Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  steelworks
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The Sea of Azov is the smallest and shallowest sea in the world with low salinity. Such properties determine its susceptibility to degradation due to anthropogenic activities. The Azovstal Iron & Steel Works in Mariupol (Ukraine) is one of the main sources of pollution of the Azov Sea. Adverse impact of the steelworks is associated primarily with the large amount of technological and cooling wastewater discharged into the sea. The paper presents the impact assessment results of wastewater discharge on the sea water quality and the ecological conditions in the discharge zone. The assessment was performed using local Ukrainian methodologies as well as applicable surface water quality standards. The comprehensive assessment was based on the three numerical integrated indicators of sea water quality: the Water Quality Index (WJW), the Water Pollution Index (WZW), the Integrated Ecological State Index (ZWSE), and the so called principle of aggregation. Based on the assessment results it was demonstrated that the wastewater discharge from the Azovstal Iron & Steel Works leads to significant increase in water pollution in the coastal zone which brings threat to the marine ecosystem and limits all types of water consumption.
PL
Efektywność systemów przemysłowych zaliczana jest do najważniejszych czynników organizacji produkcji w zakładzie hutniczym. Określa wewnętrzne możliwości produkcyjne huty. Efektywność można określić jako miarę możliwości maksymalnej liczby wyrobów, odpowiadających ściśle określonym normom jakościowym, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji i przy zastosowaniu najlepszych metod produkcji. Druga cześć artykułu poświęcona jest problemom podaży rynkowej wyrobów hutniczych. Omówiono kompleksowe ujęcie procesów zaopatrzenia.
EN
The effectiveness of industrial systems is one of the most important factors in the organization of production in a steel plant. Specifies the internal production capabilities of the steelworks. Efficiency can be defined as a measure of the potential for a maximum number of products that correspond to well-defined quality standards, using optimal production factors and using the best production methods. The second part of the article is devoted to problems of market supply of metallurgical products. A comprehensive view of supply processes is discussed.
PL
W artykule przedstawiono analizę zagrożeń w przemyśle metalurgicznym na przykładzie huty stali wraz z oceną stanu bezpieczeństwa na wybranych stanowiskach tego zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu i szkodliwych czynników chemicznych, a także zaproponowaniem rozwiązań zmniejszających wpływ ww. czynników na pracownika.
EN
The article presents an analysis of the hazards in the steelmaking industry on the example of the steelworks together with the safety assessment at selected sites of this plant, with particular regard to noise and harmful chemical factors, and to propose measures to reduce the impact of these factors on the worker.
PL
W artykule zwrócono uwagę na problematykę luki pokoleniowej w przedsiębiorstwie hutniczym. Luka pokoleniowa jest traktowana jako nadmiar pracowników w wieku dojrzałym nad pracownikami młodymi. Pojęcie „zarządzania luką pokoleniową” jest formą zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w kierunku ograniczania negatywnych skutków luki pokoleniowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule analizie poddano zmiany w strukturze wiekowej zasobów ludzkich oraz podejmowane działania w obszarze fluktuacji kadr. Na danych empirycznych dotyczących sytuacji kadrowej w przemyśle hutniczym wskazano na kierunki zmian w polityce kadrowej hutnictwa.
EN
Some problems connected with the generation gap in manufacturing enterprises were presented in the article. Generation gap is surplus of old workers in relation to young workers. The term „generation gap” is a form of Human Resources Management (HRM) to limit negative results of the gap for enterprise activity. The changes in age staff structure were analyzed and the best practices as applied in the companies in the field of generation gap management were characterized in the article. This analysis was performed in construction of the changes in personal policy. In the case study was used steel industry in Poland.
PL
Ewolucja uwarunkowań i proces restrukturyzacji były determinantami tworzenia wartości przedsiębiorstw. Artykuł jest formą konkluzji na temat wpływu restrukturyzacji hutnictwa na strukturę wartości firmy. Celem publikacji było wykazanie, że restrukturyzacja hutnictwa była podstawą nowych kategorii wartości przedsiębiorstw. Charakterystyka zestawu wartości stanowiła treść niniejszej publikacji.
EN
Market and restructuring process were determinants of enterprise value. The article is the form of conclusion about restructuring process in metallurgical sector in Poland according to enterprise value. The aim of the article was presentation the structure of value categories according to restructuring results.
