Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  equipment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
The publication presents information on the principles of designing the heating network. It also pays attention to the conditions which should be met as well as the elements which should be considered when designing the above mentioned network. The paper contains also the description of the system of nets contained in the plan, the types of the nets according to distribution and, also, the way of conducting the pipelines. Besides it, the attention was paid to the type of material used in construction of the discussed network as it has the influence during its operation. Additionally, the routing of the network was discussed as well as the some respective solutions for heat-supplying network were submitted. It includes the problems of heat power balance, setting of the flows, compensation of elongation and determination of the line pressure and its calculation.
PL
Artykuł przedstawia informacje na temat zasad projektowych sieci ciepłowniczej, oraz przedstawia warunki jakie powinny odpowiadać przy projektowaniu sieci i na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu sieci. W pracy została również opisany układ sieci w planie, rodzaj sieci ze względu na dystrybucję, a także rodzaj sieci prowadzenia przewodów. Zwrócono również uwagę na rodzaj materiału z jakiego ma być zbudowana sieć bo to ma duże znaczenie przy eksploatacji. W pracy pojawiło się także kilka słów na temat trasowania sieci, a także przedstawiono stosowne rozwiązania dla sieci ciepłowniczej. Praca posiada metodę obliczeniową sieci ciepłowniczej, która dotyczy zagadnień: bilansu mocy cieplnej, ustalenie przepływów, kompensację wydłużeń, a także ciśnienie linii i jej ustalenie.
2
Content available remote Fotogrametria w architekturze i przemyśle
PL
W artykule przedstawiono czynniki konstrukcyjne i eksploatacyjne wpływające na dokładność pomiaru temperatury metodami dotykowymi. Dokonano przeglądu czujników pomiarowych i ich właściwości metrologicznych. Opisano typy połączeń czujników z miernikami temperatury. Uwzględniono również wpływ wyznaczenia charakterystyki odwrotnej termoelementów na niepewność pomiaru temperatury.
EN
This article presents the design and operational factors influencing the accuracy of temperature measurement using tactile methods. The measurement sensors and their metrological properties were reviewed. The types of connections between sensors and temperature meters are described. The influence of determining the inverse characteristics of thermocouples on the uncertainty of temperature measurement was also taken into account.
PL
Opisano wyposażenie i lokalizacje laboratorium wysokich napięć na Politechnice Wrocławskiej od 1910 roku. Pierwsze laboratorium oddano do eksploatacji bezpośrednio po otwarciu Technische Hochschule Breslau. Jednak dopiero po przybyciu Prof. Paula Boeninga w 1936 r. zaczęto je w pełni wykorzystywać. Prof. Jerzy Ignacy Skowroński w 1946 r. przeniósł laboratorium do znacznie większego pomieszczenia w gmachu A-1, a następnie do budynku D-1 po jego ukończeniu w 1954 roku. Działalność laboratorium można podzielić na trzy okresy: przed II wojną światową 1910-1945, lata kierownictwa Prof. J. I. Skowrońskiego i okres 1971–2020. Największy rozwój laboratorium w zakresie zakupów wyposażenia i liczby zatrudnionych (20 pracowników) przypada na lata 1960-1990. W referacie opisano najważniejsze wyposażenie zakupione lub zmontowane przez Jerzego Lisieckiego.
EN
Equipment and locations of the high voltage laboratory have been described since 1910. The first laboratory was put into operation immediately after the opening of the Technische Hochschule Breslau. However, only after the arrival of prof. Paul Boening in 1936 began to be fully used. Professor Jerzy Ignacy Skowroński in 1946 moved the laboratory to a much larger room in the A-1 building and then to the D-1 building after its completion in 1954. The laboratory can be divided into three periods: the time before World War II 1910-1945, the years of management of Prof. J.I. Skowronski and the years 1971–2020. The years 1960-1990 were the period of the greatest development, purchase of equipment and employment of almost 20 employees. The article describes the most important equipment purchased or assembled by Jerzy Lisiecki.
PL
W artykule dokonano przeglądu maszyn do robót palowych, w tym: kafarów, młotów i wyciągarek palowych. Autor przedstawił charakterystykę, budowę, a także opisał zastosowanie tych maszyn.
EN
The article reviews machines for piling works, including pile drivers, hammers and pile winches. The author has presented the characteristics, structure and application of these machines.
