań obrazujące różnice kształtu wykonanego wyrobu stożkowego pomiędzy badaniami laboratoryjnymi a symulacjami numerycznymi. Przedstawiono proces obliczeniowy, który pozwolił na uzyskanie zbieżności wyników. Zaplanowane badania z zastosowaniem metody analizy odwrotnej mają na celu skrócenie czasu opracowania procesu technologicznego wytłoczek osiowosymetrycznych na podstawie badań numerycznych.
EN
Methods of rotary forming of products from sheets include: burring of a sheet edge with rolls, cutting on rotary cutters, grooving, roll forming and spinning. The Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute has been engaged in studies on spinning for many years. In recent years, as part of its statutory work, the Institute designed and built the unique, numerically controlled MWS-200 spinning machine for forming prod-ucts with complicated shapes. The MWS-200 machine makes it possible to form prod-ucts with elliptical, square and triangular cross-sections but also axially symmetrical products. This article presents the results of research concerning reverse engineering of forming of a cone-type product with the application of spinning technology. Laboratory tests were conducted on the MWS-200 machine. Simufact Forming software was applied for numerical simulations. The method of designing the technological process for spun drawpieces is being developed based on experience and empirical tests, which poses large problems and is time-consuming in the case of products with a complicated shape. This article contains the results of spinning tests in which a sheet disk was formed in one and three movements of the spinning roll. Test results illustrating differences between labor-atory tests and numerical simulations in the shape of the produced conical product are presented. The numerical process that made it possible to obtain convergence of results is presented. Planned studies applying the reverse engineering method are intended to reduce the time of development of the technological process for axially symmetrical drawpieces based on numerical simulations.
12
Content available remote Zastosowanie skanowania 3D w inżynierii odwrotnej
PL
Omówiono procedurę budowania modelu powierzchniowego i inspekcji jego wymiarów z wykorzystaniem skanowania przedmiotu rzeczywistego. Zeskanowano korpus dwusekcyjnej pompy hamulcowej. Dokonano inspekcji wymiarów geometrycznych otrzymanego modelu powierzchniowego. Na podstawie uzyskanych danych opracowano model bryłowy CAD 3D zeskanowanego przedmiotu.
EN
The procedure of building a surface model and inspecting its dimensions by scanning a real object is discussed. The body of a two-part master cylinder was scanned. Geometrical dimensions of the obtained surface model were inspected. Based on obtained data, a 3D CAD model of the scanned object was developed.
PL
W artykule opisano wdrożoną w firmie Tricomed S.A., wspomaganą komputerowo metodę wytwarzania opasek uciskowych, przeznaczonych do rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych. Etapy procesu technologicznego obejmują: skanowanie 3D, pobieranie parametrów sterujących autogenerującym szablonem CAD z pliku STL, przeliczenie wartości parametrów sterujących w zależności od stopnia kompresji i rodzaju dzianiny, generowanie plików DXF, będących daną wejściową dla maszyny tnącej wykroje, oraz szycie.
EN
The article describes a computer-aided manufacturing of compression garments used for rehabilitation of burn and post-operative scars implemented in Tricomed S.A company. Steps of manufacturing processes include 3D scanning, obtaining control parameters for a self-generating CAD templates from STL file, conversion control parameters depending on the degree of compression and type of knitwear, generating DXF files for the cutting machine, sewing.
PL
Przedstawiono analizę dokładności generowania modelu bryłowego na podstawie utworzonych powierzchni. W procesie opracowywania modelu cyfrowego wykorzystano metody inżynierii rekonstrukcyjnej. Określono dokładność odwzorowania modelu bryłowego na podstawie modeli powierzchniowych, wygenerowanych przez zmianę wartości tolerancji trójkątów.
EN
An analysis of the accuracy of generating a solid mode based on the created surfaces is presented. In the process of creating a digital model, reconstructive engineering methods were used. The accuracy of mapping of the created solid model was determined on the basis of surface models generated by changing the tolerance value of triangles
PL
W pracy zaprezentowano możliwości stosowania nowoczesnych metod inżynierskich w planowaniu zabiegu operacyjnego całkowitej wymiany stawu kolanowego. Został omówiony proces wykonywania wirtualnych i fizycznych modeli stawu kolanowego przy użyciu metod inżynierii odwrotnej. Obiektem wejściowym do realizacji procesu były obrazy DICOM, które pochodziły z badania tomograficznego. Przedstawiono także potencjalne korzyści wynikające z użycia tych technik.
EN
The paper presents the possibility of using modern engineering methods in planning total knee replacement surgery. It was discussed the process of making virtual and physical knee models using methods of reverse engineering. The input object for the process were DICOM images that came from a computed tomography scan. The potential benefits of using these techniques were also presented.
EN
Code comprehension, a sub-domain of reverse engineering and software maintenance, does not provide useful explanation of common situations where developers, distributed and isolated from each other in time and space, come to a similar understanding of a code. This limits our ability to develop tools to support this popular aspect of code comprehension. This paper investigates this phenomenon from the perspective of sociology, intentionally distancing itself from the dominating psychological approach. The analysis, conducted mostly from the standpoint of social systems theory, highlights that as the construction of meanings is subjective, in the absence of any significant interactions, the dominant influence on the construction of meanings comes from current states of various social systems to which the developer belongs to. Thus, the similarity of meanings (hence a better comprehension of the code) can be achieved by understanding systems to which the developer belongs to and by coordinating their states.