PL
W publikacji dokonano podsumowania rezultatów restrukturyzacji hutnictwa w Polsce, w kontekście dążenia hut do zrównoważonego rozwoju. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny. Wynikiem studium literaturowego było przedstawienie istoty zrównoważonej restrukturyzacji. W części praktycznej opisano rezultaty zmian w krajowym sektorze hutniczym w ostatnich dwudziestopięcioleciu.
EN
The article is the form of conclusion about restructuring process in metallurgical sector in Poland according to sustainable development. There are two parts in the article. Fist part is about sustainability in restructuring process. Second part is about realized changes in metallurgical enterprises in Poland in last twenty five years.
PL
W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich badań prowadzonych w ekosystemach łąkowych zlokalizowanych wokół kombinatu metalurgicznego w Dąbrowie Górniczej. Teren ten od wielu lat poddawany jest silnej antropopresji. Materiał do analiz pochodził z 15 stanowisk badawczych rozmieszczonych w różnych odległościach od emitora. W wybranych gatunkach roślin należących do trzech grup biologiczno-ekologicznych oznaczono zawartość siarki. Celem badań było przedstawienie stanu skażenia tym pierwiastkiem środowiska wokół emitora oraz ocena przydatności tych gatunków jako bioindykatorów. Zawartość siarki w badanych roślinach okazała się cechą gatunkową. Najwięcej tego pierwiastka zawierały Ranunculus acris oraz gatunki traw Holcus lanatus i Dactylis glomerata. Kolejną grupę stanowiły Medicago lupulina i Trifolium pratense. Najmniejsze stężenia stwierdzono u Rumex acetosa. U większości analizowanych gatunków badania nie wykazały żadnej istotnej korelacji pomiędzy zawartością siarki w roślinach i zawartością w glebie, odczynem gleby, odległością oraz kierunkiem usytuowania względem huty. Najbardziej obciążone tym pierwiastkiem były rośliny powierzchni leżących na kierunku północnowschodnim w odniesieniu do emitora.
EN
In the article there are presented the results of the three-year long research which took place in meadow ecosystems located around the steelworks in Dąbrowa Górnicza. The area is highly influenced by human activity for many years. The material for the analysis came from 15 research stations, each put in different distance from the emitor. The content of the sulphur was definited in selected species of plants which were parts of three bioecological groups. The goal of the research was to show the level of sulphur pollution in the environment in the area around the emitor and to appraise the role of these plants as the bioindicators. The content of sulphur in plants turned out to be the species feature. The highest level of sulphur could be fund in Ranunculus acris and in grass species Holcus lanatus and Dactylis glomerata. The next group was formed by Medicago lupulina and Trifolium pretense. The least of sulphur could be found in Rumex acetosa. Mostly the research did not show the relationship between the content of sulphur in plants or in soil, soil re action and the distance from the steelworks. The highest sulphur content was in plants placed in north-east from the emitor.
PL
Przedstawiono możliwości wykorzystania techniki termowizyjnej w hutnictwie żelaza i stali jako bezinwazyjną metodę pomiarową służącą do badania rozkładu pola temperaturowego na zewnętrznej powierzchni monitorowanego obiektu. Zaprezentowano wybrane przykłady wykorzystania kamery termowizyjnej w aplikacjach hutniczych jako narzędzia umożliwiającego kontrolę stanu termalnego urządzeń oraz ostrzegania przed awariami jak również badanie procesów technologicznych. Podkreślono nieinwazyjny charakter badań.
EN
Thermovision has a wide range of applications in iron and steel industry, where on the basis of the obtained results, researches and analysis, it is possible to evaluate the thermal state of a device, to control the production cycle, to verify technological procedures and to support processes of physical and numerical simulation. With using an infrared camera and appropriate software dedicated for the analysis of thermal images, we have the possibility to detect spots with the lowest and highest temperature on the surface of the examined object and determining the real-time temperature distrbution along a specified line, area or point. This method allows creating a qualitative and quantitative analysis. Considering the fact, that in the iron and steel metallurgy many processes consisting of great heat removal are realized, thermovision plays an important role in control of the state of devices and technological processes. In many cases, infrared cameras or scanners are installed on the production lines in order to monitor the production cycle e.g. systems of slag detection during draining steel from a metallurgical furnace to a ladle or infrared scanners used during the plate rolling process, where maintaining the temperature in a given scope is obligatory. The presented problems do not cover all possibilities of thermovision technique in iron and steel metallurgy; they only show selected aspects and examples of its typical applications.
