Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Rozwój handlu międzynarodowego oraz postęp w badaniach zanieczyszczenia żywności mikotoksynami przyczynił się do wprowadzenia zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej. Konieczne było dostosowanie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/2006określającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych do wymagań Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. Przyjęto limity dla nowych grup środków spożywczych - nasion oleistych i pestek moreli. Za konieczne uznano uzupełnienie ww. rozporządzenia w kwestii zanieczyszczenia ochratoksyną A przypraw i lukrecji.
EN
Development of international trade, as well as progress in research in mycotoxins contamination of food was a reason for revision of European Union mycotoxins legislation. For alignment with Codex Alimentarius FAO/WHO standards, changes of Commission Regulation (EC) No 1881/2006setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs was necessary. It is considered to set up maximum levels for new groups of foodstuffs such as oilseeds and apricot kernels. It is therefore appropriate to set a maximum level of ochratoxin A in spices and liqorice.
PL
W artykule omówiono zgłoszenia w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) dotyczące żywności w latach 2007-2009, z uwzględnieniem udziału w ogłoszeniach poszczególnych drobnoustrojów chorobotwórczych. W powiadomieniach dotyczących żywności najczęściej zgłaszana była obecność w żywności Salmonella, Listeria monocytogenes i Escherichia coli. Porównano częstotliwość ich występowania w różnych asortymentach żywności. Najczęściej kwestionowano mięso drobiowe i produkty z mięsa drobiowego, a także mięso i wyroby z gatunków innych niż drób.
EN
RASFF notifications about food microbiological quality in 2007-2009 were discussed. Following pathogens were most frequently notified in food category: Salmonella, Listeria monocytogenes and Escherichia coli. Frequency of presence of pathogenes in different kind of food was compared. Notifications about poultry meat and poultry meat products as well as meat and meat products (other than poultry) were the most frequently notified.
PL
W trosce o bezpieczeństwo konsumenta Komisja Europejska ustanowiła program ponownej oceny bezpieczeństwa dopuszczonych obecnie substancji dodatkowych. Ze względu na wyniki badań sugerujące niekorzystny wpływ barwników na zdrowie człowieka, jako pierwsza zostanie oceniona ta grupa substancji. Ocena bezpieczeństwa poszczególnych dodatków ma wpływ na wymagania ustawodawstwa w zakresie substancji dodatkowych do żywności.
EN
Safety of the consumer is the main aim of the re-evaluation programme of food additives which has been set up by the Commission. The top priority of evaluation is given to colours, because the results of new studies have been available since the original assessment was carried out. The re-evaluation of food additives has an effect on the food additives' legislation.
PL
W ramach harmonizacji krajowego ustawodawstwa z przepisami Unii Europejskiej opracowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania. Rozporządzenie to podpisane przez Ministra Zdrowia 17 marca 2003 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw RP Nr 87 z 19 maja 2003 r. Ten akt prawny zastąpi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach. Zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 17 marca 2003 r. są w pełni zgodne z postanowieniami dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Jak już wspominano we wcześniejszych artykułach, zgodnie z podziałem przyjętym w UE, w rozporządzeniu substancje dodatkowe podzielono na trzy główne grupy ujęte w odrębnych rozdziałach: - barwniki, - substancje słodzące - substancje dodatkowe inne niż barwniki i substancje słodzące. Dawki określone dla barwników i substancji słodzących stanowią maksymalne dopuszczalne ilości dozwolonych substancji dodatkowych w gotowych do spożycia środkach spożywczych, przygotowanych wg instrukcji producenta. Dawki określone dla substancji dodatkowych innych niż barwniki i substancje słodzące stanowią natomiast maksymalne dopuszczalne ilości dozwolonych substancji dodatkowych w środkach spożywczych wprowadzanych do obrotu, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
PL
Zawartość zanieczyszczeń chemicznych, w tym metali szkodliwych dla zdrowia, należy do podstawowych kryteriów przy ocenie bezpieczeństwa żywności. Limity zawartości tych zanieczyszczeń, ustalone w celu ochrony zdrowia, obowiązują w krajowym ustawodawstwie żywnościowym od 1971 r. Przedyskutowano ich zmiany w latach 1971-2003, porównano nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w tym zakresie z aktami prawnymi Unii Europejskiej, przede wszystkim z Rozporządzeniem Komisji (WE) No 466/2001 z 8 marca 2001 r.
EN
Contents of chemical contaminants, especially metals hazardous to human health, is one of the most important criteria in food safety assessment. The maximum limits of these contaminants in certain foodstuffs were established in Polish food law from 1971, in order to protect public health. Changes in these limits during 1971-2003 period were discussed, the new Regulation of the Minister of Health was compared with Commission Regulation (EC) No 466/2001 of 8th March 2001.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.