EN
The article presents the structure and chemical composition of fluxcored electrode strips used for the deposition of abrasion-resistant layers involving the use of non-submerged arc and flux, analyses technologies used during the surfacing involving the use of flux-cored strips as well as presents exemplary applications, related welding (surfacing) equipment and advantages resulting from the use of the above-named filler metals.
PL
Przedstawiono konstrukcję i skład chemiczny taśm elektrodowych proszkowych przeznaczonych do napawania warstw odpornych na ścieranie łukiem nieosłoniętym oraz pod topnikiem. Rozpatrzono specyfikę technologii napawania taśmami proszkowymi. Opisano przykłady zastosowania tego rodzaju napawania, urządzenia spawalnicze i zalety stosowania tych spawalniczych materiałów dodatkowych.
EN
The probability of collisions with animals and their consequences depend on several factors, of which the speed and design of the train are very important. The problem of safety related to collisions concerns much more passenger trains than freight trains. Data obtained from carriers unambiguously indicate the growing scale of the problem – the number of incidents increases every year, as well as the related costs of rolling stock repairs, delays in train traffic, passenger confidence loss or costs of lowering the level of railway traffic safety. Collision maps made on the basis of these data should be a prelude to designing a system of preventive measures implemented in places with the highest risk. We should not wait with the introduction of preventive measures to a railway disaster. To protect sections of railway lines with an increased risk of collisions with animals the best available solution is the system of UOZ animal protection devices. This system, protecting both trains and animals from the effects of collisions, is still the most innovative and modern solution on a global scale. The growing interest of foreign railway authorities and our readiness to offer a state-of-the-art, proven system gives the opportunity to introduce the Polish invention to railway lines all around the world.
8
Content available Wyzwania i innowacje w działalności inżynierskiej
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zastosowanych w praktyce trzech innowacji w zakresie: materiałowym, montażowym, sprzętowym oraz wyzwania, jakim jest prowadzenie budowy rozległej obszarowo. Artykuł zawiera opisy i dokumentację zdjęciową przytoczonych rozwiązań inżynierskich.
EN
The aim of the article is to present three innovations in the scope of materials, installation and equipment, which have been used in practice, as well as the challenge posed by managing a vast area construction project. The article contains descriptions and photographic documentation of the abovementioned engineering solutions.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia uwarunkowań tworzących kontekst działalności przedsiębiorstwa sektora obronnego w aspekcie zmiany wymagań standardu ISO 9001. Artykuł przybliża rolę i znaczenie uwarunkowań normatywno-prawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa przedsiębiorcy. Zarysowane zostały główne elementy tego zagadnienia z podkreśleniem uwarunkowań tworzących wyzwania stawiane organizacjom wytwarzającym sprzęt wojskowy i zapewniającym jego wsparcie techniczne podczas eksploatacji. Artykuł wyraża określone podejście badawcze w zakresie dokonywania oceny zgodności systemu zarządzania jakością w aspekcie wymagań NATO realizowanych przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT. Na przykładzie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A. przeanalizowano działania dostosowawcze, które muszą – w świetle wymagań prawnych – zrealizować przedsiębiorcy uczestniczący w procesach pozyskiwania i wsparcia technicznego w eksploatacji sprzętu wojskowego.
EN
The aim of this article is to present the role and importance of the conditions that make up the business context of the defense sector enterprise in terms of the ISO 9001 standard requirements. The article presents the role and the importance of normative-legal aspects in ensuring the safety of the entrepreneur. The main elements of this problem have been outlined with the emphasis on conditions that create challenges for organizations producing military equipment and providing technical support during its operation. The article expresses the specific research approach in the area of conformity assessment of the quality management system in terms of NATO requirements carried out by Centrum Certyfikacji Jakości WAT (Quality Certification Center). On the example of Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. (a defense industry company) the adaptation activities that must – in the light of legal requirements – be carried out by entrepreneurs participating in the acquisition and technical support processes in the operation of military equipment.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie zjawisk występujących w okresie zimowym, stosowanych środków oraz sprzętu do utrzymania dróg na odpowiednim poziomie. Porusza także problematykę całorocznego utrzymania dróg, w skład której wchodzą: kontrola, naprawa dróg, a także właściwe wykonawstwo całej podbudowy wpływające w znaczący sposób na ich utrzymanie w okresie zimowym.
EN
The article aims to present phenomena that occur in winter and the equipment and measures used to maintain roads at the appropriate level, and addresses the issues of the year-round road maintenance including a year-round inspection and repair of roads and the proper completion of the entire substructure, which significantly affect road maintenance in winter.
