Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 214

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inverse problem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote The use of the autoencoder to improve images in ultrasound tomography
EN
The article presents the idea of a system enabling effective control of industrial processes. The high level of automation and processes monitoring plays a key role in maintaining the competitiveness of each enterprise. The paper presents an innovative approach to industrial ultrasound tomography. A shallow neural network enriched with an autoencoder was used to visualize the 2D cross-section of the tank (reactor) filled with tap water. The novelty is the use of an autoencoder to improve the quality of the measurement vector.
PL
W artykule przedstawiono ideę systemu umożliwiającego efektywną kontrolę procesów produkcyjnych. Wysoki poziom automatyzacji i monitorowania procesów produkcyjnych odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu konkurencyjności każdego przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono nowatorskie podejście do przemysłowej tomografii ultradźwiękowej. W celu zobrazowania dwuwymiarowego przekroju zbiornika (reaktora) wypełnionego wodą z kranu wykorzystano płytką sieć neuronową wzbogaconą o autoenkoder. Nowością jest zastosowanie autoenkodera w celu poprawy jakości wektora pomiarowego.
2
Content available remote Moisture analysis of building walls using tomographic measurements
EN
The article presents the analysis of building walls humidity by means of tomographic measurements. The use of modern tomographic techniques allows for spatial assessment of humidity levels. The proposed application solves the inverse problem in electrical tomography. The measuring system contains special electrodes for measuring humidity. The application includes a number of different methods of image reconstruction, such as the level set methods, LARS, or elastic net.
PL
W artykule przedstawiono analizę wilgotności ścian budynków za pomocą pomiarów tomograficznych. Zastosowanie nowoczesnych technik tomograficznych pozwala na przestrzenną ocenę poziomu wilgotności. Proponowane zastosowanie rozwiązuje zagadnienie odwrotne w tomografii elektrycznej. System pomiarowy zawiera specjalne elektrody do pomiaru wilgotności. Aplikacja obejmuje szereg różnych metod reonstrukcji obrazu, takich jak metoda zbiorów poziomicowych, LARS, czy elastic net.
3
Content available remote Analysis of geospatial areas using electrical resistance tomography
EN
The article presents an analysis of geospatial areas using electrical resistive tomography. Tomography can be used to calculate conductivity by measuring potential differences in a flood embankment. The problem is that each material has unique conductivity. This method collects data on the edge of the tested area, by which the conductivity distribution in the tested object is determined. An inverse problem has been resolved to visualize the properties of the object being tested. The optimization of the objective function uses so-called regularization based on total variation regularization. The best results were obtained by the Gauss-Newton method with Laplace regularization.
PL
W artykule przedstawiono analizę obszarów geoprzestrzennych z wykorzystaniem elektrycznej tomografii rezystancyjnej. Tomografię można wykorzystać do obliczenia przewodności poprzez pomiar różnic potencjałów w wale przeciwpowodziowych. Problem polega na tym, że każdy materiał ma niepowtarzalną przewodność. Ta metoda zbiera dane na brzegu badanego obszaru, za pomocą których określa się rozkład przewodności w badanym obiekcie. Rozwiązano problem odwrotny w celu wizualizacji właściwości testowanego obiektu. W optymalizacji funkcji celu zastosowano tak zwaną regularyzację opartą na regularyzacji całkowitej zmienności. Najlepsze wyniki uzyskano metodą Gaussa-Newtona z regularyzacją Laplace'a.
EN
This paper deals with the determination of an initial condition in the degenerate two-dimensional parabolic equation [formula], where Ω is an open, bounded subset of R2, a [formula] with a ≥0 everywhere, and [formula], with initial and boundary conditions [formula] from final observations. This inverse problem is formulated as a minimization problem using the output least squares approach with the Tikhonov regularization. To show the convergence of the descent method, we prove the Lipschitz continuity of the gradient of the Tikhonov functional. Also we present some numerical experiments to show the performance and stability of the proposed approach.
