Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 141

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  popiół
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The production activity of mankind using high-ash fossil fuels for electricity generation is steadily increasing ash waste and carbon dioxide emissions into the environment. The article proposes a variant of wasteless combustion of Ekibastuz coal in a melting reactor installed under the boiler; it is envisaged to obtain, in addition to steam of energy parameters, a melt suitable for the production of building materials, sublimates of zinc, gallium and germanium, to reduce emissions of CO2 into the atmosphere and return to the process a part of carbon in CO2. An energy-saving thermal diagram of a power plant boiler has been developed on the basis of the proposed technology for the reduction of СО2, Н2О of reactor waste gases with zinc vapor to СО, Н2. The resulting excessive hydrogen will be used to displace elemental carbon from CO. The spent reagent, zinc oxide, after recovering into zinc will be used again in the process. In case of implementation, CO2 emissions into the atmosphere will be cut up to 50%, the expected payback period of the proposed system will be 1.0 - 1.5 years.
PL
Działalność produkcyjna ludzkości wykorzystująca wysokopopiołowe paliwa kopalne do produkcji energii elektrycznej stale zwiększa ilość odpadów popiołowych i emisję dwutlenku węgla do środowiska. W artykule zaproponowano wariant bezodpadowego spalania węgla Ekibastuz w reaktorze zainstalowanym pod kotłem; przewiduje się uzyskanie, oprócz pary o parametrach energetycznych, stopu odpowiedniego do produkcji materiałów budowlanych, sublimatów cynku, galu i germanu, a w celu zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery i powrotu do procesu części węgla zawartego w CO2. Na podstawie zaproponowanej technologii redukcji СО2 i Н2О w gazach odlotowych z reaktora z parą cynku do СО i Н2 opracowany został energooszczędny schemat cieplny kotła w elektrowni. Powstała nadmierna ilość wodoru zostanie wykorzystana do wyparcia węgla pierwiastkowego z CO. Zużyty reagent, tlenek cynku, po odzyskaniu cynku zostanie ponownie wykorzystany w procesie. W przypadku wdrożenia, emisja CO2 do atmosfery zostanie zmniejszona do 50%, oczekiwany okres zwrotu z proponowanego systemu będzie wynosić 1,0 - 1,5 roku.
PL
Przedstawione wyniki kolejnych badań wskazują, że w procesie granulacji popiołów powstających ze spalania węgla brunatnego i kamiennego, zarówno bez produktów, jak i z produktami odsiarczania, możliwe jest otrzymanie granulatów. W charakterze lepiszczy stosowano kolejno wodę, półwodny siarczan wapnia i mieszaninę półwodnego siarczanu wapnia z wodorotlenkiem wapnia.
EN
Mixts. of selected ashes with H₂O (20–25% by mass), CaSO₄⋅0.5H₂O (20% by mass) or CaSO₄⋅0.5H₂O + Ca(OH)₂ (20% by mass) were granulated and studied for mech. strength and SO₂ sorption capacity. The pH and content of sulfate ions in the eluates were detd. in all granulates.
PL
Przedstawiono możliwości połączenia realizacji celów klimatycznych i celów gospodarki o obiegu zamkniętym dzięki wykorzystaniu sekwestracji CO2 na popiołach lotnych pochodzących z procesów spalania. Przeanalizowano w tym kontekście węgiel kamienny, węgiel brunatny i biomasę. Na podstawie rozważań teoretycznych zaprezentowano metodę wyznaczania potencjału wychwytu CO2. Przedstawiono potencjał ograniczenia emisji CO2 z polskiego sektora energetycznego i przedyskutowano rolę ubocznych produktów spalania w koncepcji wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym.
EN
Use of fly ashes from coal or biomass combustion as adsorbents for removal of CO2 from flue gases was discussed and recommended. The ashes after carbonatization met the requirements for prodn. of middle quality concretes.
PL
W Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Śląskiej przez wiele lat wykonywano oznaczenia stężeń pierwiastków naturalnie promieniotwórczych występujących w surowcach i materiałach stosowanych w budownictwie, w tym m.in. w ubocznych produktach spalania. Badania te dotyczyły żużli i popiołów pochodzących ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Uzyskane rezultaty zaprezentowano w niniejszym artykule.
EN
For many years, the concentrations of naturally radioactive elements present in raw materials and materials used in construction, including combustion by-products, have been determined at the Department of Building Processes and Building Physics of the Silesian University of Technology. This research has concerned slags and ashes resulting from the combustion of hard coal and lignite. The obtained results are presented in this article.