PL
W artykule scharakteryzowano zagadnienie zimowego utrzymania dróg, dokonano przeglądu sprzętu do realizacji przedsięwzięć z nim związanych oraz omówiono zasady utrzymania tego sprzętu.
EN
Road maintenance during the winter season includes all works aiming at decreasing or limiting traffic disturbances caused by environmental factors (road surface slipperiness and snowfall). In this case machines and equipment used for these operations are a very important aspect. The article describes the issue of winter road maintenance. A review of equipment for road maintenance during the winter season is presented and its maintenance is discussed.
PL
W artykule przedstawiono sprzęt wykorzystywany do utrzymywania dróg w okresie wiosennym, a więc wtedy, kiedy nawierzchnie drogowe wymagają szczególnie intensywnego nakładu prac. Autor opisał najbardziej charakterystyczne maszyny wykorzystywane w drogownictwie do prac w okresie wiosennym, podając ich zastosowanie, cechy konstrukcyjne oraz zasadę działania. Artykuł kończy krótka konkluzja, w której autor zwraca uwagę na przepisy BHP wymagane podczas prowadzenia prac z wykorzystaniem opisanych maszyn drogowych.
EN
The article presents equipment used for spring road maintenance, i.e. in a period when roads require particularly intensive workload. The author has described the most characteristic machines used for road maintenance during the spring season, giving their application, design features and the principle of operation. The summary is a short conclusion which draws attention to health and safety regulations required to be applied during the operation of the described road machines.
EN
The paper characterises methods of defence for use against weapons of mass destruction, as a form of troop protection system in the event of a contamination (infection) hazard from both the functional and the task-oriented perspective. The basic equipment of troops are described, taking into account the classification of equipment and the means used for: identification of the contamination, protection from the contamination, and the elimination of the contamination in terms of personal protection.
PL
W pracy scharakteryzowano obronę przed bronią masowego rażenia, jako system zabezpieczenia wojsk w przypadku zagrożenia skażeniami (zakażeniami) w ujęciu funkcjonalnym i zadaniowym. Przedstawiono podstawowe wyposażenie techniczne wojsk z uwzględnieniem podziału na sprzęt i środki do: rozpoznania skażeń, ochrony przed skażeniami i likwidacji skażeń, stosowane w ochronie indywidualnej.
PL
W artykule przedstawiono zarys koncepcji Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego komponentu Sił Zbrojnych RP oraz ich miejsce w systemie bezpieczeństwa państwa. Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojska Obrony Terytorialnej mają prowadzić ochronę i obronę miejscową w stałych rejonach odpowiedzialności we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi oraz z miejscowymi organami władzy, służbami i organizacjami pozarządowymi (także paramilitarnymi), a także całym lokalnym społeczeństwem. Autor poddaje analizie strukturę, zadania oraz wyposażenie tego rodzaju sił zbrojnych. W pracy przytoczono także opinie ekspertów zajmujących się tematyką z obszaru bezpieczeństwa narodowego.
EN
The article presents the concept of the Territorial Defense Force (TDF) as the fifth component of the Armed Forces of the Republic of Poland. Author elaborates the place of that formation in the national security system. According to the concept of the Ministry of National Defense, the Territorial Defense Forces are going to provide protection and defend areas of permanent responsibility in the close co-operation with the operational army units and local authorities. Very important role for the TDF is tight liaison with non-governmental organizations (incl. paramilitary) and with the entire local community. The author analyzes the structure, tasks and equipment of the new formation. The article also contains the opinions of experts, who are concerned with security and national defense issues.
PL
Celem pracy była analiza i ocena zmian ilościowych na krajowym rynku ciągników rolniczych w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zmiany przedstawiono za pomocą wskaźników dynamiki zmian o stałej i zmiennej podstawie. Wyliczono również przeciętne tempo zmian w analizowanym okresie. Całkowita liczba ciągników, według wyliczeń własnych, wzrosła o 170 373 szt. do poziomu 1 512 663 szt. na koniec badanego okresu. Przeciętne tempo wzrostu liczby ciągników wyniosło 1,1%. Wskaźnik liczby ciągników przypadającej na 100 ha UR zwiększył się w analizowanych latach z 8,44 do 10,40. Przeciętne tempo wzrostu wyniosło w całym okresie 1,9%. Powierzchnia UR przypadająca na 1 ciągnik zmniejszyła się z 11,85 do 9,62, a przeciętne tempo zmian tego wskaźnika kształtowało się na poziomie 1,9%. Taka sytuacja jest niekorzystna i żeby ją poprawić, trendy te należy odwrócić. Oznacza to konieczność zmniejszania liczby ciągników i zwiększania ich mocy.