EN
Monitoring of industrial processes is an important element ensuring the proper maintenance of equipment and high level of processes reliability. The presented research concerns the application of the deep learning method in the field of ultrasound tomography (UST). A novel algorithm that uses simultaneously multiple classification convolutional neural networks (CNNs) to generate monochrome 2D images was developed. In order to meet a compromise between the number of the networks and the number of all possible outcomes of a single network, it was proposed to divide the output image into 4-pixel clusters. Therefore, the number of required CNNs has been reduced fourfold and there are 16 distinct outcomes from single network. The new algorithm was first verified using simulation data and then tested on real data. The accuracy of image reconstruction exceeded 95%. The results obtained by using the new CNN clustered algorithm were compared with five popular machine learning algorithms: shallow Artificial Neural Network, Linear Support Vector Machine, Classification Tree, Medium k-Nearest Neighbor classification and Naive Bayes. Based on this comparison, it was found that the newly developed method of multiple convolutional neural networks (MCNN) generates the highest quality images.
PL
Monitorowanie procesów przemysłowych jest ważnym elementem zapewniającym właściwą eksploatację urządzeń i wysoki poziom niezawodności procesów. Prezentowane badania dotyczą zastosowania metod głębokiego uczenia w obszarze eksploatacji zbiornikowych reaktorów przemysłowych. W procesach przemysłowych opartych na reakcjach chemicznych zachodzących wewnątrz procesowej tomografii ultradźwiękowej (UST). Opracowano nowatorski algorytm wykorzystujący jednocześnie wiele klasyfikacyjnych splotowych sieci neuronowych (CNN) do generowania monochromatycznych obrazów 2D. Aby osiągnąć kompromis między liczbą sieci a liczbą wszystkich możliwych wyników pojedynczej sieci, zaproponowano podział obrazu wyjściowego na klastry 4-pikselowe. W związku z tym liczba wymaganych CNN została czterokrotnie zmniejszona i istnieje 16 różnych wyników z jednej sieci. Nowy algorytm został najpierw zweryfikowany przy użyciu danych symulacyjnych, a następnie przetestowany na danych rzeczywistych. Dokładność rekonstrukcji obrazu przekroczyła 95%. Wyniki uzyskane przy użyciu nowego algorytmu klastrowego CNN zostały porównane z pięcioma popularnymi algorytmami uczenia maszynowego: płytką sztuczną siecią neuronową, maszyną liniowego wektora wsparcia, drzewem klasyfikacji, klasyfikacją średniego k-najbliższego sąsiada i naiwnym Bayesem. Na podstawie tego porównania stwierdzono, że nowo opracowana metoda wielu splotowych sieci neuronowych (MCNN) generuje obrazy o najwyższej jakości.
EN
In this study, the trabecular bone was treated as a composite material that consists of a bone matrix weakened by ellipsoidal pores. Under the hypothesis that all information concerning the local properties and the microarchitecture are “encrypted” in the apparent properties of a given volume element (VE) of the bone, a method of retrieving these data was proposed. Software based on a genetic algorithm, combined with the incremental scale transition method was developed to this end. To test the approach, μCT measurements of four bone samples were performed providing their real micro-architecture. Tensors of apparent properties of the samples were next computed by numerical (finite element) homogenization method for a large range of the elastic properties of trabeculae. They were considered as the fitness function for the proposed algorithm. Very good agreement was found between the obtained and target values of the apparent elastic properties of the samples and volume fraction of pores. The approach is fast and accurate enough in comparison to the finite element homogenization. As an auxiliary result it was shown that the anisotropy of apparent elastic properties is mainly related to the microarchitecture of the bone, not to the intrinsic properties of trabeculae.
EN
The paper presents a concept and realization of monitoring system for the Silesian Stadium in Chorzow. The idea of the system lies in fusion of structure monitoring with a calibrated numerical FEM model [1]. The inverse problem is solved. On the base of measured selected displacements, the numerical FEM model of the structure combined with iterative method, develops the current snow load distribution. Knowing the load, we can calculate the forces and stresses in each element of the structure and thanks to this we can determine the safety thresholds and asses the owner. Test results and conclusions are presented.