PL
Rozumienie kodu, istotna część inżynierii oprogramowania, jest obecnie badane głównie z pozycji psychologii, a w znacznie mniejszym stopniu z pozycji socjologii. Przypuszczalnie spowodowane jest to odczuciem, że dostępne teorie socjologiczne nie odnoszą się do problemów związanych z rozumieniem kodu. Ten artykuł argumentuje, że socjologiczna teoria systemów społecznych może znaleźć zastosowanie w badaniach nad rozumieniem kodu. Proponuje on skoncentrowanie się na formach systemów społecznych, które pozwalają na spójną rekonstrukcję znaczenia kodu. Artykuł ilustruje rozważania serią przypadków użycia, demonstrując, że rozumienie kodu jest i powinno być traktowane jako działanie społeczne, opisywalne odpowiednimi teoriami. Następnie skoncentrowano się na proponowanym wykorzystaniu teorii systemów społecznych, aby zakończyć omówieniem potencjalnych implikacji nowego podejścia na różne obszary badań.
17
Content available Evaluation of skull bone structures in CT imaging
EN
At the current stage of diagnostics and therapy, it is necessary to perform a geometric evaluation of facial skull bone structures basing upon virtually reconstructed objects or replicated objects with reverse engineering. The objective hereof is an analysis of imaging precision for cranial bone structures basing upon spiral tomography and in relation to the reference model with the use of laser scanning. Evaluated was the precision of skull reconstruction in 3D printing, and it was compared with the real object, topography model and reference model. The performed investigations allowed identifying the CT imaging accuracy for cranial bone structures the development of and 3D models as well as replicating its shape in printed models. The execution of the project permits one to determine the uncertainty of components in the following procedures: CT imaging, development of numerical models and 3D printing of objects, which allows one to determine the complex uncertainty in medical applications.
PL
Artykuł dotyczy początkowych etapów inżynierii odwrotnej i przedstawia możliwości oprogramowania CATIA V5 w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli wyrobów na bazie chmur punktów. Dane pomiarowe, niezbędne do utworzenia modeli 3D, zostały pozyskane z użyciem współrzędnościowego ramienia pomiarowego wyposażonego w bezstykową głowicę pomiarową. W pracy przeanalizowano dokładność wykonania dwóch wybranych modeli przedmiotów składających się z powierzchni krzywoliniowych.
EN
The paper addresses the initial stages of reverse engineering and presents the possibilities of the CATIA V5 soft ware in terms of creating 3D models of products based on point clouds. The measurement data, necessary to create 3D models, were obtained using a coordinate measuring arm equipped with a non-contact measuring probe. In the paper, the accuracy of two selected models of objects composed of free-form surfaces has been analysed.
PL
W artykule przedstawiono ideę inżynierii odwrotnej w kontekście szybkiego prototypowania przy regeneracji przekładni ślimakowej. Istotą problemu jest odtworzenie ślimacznicy, która uległa zniszczeniu. Stopień jej degradacji uniemożliwia pozyskanie podstawowych informacji na temat geometrii ślimaka oraz korpusu przekładni. Wskazane elementy nie nosiły śladów nadmiernego zużycia. W pierwszym etapie przeprowadzono pomiary, omówiono zastosowane metody oraz sposób ich wykorzystania. Zebrane dane pomiarowe posłużyły do obliczenia parametrów uzwojenie ślimaka, a w konsekwencji uzębienia ślimacznicy. Na ich podstawie powstał model CAD. Etap finalny to przygotowanie strategii obróbki za pomocą CAM oraz jej realizacja na obrabiarce CNC. Działania ukierunkowano na szybką odbudowę elementu. Zwrócono również uwagę na zachowanie uzasadnionej relacji kosztów do stawianych wymagań.
EN
The article presents the idea of reverse engineering in the context of rapid prototyping during the regeneration of the worm gear. The nub of the problem is to regenerate the worm-wheel which has been destroyed. The degree of its degradation makes it impossible to obtain the basic datacincerned the toothed-wheel rim. Because of the reasonsmentioned above, this article is focused on the analysis of the worm geometry and the gear casing. No sings of excessive wear werefound on the indicated parts. At the first stage the measurements were carried out, the applied methods were described and the technique of these methods usage were discussed. The collected data was used of calculate the parameters of the worm’s lead and consequently the tooth’s of the worm-wheel. Based on the calculations, the CAD model was created. The final stage is the preparation of a maching strategy with the CAM software usage and its implementation in the process with a CNC machine application. The activities were focused on the quick reconstruction of the part. The attention was also paid to balancethe costs and the requirements set.
PL
W artykule zaprezentowano procedury stosowane przy weryfikacji metrologicznej wybranych urządzeń pomiarowych pracujących we współrzędnościowej technice pomiarowej. Są to systemy stosowane powszechnie w inżynierii odwrotnej do digitalizacji kształtów odtwarzanych elementów. Krótko omówiono wymagania i uwarunkowania inżynierii odwrotnej dotyczące procesu pomiarowego. Przedstawiono zasady weryfikacji i reweryfikacji współrzędnościowych maszyn pomiarowych, jako najstarszych przedstawicieli współrzędnościowej techniki pomiarowej. Pokazano działania, jakie należy podjąć przy wzorcowaniu skanerów optycznych i laserowych, które są coraz szerzej stosowane w przemyśle i nauce. Omówiono podstawowe błędy wyznaczane przy wzorcowaniu i wzorce, jakie się wykorzystuje w procedurach badawczych.
EN
In the paper procedures used for verification and reverification of measurement devices working in coordinate measuring technique were presented. These systems are commonly used in reverse engineering for digitization of shapes of reconstructed elements. Requirements and conditions of reverse engineering from measurement process point of view were briefly discussed. Rules of verification and reverification of coordinate measuring machines as the oldest device representing coordinate measuring technique were shown. Actions that need to be taken while calibrating optical and laser scanners, that are more and more widely used in industry and science were presented. Basic errors elaborated during calibration and standards used in testing procedures were described.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.