Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urban environment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
As people become more environmentally aware they tend to pay greater attention to the quality of the environment when choosing a place to live. Given the ongoing and projected depopulation, in order to retain current residents and attract new ones, many Polish cities are taking actions aimed at shaping a healthy urban environment. Regardless of the causes of global warming, the effects of climate change are indisputable and we need to adapt to them. This impact is particularly high in the urban environment due to population density and land use. The worldwide increase in temperature and the number of hot days caused by global warming is further exacerbated by unfavorable processes that take place in urban areas, such as the urban heat island effect (UHI). In combination with global warming an urban heat island poses a direct threat to people by putting them at risk of heat stress. Children and the elderly are particularly vulnerable to heatstroke. The paper explores on the global and local factors that affect the thermal conditions in a city and consequently threaten the health and life of its inhabitants. The aim of the research is to identify factors contributing to the formation of an urban heat island. The results of studies were used to identify methods of risk mitigation and to evaluate their efficacy. The author divides the methods of preventing and limiting the urban heat island effect into passive and active solutions.
PL
Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej coraz częściej przy wyborze miejsca zamieszkania wpływ na decyzje ma jakość środowiska. Ze względu na obecną i prognozowaną depopulację w wielu miastach polskich, aby zatrzymać obecnych oraz przyciągać nowych mieszkańców, podejmowane są działania zorientowane na kształtowanie zdrowego środowiska miejskiego. Niezależnie od przyczyn globalnego ocieplenia bezspornie skutki zmian klimatu występują i należy się do nich adaptować. Wpływ ten nasila się szczególnie w środowisku miejskim ze względu na gęstość zaludnienia oraz sposób zagospodarowania i użytkowania terenów. Negatywne zjawisko ogólnego wzrostu temperatury oraz zwiększenia liczby upalnych dni spowodowane globalnym ociepleniem jest intensyfikowane przez niekorzystne procesy występujące na obszarach zurbanizowanych, takie jak m.in. miejska wyspa ciepła. Stres cieplny jest bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi, jakie stwarza miejska wyspa ciepła w połączeniu z globalnym ociepleniem. Na udary cieplne szczególnie narażone są dzieci i osoby starsze. W pracy podjęto problematykę czynników globalnych oraz lokalnych wpływających na warunki termiczne miasta, a w konsekwencji zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. Celem badań jest rozpoznanie czynników mających wpływ na powstawanie miejskiej wyspy ciepła. Wnioski z analiz wykorzystano do określenia metod redukcji zagrożenia oraz oceny ich efektywności. W pracy zastosowano proponowany przez autora podział na pasywne i aktywne sposoby ograniczania zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zapobiegania mu.
PL
Żyjąc w trwającej od milionów lat izolacji archipelagu Nowej Zelandii, trudno zrozumieć problem gawłtownego wzrostu populacji na świecie i obciążenia, jakie wywiera on na delikatne ekosystemy miejskie. Pomimo tego architekci krajobrazu Nowej Zelandii dają przykład świadomych rozwiązań na poziomie globalnym i starają się wnieść zrównoważony wkład w odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem miejskim.
EN
This article discusses the issue of revitalization and humanization of the urban environment via the means of art, analyses the factors of the emergence of creative spaces in cities with different population densities and the influence of various types of art on the transformation of the urban environment. The article emphasizes the role of modern architectural education and the tasks solved in the preparation of professionals.
PL
Artykuł dotyczy rewitalizacji i humanizacji środowiska miejskiego za pomocą sztuki. Przeanalizowano czynniki związane z pojawianiem się przestrzeni twórczych w miastach o różnej gęstości zaludnienia oraz wpływ rozmaitych rodzajów sztuki na transformację środowiska miejskiego. Podkreślono rolę nowoczesnej edukacji architektonicznej oraz przedstawiono potencjalne kierunki przygotowania do pracy osób wysoko wykwalifikowanych.
EN
Slums are global phenomena that exists as a solution for those who couldn’t afford a house. This phenomenon is growing accompanying the rapid urbanization and the growth of the urban population, three-quarter of the world population anticipated to live in an urban environment by 2050 (Avis, 2016, p. 57). This paper reviews slum's evaluation of revitalization project for one of the poorest slums in Beirut called Hay-Al Tanak. Improving both physical and social environments with a long term design intervention aiming to create a new sustainable housing development and upgrading the existing structure. Enhancing the responsibility for urgent action to support the present and secure the future generation.