EN
Owing to the increasing popularity of the thermal treatment of municipal sewage sludge (TTMSS) in Poland, constant growth in the quantity of ash generated within this process has been recorded. Due to their properties, it is difficult to utilize this type of ash within the concrete production technology. One of the methods of waste utilization is to add it to hardening slurries, used in, among others, cutoff walls. The slurry operating conditions (contact with groundwater) and elevated heavy metal content in ash raise justified concerns in terms of environmental safety of the aforementioned methods. In the study, the release of heavy metals from a matrix, namely, the hardened slurry has been examined. The so-called “batch test” dynamic leachability testing method was applied for this purpose. A high level of heavy metal immobilization in the slurry was achieved. The obtained results indicate an environmentally safe possibility of using TTMSS ash in hardening slurries in cut-off walls.
6
Content available remote Szlam naftowy jako paliwo i surowiec do produkcji cementów pucolanowych
PL
Celem badań była ocena możliwości zastosowania szlamu naftowego jako alternatywnego paliwa w piecach cementowych, ponieważ 1 kg tego szlamu może zastąpić 0,82 m3 metanu. Natomiast popiół ze spalenia tego szlamu można stosować jako uboczny materiał cementowy, do produkcji cementu pucolanowego. Zbadano skład chemiczny, gęstość, powierzchnię i skład ziarnowy popiołu. Ten popiół zastosowano jako zamiennik cementu portlandzkiego, zastępując nim 5, 10, 15 i 20% cementu, stosując go do wytwarzania zapraw. Zbadano konsystencję, czas wiązania i właściwości mechaniczne tych zapraw i porównano z zaprawami bez dodatku popiołu. Dodatek popiołu zwiększył w spoiwie zawartość SiO2 i opóźnił wiązanie, w porównaniu z cementem. Zgodnie z normą EN 197 zaprawa z dodatkiem 5% popiołu, która miała maksymalną wytrzymałość wynoszącą 46 MPa po 28 dniach, należała do cementu CEMII/B 42,5N. Natomiast cement zawierający 10% i 20% popiołu został zaliczony do klasy wytrzymałości 32,5N.
EN
The aim of this study was the valorisation of oil sludge as an alternative fuel in the cement kilns since 1 kg of oil sludge can substitute 0.82 m3 of methane. The ash from oil sludge combustion can be used as secondary cementitious material, for the production of cement-based pozzolanic composites. The elemental composition, density, surface properties, and particle size distribution of the ashes were measured. Then the ashes were used along with ordinary Portland cement at different ratios of substitution: 5, 10,15, and 20% by mass to produce mortars which were tested for their normal consistency, setting time, mechanical properties, and then compared to reference mortar without ashes. According to the results, the higher SiO2 content was assigned to ash compared to cement. The incorporation of ash resulted in the retardation of the setting. According to European standard EN-197, the mortar with the addition of 5% of ash which presents a maximum strength equal to 46 MPa obtained at 28 days is classified as CEM II/B 42.5N. However, cements containing 10% and 20% of ash have been classified in strength class 32.5N.
EN
Due to a constant increase in generating the amount of sewage waste it is necessary to find an alternative method of its use or disposal. One of such methods can be utilization of sewage sludge in construction materials industry, particularly in concrete technology and other materials based on cement. It allows using waste materials as a passive additive (filler) or also as an active additive (replacement of part of bonding material). The article aims at presenting the analysis of the effect of adding slag, achieved from wastewater sludge incineration in sewage treatment plant, on properties and quality of concrete mix and hardened concrete. Using an experimental method, the researcher designed the composition of the control concrete mix, which was then modified by means of slag. For all concrete mixtures determined – air content with the use of pressure method and consistency measured by the use of concrete slump test. For all concrete series the following tests were conducted: compressive strength of concrete after 7, 28 and 56 days of maturing, frost resistance for 100 cycles of freezing and thawing, water absorption. The use of slag, ground once in the disintegrator, causes a decrease of in compressive strength of concrete samples in relation to the control concrete series as well as bigger decrease in compressive strength after frost resistance test.
PL
Artykuł ma charakter pracy przeglądowej. Skupiono w nim uwagę na warunkach generowania popiołów lotnych w toku przemysłowego spalania paliw stałych oraz na głównych czynnikach determinujących właściwości powstałych popiołów. W szczególności przedyskutowano kluczowe fakty dotyczące skali produkcji popiołów na przestrzeni minionych lat obecnego wieku w Polsce i na świecie. Przedstawiono także najczęściej dotychczas wykorzystywane ścieżki zagospodarowania popiołów lotnych, a ponadto przeanalizowano najbardziej obiecujące, przyszłościowe kierunki wykorzystania popiołów lotnych w obszarze zastosowań bardziej zaawansowanych.