PL
Stadion Śląski w Chorzowie (60 tys. widzów) został ostatecznie przykryty jednym z największych dachów w Europie (powierzchnia - 43 tys. m2). Wisząca konstrukcja sprężona jest bardzo lekka i podatna (rys. 1). Śnieg jest głównym obciążeniem, a jego wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji jest dominujący. Wojewoda Śląski, mając na uwadze tragiczną katastrofę w styczniu 2006 r., kiedy konstrukcja hali wystawowej zawiodła pod obciążeniem śniegowym, zabijając 65 osób, nakazał zapobiegać nieoczekiwanemu obciążeniu konstrukcji dachu. Usuwanie śniegu z dachu jest standardowym działaniem zimowym. Jednak ze względu na delikatne poszycie dachu każde odśnieżanie należy wykonywać ręcznie. Jest to niebezpieczne dla pracowników, a ponadto niekompetentne odśnieżanie może spowodować uszkodzenie powierzchni dachu poliwęglanowego. Wg instrukcji należy wyczyścić 20 tys. m2. Dlatego obciążenie śniegiem i rozkład śniegu na dachu to kluczowe informacje dla właściciela w kontekście bezpieczeństwa i działań utrzymaniowych. Odpowiednio zaprojektowany monitoring dachu może powiadomić o potencjalnych zagrożeniach i zabezpieczyć przed niepotrzebnym odśnieżaniem. W praktyce nie można przewidzieć rzeczywistej wartości i rozkładu obciążenia śniegiem na tak rozległym obszarze ze względu na wiele losowych parametrów, takich jak kierunek i natężenie wiatru, temperatura i ogólna pogoda. Ponieważ nie jesteśmy w stanie przewidzieć obciążenia śniegiem (wartości i rozkładu), nie możemy wskazać miejsca na konstrukcji, które będzie reprezentatywne dla oceny bezpieczeństwa. Dodatkowo konstrukcja cechuje się silną nieliniowością geometryczną. Proponowany system monitorowania rozwiązuje ten problem. Opracowano procedurę odwrotną. Na podstawie zmierzonych przemieszczeń identyfikowane jest obciążenie śniegiem i rozkład śniegu. Technika odwrotna jest popularna w systemach SHM. Metoda ta zasadniczo koncentruje się na identyfikacji potencjalnych uszkodzeń konstrukcji. Znane są wprawdzie zastosowania analizy odwrotnej do identyfikacji obciążenia. Niemniej jednak zdaniem autorów przedstawiona metoda identyfikacji obciążenia śniegiem na dużej, silnie geometrycznie nieliniowej konstrukcji dachu wiszącego nie była dotychczas stosowana.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu błędu danych wejściowych związanych z pomiarem temperatury na współczynnik wymiany ciepła wyznaczony z rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla równania przewodzenia ciepła. Do obliczenia współczynnika wymiany ciepła użyto programu komputerowego wykorzystującego metodę elementów skończonych.
EN
The article presents an analysis of the imput data error related to temperature measurement on the heat transfer coefficient determined from the solution of the inverse problem for the heat conduction equation. The computer program utilizing the finite element method has been used to calculate the heat transfer coefficient.
9
Content available remote Ultrasound tomography measuring system for acquisition and analysis data
EN
Ultrasound tomography provides the ability to analyse processes occurring inside the facility without interfering with the production, analysis and detection of obstacles, defects and various anomalies. The presented measuring system has a specially designed measuring structure (including electrodes, thanks to which it is an innovative solution in the field, particularly effective in the analysis). Knowledge of the characteristics of each tomographic technique solution, the application allows you to choose the appropriate method of image reconstruction. A reverse problem is the process of identifying optimization or synthesis, in which the goal is to determine the parameters describing the data field.
PL
Tomografia ultradźwiękowa daje możliwość analizowania procesów zachodzących wewnątrz obiektu bez zakłócania produkcji, analizy i wykrywania przeszkód, wad i różnych anomalii. Prezentowany układ pomiarowy ma specjalnie zaprojektowaną strukturę pomiarową (w tym elektrody, dzięki czemu jest innowacyjnym rozwiązaniem w terenie, szczególnie skutecznym w analizie). Znajomość charakterystyki każdego rozwiązania techniki tomograficznej, aplikacja pozwala wybrać odpowiednią metodę rekonstrukcji obrazu. Odwrotnym problemem jest proces identyfikacji optymalizacji lub syntezy, w którym celem jest określenie parametrów opisujących pole danych.
