Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shore protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono problem podnoszenia się poziomu wody w Morzu Bałtyckim i jego wpływ na stan brzegów. Przybliżono opis zjawisk występujących w strefie przybrzeżnej oraz mechanizm niszczenia brzegów. Przedstawiono niektóre działania techniczne realizowane w celu zabezpieczenia brzegu przed szkodliwym działaniem fal. Zaprezentowano także, wypracowaną przez Polskę, strategię ochrony brzegów i realizacji zabezpieczeń przez konsekwencjami podnoszenia się poziomu morza w wyniku zmian klimatycznych.
EN
The article presents the problem of the raising Baltic Sea level and its impact on the state of the coast. It describes the phenomena occurring in the littoral zone and the mechanism of shores deterioration. It also presents some of the technical measures implemented in order to protect the coast against the destructive action of waves. It also presents the Polish strategy of coast conservation and construction of protections against the consequences of the sea level rise caused by the climate change.
EN
For the enlargement of the nautical dimensions of Santos Port Outer Access Channel (Brazil), training walls crossing the Offshore Bar are needed. The training walls choice to reduce dredging rates also induces to consider a coupling planning between nautical purposes and shore protection measures, as Santos Municipality have serious erosion problems nowadays due to the urban growth in the backshore and sea level rise. For decision support, the Hydraulic Laboratory of Engineering School of University of Sao Paulo was commissioned to study in a composite mathematical and scale model. Results include changes in wave height and direction and current speed analysis to conditions with training walls and segmented breakwaters. The water renewal was also analyzed to the condition with segmented breakwater and compared to current situation, based on hydrodynamics results and considering that this structure can reduce water quality in this area.
PL
Głównym celem pracy było określenie i sparametryzowanie zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w strefie brzegowej morza w obrębie progów podwodnych. W rejonie budowli typu próg podwodny zachodzą skomplikowane procesy hydrodynamiczne, które odgrywają znaczącą rolę w transporcie osadów zarówno od- i dobrzegowych, jak i wzdłużbrzegowych. W niniejszym artykule przeprowadzono analizę dla profilu 331,5 KM w rejonie Kołobrzegu i wykonano obliczenia transportu osadów przy różnym usytuowaniu progów względem brzegu oraz dla różnych ich wysokości i różnych wysokości progów podwodnych. Zmiany erozyjne brzegu w obrębie Kołobrzegu, obserwowane w latach 2007-2011, były bezpośrednią przyczyną powzięcia decyzji o rozpoczęciu w 2012 roku budowy umocnień ochronnych w postaci progów podwodnych, ostróg brzegowych oraz wykonania sztucznego zasilania plaży. Obliczenia wykonane na podstawie danych Urzędu Morskiego w Słupsku z 2013 roku wykazują jednak brak skuteczności tych umocnień, gdyż we wszystkich profilach brzegowych zanotowano zmniejszenie tzw. powierzchni aktywnej. Analiza wariantu z progiem ok. 100 m od brzegu pokazała, że transport rumowiska wzdłuż brzegu dominuje nad transportem od- i dobrzegowym. Obliczona maksymalna wartość tego transportu przed progiem od strony morza jest dwa razy większa od wartości tego transportu w sytuacji bez progu. Należy spodziewać się zatem wzmożonej erozji dna przed progiem od strony morza, wywołanej wzrostem transportu wzdłuż brzegu, spowodowanym wybudowaniem progu. Ponadto okazało się, że w sytuacji ukośnego podchodzenia fali do brzegu pod kątem 30°, dodatkowo przed progiem od strony morza występuje przewaga obliczonych wartości transportu odbrzegowego nad dobrzegowym, co również może oznaczać potencjalną erozję dna przed progiem. Z drugiej jednak strony obliczenia natężenia transportu rumowiska na odcinku pomiędzy progiem a linią brzegu pokazały, że jest ono praktycznie zerowe, co oznacza stabilizację profilu pomiędzy progiem a brzegiem. W pracy przeprowadzono także analizę różnych scenariuszy, dzięki którym można było ocenić skuteczność działania progów w zależności od odległości ich posadowienia od linii brzegowej oraz od położenia korony budowli pod poziomem wody. Obliczenia pokazały, że najkorzystniejszą lokalizacją budowli byłoby położenie progów na głębokości 3.5 m, w odległości ok. 175 m od brzegu. Optymalną wysokością budowli byłaby wysokość rzędu 2.0 m. W takim przypadku obliczone wartości transportu wzdłuż brzegu oraz transportu od- i dobrzegowego w całym profilu poprzecznym są znacząco mniejsze od wartości uzyskanych dla wariantu bez progu, zaś strefa stabilizacji profilu pomiędzy progiem a linią brzegu jest znacząco szeroka. Badania wykazały, że obecne usytuowanie progów może być przyczyną zmian erozyjnych w badanym miejscu. Zaleca się zatem monitorowanie działania tych konstrukcji poprzez systematyczne i okresowe zbieranie danych tachimetrycznych plaży i batymetrycznych przekrojów podwodnych w sąsiedztwie progów.