EN
This review paper focuses on the conditions of generating fly ashes in the course of the industrial combustion of solid fuels as well as on main factors determining the characteristics of obtained ashes. Key facts concerning the scale of by ashes production in the 21st century in Poland and in the world are discussed in particular. The article presents the most common ways of applying fly ashes used so far and analyses the most promising prospective directions of using by ashes in the area of more advanced applications.
PL
Przedstawiono analizę wpływu dodatku popiołu, powstałego ze spalania osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków, na właściwości stwardniałego betonu. Metodą doświadczalną zaprojektowano skład mieszanki betonowej kontrolnej, którą następnie modyfikowano przy użyciu popiołu lotnego. Dla wszystkich uzyskanych serii betonów wykonano badania: wytrzymałości na ściskanie betonu po 7, 28 i 56 dniach dojrzewania, mrozoodporności dla 100 cykli zamrażania i rozmrażania, nasiąkliwości. Betony modyfikowane popiołem powstałym ze spalania osadów ściekowych charakteryzowały się porównywalną wytrzymałością na ściskanie w stosunku do betonu kontrolnego oraz odnotowały niższy spadek wytrzymałości na ściskanie po badaniu mrozoodporności.
EN
The article presents an analysis of the impact of fly ash addition, which originated from the combustion of sewage sludge in sewage treatment plants, on the properties of hardened concrete. The composition of control concrete mixture was designed using the experimental method, and then it was modified using fly ash. For all concrete series obtained, tests were performed: compressive strength of concrete after 7, 28 and 56 days of maturation, frost resistance for 100 cycles of freezing and thawing, and absorbability. Ash-modified concretes formed from the combustion of sewage sludge were characterized by comparable compressive strength in comparison to the control concrete and recorded a lower drop in compressive strength after the frost resistance test.
PL
Badania popiołów pod względem składu petrograficznego, chemicznego i właściwości fizycznych prowadzone są na szeroką skalę i prezentowane w licznych opracowaniach naukowych. Popioły te są pozyskiwane z filtrów i elektrofiltrów zamontowanych w dużych instalacjach przemysłowych. Masowe badanie popiołów pozyskanych bezpośrednio z palenisk rusztowych lub nadmuchowych, zamontowanych w kotłach o niskiej mocy, praktycznie rozpoczęło się dopiero w wyniku walki ze smogiem powstającym wraz z niską emisją. Przy czym pobieranie materiału do badań z palenisk domowych zazwyczaj wiąże się z badaniem ich pod kątem ewentualnego spalania odpadów w kotłach o niskiej mocy. Jest to celowe działanie w przypadku kotłów starego typu, które mogły być zasilane praktycznie dowolnym paliwem. Obecnie na rynku są oferowane piece nowego typu na paliwa dedykowane, w których istnieje możliwość spalania paliw wyłącznie do tych kotłów dostosowanych. Ma to na celu spalanie tylko paliw odnawialnych (z biomasy) lub paliw kopalnych mniej uciążliwych dla środowiska, w założeniu o wysokich parametrach jakościowych, np. ekogroszek, brykiety z węgla brunatnego i torfu. Autorzy opracowania skupili się na przebadaniu popiołu pozyskanego z kotłów przeznaczonych do spalania pelletów drzewnych poprzez wykonanie analizy mikroskopowej pozostałości po spalonej biomasie. Tego typu badanie popiołów dostarcza kompleksowej informacji na temat efektywności procesu spalania, zawartości zanieczyszczeń pozostałych w popiele oraz przydatności popiołu do innych zastosowań. Cały proces od momentu pobrania materiału do badań poprzez wykonanie preparatu i przeprowadzenie analizy trwa do 12 godzin, co zapewnia szybką decyzję o regulacji pieca lub zmianie paliwa. Identyfikacja składników popiołu została opracowana na bazie wyników prac przeprowadzonych przez Grupę roboczą do spraw popiołów lotnych (Komisja III) Międzynarodowego Komitetu ds. Węgla i Petrologii Organicznej – ICCP. Wykazana klasyfikacja została uzupełniona o nowe kluczowe elementy występujące w popiołach powstałych w wyniku spalania pelletów drzewnych w kotłowniach przydomowych. Pozwoliło to na określenie procentowej zawartości charakterystycznych składników występujących w badanym materiale, które stają się swoistym reperem do opiniowania o jakości i sprawności kotła oraz spalanego pelletu.