EN
The aim of the study was to analyze and evaluate the quantitative changes on the domestic market of agricultural tractors. An analysis of farm equipment in agriculture tractors during the period of Poland's membership in the EU was carried out. The changes were presented by means of the change dynamics indicators dynamic with a fixed and variable basis. The average rate of change in the analyzed period was also calculated. The total number of tractors for own calculations increased by 170 373 units to the level of 1 512 663 units at the end of the period considered. The average growth rate of the number of tractors was 1.1%. The index of the number of tractors per 100 ha of UR increased in the analyzed years for own calculations from 8.44 to 10.40. The average growth rate in the entire period was 1.9%. The UR area per 1 tractor, in contrast to the previous indicator, fell from 11.85 to 9.62. The average rate of change of this indicator was 1.9%. This situation is unfavorable, and to improve it these trends should be reversed. This means a reduction in the number of tractors and increasing their power.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących wyposażenia gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w techniczne środki produkcji. Przytoczono wskaźniki wyposażenia gospodarstw w ciągniki zależnie od powierzchni użytków rolnych. Opisano systemy utrzymania i dojenia bydła. Najwięcej spośród ankietowanych rolników (24%) posiada 11-20 ha gruntów. Ponad połowę (55%) stanowią grunty orne, a 36% to użytki zielone. Niemal 40% rolników posiada ponad 50 sztuk bydła, najwięcej krów jest rasy czarno-białej (81%). Ogromna większość (83%) krów utrzymywana jest na stanowiskach. Prawie 70% ankietowanych planuje zakup nowych maszyn i urządzeń i tyle samo chce zwiększyć pogłowie bydła.
EN
The study presents the results of a survey on equipping farms specializing in milk production with technical means of production. Indicators of tractor equipment of farms were quoted, depending on the area of agricultural area. The systems for maintaining and milking cattle are described. The largest number of the surveyed farmers (24%) own 11-20 ha of land. More than half (55%) of the area is arable land and 36% is grassland. Almost 40% of farmers have more than 50 cattle, with the most cows being black and white (81%). The vast majority (83%) of cows are kept in stalls. Nearly 70% of the respondents plan to purchase new machines and equipment and the same number of them wants to increase their cattle population.
PL
Celem artykułu analiza procesów optymalizacji magazynowych w wybranym przedsiębiorstwie. Problem badawczy wyrażona następujące pytanie: Jaki wpływ ma odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni użytkowej magazynu w przedsiębiorstwie X na efektywność realizowanych procesów magazynowych? Podczas opracowania tego artykułu wykorzystano następujące metody badawcze: analiza literatury i dokumentów przedsiębiorstwa, synteza, wnioskowanie oraz narzędzie badawcze, jakim była analiza wskaźnikowa. Artykuł składa się ze wstępu kreślącego ideę rozważań problemów podjętych w opracowaniu, części głównej dotyczącej ujęcia teoretycznego systemu magazynowania, charakterystyki przedsiębiorstwa, analizy i oceny zagospodarowania przestrzeni użytkowej magazynu przedsiębiorstwa X oraz koncepcji poprawiającej efektywność eksploatowanego magazynu.
EN
The aim of the article was to optimize warehouse processes in the selected company. The research problem is expressed in the form of a question is: What impact has the appropriate use of space usable storage in the enterprise X on the effectiveness of the processes of storage? During the development of this article we use the following research methods such as literature analysis and business documents, synthesis, reasoning and research tool, which was a ratio analysis. The article consists of an introduction describing a trajectory idea reflection of concerns in the development, part of the main theoretical approach on the storage system, the characteristics of the company, analysis and evaluation of the development of usable storage company X and the concept of improving the efficiency of operated warehouse.
EN
In traditional active vibration control, a single-objective control output is often considered and constrained, but in fact some conflicting performance indexes are always emerging simultaneously and a one-sided method for pursuing only one excellent output is adopted, which may sacrifice other control characteristics. In this paper, a novel active vibration control with multi-objective control output was proposed for machinery equipment and sensitive equipment, and the latest artificial intelligence – multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) was utilized, and the active controller was evaluated by the H∞ criterion, meanwhile an active control with a single-objective control output was also carried out for comparison. Numerical studies demonstrated that a pair of conflicting indexes could be balanced well in the proposed strategy, and thus only one blindly pursued control output was effectively overcome.