EN
The article presents the reconstruction of 2D objects studied using the topological derivative and level set function in electrical impedance tomography, which is a non-invasive imaging method in which an unknown physical object is examined using measurements on its edge. The internal distribution of conductivity is obtained on the basis of the measurements. The solution to the optimization problem is obtained by combining finite element methods and topological algorithms. The presented solution can be effectively used in applications based on electrical tomography.
PL
W artykule przedstawiono rekonstrukcję badanych obiektów 2D z wykorzystaniem pochodnej topologicznej i funkcji zbiorów poziomicowych w elektrycznej tomografii impedancyjnej, która jest nieinwazyjną metodą obrazowania, w której nieznany obiekt fizyczny jest badany za pomocą pomiarów na jego krawędzi. Wewnętrzny rozkład konduktywności jest otrzymywany na podstawie pomiarów. Rozwiązanie problemu optymalizacji uzyskuje się przez połączenie metody elementów skończonych i algorytmów topologicznych. Prezentowane rozwiązanie może być skutecznie wykorzystywane w aplikacjach opartych na tomografii elektrycznej.
11
Content available remote Machine learning in image reconstruction by multi-sensor electrodes
EN
The article presents a system that uses machine learning to reconstruct the image using multi-sensor electrodes based on electric tomography. It is an innovative approach to testing the properties of test areas, including levees. The measuring system was based on an electric tomography device, which assumes the use of two measuring methods and allows measurements to be made to 32 channels. The device based on electric impedance tomography measures the tested object based on the potential distribution measurements. The system collects measured data from the electrodes. In the process of image reconstruction, the elastic net method was used, where appropriate regularization methods help in choosing the optimal solution.
PL
W artykule przedstawiono system wykorzystujący uczenie maszynowe do rekonstrukcji obrazu za pomocą elektrod wieloczujnikowych oparty na tomografii elektrycznej. Jest to innowacyjne podejście do badania właściwości obszarów testowych, w tym wałów przeciwpowodziowych. System pomiarowy został oparty na urządzeniu do tomografii elektrycznej, który zakłada stosowanie dwóch metod pomiarowych i umożliwia wykonanie pomiarów do 32 kanałów. Urządzenie oparte na elektrycznej tomografii impedancyjnej mierzy badany obiekt w oparciu o pomiary rozkładu potencjału. System zbiera zmierzone dane z elektrod. W procesie rekonstrukcji obrazu zastosowana metodę elastycznej siatki, gdzie odpowiednie metody regularyzacji pomagają w wyborze optymalnego rozwiązania.
12
Content available remote Electrical tomography system for innovative imaging and signal analysis
EN
In this article, we describe the electrical tomography system for biomedical applications. Electrical tomography for pulmonology and heart monitoring is a non-invasive imaging method in which an unknown physical object is examined using electrical currents applied at the boundary. The internal conductivity distribution is recovered from the measured boundary voltage data. The numerical model of the lungs with heart is presented. The deterministic algorithms based on the SVD distribution and gradient techniques were analysed. The algorithms of electrical reconstruction of impedance tomography were tested. New results of the reconstruction of the numerically simulated phantom were presented. The calculations were made for the defined model by solving the inverse problem. The finite element method was used to solve the simple problem. The collection of tomographic data must be as fast as reliable to consider the possibility of real-time reconstruction. System architecture and prototype design for biomedical electrical tomography were also presented. The hardware solution was based on the FPGA chip. The system is a mobile solution that allows simultaneous recording of the electrical potential of cardiac function and lung ventilation.