EN
Petrographic and physico-chemical analyses of ashes are carried out on a large scale and presented in numerous scientific papers. The mentioned ashes are obtained from filters and electrostatic precipitators mounted in large industrial installations. The large-scale analysis of the ashes obtained directly from grate furnaces or blast furnaces mounted in low-power boilers started with combating smog and low-stack emissions. The collection of ash samples from household furnaces usually involves the analysis of the combustion of waste in low-power boilers. This is justified in the case of old type boilers, which were designed to use virtually any fuel. Currently, new types of boilers, designed to burn dedicated fuels, are offered on the market. The aim is to use only renewable fuels (biomass) or fossil fuels with high quality parameters, which are more environment-friendly, e.g. eco-pea coal, lignite briquettes, or peat briquettes. The authors of the study focused on examining the ash obtained from boilers for burning wood pellets by performing microscopic analysis of residues after biomass combustion. The above mentioned analysis provides a comprehensive information on the efficiency of the combustion process, the content of contaminants remaining in the ash, and the suitability of ash for other applications. The entire process, from the moment of collecting the samples to the execution of the analysis takes up to 12 hours, which ensures a quick decision on furnace adjustment or fuel change. The ash components were determined based on the results obtained by the Fly-Ash Working Group of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP). The mentioned classification has been supplemented with new key elements occurring in ashes resulting from the combustion of wood pellets in household boilers. This allowed determining the percentage content of characteristic components in the tested material, which can be used as a specific benchmark when issuing opinions on the quality and efficiency of the boiler and the combusted pellets.
EN
Treatment of the soil by plants (phytoremediation), associated with the production of biomass for energy purposes, carries a number of significant problems with a practical and technical point of view. They concern mainly the way of the thermal conversion of biomass to energy production in an efficient and environmentally safe way. One way may be gasification. This process involves the conversion of organic matter into a combustible gas mixture by partial oxidation at high temperature under the influence of the gasifying agent (air, oxygen, steam, or mixtures of these components). Gasification aim is to obtain a combustible gas. Unfortunately, the formation of gas also accompanied by the formation of solid and liquid waste products. The paper presents the results of basic physico-chemical properties of solid (ash) and liquid (tar) waste products of the gasification process of the heavy metal contaminated energy crops. The gasification process has carried out in a laboratory fixed bed reactor. Two types of energy crops: Miscanthus x giganteus and Sida hermaphrodita were used. The experimental plots were established on postindustrial site - former sewage sludge dewatering area (Leipzig site, Germany). The results show that the gasification process, promotes the migration of harmful substances such as heavy metals from the fuel to the solid phase.
PL
Oczyszczanie gleb za pomocą roślin (tzw. fitoremediacja), skojarzone z produkcją biomasy na cele energetyczne, niesie za sobą szereg problemów istotnych z praktycznego i technicznego punktu widzenia. Dotyczą one przede wszystkim sposobu konwersji termicznej wyprodukowanej biomasy na energię w sposób efektywny i bezpieczny dla środowiska. Jednym ze sposobów może być zgazowanie. Proces ten polega na przekształcaniu substancji organicznej w palną mieszaninę gazów przez częściowe utlenienie w wysokiej temperaturze pod wpływem czynnika zgazowującego (powietrza, tlenu, pary wodnej lub mieszanin tych składników). Zgazowanie ma na celu uzyskanie palnego gazu. Niestety powstawaniu gazu towarzyszy również powstawanie stałych i ciekłych produktów odpadowych. W pracy przedstawiono rezultaty badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych stałych (popiół) i ciekłych (smoły) produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych uprawianych na terenie zdegradowanym ekologicznie. Proces zgazowania prowadzono w laboratoryjnym reaktorze ze złożem stałym. Wykorzystano dwa rodzaje roślin energetycznych: miskanta olbrzymiego oraz ślazowca pensylwańskiego. Rośliny pozyskano z nieużytku poprzemysłowego z okolic Lipska (Niemcy), na którym składowano komunalne osady ściekowe. Wyniki pokazują, że zgazowanie jako proces przekształcania substancji organicznej w gaz przy jednoczesnej produkcji stałych i ciekłych produktów odpadowych promuje migrację szkodliwych związków, takich jak metale ciężkie, występujących w paliwie, do fazy stałej i ciekłej.