5
Content available Formation of fan zones in the urban environment
EN
The present article examines the question of organization of official fan zones in Kyiv and other cities of the world during the Olympic Games, World Cup, UEFA European Championship, and other sports events, their location indoors and in open areas. The paper identifies specific features and sets of elements for formation of fan zones, examines scholarly works on the issue of organization of fan zones in the urban environment, describes the methodology of the scientific research, presents pilot projects of design of fan zones for watching sports contests in the course training design.
PL
Artykuł odzwierciedla lokalizację oficjalnych stref kibica w Kijowie i innych miastach świata w ramach igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata czy mistrzostw Europy w piłce nożnej i innych dyscyplin sportowych, ich lokalizację i umiejscowienie wewnątrz i na zewnątrz. Ujawniają się cechy charakterystyczne i zestaw elementów do ich formowania. Omówiono badania naukowe dotyczące organizacji stref kibica w środowisku miejskim, przedstawiono metody badań naukowych. Przedstawiono rozwiązania z zakresu projektowania środowiska strefy kibica do oglądania zawodów sportowych w ramach zajęć dydaktycznych.
EN
Fault detection and exclusion (FDE) is the main task for pre-processing of global navigation satellite system (GNSS) positions and is a fundamental process in integrity monitoring that is needed to achieve reliable positioning for applications such as in intelligent transport systems. A widely used method is the solution separation (SS) algorithm. The FDE in SS traditionally builds the models assuming positioning errors are normally distributed. However, in urban environments, this traditional assumption may no longer be valid. The objective of this study is to investigate this and further examine the performance of alternative distributions, which can be useful for FDE modelling and thus improved navigation. In particular, it investigates characterization of positioning errors using GNSS when the Australian satellite-based augmentation system (SBAS) test bed is used, which comprised different positioning modes, including single-point positioning (SPP) using the L1 global positioning system (GPS) legacy SBAS, the second-generation dual-frequency multi-constellation (DFMC) SBAS service for GPS and Galileo, and, finally, precise point positioning (PPP) using GPS and Galileo observations. Statistical analyses are carried out to study the position error distributions over different possible operational environments, including open sky, low-density urban environment, and high-density urban environment. Significant autocorrelation values are also found over all areas. This, however, is more evident for PPP solution. Furthermore, the applied distribution analyses applied suggest that in addition to the normal distribution, logistic, Weibull, and gamma distribution functions can fit the error data in various cases. This information can be used in building more representative FDE models according to the work environment.
EN
The article shows various approaches to the revitalization of historical ex-industrial buildings and territories. Depending on the degree of historic value and preservation of buildings and the urban environment as a whole, various techniques of their revitalization are applied. Revitalization of abandoned degrading historical ex-industrial buildings and territories is recommended through their functional vitalization and renewal, with the preservation of the existing historical urban context, the spirit of place and memory of the past. The strategy of creating an inclusive public space under the revitalization of architectural monuments is proposed. Recommendations are given for updating the spaces, allowing each person, regardless of one’s cognitive and physical abilities, to easily perceive and compfehend them, participate in the social activities as assumed the spaces and thus easily socialize. Various approaches are illustrated with the examples of the proposed design projects on revitalizing of the first floor spaces in Mystetskyi Arsenal in Kyiv – the architectural monument, and the ex-industrial area in Radishcheva street in Kyiv, located in the development control zone, with historically valuable as well as lowvalue buildings. The conclusion is made, in what cases revitalization can be applied to historic buildings as well as urban environment. It is shown, what it provides. Recommendations are given of how to use the revitalization in conjunction with other restoration and reconstructive methods during the complex transformation of the historical city centres development.
PL
Artykuł prezentuje różne podejścia do rewitalizacji historycznych budynków oraz terenów poprzemysłowych. W zależności od wartości historycznej i stanu zachowania budynków, oraz środowiska miejskiego jako całości stosuje się różne techniki ich rewitalizacji. Zaleca się rewitalizację opuszczonych, zdegradowanych, historycznych budynków i terenów poprzemysłowych poprzez ich adaptację i odnowienie, z zachowaniem istniejącego historycznego kontekstu miejskiego, ducha miejsca i pamięci przeszłości. Proponuje się strategię stworzenia integracyjnej przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji zabytków architektury. Opracowano zalecenia dotyczące rehabilitacji przestrzeni, która pozwoli każdemu, niezależnie od jego zdolności poznawczych i fizycznych, na łatwe jej postrzeganie i pojmowanie oraz udział w toczącym się tam życiu społecznym, zgodnie z założonymi przestrzeniami, a tym samym na łatwe kontakty towarzyskie. Różne podejścia zilustrowane są przykładami projektów rewitalizacji pierwszego piętra w Mystetskyi Arsenal w Kijowie oraz terenów poprzemysłowych przy ulicy Radishcheva w Kijowie, zlokalizowanych w strefie kontrolowanego rozwoju, gdzie znajdują się obiekty zarówno cenne historycznie, jak i o niskiej wartości. Zobrazowano, w jakich przypadkach rewitalizację można zastosować do budynków historycznych, a także środowiska miejskiego. Podano także zalecenia dotyczące realizacji rewitalizacji w połączeniu z innymi metodami konserwatorskimi w złożonym procesie transformacji historycznych centrów miast.