EN
The main aim of this thesis was to determine and parameterize hydrodynamic phenomena occurring in the coastal zone of the sea within the submerged structures. The hydrodynamic processes occurring in the region of submerged breakwaters play a significant role in transport of both cross-shore sediment transport and primarily for long-shore sediment transport. In this article 331,5 KM of the Baltic Sea was analyzed and simulated for different locations and different levels of submerged breakwaters. Coastal erosional changes within Kolobrzeg, observed in 2007-2011, were the direct cause of the decision to launch in 2012 the construction of protective fortifications in the form of underwater thresholds, shore spurs and artificial beach power supply. The calculations based on the data from the Maritime Office in Slupsk from 2013 showed the lack of effectiveness of these reinforcements, as in all edge profiles there was a decrease in the so-called active surface. The analysis of the variant with a threshold of about 100 m from the shore showed that the transport of sediment along the shore dominates over the transport and the coastage. The calculated maximum value of this transport before the seaside threshold is twice as large as the value of this transport in a non-threshold situation. Therefore, an increased erosion of the bottom before the seaside threshold, caused by the increase of transport along the shore and the construction of the threshold should be expected. It turned out that in case of an inclined wave approach to the shore at an angle of 30°, in addition to the sea-front threshold, there is a predominance of calculated values of the transport over the shore which may also mean potential bottom erosion. On the other hand calculations of the sediment transport intensity in the section between the threshold and the shoreline showed that it is virtually zero which means stabilization of the profile between the threshold and the edge. The study also involved analysis of various scenarios in which it was possible to assess the effectiveness of thresholds depending on the distance of their foundation from the shoreline and the location of the building crown below the water level. The researches showed that the most favorable location of the building would be the location of the thresholds at a depth of 3.5 m at a distance of about 175 m from the shore. The optimal height of the building would be the height of 2.0 m. In this case the calculated values of transport along the shore and the distance of transport in the whole cross section are significantly smaller than the values obtained for the variant without a threshold and the profile stabilization zone between the threshold and the shoreline is significantly wide. Studies have shown that the current location of this construction may cause erosive lesions in the researched place. It is recommended to monitor the area of these structures by systematic and periodic collection of tacheometric beach data and bathymetric underwater sections in the vicinity of the thresholds.
PL
Analiza hydrodynamiczna polegała na przeprowadzeniu obliczeń transportu odbrzegowego i wzdłużbrzegowego rumowiska dla różnych wariantów posadowienia progów podwodnych w profilu poprzecznym brzegu oraz dla różnych ich wysokości, z uwzględnieniem obecnego ich usytuowania w Kołobrzegu. Dyskusję otrzymanych wyników obliczeń przeprowadzono w porównaniu z bazą danych z Urzędu Morskiego w Słupsku.
EN
The hydrodynamic analysis consisted in making calculations on the transport of debris off and along the coast for different variants of the underwater barrages’ location in the transverse profile as well as for their different heights, taking into account their current location in Kołobrzeg. The obtained results are discussed in comparison with the database of the Maritime Office in Słupsk.
5
Content available Utilising water wave energy – technology profile
EN
The use of wave energy was studied at the Maritime University of Szczecin. The two main subjects were wave-energy conversion and using wave energy to protect the seashore against the hazardous effects of extreme waves. A construction of new technologies were outlined. Future research and intended cooperation were presented.
6
Content available remote Problemy ochrony brzegu w rejonie Kołobrzegu
PL
Analiza przyczyn problemów związanych z odbudową i utrzymaniem plaży w rejonie Kołobrzegu. Przedstawienie dotychczasowej historii umocnień brzegu oraz rozbudowy falochronów. Ocena odporności brzegu na erozję na podstawie pomiarów niwelacyjno-batymetrycznych oraz analiza zjawisk hydrodynamicznych występujące w strefie brzegowej dla warunków sztormowych. Propozycja systemu wspomagającego odbudowę plaży na odcinku najbardziej poddanym procesom erozyjnym.
EN
Analysis of problems concerning reconstruction and maintanance of beaches in Kołobrzeg region. Shore reinforcement and breakwater development history presentation. Assessment of shore erosion resistance based on level-bathymetric surveys and analysis of hydrodynamic occurrence for shoreline in squally conditions. Proposal for beach reconstruction support system for the section most susceptible to erosion processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.