EN
The article presents the results of the analysis of straw obtained from ripening wheat, which was subjected to four water soaking cycles in demineralized water. The soaking was carried out under laboratory conditions at 20°C. As a result, part of mineral matter, including a significant amount of alkaline sodium and potassium salts and substances containing sulfur and phosphorus, was washed out. The process of soaking has a great impact on the chemical composition of ash obtained from water-treated straw, which increased its acidity. The Na2O content in the analyzed ash has decreased by 78%, while the K2O content has decreased by 60%. In turn, the content of water-insoluble, acid-forming SiO2 has increased by 80%. As a consequence, a positive change in the values of indices, on the basis of which the tendency of straw to slagging and deposit formation during the combustion and gasification processes is assessed, has been observed. Already after the second water soaking cycle it became apparent, based on the AI alkali index, that the examined fuel should not cause difficulties resulting from the increased intensity of use of the boiler during the combustion process. Meanwhile, the value of the BAI bed agglomeration index was considered to be safe, indicating a low possibility of bed agglomeration during the combustion or fluidized bed gasification, after the third water soaking cycle. The third of the analyzed indices, the Fu fouling index, did not indicate any tendency to deposit formation during the combustion; however, four water soaking cycles reduced its initial value by 80%. The last of the analyzed indexes, the SR, slag viscosity index did not change its value during the experiment, which, both for the raw straw and after subsequent soaking cycles, indicated that the fuel should have a low tendency to accumulate slag during the combustion process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań słomy pozyskanej z dojrzewającej pszenicy, którą poddano procesowi czterokrotnego moczenia w wodzie demineralizowanej. Operację moczenia prowadzono w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 20°C. W wyniku moczenia ze słomy została usunięta część substancji mineralnej, w tym znaczna ilość alkalicznych soli sodu i potasu oraz substancji zawierających siarkę i fosfor. Proces moczenia w wyraźny sposób wpłynął na zmianę składu chemicznego popiołu otrzymanego z preparowanej wodą słomy, który zwiększył swoją kwasowość. W popiele o 78% zmalała zawartość Na2O, o 60% zawartość K2O, do 80% wzrósł natomiast udział nierozpuszczalnego w wodzie, kwasotwórczego SiO2. W konsekwencji korzystnie zmieniły się wartości wskaźników, za pomocą których oceniana jest skłonność słomy do deponowania zanieczyszczeń podczas spalania i zgazowania. Już w wyniku dwukrotnego moczenia indeks alkaliczności AI przyjmował wartość sugerującą, że paliwo to nie powinno sprawiać trudności podczas spalania z powodu zwiększonej intensywności żużlowania kotła. Natomiast wskaźnik aglomeracji złoża BAI bezpieczną wartość wskazującą na niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska aglomeracji złoża podczas spalania lub zgazowania fluidalnego osiągnął po trzecim cyklu moczenia słomy. Trzeci z ocenianych wskaźników, Fouling-Index Fu nie osiągnął wprawdzie wartości wskazującej na brak skłonności paliwa do deponowania zanieczyszczeń podczas spalania, ale w wyniku czterokrotnego moczenia nastąpiła 80% redukcja jego początkowej wartości. Ostatni z analizowanych wskaźników, wskaźnik lepkości żużla SR, w trakcie prowadzonego eksperymentu nie zmieniał swojej wartości, która dla zarówno dla słomy surowej, jak i po kolejnych cyklach moczenia, wskazywała, że paliwo to powinno charakteryzować się małą skłonnością do odkładania żużlu podczas spalania.
PL
Ogromne zainteresowanie nowoczesnym i efektywnym wytwarzaniem, konwersją, przesyłem i magazynowaniem energii ma obecnie miejsce zarówno w nauce, jak i w przemyśle zarówno w Polsce, jak i na świecie. Zapotrzebowanie na energię gwałtownie rośnie, a potrzeba zrównoważonego zarządzania procesami wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań i technologii energetycznych. Jednym z rozwiązań jest oszczędzanie i odzyskiwanie energii. Energia zaoszczędzona w procesach konwersji lub odzyskana energia odpadowa mogą być traktowane jak użyteczne formy energii, których wykorzystanie daje wymierne efekty finansowe.