PL
W tym artykule opisujemy system tomografii elektrycznej do zastosowań biomedycznych. Tomografia elektryczna do monitorowania pulmonologii i serca jest nieinwazyjną metodą obrazowania, w której nieznany obiekt fizyczny jest badany za pomocą prądów elektrycznych stosowanych na granicy. Wewnętrzny rozkład przewodnictwa jest odzyskiwany ze zmierzonych danych napięcia granicznego. Przedstawiony został model numeryczny płuc o serca. Przeanalizowane zostały algorytmy deterministyczne oparte o rozkład SVD i techniki gradientowe. Zbadano algorytmy rekonstrukcji elektrycznej tomografii impedancyjnej. Przedstawiono nowe wyniki rekonstrukcji symulowanego numerycznie fantomu. Obliczenia wykonano dla zdefiniowanego modelu poprzez rozwiązanie zagadnienia odwrotnego. Do rozwiązania zagadnienia prostego zastosowano metodę elementów skończonych. Zbieranie danych tomograficznych musi być tak szybkie, jak niezawodne, aby uwzględnić możliwość rekonstrukcji w czasie rzeczywistym. Przedstawiona została również architektura systemu i projekt prototypów dla biomedycznej tomografii elektrycznej. Rozwiązanie hardware'owe oparto na układzie FPGA. System jest rozwiązaniem mobilnym, które umożliwia równoczesne rejestrowanie potencjału elektrycznego czynności serca i wentylację płuc.
13
Content available remote Detection of seepages in flood embankments using the ElasticNET method
EN
The presented article discusses the proposition of using an algorithm based on the ElasticNET method to obtain accurate and reproducible results of reconstruction of tomographic images. In particular, the research concerned solving of the inverse problem in electrical tomography with reference to levees and dams. To enable the reconstruction of high resolution images using the impedance tomography, the ElasticNET algorithm was used, which is a combination of two methods: dorsal regression and LASSO. The results of the research have shown that thanks to the ElasticNET method you can obtain high resolution images that are faithful representation of the cross-section of the dam.
PL
W zaprezentowanym artykule omówiono propozycję użycia algorytmu opartego na metodzie Elastic net w celu uzyskania dokładych i powtarzalnych wyników rekonstrukcji obrazów tomograficznych. W szczególności badania dotyczyły rozwiązywania problemu odwrotnego w tomografii elektrycznej w odniesieniu do wałów przeciwpowodziowych i zapór. Aby umożliwić rekonstrukcje obrazów o wysokiej rozdzielczości stosując tomografię impedancyjną zastosowano algorytm ElasticNET, który jest połączeniem dwóch metod: regresji grzbietowej i LASSO. Rezultaty badań wykazały, że dzięki metodzie ElasticNET można uzyskać obrazy o wysokiej rozdzielnoczści, będące wiernym odwzorowaniem przekroju zapory wodnej.
14
Content available remote Area monitoring using the ERT method with multisensor electrodes
EN
The article presents a non-destructive method using multisensor electrodes to study cross-sections of interior objects such as landfills and flood embankments. Special sensors have been developed for deep measurements using electrical resistive tomography (ERT). It is an innovative approach to testing water and waste reservoirs, both due to the reconstruction model and the measurement method. The combination of tomographic techniques and original reconstruction algorithms allowed non-invasive and more accurate, spatial assessment of seepages and other damages of flood embankments.
PL
W artykule przedstawiono metodę nieniszczącą z wykorzystaniem elektrod wielosensorowych do badania przekrojów wnętrza obiektów takich jak wysypiska i wały przeciwpowodziowe. Opracowano specjalne czujniki przeznaczone do pomiarów głębinowych za pomocą elektrycznej tomografii rezystancyjnej (ERT). Jest to innowacyjne podejście do testowania zbiorników wodnych i odpadowych, zarówno z uwagi na model rekonstrukcji, jak i metodę pomiaru. Połączenie technik tomograficznych i oryginalnych algorytmów rekonstrukcyjnych pozwoliło na nieinwazyjną i bardziej dokładną, przestrzenną ocenę infiltracji i innych uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych.
EN
The article presents the application of support methods Vector Machine for Regression and Support Vector Machine for Regression with a modified correlation kernel in electrical impedance tomography. Statistical methods have been used to reconstruct imaging. In addition, a model was created that analyses similar objects of different sizes. It learns about a smaller object, but we recognize a larger object. The paper shows how to make an analysis for such cases.