8
PL
Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniom związanym z miejscem zamieszkania człowieka w środowisku miejskim. We współcześnie kształtowanych przestrzeniach miejskich nadrzędną rolę pełnią miejsca przeznaczone do zamieszkania przez człowieka. Charakteryzują je szczególnie walory związane z pięknem oraz kompozycją przestrzenną, a także optymalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne mieszkań / domów w powiązaniu z otoczeniem natury i architektury.
EN
This article has been devoted to matters associated with man’s place of residence in the urban environment. In currently designed urban spaces, places assigned for human housing play a dominant role. They are characterised by assets associated with beauty and spatial composition and featuring optimal functional and spatial solutions in apartments and houses, linked with natural and architectural surroundings.
9
Content available remote Cykliczność zmian stężenia ditlenku siarki w powietrzu w środowisku miejskim
PL
Stwierdzono cykliczną zmienność średniego stężenia SO₂ w powietrzu miejskim w zależności od parametrów czasu. Pomiary prowadzono co 1 h przez 7 lat w wybranej stacji w Europie Środkowej. Zbudowany model regresji uwzględniający parametry cykliczności związane z porą dnia, tygodnia i roku w ok. 37,1% wyjaśniał zmienność stężenia SO₂ w atmosferze. Już po uzupełnieniu tego modelu regresji tylko jednym odchyleniem standardowym uzyskano obszar ufności prognozy dla stężenia SO₂wynoszący aż 90,5%.
EN
The data on SO₂ content in air in a large city located in south-eastern Poland measured in 1 h intervals in 2011–2017, were used for developing a math. model of the course of changes of this pollution. The model explained the periodicity in SO₂ conc. course.
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki badań prowadzonych obecnie nad zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczenia powietrza pyłem wnikającym do budynków w środowisku miejskim. Dokonano przeglądu przepisów światowych, europejskich i krajowych regulujących dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza pyłami, a także przeglądu aktualnych badań jakości powietrza (zewnętrznego i wewnętrznego) realizowanych w Polsce i na świecie. Omawiając rozpoczęte prace nad opracowaniem monitoringu zanieczyszczenia pyłem powietrza we wnętrzach w budynkach, wskazano na złożoność problematyki naukowej, związanej ze zmiennym poziomem stężenia pyłów we wnętrzach, związaną np. z aktywnością mieszkańców. Jednocześnie wskazano na potrzebę uwzględnienia w planach badań nad jakością powietrza wewnętrznego (IAQ) stężenia pyłu jako elementu jakości powietrza, ze względu na światowy trend wprowadzania tych zanieczyszczeń do sieciowych wskaźników jakości powietrza (np. do internetowej sieci AQI – Air Quality Index).
EN
Research into the topology control of Wireless Sensor Networks (WSNs) is geared towards modeling and analysis of methods that may be potentially harnessed to optimize the structure of connections. However, in practice, the ideas and concepts provided by researchers have actually been rarely used by network designers, while sensor systems that have already been deployed and are under continued development in urban environments frequently differ from the patterns and research models available. Moreover, easy access to diversified wireless technologies enabling new solutions to be empirically developed and popularized has also been conducive to strengthening this particular trend.
EN
Recent studies have shown that over half of the world’s population lives in urban areas, with the number of people living in slums growing by over 20 million per year and people living in urban areas lacking access to adequate sanitation. This study presents a review of the challenges facing fecal sludge management (FSM). A globally relevant issue in developing urban centers, especially in selected developing countries in West Africa was discussed. Some key findings of the review are that effective sanitation in developing areas depends on the chain of services and that one of the largest problems in sanitation is FSM. This study presents the initial steps toward understanding the main issues involving FSM in developing cities of West Africa. Results are intended to be used as a support for decisions on policies, strategies for FSM, and investments for improved treatment facilities in the region. The study suggests that governments and private sector organizations should develop adequate measures for handling fecal sludge.