15
Content available remote Dissolution of carbon from coke and char in liquid Fe-C alloys
EN
Purpose: The aim of this paper was to study dissolution of carbon from carbonaceous materials of different origin with different morphology, microtexture and microstructure in the liquid Fe-C alloys. Design/methodology/approach: The dissolution of carbon from coke, char and glassy carbon in the molten Fe-C alloy (initial carbon concentration 2.46 wt.%) at 1350°C was measured and compared with that from graphite. The dissolution of carbon from demineralised coke and char in the Fe-C solution was also examined to study the effect of mineral matter on the carbon dissolution. Findings: The concentration of carbon in the Fe-C solution dissolved from graphite was higher than that from coke and char. Demineralisation of coke and char had a significant effect on the carbon dissolution. The concentration of carbon dissolved from demineralised coke and char in the Fe-C alloy approached the solubility of graphite in this alloy under the same conditions. Results obtained in this work confirmed that ash has a strong effect on the carbon dissolution. Research limitations/implications: Investigations in this paper were conducted at 1350°C. At higher temperatures; (1) the degree of coke and char graphitisation increases changing the microstructure of carbonaceous materials; (2) the ash can melt, and (3) some of the metal oxides in the ash can be reduced by carbon to the metal phase, thereby weakening the effect of ash on the carbon dissolution. Demineralisation of coke was incomplete; it reached 70-80% with some effect on the carbon dissolution. The effect of ash composition and further coke demineralisation on the carbon dissolution at higher temperature will be investigated in the future study. Originality/value: This study demonstrated that dissolution of carbon from coke and char was strongly affected by ash. Reactions of dissolution of carbon from coke and char in liquid Fe-C alloy reached a steady state within 1-2 hours. In this state, the coke/char - metal system was far from equilibrium. The “apparent” activity which can be assigned to carbon in the steady state is below one for graphite with significant implications for metallurgical processes.
PL
Dysponując danymi przebadanych paliw grillowych, których skład mieścił się w normie PN-EN 1860-2 pod względem ilości dozwolonych zanieczyszczeń typu: węgle kopalne, ropa naftowa, koks, tworzywa sztuczne, szkło, żużel, rdza, metale, proszek kamienny, podjęto temat możliwości zastosowania popiołów uzyskanych w wyniku grillowania z węgla drzewnego i brykietu drzewnego jako dodatkowego komponentu podczas produkcji ziemi konfekcjonowanej i nawozów mineralnych. Dodawanie popiołu pogrillowego do nawozów i ziemi konfekcjonowanej ma na celu zmniejszenie zakwaszenia ziemi ogrodniczej i gleb uprawnych oraz wzbogacenie ich o dodatkowe składniki mineralne. Przeprowadzone badania mikroskopowe czterech preparatów wykonanych z węgla drzewnego wykazują jednoznacznie, że w badanym materiale wyjściowym znajduje się po stronie związków niepożądanych (wymienionych w PN-EN 1860-2) wyłącznie materia mineralna. Zanieczyszczenie to mieści się w granicach dopuszczalnej normy i nie wpływa na jakość uzyskanego popiołu w przeciwieństwie do pozostałych niewystępujących, a wymienionych w PN-EN 1860-2, zanieczyszczeń. Przebadane próbki z brykietów z węgla drzewnego zawierają więcej czynników niepożądanych. Poza materią mineralną zaobserwowano w nich ziarna węgla kamiennego, koksu i żywic kopalnych. Należy podkreślić, że są to ilości minimalne i dopuszczalne w wykazanych proporcjach przez PN-EN 1860-2. Zarówno w węglu drzewnym, jak i w badanych brykietach z węgla drzewnego stwierdzono całkowity brak produktów ropopochodnych, co pozwala przyjąć uzyskany popiół ze spalania tych paliw jako przydatny dodatek odkwaszający do gleb, pozbawiony składników kancerogennych. Dokonano również wstępnego oszacowania możliwej ilości (kg/tydzień) pozyskania popiołu z 50 gospodarstw domowych i jednego ośrodka wypoczynkowego wyposażonego w stanowiska do grillowania. Zaproponowano logistyczną możliwość odbioru, składowania i transportu pozyskanego popiołu z gospodarstw domowych. Oszacowano również wagowe orientacyjne zapotrzebowanie na komponent odkwaszający (popiół pogrillowy) producenta nawozów sztucznych, oraz producenta ziemi konfekcjonowanej.
EN
In the process of determining the content of impurities, including fossil fuels, crude oil, coke, pitch, plastics, glass, slag, rust, metals, and rock dust, in charcoal and wood briquettes via microscopic examination, the question of the use of ashes from the combustion of grill fuels (taking the scale of the new national sport into account, commonly referred to as „weekend grilling”) was raised. Another reason for addressing this issue was the question regarding the use of organic additives to acidified soil (mineral) fertilizers submitted by one of the clients of the bituminous coal and reservoir rocks analysis laboratory. In addition, the manufacturer of gardening soil has also expressed an interest in an unconventional deacidifying agent; the introduction of a new product with a unique ingredient is considered as a chance to stand out from the competition. A review of the literature shows that attempts to use ashes obtained from the biomass combustion in power boilers have been made. However, due to the biomass composition and additives and pollutants used in biomass for energy purposes, the production of such mixtures has been dropped. Based on the data from numerous samples of grill fuel, which meet the requirements regarding the content of impurities set out in the PN-EN 1860-2 standard, the question of the possible use of ash obtained from charcoal and wood briquette grilling as a component for use in the production of acidified soil (mineral) fertilizers was discussed. The article will present the amount of material obtained based on the statistical sales of barbecue fuels based on the experimentally calculated ash mass resulting from the combustion of 1 kg of starting material. In addition, a logistic proposal for obtaining ash from individual grill users will be developed. On the day of the submission of the present work, the results of the chemical analysis of charcoal and wood briquettes subjected to the gasification process have not yet been obtained. However, based on the microscopic analysis, it can be concluded that the content of impurities in the examined samples is highly unlikely to prevent the use of the mentioned ashes in agriculture.