PL
W artykule przedstawiono aplikację opartą na metodach maszyna wektorów nośnych do regresji i maszyna wektorów nośnych do regresji z zmodyfikowanym jądrem korelacji w elektrycznej tomografii impedancyjnej. Metody statystyczne zostały wykorzystana do rekonstrukcji obrazuj. Dodatkowo stworzono model, który analizuje podobne obiekty o różnych rozmiarach. Uczy się na obiekcie o mniejszych gabarytach, natomiast rozpoznajemy obiekt o większym rozmiarze. W pracy pokazano w jaki sposób dokonywać analizę dla takich przypadków.
16
EN
The article presents an innovative solution for assessing the moisture level of walls and building condition. The use of modern tomographic techniques allows for a non-destructive and very precise spatial assessment of the humidity level. Prepared constructions contain special electrodes for measuring humidity in a brick wall. The proposed application solves the inverse problem in electrical tomography. A level set method was used to reconstruct the images.
PL
W artykule przedstawiono innowacyjne rozwiązanie do oceny poziomu wilgotności ścian i stanu budynku. Zastosowanie nowoczesnych technik tomograficznych pozwala na nieniszczącą i bardzo precyzyjną ocenę przestrzenną poziomu wilgotności. Przygotowane konstrukcje zawierają specjalne elektrody do pomiaru wilgotności w ścianie z cegły. Proponowane zastosowanie rozwiązuje problem odwrotny w tomografii elektrycznej. Do rekonstrukcji obrazów użyto metody zbiorów poziomicowych.
EN
The paper presents an algorithm for calculating the horizontal, vertical and tangential stresses in a horizontal coal seam lying between galleries. These stresses are expressed in terms of the Airy function, which satisfies a homogeneous biharmonic equation. For its numerical solution it is necessary to set boundary conditions. Practical limitations do not allow us to determine the tangential stresses on horizontal boundaries of the coal seam. Calculations of stresses are proposed to be carried out in two steps. The first step is to solve the inverse problem for the biharmonic equation to find unknown tangential stresses on horizontal boundaries of the coal seam. The inverse problem is solved by minimizing the residual functional. Its strong convexity is proved, which implies the existence and uniqueness of the solution of the inverse problem. The second step is to solve the boundary value problem for the biharmonic equation to calculate stresses in the coal seam. The result of a numerical experiment is presented.
EN
Further tests of EVT4 data acquisition system for electrical capacitance tomography are presented. The modular system, which can have up to 32 channels with an individual analogue to digital converter, was designed to ensure small uncertainty of capacitance measurement at high speed of imaging. The system’s performance in the context of 3D imaging was experimentally verified. In particular, we show that the measurement of changes in capacitance due to a small change of an electric permittivity distribution for the most distant electrodes in a suitably designed 3D sensor is possible using our system. Cross-plane measurements together with the measurements for the pairs of most distant electrodes are essential for accurate reconstruction of 3D distributions. Due to sensitivity of capacitance measurements obtained in the hardware, the measurements for all electrode pairs can be used in the inverse problem – the system of equations can be extended. Although the numerical condition number of a matrix of such a system is high, image reconstruction is possible from the data obtained in our system. The results of 3D image reconstruction for simple test objects are shown.
PL
Przedstawiono dalsze testy systemu akwizycji danych EVT4 do elektrycznej tomografii pojemnościowej. Modułowy system, który może mieć do 32 kanałów z indywidualnym przetwornikiem analogowo-cyfrowym, został zaprojektowany w celu zapewnienia małej niepewności pomiaru pojemności przy dużej prędkości obrazowania. Wydajność systemu w kontekście obrazowania 3D została zweryfikowana eksperymentalnie. W szczególności pokazujemy, że możliwy jest pomiar zmian pojemności wywoływanych niewielką zmianą rozkładu przenikalności elektrycznej dla najbardziej odległych elektrod odpowiednio zaprojektowanego czujnika 3D przy pomocy naszego systemu. Pomiary międzypłaszczyznowe wraz z pomiarami par elektrod najbardziej odległych są niezbędne do dokładnej rekonstrukcji rozkładów 3D. Ze względu na wrażliwość pomiarów pojemności uzyskanych w opracowanym urządzeniu, pomiary dla wszystkich par elektrod mogą być wykorzystane w problemie odwrotnym – układ równań może zostać rozszerzony. Chociaż współczynnik uwarunkowania numerycznego macierzy takiego układu jest wysoki, możliwa jest rekonstrukcja obrazu z wykorzystaniem danych uzyskiwanych w naszym systemie. Pokazane są wyniki rekonstrukcji obrazu 3D dla prostych obiektów testowych.