13
EN
This article deals with the issue of the significance of architectural monuments in the urban environment. It defines the criteria that single out the most significant objects with regard to urban planning and architectural aspects, where the specialists of the Ukrrestavratsiia (Ukrainian restoration) Corporation worked. The experience of the restoration of architectural monuments is analysed.
PL
Artykuł porusza kwestię znaczenia zabytków architektury w środowisku miejskim. Określa kryteria wyróżnienia najważniejszych obiektów w odniesieniu do urbanistyki i aspektów architektonicznych, w których pracowali specjaliści Korporacji Ukrrestavratsiia (Ukraińska Konserwacja). Przeanalizowano doświadczenie renowacji zabytków architektury.
14
Content available remote Memes in public urban spaces
EN
This article deals with the issue of creating memes in public urban spaces. The definition of the concept of the point of meaning, the object-symbol, the meme in architecture, their purpose and functions, and the process of their formation is described with the addition of illustrative materials. The article shows the approach of organising temporary public spaces with the help of symbolic objects for the revival of surrounding streets and public spaces, promoting pedestrian movement; this, in turn, can accelerate business activity and attract attention to outdoor life in the surroundings. Theoretical conclusions as well as a proposed project for a meme in the Gran San Blas area, Madrid, Spain to make economically sound changes and saturate the park to turn the neutral existing space into a more welcoming area.
PL
Artykuł porusza kwestię tworzenia memów w publicznych przestrzeniach miejskich. Definicja pojęcia punktu znaczeniowego, obiektu–symbolu, memu w architekturze, ich celu i funkcji oraz procesu ich powstawania została opisana przez dodanie materiałów ilustracyjnych. W artykule przedstawiono podejście do organizowania tymczasowych przestrzeni publicznych za pomocą obiektów symbolicznych na rzecz ożywienia otaczających ulic i przestrzeni publicznych, promując ruch pieszy; to z kolei może przyspieszyć działalność gospodarczą i zwrócić uwagę na życie na zewnątrz w otoczeniu. We wnioskach przedstawiono proponowany projekt mema w rejonie Gran San Blas w Madrycie, Hiszpania, aby dokonać ekonomicznie rozsądnych zmian i nasycić park oraz zmienić neutralną przestrzeń w bardziej przyjazną.
PL
Niniejszy artykuł stanowi przegląd rozwiązań urbanistycznych mających zastosowanie w walce z problemem smogu oraz zanieczyszczenia powietrza w mieście. Autorka przedstawia sposoby kształtowania przestrzeni miejskiej, wprowadzając wiele zabiegów urbanistycznych, architektonicznych, strategicznych oraz funkcjonalnych, mających na celu polepszenie jakości powietrza. Ich funkcjonowanie argumentuje działaniem pionierskich realizacji, wdrożonych w życie.
EN
This article is an overview of urban solutions applicable in the fight against the problem of smog and air pollution in the city. The author presents ways of shaping the urban space by introducing a number of urban, architectural, strategic and functional processes aimed at improving air quality. Their function is argued for pioneering works which were put into effect.
PL
Lokalizacja źródeł emisji w środowisku zurbanizowanym jest w znacznej mierze utrudniona ze względu na propagację wielodrogową, efekt Dopplera oraz dyspersję odbieranego sygnału. W celu minimalizacji wpływu zjawisk propagacyjnych oraz zwiększeniu dokładności pozycjonowania metodą SDF, autorzy proponują zastosowanie podejścia kooperacyjnego. W tym przypadku, elementy lokalizujące zostały umieszczone na kilku bezzałogowych platformach latających tworzących bezprzewodową sieć sensoryczną.
EN
In an urban environment, localization of emission sources is largely constricted due to a multipath propagation, Doppler effect and dispersion of received signals. To minimize the impact of the propagating phenomena and to increase an accuracy of the signal Doppler frequency (SDF) location method, the authors propose using a cooperative approach. In this case, the locating elements are placed on several unmanned aerial vehicles forming a wireless sensor network.