PL
Popiołów nie uwzględniono w nowym rozporządzeniu o standardach selektywnej zbiórki odpadów, a z ich zbiórką wiążą się jedynie wydatki. Jednak niektóre gminy organizują oddzielny ich odbiór - ku zadowoleniu RIPOK-ów. W czym zatem tkwi sedno problemu?
EN
The phytoremediation ability of the energy crops is widely known. Unfortunately, the possibility of the effective, safe and ecological way for treatment such contaminated plants is still unresolved. It is postulated that one of such methods can be gasification - conversion process of organic matter into a combustible gas mixture. This process is associated with the formation of solid and liquid waste products. The paper presents the results of basic physico-chemical properties of solid (ash) and liquid (tar) waste products formed during the heavy metal contaminated energy crops gasification. Plant cultivation was carried out with the modification: 1) N, P, K fertilizer application and 2) inoculum made from specially selected microbial cultures application. The gasification process was carried out in a laboratory fixed bed reactor. Three types of energy crops were used: Miscanthus x giganteus, Sida hermaphrodita, Spartina pectinata. The experimental plots were established on heavy metal contaminated arable land located in Bytom (southern part of Poland, Silesian Voivodship). The influence of the type of additives on the liquid and solid waste products quality was analyzed. The results show that the addition of fertilizer (N, P, K) to soil couses that zinc content in ash is higher in comparison to control samples (biomass cultivated on soil without fertilization). The opposite situation is observed for lead. The application of the inoculum promotes the migration of lead into solid. In both cases, the cadmium content in ash is lower than detection limits. In the case of tars, there is no significant impact of the additive application on the heavy tars content.
PL
Zdolność fitoremediacyjna roślin energetycznych jest powszechnie znana. Wciąż jednak niedostatecznie rozpoznanym problemem jest możliwość efektywnego, bezpiecznego i ekologicznego wykorzystania energetycznego takich zanieczyszczonych roślin. Postuluje się, że jednym z takich sposobów może być zgazowanie, polegające na przekształcaniu substancji organicznej w palną mieszaninę gazów. Niestety proces ten wiąże się z powstawaniem stałych i ciekłych produktów odpadowych. W pracy przedstawiono rezultaty badań podstawowych właściwości fizyczno-chemicznych stałych (popiół) i ciekłych (smoły) produktów odpadowych pochodzących z procesu zgazowania roślin energetycznych uprawianych na terenie zdegradowanym ekologicznie. Uprawa roślin prowadzona była z zastosowaniem modyfikacji polegających na dodawaniu do gleby nawozów (N, P, K) oraz aplikowania szczepionki, będącej preparatem złożonym ze specjalnie dobranych kultur mikroorganizmów. Proces zgazowania prowadzono w laboratoryjnym reaktorze ze złożem stałym. Wykorzystano trzy rodzaje roślin energetycznych: miskanta olbrzymiego, ślazowca pensylwańskiego i spartynę grzebieniastą. Rośliny pozyskano z gruntów ornych zanieczyszczonych metalami ciężkimi zlokalizowanych w okolicach Bytomia na Górnym Śląsku. Zbadano wpływ rodzaju dodatku do gleby na jakość powstałego odpadu. Wyniki pokazują, że dodatek nawozu (N, P, K) do gleby powoduje, że w fazie stałej po procesie zgazowania jest wyższa zawartość cynku w porównaniu z próbą kontrolną. Odwrotna sytuacja obserwowana jest w przypadku ołowiu. Aplikacja szczepionki sprzyja z kolei wiązaniu ołowiu, a utrudnia wiązanie cynku. W obu przypadkach zawartość kadmu w popiele jest poza granicą oznaczalności. W przypadku smół nie można stwierdzić istotnego wpływu rodzaju dodatku do gleby na zawartość metali ciężkich.