19
EN
In many mechanical systems research scenarios, including in particular control and monitoring of mechanical devices, reconstruction of external loads acting on a system is a matter of great importance. The paper provides taxonomy and review of available dynamic load identification methods in cases when a direct load applied to the structure is required to be reconstructed. Methods based on frequency and time domains as well as those relying on statistical and soft computing approaches are described. The authors present methods in possibly broad manner, including initial assumptions, workflow and some of the equations. For that reason, reader is able to initially assess methods' potential in particular applications and choose the method which best fit his needs.
PL
W wielu scenariuszach badawczych dotyczących układów mechanicznych, w szczególności sterowania i monitorowania urządzeń mechanicznych, rekonstrukcja obciążeń zewnętrznych działających na układ ma ogromne znaczenie. W artykule przedstawiono taksonomię i przegląd dostępnych metod identyfikacji obciążeń dynamicznych bezpośrednio przyłożonych do obiektu na podstawie mierzonych sygnałów odpowiedzi. Opisano metody operujące w dziedzinie częstotliwości i czasu, a także te oparte na podejściu statystycznym i naturalnych metodach obliczeniowych. Autorzy przedstawiają metody w możliwie szeroki sposób, uwzględniając wstępne założenia, sposób postępowania i niektóre równania. Z tego powodu czytelnik jest w stanie wstępnie ocenić potencjał metod w poszczególnych aplikacjach i wybrać tę, która najlepiej odpowiada jego potrzebom.
EN
In this paper we present a complex strategy for the solution of ill posed, in-verse problems formulated as multiobjective global optimization ones. The strategy is capable of identifying the shape of objective insensitivity regions around connected components of Pareto set. The goal is reached in two phases. In the first, global one, the connected components of the Pareto set are localized and separated in course of the multi-deme, hierarchic memetic strategy HMS. In the second, local phase, the random sample uniformly spread over each Pareto component and its close neighborhood is obtained in the specially profiled evolutionary process using multiwinner selection. Finally, each local sample forms a base for the local approximation of a dominance function. Insensitivity region surrounding each connected component of the Pareto set is estimated by a sufficiently low level set of this approximation. Capabilities of the whole procedure was verified using specially-designed two-criterion benchmarks.
PL
Artykuł prezentuje złożoną strategię rozwiązywania źle postawionych problemów odwrotnych sformułowanych jako wielokryterialne zadania optymalizacji globalnej. Opisana strategia umożliwia identyfikację obszarów niewrażliwości funkcji celu wokół spójnych składowych zbioru Pareto. Cel jest osiągany w dwu etapach. W pierwszym z nich — globalnym — składowe spójne zbioru Pareto są lokalizowane i separowane przy pomocy wielopopulacyjnej hierarchicznej strategii memetycznej HMS. W etapie drugim — lokalnym — przy użyciu specjalnie sprofilowanego procesu ewolucyjnego wykorzystującego operator selekcji wyborczej z wieloma zwycięzcami produkowana jest losowa próbka rozłożona jednostajnie na każdej składowej i jej bliskim otoczeniu. Finalnie każda lokalna próbka jest użyta jako baza do zbudowania lokalnej aproksymacji funkcji dominacji. Zbiory poziomicowe tej aproksymacji dla odpowiednio niskich poziomów stanowią przybliżenie zbiorów niewrażliwości wokół składowych spójnych. Możliwości strategii zostały zweryfikowane przy użyciu specjalnie zaprojektowanych dwukryterialnych funkcji testowych.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.