19
Content available remote Unikalny rys wnętrz
PL
Cel: Głównym celem artykułu jest przedstawienie oraz przeanalizowanie aktualnego podziału wyposażenia grup poszukiwawczo-ratowniczych. Wprowadzenie: Najbardziej dynamiczny rozwój standardów sprzętowych w Polsce miał miejsce po akcjach przeprowadzanych poza granicami kraju. Doświadczenie praktyczne zdobyte za granicą pozwoliło na wprowadzenie w życie zmian mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz jakości działań ratowniczych. W związku z tym, że na jakość działań w dużym stopniu wpływają warunki wypoczynku ratowników, szczególne środki poświęcono rozbudowie sprzętu logistyki. Baza operacji to skomplikowana strefa, która powinna zapewniać ratownikom możliwość wypoczynku, konserwacji sprzętu oraz udzielania pomocy medycznej w najwyższych standardach higieny. Materiał i metoda: Przeprowadzono analizę normatywów sprzętowych dla różnych poziomów gotowości. Do tego celu wykorzystano dokument pod nazwą Zasady organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG. Materiał źródłowy do analizy nie jest rozbudowany, ponieważ do tej pory nie powstały odpowiednie publikacje nawiązujące do akcji poszukiwawczych. To ratownicy od samego początku mają wpływ na rozwój standardów. W artykule przedłożono kategoryzację sprzętu na stosowany do działań poszukiwawczych (sprzęt elektroniczny) oraz do działań technicznych (ratownictwa wysokościowego, chemicznego, medycznego itp.). Nowym wyposażeniem grup jest sprzęt logistyczny (kwatermistrzowski). Wyszczególniono, w jakiej ilości wykorzystywany jest on w kraju, a w jakiej za granicą. Różnice potwierdzają odmienną charakterystykę działań grup poszukiwawczo-ratowniczych na terenie kraju i za granicą. Wnioski: Doświadczenie praktyczne autorów zdobyte podczas działań międzynarodowych oraz otrzymane wyniki analizy dokumentów źródłowych pozwoliły na sformułowanie głównych wniosków: 1. Normatywy sprzętowe muszą być stale akutalizowane ze względu na ciągły rozwój taktyki i technologii. 2. Ważną gałęzią działań poza granicami kraju jest logistyka. Pozwala ona na ergonomiczne, samowystarczalne działania specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych (SGPR). Odpowiedni wypoczynek bezpośrednio przekłada się na możliwość prowadzenia długotrwałych działań przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego stopnia zaangażowania. 3. Rozwój normatywów sprzętowych musi iść dziś dwutorowo – do działań w kraju i za granicą.
EN
Objective: The main objective of the article is to present and analyse the current division of the equipment of search and rescue groups. Background: The most dynamic development of equipment standards in Poland has been observed after actions carried out outside the country borders. The experience gained abroad has enabled changes to improve the safety and quality of rescue operations. Due to the fact the quality of operations is considerably influenced by the leisure conditions provided for rescuers, special measures have been taken to expand the logistics equipment. An operations base is a complex area which should enable the rescuers to rest, to carry out equipment maintenance works and to provide medical aid with the highest hygienic standards. Material and method: Equipment standards for various capability levels was conducted using the document “The organisation rules of search and rescue operations in the National Firefighting and Rescue System”. The source material for the analysis is not extensive, as, so far, no relevant publications on search operations have been created. Still, rescuers have had impact on the development of standards from the start. The article presents the categories of equipment in use during search operations (electronic equipment), and technical measures (high-altitude, chemical and medical rescue, etc.). Logistics (quartermaster’s) equipment is a new element within the groups’ equipment, and the quantities in which it is used in Poland and abroad are specified. The differences confirm the varying characteristics of the operations of search and rescue groups inside the country and abroad. Conclusions: The practical experience of the authors resulting from their participation in international operations and the obtained results of the analysis of source documents made it possible to formulate the main conclusions. 1. Equipment standards should be updated on an ongoing basis due to the continuous development of tactics and technology. 2. Logistics is an important aspect of operations abroad. It enables the ergonomic, self-sufficient operations of specialised search and rescue groups (SGPR). Optimum leisure conditions are directly related to the possibility of the conducting of long-term operations, while simultaneously maintaining the highest rate of involvement. 3. Equipment standards must be based on a two-way approach, for inside Poland and abroad.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.