9
Content available remote Komputerowy system wspomagania technologii dla stalowni jakościowej
PL
Celem pracy było opracowanie Komputerowego Systemu Wspomagania Technologii dla Stalowni Jakościowej [KSWTSJ]. Opracowany System [KSWTSJ] jest: modułowy, rozproszony i pracuje jako serwer aplikacji. Każdy moduł może być wdrażany niezależnie i obejmuje stale: węglowe, chromowo-niklowo-molibdenowe, chromowe, nierdzewne, kwasoodporne, chromowo-molibdenowe.
EN
The purpose of the work was to develop the Computer System for Supporting Technologies for Quality Steelworks [KSWTSJJ. The developed System [KSWTSJ] is: module-based, distributed and acts as an application server. Every module may be implemented independently and used for: carbon, chromium-nickel-molybdenum, chromium, stain-less, acid-resistant, and chromium-molybdenum steels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z oceną zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa branży hutniczej. Jest to część programu ramowego wpływu zasobów niematerialnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwanego metodą BOST. Metoda ta oparta jest na zasadach funkcjonowania systemu Toyoty oraz uwzględnia elementy i zasady realizowane w tym przedsiębiorstwie.
EN
In the article results of the researches connected with assessment of intangible resources of the steel company were presented. It is part of the framework program of the influence of the intangible resources on the efficiency of functioning of the company, called BOST method. This method is based on Toyota’s principles of operating of the system and this principles are used in this company.
PL
Celem pracy było opracowanie Programu Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej [PEDWPKSE]. Do opracowania programu wykorzystano ideę algorytmu Symulowanego Wyżarzania [SW]. Program [PEDWPKSE], po odpowiedniej adaptacji, może być zastosowany do opracowania komputerowego wspomagania i sterowania technologią dla dowolnej linii wytapiania stali w piecach elektrycznych z rafinacją pozapiecową. System [PEDWPKSE] został opracowany jako modułowy, sieciowy, wielodostępny serwer aplikacji.
EN
The purpose of the work was to develop the Program for Euolution Selection of Charge for Ladle Furnace at Electric Steelworks [Program Ewolucyjnego Doboru Wsadu dla Pieca Kadziowego w Stalowni Elektrycznej - PED­WPKSE]. The idea of the Simulated Annealing [SA] algorithm was used for development of the software. When suitably adapted, the [PEDWPKSE] may be used for the development of the technology support and control computer systems for any steel melting line in electric furnaces with secondary steel refining. The [PEDWPKSE] system was developed as a modular, network, multi-access application server.
PL
Celem pracy było opracowanie warunków wytwarzania spieku hybrydowego w spiekalniach krajowych hut. W ramach pracy wykonano laboratoryjne próby spiekania z zastosowaniem podwójnego grudkowania. W wyniku tych prób określono uwarunkowania do produkcji spieku hybrydowego w warunkach krajowych spiekalni.
EN
The purpose of this paper was to work out the conditions for making hybrid sinter in sintering plants of domestic steelworks. As a part of the work the laboratory sintering tests with use of double pelletising method were carried out. As a result the conditions for manufacturing hybrid sinter in domestic sintering plants were determined.
PL
Celem artykułu jest prezentacja specyfikacji problemów związanych z rachunkowością zarządczą w hutach stali. Omawiane są zasady rachunkowości zarządczej i ich odniesienie do zagadnień charakterystycznych dla hutnictwa. Na przykładach liczbowych prezentowane są trudności związane z prawidłowym prowadzeniem rachunku kosztów. Przedstawiono zarys modelu systemu komputerowego wspomagającego rachunkowość zarządczą. Ustalono, że realizacja takiego systemu wymaga indywidualnego podejścia do problemu.
EN
The paper presents specific problems of management accounting in steelworks. Principles of management accounting characteristic for metallurgy are also discussed. On numerical examples difficulties concerned with correct operation of cost accunt are shown. Framework of computer aided management accounting system is presented. It was determined that realization of such a system must be treated as an individual task.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.