PL
Przeprowadzono badania możliwości oznaczania pierwiastków ziem rzadkich (REE) obecnych w węglach i popiołach powstających w procesie spalania. Do identyfikacji REE zastosowano optyczną emisyjną spektrometrię atomową z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP OES). Opracowano odpowiednią metodykę przygotowania materiału badawczego oraz ustalono optymalne warunki prowadzenia analizy. W artykule przedstawiono wyniki oznaczeń pierwiastków ziem rzadkich w kilkunastu próbkach węgli i popiołów.
EN
Research carried out in this study allowed for the identification and determination of rare earth elements (REE) in coal and ashes, generated during combustion process. The ICP OES technique was used to identify rare earth elements. A suitable methodology for the preparation of research material and optimal process conditions has been developed. The article presents the result of research on rare earth elements in coals and ashes.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu wielokrotnego moczenia wodą słomy, którą pozyskano z pszenicy ozimej ściętej w końcowym okresie jej dojrzewania. Dla próbek słomy surowej oraz wielokrotnie moczonej i suszonej po każdym zabiegu moczenia wykonano analizę techniczną i elementarną, zbadano skład chemiczny popiołu otrzymanego z badanej słomy oraz przeprowadzono analizę chemiczną wody oddzielonej od biomasy w poszczególnych cyklach moczenia. Przeprowadzone badania pozwoliły ocenić wpływ operacji wielokrotnego moczenia i suszenia na zmianę właściwości fizykochemicznych, które determinują przydatność słomy jako surowca w procesach spalania i zgazowania. Badania wykazały, że stosując operacje wielokrotnego moczenia i suszenia świeżej słomy zbo- żowej można z niej usunąć niepożądane składniki, które wchodzą w skład substancji mineralnej. Składniki te pobierane są przez rośliny z podłoża podczas wegetacji w formie tzw. roztworów glebowych. W wyniku wielokrotnego moczenia w wodzie wymywane były ze słomy znaczne ilości jonów chlorkowych oraz związki zawierające siarkę i fosfor. Ponieważ w popiele preparowanej wodą biomasy zmniejszyła się jednocześnie zawartość metali alkalicznych można sądzić, iż do wody przechodziły dobrze rozpuszczalne w wodzie chlorki potasu i sodu. Redukcja rozpuszczalnych w wodzie soli przyczyniła się do zmniejszenia zawartości popiołu w badanej słomie i z punktu widzenia temperatur jego topliwości korzystnie wpłynęła na jego skład chemiczny. Podczas zabiegu wielokrotnego moczenia ze słomy oprócz składników substancji mineralnej usuwane były związki organiczne. Wskazywały na to wysokie wartości wskaźnika ChZT wody po kolejnych zabiegach moczenia. Były to najprawdopodobniej produkty fotosyntezy wypłukane z tkanek pszenicy skoszonej w końcowej fazie dojrzewania. Ich wymycie ze słomy miało wpływ na wyniki analizy elementarnej. Stwierdzono, że w czasie moczenia zmniejszała się w słomie zawartość wodoru i siarki całkowitej, wzrastała natomiast zawartość węgla pierwiastkowego. Zmiany składu elementarnego były powodem nieznacznego obniżenia kaloryczności moczonej w wodzie słomy.
EN
In the paper, the laboratory results of the process of multiple straw water washing are presented. The analyzed straw was obtained from winter wheat mowed at the final stage of vegetation. The proximate and ultimate analysis was conducted for raw straw as well as for washed straw and the chemical composition of ash was determined. The chemical analysis of water from straw washing was also performed. The conducted studies allowed for the assessment of the influence of the processes of multiple washing and drying of straw on the physicochemical properties determining its use as feedstock in the combustion and gasification processes. Studies have shown that the undesirable components of mineral matter could be removed in the multiple water washing and drying of straw processes. These components are taken by plants from the ground during vegetation. As a result of multiple straw water washing, significant amounts of chlorine ions and sulfur and phosphorus compounds were leached. Simultaneously, a decrease in the content of alkali metals was noticed in the ash of the washed straw. This suggests that water-soluble sodium and potassium chlorides were leached. The reduction of the content of water-soluble salts contributed to the decrease in the ash content. Organic compounds were also leached during the multiple straw water washing process. This was indicated by high values of the chemical oxygen demand (COD) in the water after straw washing. They most probably were the products of the photosynthesis process which were leached from the wheat tissues. Their removal from the straw had an impact on the ultimate analysis. A decrease in the content of hydrogen and total sulfur as well as an increase in carbon content was noticed during the straw washing process. Changes in elemental composition were the reason for a slight decrease in the calorific value of the washed straw.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.