EN
In this article we presented the issues concerning the measurement of road noise, measurement results, and the discussion pertaining to the methods of limiting the excessive noise in the city of Lublin. Mobile systems, equipped with software which enables editing the measurement data, analysis and presentation of the data in the form of an acoustic map, are used to measure the noise level. Exemplary streets of the city are shown, where the road noise level has been significantly exceeded, and the effects of acoustic screens installation is presented. Moreover, the preventive and educational actions which are carried out in Lublin, meant to popularise alternative methods of transport, are discussed. It was concluded that an effective reduction of the traffic noise in the city can be achieved already at the stage of designing housing estates, along with the planning of access roads and noise barriers.
PL
W pracy przedstawiono analizę widmową składowej promieniowania słonecznego odbitego od przeciwległej zabudowy i docierającego do elewacji budynku. Przeanalizowano dwie orientacje fasady, wschodnią i zachodnią, zlokalizowane w środowisku zurbanizowanym. Charakterystykę spektralną promieniowania wykonano dla promieniowania widzialnego oraz bliskiej podczerwieni. Obrazy cyfrowe wykonano z wykorzystaniem filtrów fotograficznych o znanej przepuszczalności promieniowania słonecznego. Analiza została przeprowadzona na podstawie pomiarów wykonanych od sierpnia do marca, dla wytypowanych dni charakteryzujących się nieboskłonem zachmurzonym lub bezchmurnym. Otrzymane wyniki pokazują istotną różnicę w udziale promieniowania o różnych długościach fali w całkowitym promieniowaniu docierającym do fasad, w zależności od warunków nieboskłonu, środowiska zewnętrznego i otaczającej zabudowy.
EN
The paper presents spectral analysis of solar radiation component reflected from opposite buildings and reaching the facades of the building. Two façade orientations were analyzed, eastern and western, located in the urban environment. Spectral characteristics of radiation were made for visible and near infrared radiation. Digital images were made using photographic filters with known solar transmittance. The analysis was based on measurements from August to March, for selected days with clear and overcast skies. The obtained results show a significant difference in the proportion of different wavelengths in the radiation reaching the façades depending on the conditions of the sky, the environment and the surrounding buildings.
EN
Decision making by those who play a key role in urban transformation can be supported by computer techniques. 3D-4D spatial simulations provide reliable information on the impact of spatial development changes on urban composition, microclimatic conditions and thermal comfort. Comprehensive approach to the subject of spatial changes during revitalization activities can contribute to guarantee high quality of life for people in urbanized areas, especially within public spaces. However, the current activities do not take into account microclimate issues, due to higher costs. As a result, an aim of this work was to evaluate microclimatic conditions and thermal sensation of people occupying two public spaces, i.e. Old Marketplace and Urban Square, which have been identified as priority areas in the process of city revitalization (Lodz). Results of studies may be presented to the local authorities to enrich analytical part of the urban development study, thus to enable appropriate decisions to be taken on land conversion. Conducted studies have shown that microclimate of areas is strongly dependent on spatial planning method. Greater diversity of meteorological parameters, i.e. temperature and relative humidity of air is observed in the Old Marketplace. In both areas there are microclimatic conditions described as uncomfortable. In order to guarantee appropriate thermal conditions for users, it is necessary to implement changes in their structure. The authors proposed potential planning strategies aimed to alleviate the discomfort related to human presence in both public spaces.
PL
Brak wystarczających środków finansowych sektora publicznego na pokrycie kosztów, w tym zarówno na przygotowanie, jak i realizację niektórych zadań miejskich w miastach Europy Zachodniej, przyczyniło się do poszukiwania nowych rozwiązań. Przedsięwzięcia takie realizowane są najczęściej na zasadzie współdziałania podmiotów publicznych, działających w ramach inwestycji celu publicznego oraz prywatnych inwestorów, promotorów, przedsiębiorstw. Proces realizacji wielofunkcyjnych zespołów biurowych, powstałych w ostatnich pięćdziesięciu latach, pokazuje złożone procesy realizacji i koordynacji działań związanych z kształtowaniem środowiska miejskiego. W artykule przybliżono go na podstawie szczegółowej analizy wielofunkcyjnego zespołu biurowego Potsdamer Platz.
EN
The lack of sufficient public sector financial resources to cover the costs in Western European cities, including the preparation and implementation of some of the city tasks contributed searching new solutions. Such projects are usually carried out on the basis of cooperation between public entities operating within the framework of public and private investors, promoters, businesses etc. The process of implementing multifunctional office complexes has shown the complex processes of implementing and coordinating the activities related to shaping the urban environment in the last fifty years. The process of shaping and realization of the office complex is illustrated in the example of the multi-purpose Potsdamer Platz.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.